17.08.2009

Sivututkielma

RUOS165 SIVUTUTKIELMA 20 op

Tavoite: Tieteellisen ongelman käsittelykyvyn ja kirjallisen ilmaisun kehittäminen; ongelmien rajaaminen, tutkimusasetelmien laatiminen, aineiston kokoaminen ja käsittely, tulosten kokoaminen ja tulkinta. Aiheesta sovitaan ohjaajan kanssa. Ohjeellinen vähimmäislaajuus on 30 s. Tutkielma voi koostua erillisistä artikkeleista.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely.

Suositus ajoituksesta: 5. vuosi.

Arviointi: Arvosanan tutkielmasta esittää aineen professori (hyväksytty/hylätty). Pääaineen pro gradu -tutkielma voidaan hyväksyä myös sivututkielmaksi, mikäli aiheesta on sovittu pää- ja sivuaineen ohjaajien kanssa ja pro gradu -tutkielma hyväksytään vähintään arvosanalla hyvä.

Sivututkielman tekemisestä lisää tietoa laitoksen graduohjaussivulla.