06.02.2018

Information för inresande Nordliks- och Erasmusstuderande

Information för inresande Nordliks- och Erasmusstuderande 

Vad är NORDLIKS?

Nordliks (=NORDisk LItteratur, Kultur och Språk) är ett nätverk inom NORDPLUS och det innebär ett utbytesavtal mellan institutioner för nordiska språk och nordisk litteratur vid olika nordiska universitet i Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge och Sverige. Dessutom samarbetas det i någon mån med ett antal universitet i Baltikum.  Tyngdpunkten i Nordliksverksamheten ligger i studerande- och lärarmobilitet som stöds med stipendier från Nordiska Ministerrådet. Vid Jyväskylä universitet administreras den av institutionen för språk.

En förteckning över de deltagande institutionerna finns på Nordliks-sajten (www.nordliks.net). 

Vad är ERASMUS?

Svenska språket har Erasmusavtal med Umeå universitet. I Jyväskylä administreras Erasmusstipendier principiellt av Internationella kontoret.


Välkommen till institutionen för språk och kommunikation i Jyväskylä!

Vid Institutionen för språk- och kommunikationstudier vid Jyväskylä universitet bedrivs forskning och undervisning i finska, svenska och främmande språk och kommunikation. Vi utbildar språkexperter för lärar-, forsknings-, kommunikations- och konsultuppdrag, och experter i kommunikation.

Institutionen för språk- och kommunikationstudier är den största institutionen vid den humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteten vid Jyväskylä universitet med 1800 studenter. Förutom timlärare och projektanställda sysselsätter institutionen ungefär 120 fast anställda.

Man kan studera följande ämnen:

 • engelska språket
 • finska språket
 • romansk filologi
 • ryska språket och kulturen
 • svenska språket
 • tyska språket och kulturen
 • finska teckenspråket
 • Deutsche Kulturstudien
 • Études Françaises
 • italienska språket
 • slovakiska språket och kulturen
 • spanska språket

De centrala forskningsområdena på institutionen är

 • språkinlärning och undervisning
 • text- och diskursforskning

 

Studier i svenska språket

Svenska språket är ett examensämne vid institutionen för språk med grundutbildning (hum. kand. (~bachelor)- och fil. mag.-examen (~master)) och forskarutbildning (fil. lic.- och fil. dr-examen). Vi utbildar språklärare och språk-, kommunikations- och kulturexperter för bl.a. affärslivet och internationella kontakter.

Studierna i svenska språket består primärt av grundstudier (30 ects), ämnesstudier (50/35 ects) och fördjupade studier (40 ects) med en pro gradu-avhandling (dvs. magisteruppsats) (40 ects). Undervisningen omfattar kurser i kommunikation, grammatik, språkvetenskap, språkinlärning och språkundervisning, litteratur, samhälle samt kultur. För att kunna studera svenska på universitetsnivå i Finland måste man ha kunskaper på nivå B1 på den europeiska referensramens (CEFR) sexgradiga kompetensnivåskala. Kurserna ger också en inblick i de nordiska grannspråken, närmast i danska och norska.

Grundstudierna i svenska språket består av bl.a. följande kurser (undervisningsspråket är svenska på dessa kurser):

RUOP201 Uttal och samtal
RUOP202 Skriv- och textkompetens
RUOP203–204 Språkets struktur och funktion IA ja IB
RUOP205 Introduktion till lingvistik
RUOP206 Kultur och samhälle i Norden
RUOP1207 Modern svensk litteratur

Ämnesstudier består av bl.a. följande kurser (undervisningsspråket är svenska på dessa kurser):

RUOA200 Introduktion till pragmatik
RUOA201 Skrivande i arbetslivet
RUOA102 Klassrumsinteraktion
RUOA303 Samtal och interaktion
RUOA203 Språkets struktur och funktion II
RUOA1208 Teoretiska perspektiv på andraspråksinlärning (boktenta)
RUOA1209 Språk som påverkansmedel (boktenta)
RUOA206 Svenskans grannspråk
RUOA207 Svensk litteraturhistoria
RUOA110 Undervisningsmaterial som resurs
RUOA221 Ungdomsspråk och slang
RUOS217 Svenska språkets historia
RUOS220 Språkplanering i Norden
RUOS228 Finlandsvensk kultur och identitet
RUOS1229 Att undervisa grammtik: teori och praktik (självstudiekurs)

Fördjupade studier består av bl.a. följande kurser (undervisningsspråket är svenska på dessa kurser):

RUOS201 Vetenskaplig kommunikation
RUOS202 Pragmatik
RUOS203 Sociolingvistik
RUOS204 Svensk fonologi
RUOS206 Lexikal semantik och svenskt ordförråd
RUOS217 Svenska språkets historia
RUOS207 Skandinavisk litteratur (självstudiekurs)
RUOS208 Finlandssvensk litteratur (självstudiekurs)
RUOS211 Magisterseminarium
RUOS212 Magisteravhandling
RUOS113 Bedömning av svenska som andraspråk
RUOS112 Svenska som andraspråk

De vanligaste undervisningsformerna är föreläsningar, övningar och seminarier. Övningarna och seminarierna kräver aktivt deltagande. På varje kurs ger läraren detaljerad information om vad som gäller för den aktuella kursen. Ett ordinarie provtillfälle anordnas i anslutning till undervisningen. För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället eller som vill höja sitt betyg anordnas vanligtvis ytterligare minst ett provtillfälle.

Inkommande utbytesstuderande har möjlighet att vid sidan av studier i svenska även genomgå  kurser i finska och andra språk på universitetets Språkcentrum. Utbytesstudenter kan också bedriva studier på engelska, t. ex. Intercultural Studies, Finnish Studies och Basic Business Studies. Om ytterligare studiemöjligheter på engelska, se https://opiskelu.jyu.fi/en/apply/student-exchange/courses

Terminerna inleds med en introduktions-/orienteringsvecka el. motsvarande för alla nyanlända utbytesstudenter före egentlig terminsstart. Utbytesstuderande erbjuds också i allmänhet en studentmentor, dvs. en studerande vid universitetet som guidar och hjälper till med att lösa praktiska problem. https://opiskelu.jyu.fi/en/study/checklist

Kontaktpersoner

Nordliksstuderande handleds och studievägledning ges av Tiina Suominen.

Tiina Suominen
Institutionen för språk och kommunikation, svenska språket
email: tiina.suominen(at)jyu.fi
tel. +358 40 805 3227

Anne-Riitta Vanhala
International Coordinator
e-mail: anne-riitta.vanhala(a)jyu.fi
tel. +358 40 805 3383

Jyväskylä universitet

Jyväskylä universitet har sina rötter i det äldsta finskspråkiga lärarseminariet från 1863. Seminariet blev 1934 pedagogisk högskola och fick 1966 namn och status som universitet. Universitetet har 6 fakulteter och över 16 000 studenter. Personalen är på ca 2300 pers. En ny universitetslag gav från början av 2010 de finska universiteten en helt ny ekonomisk och juridisk självständighet vilket betyder att de för tillfället befinner sig i en övergångsfas med nya anställnings- och studiestrukturer och centraliserade styrformer inom det egna universitetet.

Jyväskylä stad

Jyväskylä ligger i landskapet Mellersta Finland mitt i Finland. Genom kommunsammanslagningar 1 januari 2009 fick kommunen en landyta på 1171 km² plus ca 300 km² vattenyta. Invånarantalet är 128 000 varav 97 % är finskspråkiga. I centralorten bor ca 85 000 personer. Staden är känd som en skol-, handels- och kongresstad. Jyväskylä var också skolstad för arkitekten Alvar Aalto (1898-1976) vars verk är rikt representerade i kommunen.

Läget vid den norra delen av sjösystemet Päijänne mellan det östfinska och det västfinska området gjorde att Jyväskylä spelade en viktig roll som katalysator när det moderna finska skriftspråket växte fram i mitten på 1800-talet. Här grundades Finlands äldsta finskspråkiga läroverk (gymnasium) 1858.