17.09.2014

O-Å: Ohranen - Åkerblom

 

Ohranen, Sari: Om lexikografi och användning av ordböcker  2011

Asiasanat: sanakirjojen käyttö, käyttäjätutkimus, leksikografia

Oikari, Seija & Pitkäjärvi, Minna: Prepositioner i finskspråkiga gymnasisters uppsatser 1998

Asiasanat: språkinlärning, inlärarspråk, prepositioner

Oikuri, Toini: Språk och stil i Henrik Bernhard Palmaers "Eldbränder och gnistor" med särskild hänsyn till satirerna. En jämförelse med Magnus Jacob Crusenstolpes "Karl Johan och svenskarne" I‑IV 1969

Ojala, Ila-Maaret & Puustinen, Raija: Svenskans partikelverb och deras översättning från svenska till finska i Innan frosten av Henning Mankel 2008

Asiasanat: adverb, partikelverb, preposition, översättining

Ojala, Leena: Om troper och deras översättning i Johanna Nilssons roman "Hon går genom tavlan, ut ur bilden" och dess  finska  översättning "Älä usko, älä toivo, älä rakasta"  2008

Asiasanat: översättningsprocess, översättningsmotsvarighet, troper, Johanna Nilsson

Ojala, Mikko: Ordbildningen och ordböjningen i 1734 års lag 1969

Ojanperä, Marja‑Liisa: Skillnaden i dramatisk stilkonst mellan August Strindberg och Mikael Lybeck 1968

Ojansuu, Pirkko: Språk och stil hos Robert Castrén (1881) 1968

Oksanen, Maarit & Saarela-Korhonen, Anna: Universitetsstuderandenas inställning till Finlands tvåspråkighet och Atvångssvenska@ 2001

Asiasanat: attityder, tvåspråkighet, Atvångssvenska@, finlandssvenskar

Oksanen, Salla: Berättarteknik i finskspråkiga abiturienters L1- och L2-uppsatser 1998

Asiasanat: skrivprocess, att skriva på andra språk, textundersökning, textnivå, berättarteknik

Onkamo, Tiina: Gymnasieelevers uppfattning om svensk kultur 2013

Asiasanat: uppfattningar, stereotyper, kultur, svensk kultur, informell inlärning

Ontronen, Kirsi: Feltyper i finska gymnasisters svenska 1994

Asiasanat: felanalys, kontrastiv analys, inlärarspåk

Oranen, Irja: Observationer beträffande språk och stil i Frans G. Bengtssons och Rabbe Enckells essäer 1974

Paajanen, Arja & Salmela, Inkeri: Flickboken som modellgivare. En undersökning av människogestaltning i tre svenska flickboksserier som representerar för 1900‑talet 1988

Asiasanat: tyttökirjat, mallit

Paananen, Anne ─ ks. Komulainen, Annukka & Paananen, Anne

Paasonen, Marko: Informationsstruktur i svenska och finska meningar 1998

Asiasanat: kontrastiv lingvistik, pragmatik, textlingvistik, tema-rema, informationsstruktur

Paavilainen, Marika: Inlärning av svenskans verbmorfologi, adjektivkongruens och negationens placering hos finskspråkiga högstadieelever. Lisensiaatintutkielma 2010

Asiasanat: kielenoppiminen, prosessoitavuus, verbimorfologia, adjektiivikongruenssi, pää- ja sivulauseen sanajärjestys

Pajukoski, Antti: Några drag i Lo‑Johanssons tidigare berättarstil 1964

Pajunen, Mikko. Ks. Lehtinen Jenni & Pajunen Mikko 2006

Palola, Satu & Tiainen, Minna: Grundskolelevernas inställning till svenskinlärning  1993

Asiasanat: attityd, motivation, grundskolelev

Paloniemi, Sanna & Peltokangas, Melina: Språkfärdighetens delområden och ämnesspecifika element i några läromedel för yrkeshögskolor 2009

Asiasanat: språkundervisning för ämnesspecifika grupper, yrkesinriktad språkundervisning, yrkeshögskola, lärömedel

Parkkonen, Minna: Flyt i finska universitetsstudenters inlärartexter: En textlingvistisk studie 2010

Asiasanat: Läsbarhet, flyt, koherens, textbindning, inlärarspråk, felanalys

Parviainen, Ritva: Ordförrådsstudier i Lassi Sinkkonens roman Solveigin laulu jämförd med översättningen av Jens Hilden 1978

Pasanen, Juha Aapeli: Den narrativa strukturen i studentuppsatser skrivna av finska abiturienter 1987

Asiasanat: tekstuaalisuus, kertova rakenne, ainekirjoitus

Patamaa, Tiina: En studie över adverbialets placering i uppsatser skrivna av finska abiturienter 1987

Asiasanat: adverbiaalin paikka, performanssianalyysi, lingvistinen tietojenkäsittely

Patrikka, Rauni: Observationer beträffande språkliga skiljaktigheter mellan arbetarpressen och den borgerliga pressen 1980

Peiponen, Heidi: Satskonnektorer i olika textarter 2001

Asiasanat: textlingvistik, kohesion, konnektion, konnektor, texttyp

Pekkarinen, Annukka: Resdagböcker på Internet som en kommunikativ genre  2012

Asiasanat: genre, matkapäiväkirja, blogi, Internet, multimodaalisuus

Pekkarinen, Kari: Adverb i finska gymnasisters inlärarsvenska 1999

Asiasanat: inlärarspråk, språkinlärning, adverb

Pelkonen, Anna: Tre sångerskor som andraspråksinlärare - en fallstudie om musikalitetens inverkan på andraspråksinlärning och kunskaper i främmande språk 2008

Asiasanat: kielenoppiminen, vieraan kielen oppimnen, kielenoppija, musiikki, musikaalisuus, laulaja, laulaminen, tapaustutkimus, teemahaastattelu

Peltokangas, Melina. Ks. Paloniemi, Sanna & Peltokangas, Melina

Peltola, Jarmo: Om infinitivkonstruktionerna i Svestudex‑materialet 1989

Peltonen, Ritva ─ ks. Kurtélius, Kristiina & Peltonen, Ritva

Peltonen, Suvi: Undervisning i svenska som främmande språk: Högstadielärares förhållningssätt till autenticitet  2011

Asiasanat: autenttisuus, kieltenopettajat, vieraskielinen opetus, yläkoulu

Pentsinen, Liisa: Elin Wägner och Hagar Olsson. En språk‑ och stiljämförelse 1973

Penttilä, Reija: Ortnamnen i byarna Raseborg och Baggård i Snappertuna 1990

Asiasanat: ortnamn, huvudled, bestämningsled

Penttinen, Arja: Miriam ‑ en av de starka kvinnogestalterna hos Walentin Chorell 1986

Penttinen, Sanna-Maija - ks. Kontoniemi, Elina & Penttinen, Sanna-Maija

Peri, Heini – ks. Kortelainen, Riikka & Peri, Heini

Pernu, Ville: "...AATTELIN ETTÄ MÄÄ VOIN KYLLÄ OLLA PAREMPI": Blivande svensklärares uppfattningar om lärarens roll, uppgifter och sin egen läraridentitet.  2012

Asiasanat: lärarroll, läraridentitet, svensklärare

Perttu, Kristiina: Om genus kongruens i svenskan 1979

Perälä, Hanna: Kultur i svenskundervisning - det nordiska inslaget i läroböckerna i svenska 2002

Asiasanat: läroplan, kultur, identitet, kulturkompetens, språkundervisning, läroböcker, läromaterial, A2-språk, nordisk kultur, stereotyper

Perälä, Ilkka: Undersökning av fel i översättningar från finska till svenska vid samskolor 1967

Pesola, Anu-Maria & Ruuhinen, Heli: Översättning av engelska egennamn till svenska och finska i amerikanska tv-komedier 1998 (Sivulaudaturtutkielma)

Asiasanat: tv-översättning, tv-textning, egennamn, kulturbundenhet, situationskomedi

Pesola, Sanna - ks. Kauppila, Marja & Pesola, Sanna

Pesonen, Anita ─ ks. Keski‑Vakkuri, Aila & Pesonen, Anita

Pesonen, Minna-Vaaherkumpu, Kaisa: Ortografi i finskspråkiga gymnasisters inlärarsvenska 1997

Asiasanat: ortografi, grafem, fonem, inlärarsvenska

Peuhkuri, Pirjo - ks. Lahti, Minna & Peuhkuri, Pirjo

Peussa, Elina - ks. Mikkonen, Tanja & Peussa, Elina

Pieniniemi, Kaj: Om finskspråkiga universitetstuderandes acceptabilitetsbedömning av svenska modala uttryck 2000

Asiasanat: acceptabilitetstest, grammatikalitetstest, modala uttryck

Pietilä, Piia & Pietiäinen, Johanna: Om svensklärarnas inställning till sitt yrke 1999

Asiasanat: läraryrke, svensklärare, svenskundervisning, attityd

Pietilä, Satu: Underordnade satser och fraser i talad svenska 1989

Pietiäinen, Johanna - ks. Pietilä, Piia & Pietiäinen, Johanna

Pihlainen, Maritta: Språkbruket hos Hans Peterson 1976

Pihlajasalo, Marja: Översättning av kulturbundna element från svenska till franska 2004

Asiasanat: översättning, barnlitteratur, kultur, adaptation

Pihko, Marja‑Kaisa: Tilltal i finskan och svenskan 1987 (Sivulaudaturtutkielma)

Asiasanat: puhuttelu, suomen ja ruotsin puhuttelujärjestelmät, kontrastiivinen sosiolingvistinen tutkimus

Pihko, Rebekka: Ekonomiskt fackspråk i facktidskrift Forum för ekonomi och teknik 2001

Asiasanat: fackspråk, ekonomiskt fackspråk, textanalys

Pihlajamaa, Terhi: Om översättning av finskans handlingsbetecknande verbalsubstantiv till svenska 2004

Asiasanat: handlingsbeteckning, nominalisering, verbalsubstantiv, översättning

Piippo, Teuvo: Om elevernas prestationer i svenska försöksgrundskolornas tredje och fjärde klasser 1974

Piironen, Mirja: Kvinnan i manssamhället i Elin Wägners romaner Nortullsligan, Pennskaftet och Åsa‑Hanna 1982

Asiasanat: kirjallisuus, naisasialiike, äänioikeus, yhteiskunta

Pilke, Maire: Naturskildringen hos nittiotalisterna 1974

Pilvesmaa, Aira: Om tidsadverbial i finskan och svenskan 1986

Asiasanat: minimi‑, maximi‑ ja finaalinen duraatio, ajankohta, useus

Pirinen, Riitta: Studiemotivation på institutionen för nordiska språk vid Jyväskylä universitet 1993 (Sivulaudaturtutkielma)

Asiasanat: motivaatio, asenteet

Piskonen, Raija: Språkliga och stilistiska observationer i trilogin Fru Sola av Irmelin Sandman Lilius 1976

Pitkäjärvi, Minna - ks. Oikari, Seija & Pitkäjärvi, Minna

Pitkänen, Antti: Studier över omskriven adnominal genitiv i modern svenska 1964

Pitkänen, Noora & Varis, Laura: Autenticitet i svenskundervisning 2007

Asiasanat: autencitet, språkinlärning, inlärare, lärare, kommunikation, undervisning, autentiska texter

Poikela, Inga: Problemet de, di, dem, dom 1980

Pollari, Helena ─ ks. Jokiniva‑Ylönen, Leena & Pollari, Helena

Poranen, Ritva: En läsbarhetsanalys av två svenska läroböcker för gymnasiet 1977

Porkkala, Heli: Hur finskans genitiv återges i svenska översättningar av Urho Kekkonens Kirjeitä myllystäni, Tytti Parras' Jojo och några historier av Pentti Haanpää 1979

Pulkkinen, Maarit - ks. Lamppu, Silla-Sofia & Pulkkinen, Maarit

Pulkkinen, Sinikka: Om artikelfel i finska abiturienters uppsatser i svenska 1987

Asiasanat: artikkelinkäyttö, kontrastiivinen analyysi, species, virheanalyysi, yo‑aineet

Puranen, Paula ‑ ks. Hall, Irene & Puranen, Paula

Pusaaniemi, Päivi ‑ ks. Kumpulainen, Riitta & Pusaaniemi, Päivi

Pussinen, Minna: Kultur, lärobok och dess bilder som en del av inlärning och undervisning av svenska 2006

Asiasanat: inlärning, undervisning, kultur, lärobok, bild, illustration

Putsela, Seija: Avledningar i äldre finlandssvenska 1973

Puttonen, Lotta: Textanalys av motionsartiklar med särskilt fokus på beskrivande ord 2009

Asiasanat: tekstianalyysi, naistenlehdet

Puurula, Tiina-Marja: Om språkbilderna i det politiska språkbruket i Hufvudstadsbladet och Vasabladet 2001

Asiasanat: politik, språkbilder

Puurunen, Satu: Den tyska verbkonstruktionen bleiben zu + infinitiv och dess svenska motsvarigheter - en Europarl-korpus-baserad kontrastiv undersökning  2012

Asiasanat: bleiben + zu, kontrastiv analys, kontrastiv lingvistik, fraseologi, fast fras, ekvivalens

Puustinen, Mirja: Statistisk granskning av orden hos tankebyggarna med sidoblick på Bellman 1973

Puustinen, Raija. Ks. Ojala, Ila-Maaret & Puustinen, Raija

Puutonen, Pirjo & Salmela, Tuire: Om speciella effekter i två verk av Fritiof Nilsson Piraten Bombi Bitt och Jag och Bokhandlaren som slutade bada och deras finska översättningar 1988

Asiasanat: käännösanalyysi, käännöstiede, formaalinen ja dynaaminen ekvivalenssi, käännösprosessi, leksikaaliset ja formaaliset tehokeinot

Pyykkö, Saara: Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken jämförd med Gun-Britt Sundströms För Lydia 1987

Päivinen, Maija: Skriver man begripliga domar? En rättlingvistisk jämförelse mellan finlandssvenska och sverigesvenska domsmotiveringar. 2008

Asiasanat: oikeuskieli, tuomioistuinkieli, oikeuslingvistiikka, tuomion perustelu, luettavuus, ymmärrettävyys

Pärnänen, Anna‑Liisa: Syntaktiska observationer i Per Anders Fogelströms produktion 1979

Pärnänen, Anu: Hurdan är Aen bra (svensk)lärare@? Elevernas åsikter om en bra språklärare 1999

Asiasanat: språkinlärning, läraregenskaper, enkätundersökning, elevattityder

Pöllänen, Anneli: Finlandssvensk litteratur under 1950‑ och 1960‑talen, belyst av samtida litteraturhistoriska verk och litterär kritik 1979

Pönniö, Sonja ─ ks. Norrmén, Päivi & Pönniö, Sonja

Pöyhönen, Timo ─ ks. Jukkola, Jenni & Pöyhönen, Timo

Pöysti, Raili: Litteraturhistorisk terminologi i Euterpe jämförd med sådan i nutida litteraturartiklar 1967

Raatikainen, Aili: Norrbotten och Västerbotten i litteraturen 1974

Rahela, Sirpa: Språket i Hufvudstadsbladet åren 1931 och 1981 1985

Asiasanat: Hufvudstadsbladet, pääkirjoitukset, reportaasit, urheilutekstit

Rahikainen, Miia: Två översättningar av boken Pippi Långstrump 2009

Asiasanat: Pippi Långstrump, översättning, frivilliga översättningsbyten

Rahikainen, Anne: Person‑ och tidsskildring i Per Anders Fogelströms romaner "Vävarnas barn" och "Krigens barn" 1991

Asiasanat: Fogelström P.A., manufakturarbetarna, soldatsliv

Rahkola, Eliina: Samerna i svensk skönlitteratur 1975

Rahkonen, Anna‑Liisa: Observationer beträffande språket i konung Gustav III:s brevväxling med Adolf Fredrik Munck 1971

Rahkonen, Matti: Om bruket av infinitivmärket att i modern svenska 1970

Rahkonen, Matti: Placeringen av tids‑, befintlighets‑, riktnings‑ och sättsadverbialen i svenska och finska satser 1974 (Lisensiaatintutkielma)

Rahunen, Suvi: Översättning av kulturbundna element från svenska till finska och franska i två muminböcker av Tove Jansson 2007

Asiasanat: översättning, kultur, barnböcker, muminböcker, Tove Jansson

Raiskinmäki, Marja: Att läsa på främmande språk. En kvalitativ fallstudie 2001

Asiasanat: språkinlärning, läsning, läsprocess, läsförståelse, tolkning, lässtrategier

Raittila, Anna & Syyrilä, Heini: Zur Übersetzung kulturspezifischer Begriffe. Am Beispiel von Arto Paasilinnas Romanen Hirtettyjen kettujen metsä, Suloinen myrkynkeittäjä und Ulvova mylläri und deren Übersetzungen ins Deutsche und ins Schwedische. (Sivulaudaturtutkielma) 2001

Rajala, Sirkku: De illokuta funktionerna hos en påståendesats 1985

Asiasanat: pragmatiikka, väitelause, konteksti, illokutiivinen funktio

Rajamäki-Lehtonen, Kyllikki: Semantisk koherens i sagan De tre björnarna 1992 (Sivulaudaturtutkielma)

Asiasanat: koherens, den narrativa strukturen, styckeindelning

Randelin, Sari: Referat - en provtyp i studentprovet i svenska 1998

Asiasanat: läsförståelse, referatets egenskaper, refereringsprocess

Ranta, Jaana ─ ks. Karjalainen, Ritva & Ranta, Jaana

Rantahalvari, Susanna: Svenskstuderandenas reaktioner på några feltyper 2003

Asiasanat: kongruens, ordföljd, inlärning

Rantala, Jukka: Finskspråkiga abiturienters behärskning och evaluering av vissa svenska strukturer 2002

Asiasanat: språkbehärskning, evaluering

Rantanen, Hannele: Om artikelbruk i svenska och tyska 1991

Asiasanat: kontrastiv lingvistik, det semantiskt motiverade artikelbruket

Rantavuori, Kati: Riksomfattande högstadieprov i svensk- och tyskundervisning i Finland 2011

Asiasanat: valtakunnalliset vieraan kielen kokeet, kielen eri osa-alueiden testaus ja arvioiminen, opetussuunnitelmat, SUKOL

Rapia, Marjaterttu: Observationer beträffande ordval av substantiv i Elmer Diktonius' produktion 1976

Rasku, Pekka: Nominalböjningen i Jungfru Marie Örtgård från år 1510 1965

Rauhala, Olavi: Fyra översättningar från finska till svenska järmförda med varandra 1970

Rautamo, Maria: Prepositioner i finska språkbadselevers uppsatser 1999

Asiasanat: prepositioner, inlärarspråk, språkbad, tvåspråkighet

Rautanen, Jatta - ks. Navari, Heidi & Rautanen, Jatta

Rautiainen, Mona‑Lis: Prosastilens utveckling under den Gustavianska tiden 1972

Rekola, Liisa: Från finska till svenska vid presensparticip 1970

Rentola, Saara: Steget från gammalt till nytt avspeglat av verb i Markusevangeliet i normalupplagan 1883, Svenska Kyrkans Bibel 1917 och Hedegårds översättning av Nya Testamentet på vår tids språk, 1964. 1971

Riikonen, Anna: Tvåspråkighet och språkig identitet hos sverigefinländska återinvandrare 2013

Asiasanat: förstaspråk, tvåspråkighet, identitet, sverigefinländare

Rikalainen, Olavi: Strindbergs framställning av svensk natur. Ett försök till analys 1972

Rintamaki, Aila: Studier över rubriksvenska 1964

Rissanen, Inkeri: Hur finskans genitiver återges i två av N.‑B. Storbom till svenska översatta romaner 1974

Rissanen, Pirjo - ks. Lindlöf, Minna & Rissanen, Pirjo

Rissanen, Terhi: Om översättning av kulturbundna element från svenska till finska och engelska i två barnböcker av Astrid Lindgren 2002

Asiasanat: översättning, kultur, barnlitteratur

Rohunen, Marja‑Leena: Svensk bygd i Österbotten. Folkliv och seder återspeglade hos skönlitterära författare 1976

Roine, Anneli: Verben som stilmedel i Johan Ludvig Runebergs diktning 1977

Rosenberg, Maarit: Svenska motsvarigheter till finskans translativ i två översättningar 1992

Asiasanat: translativ, översättning, motsvarighet, preposition

Roslander, Pekka: Studier över svenskt idrottsspråk i rikssvenska och finlandssvenska tidningar ‑ utvecklingstendenser på 1900‑talet 1970

Rossi-Pokela, Suvi: Om översättning av idiom. Idiom i Tove Janssons roman Den ärliga bedragaren och i dess finska översättning 2001

Asiasanat: idiom, lexikaliserad fras, metafor, översättning, översättningsmotsvarighet

Ruoho, Marika: Svensklärarnas åsikter om, attityder till och erfarenheter av den muntliga kursen Tala och förstå bättre och övning av muntlig språkfärdighet  2011

Asiasanat: lukio, opetussuunnitelma, suullinen kielitaito, kommunikatiivisuus, oppimisnäkemys

Rusanen, Anneli: Studier över språk och stil i R.G. Modees komedi Fru Rangsiuk 1967

Ruuhinen, Heli - ks. Pesola, Anu-Maria & Ruuhinen, Heli

Ruusala, Marja‑Liisa: Observationer beträffande ordbildningsdrag i Fredrika Runebergs brev till sonen Walter 1861‑1879 1976

Ruuska, Anneli: Relativkomplexet i abiturientuppsatser 1987

Asiasanat: virheanalyysi, relatiivikompleksi, korrelaatti, species

Ruusu, Susanna: PROBLEM I FILMÖVERSÄTTNING - Dialekter, svordomar och idiom i Okänd soldat 1995

Asiasanat:TV-textning, översättning, dialekt, svordom, idiom

Ruusuvuori, Raija: En motivisk jämförelse mellan Sigfrid Siwertz' Selambs, Hjalmar Bergmans Chefen fru Ingeborg och Gösta Gustaf‑Jansons Kung Vankelmo 1973

Ryhänen, Eero: Syntaktiska konstruktioner i finlandssvenska och rikssvenska tidningar ar 1918. En jämförande studie. 1968

Rytkönen, Matti & Tarvainen, Tiia-Silvia: Översättningsanalys av repliker i Henning Mankels tre romaner ´Hundarna i Riga´, ´Mannen som log´ och ´Innan frosten´  2012

Asiasanat: käännösanalyysi, käännösvastine, kääntäminen, repliikki

Ryökäs, Eila: Den språkliga sidan i Selma Lagerlöfs Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige och Verner von Heidenstams Svenskarna och deras hövdingar 1974

Räisänen, Mervi: Anföringstekniken i Ulf Lundells roman Jack 1981

Räisänen, Reijo: Den s.k. attributiva satsförkortningen i nusvenskan 1965

Rämä, Anne - ks. Laitinen, Hanna‑Maija & Rämä, Anne

Rättyä, Kaisu: Långseriernas frammarch. En studie om långserielitteraturens uppkomst och översättningar i Sverige 1900-1974 1995 (Sivulaudaturtutkielma)

Asiasanat: barn- och ungdomslitteratur, populärlitteratur, långserier

Räty, Pirkko: Språk‑ och stildrag hos Anders Ramsay i jämförelse med samtida rikssvenska författare 1969

Rönkkö, Irina: Om reklamspråket och suggestionen i kosmetik- och hygienvarureklamerna i några svenska veckotidningar från år 1990 1993

Asiasanat: reklamspråket, suggestionen

Rönnholm, Lahja: Studier över språk och stil i Hasse Zetterströms berättelser 1966

Saarela, Tiina - ks. Leskinen, Minna & Saarela, Tiina

Saarela-Korhonen, Anna - ks. Oksanen, Maarit & Saarela-Korhonen, Anna

Saarenlaita, Saija: Tvåspråkighet och språklig identitet hos andra generationens sverigefinnar 2009

Asiasanat: kaksikielisyys, kielellinen identiteetti, ruotsinsuomalaiset

Saarinen, Jenni - ks. Liiti, Anu & Saarinen, Jenni

Saaristo, Markku: Om ordföljdsfel i finska elevers uppsatser och svenskspråkiga informanters reaktioner på vissa feltyper 1983

Saartola, Sirkku: Direktiivit ruotsin oppikirjoissa 1987 (Sivulaudaturtutkielma)

Asiasanat: puheakti, suora direktiivi, idiomi

Sairanen, Erja - ks. Janhonen, Tanja & Sairanen, Erja

Sakkinen, Ritva: Finland i den rikssvenska 1800‑talslitteraturen 1973

Sallavo, Marita: Observationer beträffande nya tendenser inom tidningsrubrikernas sammansättningar 1970

Sallinen, Eila: Om meningsbyggnad och stil i Grisjakten av P.C. Jersild 1978

Salmela, Elina: Dubbningöversättning av tecknad film 2013

Asiasanat: översättning, audiovisuell översättning, dubbning, synkronisering, barnpublik

Salmela, Inkeri - ks. Paajanen, Arja & Salmela, Inkeri

Salmela, Jaana - ks. Bäckström, Marko & Salmela, Jaana

Salmela, Tuire - ks. Puutonen, Pirjo & Salmela, Tuire

Salmi, Veijo: Om språk och stil i Mobergs "Nybyggarna" 1970

Salminen, Merja: Passiv diates och man‑konstruktioner i svenskan och i finsk översättning 1988

Asiasanat: pääluokka, aktiivi, passiivi, subjekti, passivointi, tematiikka, man‑rakenne, ruotsin kieli, suomen kieli

Salo, Sinikka: En undersökning av ordvalet hos Carl Gustaf E Leopold 1970

Salo, Sira: Ett läromaterial i svenska för fysioterapistuderande utgående ifrån behovsanalys 2013

Asiasanat: ammattikorkeakoulut, elinikäinen oppiminen, erityisalojen kieltenopetus, fysioterapia, oppimateriaali

Salojärvi, Päivi: Om djupkasus resultativ och objektiv och deras syntaktiska manifestationer i tyskan och i svenskan 1993 (Sivulaudaturtutkielma)

Asiasanat: djupkasus, resultativ, objektiv, handlingsresultat, handlingsföremål

Salojärvi, Ritva: Tidsprepositionerna i modern rikssvensk och finlandssvensk dagspress 1967

Salojärvi, Sari: Om ordföljden i finska abiturienters svenska och tyska påståendesatser 1992

Asiasanat: inlärarspråk, syntax, fundament, inversion

Salonen, Anssi: Lokala uttryck i finskan och svenskan 1997

Asiasanat: kontrastiv analys, lokalkasus, prepositioner, rumsadverbial

Sandkulla, Pirkko: Sammansatta ord i brev från och till C.F. Mennander i jämförelse med Pehr Kalms brev till friherre Sten Carl Bielke och Henrik Gabriel Porthans brev till Mathias Calonius 1967

Sarantila, Eija: Huvudpersoner i tre barnböcker av Astrid Lindgren 1990

Asiasanat: Lindgren, lastenkirjat, päähenkilöt, lapsen kehitys

Sarajärvi, Tiina - ks. Inkiläinen, Hanna & Sarajärvi, Tiina

Saukko, Linda - ks. Laurila, Marika & Saukko, Linda

Sauvola, Satu: Svenska för alla sinnen, sivututkielma 2012

Asiasanat: oppimistyylit, suullinen viestintä, opetusmateriaali

Savela, Sinikka: Om översättning av turistbroschyrer och om turismens språk 2003

Asiasanat: översättningsbyte, reklamspråk, turismens språk

Savola, Sirkka: Studier över språket i kokböckerna 1966

Savolainen, Marketta: Samhällsskildringen i tre romaner av Harald Hornborg. En uppföljning. 1974

Savolainen, Paula: Lärares åsikter om att undervisa svenska i Östra Finland 2013 (Biämnesavhandling)

Asiasana: svensklärare, undervisa, motivation, motivering, Östra Finland, den obligatoriska svenskan

Savonen, Anja: En undersökning av prepositionsuttryckens syntaktiska användning i Hufvudstadsbladet nu och för 40 år sedan. Jämförelse med de samtida sv. tidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 1970

Saxholm, Anja: Det litterära Dalarna 1970

Seilonen, Maria - ks. Kamppinen, Merita & Seilonen, Maria

Seppälä, Tanja: EU-policy om livslångt lärande i yrkeshögskolors svenskundervisning ur lärares synvinkel 2011

Asiasanat: ammattikorkeakoulut, arviointi, autonomia, avainkompetenssit, elinikäinen oppiminen, EU, kielisalkku, kokemuksellinen oppiminen, itseohjautuvuus

Seppänen, Aila: Synen på och behandlingen av pronomen i några svenska grammatiska verk 1981

Seppänen, Marika - ks. Lampinen, Mira & Seppänen, Marika

Seppänen, Mona: Nordisk kultur på högstadiet: ett läromedelspaket för svenskundervisning  2007

Asiasanat: svenska som andra språk, kultur i språkundervisning, nordisk kultur, ett läromedelspaket

Siimes, Riitta: Om olika sätt att mäta längden hos fundamentet i svenska påstående meningar 1978

Sillanpää, Raija: Kvinnoskildring i Mobergs prosaproduktion 1977

Sillanpää, Sari: Svensklärares arbetsmotivation 2006

Asiasanat: arbetsmotivation, arbetstillfredsställelse, lärararbetet, attityder till svenska

Silvasti, Anna‑Liisa: Bildspråket i Harry Martinsons "Aniara" 1968

Silvennoinen, Eila: Emil om Qvantens skönlitterära insats 1973

Similä, Riitta: Författarframställning förr och nu. En jämförelse 1974

Sinelampi, Kaisa: se Lampinen, Jenni & Sinelampi, Kaisa

Sinisalo, Elina: Positiva känsloyttringar i serietidningen Kalle Anka & C:o. Hur de uttrycks och hurdana motsvarigheter de får i finskan 2009

Asiasanat:mserietidning, språk, pragmatik, positiv känsloyttring, talaktsterori

Sinkko, Jenni: Elevernas åsikter om språkportfolion i svenskundervisning i grundskolan 2008

Asiasanat: portfolio, portfoliotyöskentely

Sinkkonen, Unto: Om den opersonliga konstruktionen i två romaner av Vilhelm Moberg 1971

Sipilä, Lea: Uppföljning i fallet Verner von Heidenstam 1973

Sippola, Unto: Humorn hos Guss Mattsson i jämförelse med den hos Fritiof Nilsson Piraten, Birger Sjöberg och Hasse Zetterström 1970

Sironen, Anne: En enkätundersökning om språkfärdigheter och -behov på olika arbetsbranscher : fokus på universitetsstudenter och deras användning av svenska och engelska 2013

Asiasanat: språkfärdighet, språkkrav, universitetsstudenten

Sivén, Paula: Ordförrådsundersökningar i Linnés Iter Lappinicum 1978

Skur, Leena: Texternas läsbarhet och faktorer som påverkar den. En analys av delprovet för textförståelse i Allmänna språkexamina. 2001

Sopanen, Marjo ─ ks. Jawad, Riitta & Sopanen, Marjo

Soikkeli, Maarit: Satsstrukturen och engelska inslag i svenska slogans 2003

Asiasanat: reklamspråk, slogan, satsstruktur, engelska språket

Sorjonen, Anni: Examensfordringar i nordisk filologi - Samspelet mellan administration, lärare och studerande 1998

Asiasanat: högskolelagstiftning, högskoleundervisning, andraspråkundervisning, högskolestudier, kursfordringar, temaintervju

Sorri, Kirsi - ks Mäkinen, Inka & Sorri, Kirsi

Sorvari, Elina – ks Jokinen, Sanna & Sorvari, Elina

Stenvall, Pär Mattias: Lärares perspektiv på tvåspråkiga högstadieelevers undervisning i svenska i Jyväskyläområdet

Asiasanat: tvåspråkighet, undervisning i svenska som B1-språk, språkidentitet, individuell språkundervisning, tvåspråkig högstadieelev

Storsjö, Maj‑Lis: Studier över Lappfjärdsmålet 1980

Ström, Marjatta - ks. Lius, Hannele & Ström, Marjatta

Suihkonen, Eeva: Pragmatiska observationer beträffande novellsamlingen Sommarboken av Tove Jansson 1988

Asiasanat: talakt, illokution, propositionellt innehåll

Suomalainen, Marju: Internationalisering i nordisk kontext. En studie av företagsvärden, kommunikation och internationella arbetsuppdrag i ett företag. 2001

Asiasanat: företagsvärden, nordiska kommunikationsstilar, internationella arbetsuppdrag, kulturskillnader

Suontaus, Anne: Pausmönster i L1-finska och L2-svenska. En analys av skrivprocessen. 2003

Asiasanat: skrivprocess, språkinlärning, loggning, pausmönster

Suopanki, Tiia: Engelska lånord och deras användning i en svensk och en finsk livstilsblogg 2010

Asiasanat: englanninkieliset lainasanat, blogit

Suoranta, Päivi: Om Svenska Dagbladets och Norrskensflammans ledare och politiska teckningar om Polen vid årsskiftet 1981/1982 1983

Asiasanat: pääkirjoitukset, pilapiirrokset, asenteet, vaikuttaminen

Suutarinen, Lea: Observationer beträffande översättningen av aspekt och därmed sammanhängande ting i romanen Kaptenens dotter av Aleksandr Puskin 1979

Suvanto, Liisa: Underordnade satser med huvudsatsföljd i uppsatser skrivna av finskspråkiga abiturienter 1987

Asiasanat: liikkuva määre, fundamentti, inversio, interferenssi

Syngelmä, Minna - ks. Huolman, Mia & Syngelmä, Minna

Syrjäläinen, Ulla: Kvinnoskildringen i Tove Janssons romaner för vuxna 1989

Syvänperä, Tuula: Legendbildningen omkring Runeberg och Rydberg 1972

Syyrilä, Heini - ks. Raittila, Anna & Syyrilä, Heini

Sääksvuori, Alli: Observationer beträffande språk och stil i Verner von Heidenstams prosa 1973

Taipale, Anu: Om inversion och placering av adverbial i finskspråkiga gymnasisters bisatser 2005

Asiasanat: bisats, inversion, adverbial

Taipalus, Tiina - ks. Ilvonen, Marjo & Taipalus, Tiina

Takala, Paula - ks. Kinnunen, Anne & Takala, Paula

Takala, Piia: Affektiva uttryck i serietidningen Kalle Anka 2004

Asiasanat: affektiva uttryck, interjektioner, skällsord

Takala, Tuula: De illokuta funktionerna hos en fråga i finskan och svenskan 1985

Asiasanat: pragmatiikka, kysymyslause, illokutiivinen funktio

Takalo, Krista: Med språk skall man land bygga - diskursanalytisk studie no svenskans språkideologiska betydelse för nationsbyggandet i Finland på 1800-talet 2013 (sivututkielma)

Asiasanat: kieli-ideologia, kansa, kansakunta, kansakunnan rakentaminen, diskurssi

Talikka, Leena-Maija: Internationalisering och motivation för språkinlärning inom yrkesutbildning 1998

Asiasanat: språkinlärning, kommunikativ kompetens, motivation

Talvensaari, Katariina: Om aspektualitet i ryskan och svenskan. Verben i en rysk barnbok och dess svenska översättning. 1998

Asiasanat: aspekt, aktionsart, översättning, verb

Tapanainen, Tuija & Vartiainen, Päivi: Insändare i finlandssvenska och rikssvenska tidningar 1989

Asiasanat: kommunikaatio, joukkoviestintä, yleisönosastokirjoitukset, sisällönanalyysi, funktioanalyysi

Tapper, Leena: Fyra barnskildringar i svensk litteratur 1982

Tarvainen, Tiia-Silvia - ks. Rytkönen, Matti & Tarvainen, Tiia-Silvia

Taskinen, Miia: Portfölj i yrkesriktad språkundervisning. Undervisningsmaterial för skriftlig kommunikation inom turistbranschen vid Jyväskylä yrkeshögskola 2006

Asiasanat: kielet, oppimateriaali, eurooppalainen kieliportfolio

Tauriainen, Terhi: Några svenska motsvarigheter till finskans enklitiska partiklar 1984

Asiasanat: pragmatiikka, liitepartikkelit, kontrastiivinen

Teerijoki, Taru & Tiihonen, Inka-Mari: Heiligt der Zweck die Mittel? Zur Natur der schwedischen und finnischen Untertitel im Fernsehen. 2001 (Sivulaudaturtutkielma)

Tergujeff, Elina: Svenskspråkiga läser isländska. En undersökning om lexikaliska likheter i svenska och isländska 2007 (sivututkielma)

Teriö-Poutiainen, Tuula: "De tappra och de trogna" Observationer av de vuxnas studiemotivation för svenska vid ett medborgarinstitut 2006

Asiasanat: motivation, attityd, kommunikativ kompetens, gruppstöd, studieavbrott

Tervonen, Ulla: Talspråkliga observationer hos våra proletarförfattare 1974

Teräväinen, Tuija: Närvårda din svenska - läromaterial för närvårdarstuderande 1996

Asiasanat: närvårdarexamen, språkinlärning, elaboration, schemateori

Tiainen, Minna - ks. Palola, Satu & Tiainen, Minna

Tiihonen, Inka-Mari - ks. Teerijoki, Taru & Tiihonen, Inka-Mari

Tiitinen, Marketta: Slutrimmet hos Mikael Lybeck och Bo Bergman 1967

Tiitu, Sinikka: Kvinnogestalter i 1900‑talets svenska skönlitteratur 1976

Tikkanen, Helena: Berättarteknik, tids‑ och personskildring och stil i Eyvind Johnsons roman "Hans nådes tid" 1964

Tiljander, Kirsi: Koherens och funktionella roller i argumentativa studentuppsatser 1997

Asiasanat: textlingvistik, koherens, kohesion, tema, rema

Tillaeus, Pirjo: Personskildringen i Sara Lidmans romaner Din tjänare hor, Vredens barn och Nabots sten 1984

Asiasanat: Sara Lidman, henkilökuvaus

Tilsa, Laura: Svensk- och engelsklärarnas åsikter om begåvning och differentiering av undervisningen för begåvade grundskolelever i klassrummet 2014

Avainsanat: eriyttäminen, lahjakkuus, ruotsin kieli, englannin kieli, kielen oppiminen, yksilöllisyys

Tirkkonen, Tuula: Förkortning i TV-textning. Analys av några avsnitt av en svensk komedieserie översatt till finska 1999

Asiasanat: mediaöversättning, TV-textning

Tiusanen, Marita ─  ks. Muona, Heli & Tiusanen, Marita

Toikkonen, Riitta: Verbalsubstantivens valens i tyskan och svenskan 1982

Toivakainen, Arja: Om direktiver i svenskan och tyskan 1983

Asiasanat: direktiivit, puheaktiteoria, kontrastiivinen, käännösten vertailu

Toivanen, Salme: Humor och ironi i Nils Ferlins dikter med sidoblickar på Gustaf Fröding och Dan Andersson 1974

Toivola, Airi: Språket i biskop A.O. Rhyzelius' levnadsbeskrivning 1962

Toivola-Roikonen, Maija-Riitta: Liknelser i Mikael Niemis roman Populärmusik från Vittula

Asiasanat: kuvakieli, troopit, vertaukset, asiaosa, vertailuosa, pää- ja alaryhmät, asiat ja esineet, ihmiset, eläimet, kirjailijan motiivit

Toivonen, Kirsi: Tidsadverbial i finskspråkiga gymnasisters inlärarsvenska 2003

Asiasanat: tidsadverbial, temporal preposition, inlärarsvenska, interferens

Toppari, Marjukka: Analys av översättning från svenska till finska: Berts dagbok av Sören Olsson och Anders Jacobsson 2000

Asiasanat: översättningsvetenskap, översättningsmotsvarighet, översättningsbyte

Torna-Parikka, Leena: Restaurangsnamn i Stockholm, Uppsala, Vasa och Borgå 2003

Asiasanat: namnforskning, restaurangsnamn, namngivningsmotiv, ortnamn, personnamn

Tuhkasaari, Taina ─ ks. Kurki, Eija & Tuhkasaari, Taina

Tullinen, Saila: Substantivets pluralformer i finskspråkiga gymnaisters uppsatser 2007

Asiasanat: substantivmorfologi, morfologi, språkinlärning

Tumanoff, Eila: Interpunktionen under den nysvenska språkperioden 1976

Tuohimaa, Tero: Om direkthet och artighet i svenskspråkiga skylttexter 2003

Asiasanat: skyltar, skyltspråk, talakter, artighet, direkthet

Tuominen, Heidi - ks. Niemipelto, Marika & Tuominen, Heidi

Tuomola, Kiti: Samband mellan multipla intelligenser, inlärningsstilar och skolframgång i svenska och andra ämnen  2012

Asiasanat: intelligens, multipla intelligenser, Howard Gardner, inlärningsstil, lärstil, VAKT, skolframgång, olika slags inlärare, språkinlärare

Tuomiranta, Kaisa: E-uttalsinlärning - En kvalitativ innehållsanalys av svenska och engelska uttalswebbplatser som inlärningnsmaterial för självstudium  2012

Asiasanat: ruotsin kieli, englannin kieli, ääntäminen, e-oppiminen, itseopiskelu, oppimateriaali, nettisivusto

Tupamäki-Kukkamo, Kaisa: Lån från svenskan i travtidningen Hevosurheilu 2014

Asiasanat: lånord, fackspråk, slang, travsport, travterminologi

Tuovinen, Kristina: Korrigeringar i samtalsövningar 1995 (Sivulaudaturtutkielma

Asiasanat: samtal, korrigering, rättelse

Tuovinen, Minna: Engelska lånord i svenska ungdomars diskussioner på nätforumet Ungdomar.se 2011

Asiasanat: lainasanat, vierassanat, uudissanat, kielikontaktit, internet, keskustelupalstat, ruotsin kieli, englannin kieli

Tuovinen, Sandra: Översättning av egennamn från svenska till finska i två Pelle Svanslös -böcker 2013 (sivututkielma)

Asiasanat: Barnlitteratur, översättning av egennamn, adapterande översättning, transfererande översättning

Turpeinen, Anna-Riikka: Fråga aldrig en finlandssvensk om de hejar på Finland eller Sverige. Tvåspråkiga ungdomars tvåspråkighet, identitet och språkliga identitet 2008

Asiasanat: tvåspråkighet, identitet, språkidentitet, etnisk identitet, ungdomar

Turunen, Anu: Kodväxling och dess funktioner i klassrummet. En jämförelse mellan svensk- och engelsklärare på gymnasiet 2013

Asiasanat: koodinvaihto, funktio, luokkahuonevuorovaikutus, luokkakieli, kielten opetus, opettaja, observointi, haastattelu, kvalitatiivinen analyysi

Turunen, Jussi: Intressanta betydelsefall i norrlandsromaner 1973

Turunen, Marika: Finsk-svenska och finsk-tyska tvåspråkiga elevers erfarenheter av att läsa det andra modersmålet som A- eller B-språk  2012

Asiasanat: kaksikielisyys, äidinkieli, ruotsin kieli, saksan kieli, kielten opetus, kokemukset

Urmo, Erkki: Om formläran och ordförrådet i C.C. Gyllenhjelms anteckningar 1963

Urpelainen, Meiju-Maria: Språklig och nationell identitet: Finska krigsbarn i Sverige 2012

Asiasanat: sotalapset, identiteetti, kielellinen identiteetti, kansallinen identiteetti, äidinkieli, kaksikielisyys, monikielisyys

Uurasjärvi, Aarto: Medellågtyska avledningsändelser i fornsvenska handskrifter och heliga Birgittas Uppenbarelser 1991

Asiasanat: kielihistoria, keskialasaksan lainasanat, suffiksit, sananmuodostus, Pyhän Birgitan näyt

Uusitalo, Elsi: Prepositionerna i, på, till och för i Claes Anderssons roman Bakom bilderna och deras översättning till finska 1980

Uusitalo, Tapio: Studier över friidrottsspråket i Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter 1991

Asiasanat: sportspråk, finlandssvenska

Uusitalo, Tarja ─ ks. Nurminen, Tiina & Uusitalo, Tarja

Uusitalo, Tuire - ks. Jukarainen, Kari & Uusitalo, Tuire

Vaaherkumpu, Kaisa - ks. Pesonen, Minna & Vaaherkumpu, Kaisa

Vaheristo, Maire: Studier över ordförrådet i Ivar Lo‑Johanssons' "Stockholmaren" 1964

Wahlsten, Aino: Om språket i Zachris Topelius' dagböcker 1964

Vaihtola, Erkki: Flygets språk - ett fackspråk och dess särdrag 1994

Vainikka, Merja: Kommunikativa fel i studentuppsatser 1983

Asiasanat: viestintä, virheanalyysi, kommunikatiiviset virheet

Vainio, Marja: "De främmande barnen" i Astrid Lindgrens fantastiska berättelser 1980

Valkonen, Pirjo: Språkliga observationer hos Astrid Lindgren, Gösta Knutsson och Tove Jansson 1974

Valtonen, Eveliina. Ks. Honkanen, Milla & Valtonen, Eveliina

Vanhala, Anne‑Riitta: Språk och stil i svenska affärsbrev 1991

Asiasanat: affärspråk, skriftspråk, artighet

Vanninen, Hanna: Om beaktandet av inlärningsstilar i språkundervisning. En kvalitativ fallstudie. 2010

Asiasanat: oppimistyyli, vieraan kielen oppiminen, kieltenopetus, kieltenoppiminen, teemahaastattelu, tapaustutkimus

Varjotie, Heini: Väst- och östfinländska gymnasisters attityd till svenska och tyska, till talare av dessa språk och till inlärning av den 2010

Asiasanat: attityder, språkattityder, språkinlärning, gymnasister

Varajärvi, Marko: Sveriges irredenta. Försvenskningen av de finskspråkiga i Norrbotten 1888-1921 ur identitetsbyggandets synvinkel 2009

Asiasanat: diskurssianalyysi, argumentaatio, kansakunta, valtio, geopolitiikka, konservatiivinen aineisto

Varis, Laura - ks. Pitkänen, Noora & Varis, Laura

Vartiainen, Päivi - ks. Tapanainen, Tuija & Vartiainen, Päivi

Vasalampi, Rakel: Stormskärs Maja, ett kvinnoöde i den åländska skärgården på 1800‑talet 1987

Vasama, Tarja: Passiv och besläktade konstruktioner i uppsatser skrivna av finska abiturienter och svenska gymnasister 1987

Asiasanat: s‑, bli‑ ja vara‑passiivi, man‑rakenne, agentti

Vasari, Akviliina: Feta ost biffar med mega-illa light läsk - särskrivning av sammasatta ord på diskussionsforum 2012

Asiasanat: internet-kieli, keskustelufoorumi, oikeakielisyys, yhdyssanat

Vasunta, Kyllikki: Om bestämningar till infinitivfrasen 1976

Vatanen, Kaisa - ks. Heikkinen, Mira & Vatanen, Kaisa

Venola, Riitta: Övningar i fyra läroböcker i svenska 1979

Venäläinen, Arja: Kontrastiv jämförelse av idiomatiska uttryck i Maria Langs romaner 1987

Venäläinen, Merja: Svenska ordspråk som härstammar från latinet 1997

Asiasanat: ordspråk, latin, svenska, översättning

Vertanen, Soile – ks. Marjakangas, Hannele & Vertanen, Soile

Vesa, Laura - ks. Leinonen, Tiina & Vesa, Laura

Vesamäki, Heli: Värmländska Edamål. Jämförelse av vissa pronominella former och böjning av substantiv i Arvika, Brundskog, Eda och Mangskog, med hänvisning till angränsande norska mål 1998

Asiasanat: dialektundersökning, värmländska dialekter

Vesamäki, Heli: Kodväxling och polyfoni. En fallstudie i kodväxling mellan standardsvenska, edamål och finska 2002 (Lisensiaatintutkielma)

Asiasanat: tvåspråkighet, kodväxling, samtalsanalys, polyfoni

Vesanen, Maarit: Sammansättningar i Eyvind Johnsons roman Hans nådes tid 1978

Vesterinen, Sari & Vuorela, Arja: Förekomsten av och ordningsföljden mellan de olika grammatikmomenten i läroböcker i B‑svenska på 1980‑talet 1991

Asiasanat: språkundervisning, grammatikundervisning, läroplan, lärobok

Viitanen, Pauliina: Två- och flerspråkiga familjer i en enspråkig miljö. Föräldrarnas motiv och orsaker att välja ett visst daghem till sina barn 2012

Asiasanat: tvåspråkighet, flerspråkighet, motiv att välja ett daghem i tvåspråkiga familjer, inlärning av två språk, språk och indentitet

Vikström, Satu: Datorer i språkundervisningen 2006

Asiasanat: språkinlärning, undervisning av språk, internet, webbuppgifter
Avhandlingen innehåller webbuppgifter i adressen https://moodle.cc.jyu.fi/

Viljala, Maiju. LOST IN TRANSLATION? Att översätta allusioner och ordlekar i Gilmore Girls. 2013

Asiasanat: översättning, audiovisuell översättning, allusioner, kulturella referenser, ordlekar

Wickström, Pirkko: Observationer beträffande översättningar av Eeva Joenpeltos romaner 1973

Widberg, Maarit: Studier i pronomen i Lappfjärdsmålet 1993

Asiasanat:Lappfjärdsmål, pronomen, dialekt, diakroni, syntax

Vidgrén, Pirjo: Hur behärskar grundskoleeleverna vissa aspekter hos verbet i svenskan? 1990

Asiasanat: vieraan kielen oppiminen, kielten opetusmenetelmät, rakenteiden opetus

Vienola, Tuula: Om strukturell komplexitet i finska abiturienters studentuppsatser i svenskan 1986

Asiasanat: alisteiset lauseet, lauseenvastikkeet, nominaalilausekkeet

Vierimaa, Saara - ks. Manninen, Taru & Vierimaa, Saara

Viinamaki, Kaarina: Studier över språk och stil i Pär Lagerkvists Dvärgen. En jämförelse med Jan Fridegårds Offerrök 1967

Viinikainen, Miia: Miner, gester och rörelser i en svensk TV-serie 1999

Asiasanat: miner, gester, rörelser, icke-verbal kommunikation

Viitasaari, Maaria: Om språket i dialoger i P.C. Jersilds "Babels hus" 1980

Vilenius-Virtanen, Pirkko -  ks. Jaakkola, Minnariitta & Vilenius-Virtanen, Pirkko

Viljanen, Pirkko: Studier över dialekten i Kerstin Ekmans romaner Häxringarna och Springkällan 1980

Vilminko, Marleena: Döden i tidningsspråket 2004

Asiasanat: döden, medieanalys, textforskning, tidningar, uttryck

Vilppola, Sanna‑Liisa: Meningens komplexitet i talad och skriven svenska 1986

Asiasanat: puhuttu ja kirjoitettu kieli, rakenteen kompleksisuus

Virkki, Tuula: Barnskildringar i svensk litteratur. Jämförande analys av August Strindbergs "Tjänstekvinnans son", Hjalmar Bergmans "Jag, Ljung och Medardus" och Harry Martinsons "Nässlorna blomma" 1976

Virkkunen, Eija: Vitsarnas struktur 1984

Asiasanat: vitsi, huumori, komiikka

Virolainen, Katja: Stilen och bildspråket i Ulla-Lena Lundbergs romaner Sand och Leo

2009

Asiasanat: metafora, vertaus, tyyli, Ulla-Lena Lundberg

Virtanen, Aila ─ ks. Heinonen, Päivi & Virtanen, Aila

Virtanen, Leena: Språk och kommunikation i tre svenska chattrum 2006

Asiasanat: chatt, Internet, språk, datorförmedlad kommunikation

Virtanen, Säde - ks. Miinalainen, Sirkka & Virtanen, Säde

Volotinen, Henna: För öppet och tonlöst. Uttalssvårigheter i svenskan på universitetsnivån  2008

Asiasanat: fonetik, uttal, uttalsundervisning

Vuokko, Pia: Ole Torvalds journalistik och skönlitterära författarskap ‑ språkliga och stilistiska observationer 1976

Vuorela, Arja - ks. Vesterinen, Sari & Vuorela, Arja

Vuorela, Heli - ks. Naalisvaara, Merja & Vuorela, Heli

Vuori, Minna: Prepositioner i läroböcker i svenska för 1980-talets gymnasium 1994

Asiasanat: arbetssätt, grammatikundervisning, frekvens, kursformat gymnasium, lärobok, läroplan, prepositioner

Vuorimaa, Susanna: Strukturen hos narrativer skrivna av L1- och L2-inlärare av svenska - en textanalys baserad på Labovs narrativa modell.  2012

Asiasanat: narrativ, berättelsestruktur, Labov, textanalys, förstaspråk, andraspråk

Vuorinen, Riitta: Språkstriden i Finland i den finlandssvenska litteraturens spegel 1963

Vyyryläinen‑Väänänen, Mervi: Om klädestermer i finlandssvenskan och rikssvenskan 1983

Asiasanat: klädestermer

Vähärautio, Elvi: Svenska prepositionsuttryck motsvarande finskans lokalkasus 1978

Vähärautio, Marjo: Om pronomenfel i finska elevers abiturientuppsatser 1983

Asiasanat: pronominit, species, numerus, virheanalyysi, genus

Väisänen, Leila: Språk och stil i Ludvig Nordströms "Tomas Lack och hans familj" 1978

Väisänen, Tuija - ks. Helander, Johanna & Väisänen, Tuija

Väänänen, Eeva: Dokumentarismen i Sverige 1981

Väänänen, Tarja: Bruket av kasusformer i lokalkasusobjekt, tids- och rumsadverbial i svenskars finska 1996

Asiasanat: kontrastiv analys, inlärarspråk, interferens, lokalkasusobjekt, tidsadverbial, rumsadverbial

Vääräniemi, Kaija: Språket i Sara Lidmans västerbottensromaner 1968

Väätämöinen, Sari: Inlärningsstrategier hos nätgymnasisterna vid Otava folkhögskola 2005

Asiasanat: inlärningsstrategi, språklärningsstrategi, nätgymnasium

Yli‑Kaatiala, Raija: Om finskan påminnande språk‑ och stildrag i översättningarna av Toivo Pekkanens romaner 1969

Yli-Kiikka, Marko: Om språket i några svenska kokböcker från 1980- och 1990-talen och i deras finska översättningsversioner 2007

Asiasanat: kokbok, matrecept, översättning av fackspråk, grammatik

Yli-Kokko, Kirsti: 77 Perception och produktion av vissa finlandssvenska fonem hos några finska elever 1986

Asiasanat: suomenruotsin foneemit, erottelu, tunnistus, tuottaminen

Ylinen, Taina ─ ks. Mullo, Sirkka‑Liisa & Ylinen, Taina

Ylkänen, Tomi: Om kommunikativ och kulturell kompetens i gymnasiets läroböcker i svenska 2000

Asiasanat: interkulturell förståelse, kommunikativ kompetens, kulturell kompetens, läroböcker

Ylönen, Leila: Människoskildringen i tre böcker av Olle Hedberg 1985

Asiasanat: Olle Hedberg, 1930‑luvun ruotsalainen kirjallisuus, ihmiskuvaus

Ylönen, Marjaana: Några traditionella drag i tre svenska romaner från 1900‑talet 1977

Ylönen, Marjatta: Finskans attributiva motsvarigheter till svenskans prepositionsattribut 1976

Ylönen, Paula: Om direkt, indirekt och täckt anföring, samt om några stilistiska verkningsmedel i Barnens Ö, en roman av P C. Jersild 1981

Ylönen, Sanna-Mari: Kommunikationsstrategier i inlärarspråket 2000

Asiasanat: kommunikationsstrategier, inlärarspråket

Yrjölä, Henna-Riikka & Yrjölä, Tiia: Användning av adjektiv i turistbroschyrer om Lappland 2008

Asiasanat: turistbroschyrer, reklamspråk, adjektiv, textanalys, språklig påverkan, marknadsföring

Åkerblom, Jouni: Alla pojkar(na), de flesta flickor(na); kommunalrådet, han/hon; de, vars/vilkas; människorna själv(a), några species‑, genus‑ och kongruensfrågor i nusvenskan 1986

Asiasanat: spesies, genus ja kongruenssi