Nordliks ja Erasmus (på svenska)

Information om studentmobilitet: Information för utresande Nordliks studerande och för inresande Nordliks och Erasmus studerande.

Vad är ERASMUS?

Svenska språket har ett Erasmusavtal med Umeå universitet och fakulteten har ett Erasmusavtal med Linnaeus universitet. I Jyväskylä administreras Erasmusstipendier  av Internationella kontoret

Sök Nordplus/Nordliks och Erasmus stipendier här: Mobility online.

Vad är NORDLIKS?

Nordliks (=NORDisk LItteratur, Kultur och Språk) är ett nätverk inom NORDPLUS och det innebär ett utbytesavtal mellan institutioner för nordiska språk och nordisk litteratur vid olika nordiska universitet i Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge och Sverige. Dessutom samarbetas det i någon mån med ett antal universitet i Baltikum. Tyngdpunkten i Nordliksverksamheten ligger i studerande- och lärarmobilitet som stöds med stipendier från Nordiska Ministerrådet. Vid Jyväskylä universitet administreras den av institutionen för språk- och kommunikationsstudier.

En förteckning över de deltagande institutionerna finns på Nordliks-sajten (www.nordliks.net). 

Hur söker man Nordliksstipendium

Nordliksstipendiet finansieras av Nordiska Ministerrådet.  Stipendiet är ett bidrag till de extra utgifter som studerande har när studier bedrivs utomlands. Finansiering av Nordliksstudierna kan beräknas enligt följande:

Det egentliga Nordliksstipendiet är € 200 /mån. Resebidraget från Nordliks varierar alltefter avståndet mellan hem- och värduniversitet. De antagna utbytesstudenterna får också det egentliga studiebidraget + ett förhöjt bostadsbidrag från hemlandet.  En studerande beviljas i regel ett stipendium för en termins studier, men fortsatta stipendier (dvs. för ett helt års studier) kan ibland erhållas.

I Nordliks sker antagningen för höstterminen föregående vårtermin 15.2. och antagning för vårterminen föregående hösttermin i oktober. Antagning till Erasmus sker på vårterminen varje år. Då sker antagning för både höst- och vårtermin kommande läsår. Exakta ansökningstider meddelas via e-post.  

Utbytesstudier

Som förkunskaper till både Nordliks och Erasmus krävs att man har studerat svenska i minst ett år vid universitetet. Utbytesstudier tillgodoräknas helt i den finska examen. Före utresan görs en preliminär studieplan tillsammans med utbildningsplanerare Tiina Suominen. Utlandsstudier behöver inte direkt motsvara kurser vid hemmainstitutionen, utan lämpliga kurser väljs enligt den studerandes intressen. Kurserna måste emellertid överensstämma med de krav som hemmainstitutionen ställer beträffande nivå och omfattning.

Många Nordliksstuderande genomgår även kurser i sina biämnen (engelska, finska, tyska mm.) vid värduniversitetet. Eftersom Nordliks omfattar endast institutioner för nordiska språk och nordisk litteratur, ska den studerande själv kontakta andra institutioner och ta reda på om det går att delta i undervisningen. 

Det rekommenderas att studenten visar upp ett studieintyg över avslutade kurser för utbildningsplaneraren så fort som möjligt för att få beslutet om det slutliga tillgodoräknandet av dessa kurser.

Praktiska arrangemang på värduniversitetet

Utbytesstudier via Nordliks innebär att inga terminsavgifter betalas till värduniversitetet. Det är emellertid viktigt att kontrollera om studentkår- och nationstillhörighet är obligatoriska vid värduniversitetet, eftersom praxis varierar mycket vid de olika universiteten. De är vid vissa universitet obligatoriska för alla, även utbytesstudenter. Vid andra däremot behöver utbytesstuderande nödvändigtvis inte betala terminsavgift till studentkåren, men om man t.ex. kommer att resa mycket, lönar det sig att ansluta sig till kåren eftersom man då får studentrabatt. Vid andra universitet får man ett studentkort som berättigar till studentrabatt även om inga avgifter betalas.

Så gott som alla universitet inom Nordliks inleder terminerna med en orienteringsvecka el. motsvarande för alla nyanlända utbytesstudenter före egentlig terminsstart. Utbytesstuderande erbjuds också ofta en studentmentor, dvs. en studerande vid värduniversitetet som guidar och hjälper till med att lösa praktiska problem.

Nordliks kan inte garantera bostad för stipendiaterna, men nätverkets mottagande kontaktpersoner kan ge goda råd och adresser, i vissa fall rentav förmedla bostad, t ex i studentkorridor. Ofta ska full hyra erläggas även om man kommer i mitten av månaden. Många universitet kräver även förhandshyra. Bostadsansökan måste ofta lämnas in mycket tidigt. På Nordliks’ webbsida www.nordliks.net finns viktig information om speciella ansökningstider och bostadsfrågor vid vissa universitet, bl.a. Stockholm, Lund och Köpenhamn. Mer information om boendet fås via webbsidot för internationella kansliet/sekretariatet/Housing Office el. motsvarande enhet vid de olika universiteten. Sökordet är oftast "Incoming student".  

Information för inresande Nordliks- och Erasmusstuderande

Kontaktpersoner

Nordliksstuderande handleds och studievägledning ges av utbildningsplanerare Tiina Suominen och ansökning av Nordliksstipendier av internationella koordinator Anne-Riitta Vanhala.

Utbildningsplanerare Tiina Suominen
Institutionen för språk- och kommunikationsstudier, svenska språket
email: tiina.m.suominen(at)jyu.fi
tel. +358 40 805 3227 

Anne-Riitta Vanhala
Internationella äranden
e-mail: anne-riitta.vanhala(a)jyu.fi
te. +358 40 805 3383