07.11.2005

Studiefordringarna 2002-2004

SVENSKA SPRÅKET

Allmänt om studierna

I studierna i svenska språket kan man innefatta grundstudier (17 sv), ämnesstudier (40/ 35 sv), fördjupade studier (60/ 55 sv) och en pro gradu-avhandling (20 sv). Undervisningen omfattar kurser i språkfärdighet, språkvetenskap, litteratur och kultur. Kurserna ger också en inblick i de nordiska grannspråken, närmast i danska och norska. Dessutom kan man välja grundstudier i danska språket och kulturen (16 sv)

Studievägledning
För nya studerande ordnas i början av höstterminen ett informationsmöte. Studievägledning ges av tutorer, överassistenten, amanuensen och av lärarna som har mottagning en gång i veckan.

Fordringar och bedömning
1. Det är obligatorisk närvaro på de föreläsningar och kurser där tentamen inte ordnas. På varje stadium får man försöka klara uttals-, översättnings- och samtalsprov en gång utan att ha gått på kurs. Om man härvid inte får minst betyget 2-, måste man delta i en kurs.
2. En allmän förutsättning för att delta i de kurser som bygger på en lägre kurs (t.ex. språkfärdighet, grammatik, litteratur) är att man helt klarat av motsvarande kurs på det lägre stadiet.
3. För att erhålla vitsordet goda insikter för grundstudierna och ämnesstudierna krävs att man i uttalsprovet, muntlig kommunikation och översättningsprovet samt för en eventuell boktentamen fått minst betyget 2-. För goda insikter vid grundstudierna krävs dessutom minst betyget 2- för grammatikkurs I. Medeltalet för alla deltentamina skall vara minst 1,63. För vitsordet utmärkta insikter skall man för ovan nämnda prov få minst betyget 2- och som medeltal för alla deltentamina 2,38. För utmärkta insikter vid ämnesstudierna skall man ytterligare ha fått minst betyget 2,5 för boktentamen II.
4. Vid de fördjupade studierna skall man för vitsordet goda insikter få minst 2- för översättningsprovet och som medeltal för alla studiekurser minst 1,63. För vitsordet utmärkta insikter krävs minst 2- för översättningsprovet och som medeltal för alla studiekurser minst 2,38.

Anmälan till förhör
Till boktentamina II och III skall man anmäla sig personligen på expeditionen för svenska språket senast en vecka före en fakultetstentamen. För övriga tentamina skall en personlig anmälan inlämnas till tentatorn senast 10 dagar före provet. Vid tentamensanmälan ifyller den studerande universitetets bruna tentamenskuvert.

Allmänna studier i språk och kommunikation
Med språkstudier i detta sammanhang avses den undervisning som ges av universitetets språkcentrum. Språkämnesstuderande behöver inte vid språkcentret delta i undervisning av de språk de studerar vid institutionen för språk. Svenskstuderande får 3 sv. för sina svenskstudier. Dessutom får de 1 sv. för vart och ett av eventuella övriga språk de studerar. Ifall man är klar med grundstudierna i ett språk tillgodoräknas kompenserande studieveckor för språkstudier automatiskt då man begär att bli utexaminerad.

Huvudämnesstuderande i svenska tar en kurs i kommunikation (1 sv) på universitetets språkcentrum och deltar i ett kommunikationsseminarium (2 sv) ordnat av det egna ämnet. Dessutom skall man ge ett maturitetsprov (PFIY96) antingen i samband med kandidatexamen eller vid magisterexamen. I det förra fallet baserar sig provet på den skriftliga studien på kommunikationsseminariet och i det senare fallet på pro gradu-avhandlingen.

Studerande som antagits till lärarutbildningen genom direktantagning
Direktantagna lärarstuderande har i ämnesstudierna egna grupper i muntlig kommunikation (PFIA24). Kursen klaras av under vårterminen det första läsåret. I boktentamen II (PFIA30) är TORNBERG:s bok obligatorisk. Obligatoriska kurser för de direktantagna i de fördjupade studierna är Språkinlärningsteorier (PFIS22), Praktisk svenska (PFIS55), Uppsatsanalys (PFIS62) och Evaluering av språkfärdighet (PFIS63).

 

STUDIEKURSER I SVENSKA SPRÅKET

GRUNDSTUDIER
Studier i språkfärdighet och grammatik
PFIP02 Översättning I 2 sv.
PFIP05 Grammatik I 3 sv.
PFIP10 Muntlig kommunikation I 3 sv.
PFIP09 Skriftlig kommunikation I 2 sv.

Studier i litteratur och kultur
Grannspråk

PFIP06 Litteratur 2 sv.
PFIP08 Realia 2 sv.

Studier i språkvetenskap
Grundkurs i lingvistik 3 sv.

Kurser i forskning för huvudämnesstuderande
XKV111 Kommunikationsseminarium 2 sv.
HTK025 Perspektiv på data- och IT-teknologin 1 sv., valfri kurs

Sammanlagt 17 studieveckor i grundstudierna

ÄMNESSTUDIER
Studier i språkfärdighet och grammatik
PFIA23 Skriftlig kommunikation II 2,5 sv.
PFIA06 Grammatik 2 sv.
PFIA24 Muntlig kommunikation II 3 sv.
PFIA08 Språkpraktik 2,5 sv.

Studier i litteratur och kultur
PFIA07 Litteratur II 2 sv.
PFIA21 Svensk press 2 sv., en valfri kurs
PFIA15 Nordisk kultur 2 sv., en valfri kurs
PFIA04 Grannspråken 2 sv., en valfri kurs

Studier i språkvetenskap
PFIA30 Boktentamen II 4 sv.

Kurser i forskning för huvudämnesstuderande
PFIA05 Proseminarium 5 sv.
PFIY96 Maturitetsprov 1 sv.

Sammanlagt 23 studieveckor för huvudämnesstuderande
18 för biämnesstuderande

FÖRDJUPADE STUDIER
Studier i språkfärdighet och grammatik
PFIS57 Vetenskaplig kommunikation 2,5 sv.
PFIS55 Praktisk svenska 2,5 sv., valfri kurs

Studier i litteratur och kultur
PFIS39 Litteraturkurs III A 2,5 sv., valfri kurs
PFIS40 Litteraturkurs III B 2,5 sv., valfri kurs

Antingen en kurs i danska eller i norska är obligatorisk:
PFIS03 Kurs i danska 2,5 sv.
PFIS04 Kurs i norska 2,5 sv.

PFIS35 Fortsättningskurs i danska 2,5 sv., valfri kurs
PFIS37 Nyisländska 2,5 sv., valfri kurs
PFIS38 Färöiska 2,5 sv., valfri kurs

Studier i språkvetenskap (alla kurser är valfria)
PFIS10 Svensk fonologi 2,5 sv.
PFIS14 Kontrastiv språkforskning 2,5 sv.
PFIS16 Psykolingvistik 2,5 sv.
PFIS17 Semantik 2,5 sv.
PFIS22 Språkinlärningsteorier 2,5 sv.
PFIS25 Tvåspråkighet 2,5 sv.
PFIS48 Transfer och variation i språkinlärning 2,5 sv.
PFIS60 Lånord 2,5 sv.
PFIS08 Grammatikkurs III 2,5 sv.
PFIS09 Generativ syntax 2,5 sv.
PFIS15 Tillämpad språkvetenskap 2,5 sv.
PFIS18 Pragmatik 2,5 sv.
PFIS21 Variationen i språkinlärning 2,5 sv.
PFIS24 Översättningsteori 2,5 sv.
PFIS26 Samtalsanalys 2,5 sv.
PFIS42 Stilistik 2,5 sv.
PFIS49 Arbetspraktik 2,5 sv.
PFIS58 Sociolingvistik 2,5 sv.
PFIS59 Minoritetsspråk 2,5 sv.
PFIS61 Svenska språkets historia 2,5 sv.
PFIS62 Uppsatsanalys 2,5 sv.
PFIS63 Evaluering av språkfärdighet 2,5 sv.

Kurser i forskning för huvudämnesstuderande
PFIS06 Seminarium 2,5 sv.
PFIS23 Kvantitativa metoder 2,5 sv., valfri kurs
PFIS80 Pro Gradu-avhandling 20 sv

Sammanlagt 20 studieveckor
+ pro gradu 20 sv. i fördjupade studierSvenska språket - kursbeskrivningarna

 

GRUNDSTUDIER

Språkfärdighet och grammatik

Utbildningens mål är att genom tillämpning av lingvistisk terminologi fördjupa den muntliga och skriftliga språkfärdighet studenterna inhämtat i gymnasiet och stärka känslan för språket.

PFIP02 ÖVERSÄTTNINGSKURS I 2 sv.

På kursen (26 h) översätts texter av allmän karaktär med hjälp av ordböcker, grammatikböcker och bakgrundstexter, ett par gånger från svenska till finska, annars från finska till svenska. Målet är en korrekt, ledig allmänsvenska. Speciell uppmärksamhet ägnas åt ordföljd och species. Uppgifterna är skriftliga hemuppgifter och kursdeltagarna arbetar i par. Översättningsförslagen lämnas in på förhand. Lösningarna diskuteras och problematiska fall reds ut på lektionerna. Slutprovet där ordböcker är tillåtna bedöms enligt skalan 1-3. För goda och utmärkta insikter krävs minst 2-.

PFIP05 GRAMMATIKKURS I 3 sv.

En grundkurs i svensk grammatik som syftar till att fördjupa kunskapserna i grammatik. Kursen är indelad i två delar, I A och I B, och består av övningar (2x26 t.) baserade på kompendierna Grammatikkurs I A och Grammatikkurs I B. Kursen kan avläggas under en termin (hösten) eller ett läsår. På vardera delen hålls separata tentamina, som bedöms enligt skalan 1 - 3. För att erhålla goda eller utmärkta insikter krävs minst 2- i medelbetyg för delarna A och B.

PFIP09 SKRIFTLIG KOMMUNIKATION I 2 sv.

Kursen omfattar 10 övningsuppgifter varav största delen utförs hemma. De vanligaste uppgiftstyperna är uppsats och referat. Avsikten är ge deltagarna den färdighet som krävs för att kunna skriva om allmänna ämnen på flytande svenska. I undervisningen tillämpas till en del principerna för processkrivning, vilket innebär att den studerande själv korrigerar sin text enligt lärarens anvisningar. På lektionstid (26h) behandlas främst sådana språkliga problem som kommer fram i de studerandes egna texter på svenska. Dessutom får deltagarna en personlig kommentar till sina prestationer. Språkliga riktlinjer finns i Svenska skrivregler (Svenska språknämnden) och olika grammatiska verk. Minst 8 av uppgifterna skall vara godkända. Kursen bedöms enligt skalan godkänd/underkänd.

PFIP10 MUNTLIG KOMMUNIKATION I 3 sv.

Muntlig kommunikation I består av tre delar:
1) Uttalsövningar (26 h) i antingen finlandssvenska eller rikssvenska. Övningarna omfattar både inlevelseläsning och drillartade ljud- och fraseringsövningar. I slutprovet läses en kort text in på band i språkstudion. Provet bedöms enligt skalan 1 - 3. För goda och utmärkta insikter krävs minst 2-.
2) Aktiv talträning (26 h). En del av diskussionsämnena med anknytning till studenternas vardag är obligatoriska, andra fritt valda. Deltagarna turas om att fungera som diskussionsledare. Inget slutprov. Kontinuerlig bedömning enligt skalan 1 - 3.
3) Grunderna i svensk fonologi, läskurs med kompendiet ASvensk fonologi för finska nybörjare@ som tenteras separat. Provet bedöms med godkänt / icke godkänt.
Betyget för del 1 och medelbetyget för 1 och 2 måste vara minst 2- för goda och utmärkta insikter.

Studier i litteratur och kultur

PFIP06 LITTERATURKURS I 2 sv.

Kursen inleds med en obligatorisk föreläsningsserie på åtta timmar som hålls under höstterminen. På vårterminen fortsätter kursen med seminariediskussioner. Här diskuteras de tio böckerna som finns på litteraturlistan. Böckerna är valda enligt litteraturhistoriska synpunkter och olika genretillhörigheter. Kursen kan också göras i självstudieform.

PFIP08 REALIA 2 sv.

Tolv timmar obligatoriska förläsningar där Sverige och Svenskfinland presenteras. Tio timmar seminarieövningar där varje student håller ett föredrag. På övningarna diskuteras aktuella frågor om Sverige och Svenskfinland. Ingen skriftlig tentamen. Det muntliga föredraget lämnas in tillsammans med sammandrag av övriga deltagares föredrag och ett sammandrag av föreläsningarna. Alternativt som läskurs: JOHNSSON, Sverige i fokus och två häften om Svenskfinland utgivna av Folktinget.

Studier i språkvetenskap

PFIP07 GRUNDKURS I SPRÅKVETENSKAP 3 sv.

Syftet är att ge en helhetsbild av studieobjekt, delområden, metoder och syften i språkvetenskap. Kursen innehåller: 1) karakteristiska drag för mänskligt språk och uppfattningar om dess ursprung, 2) språkvetenskap och beskrivning av språk, 3) fonetik och språkljud (särskilt i svenskan), 4) språkets struktur: fonologi, morfologi, syntax, lexikon och semantik, 5) pragmatik, 6) språkinlärning, 7) språk, samhälle och kultur och 8) språkvetenskapens historia. Föreläsning (26 t) och övningar (26 t). Kursen kan ersättas delvis eller helt med en motsvarande kurs i andra språkämnen. Tentamen.

Kurser i forskning för huvudämnesstuderande

HTK025 PERSPEKTIV PÅ DATA- OCH IT-TEKNOLOGIN 1 sv.

Målet är att lära sig använda datorer som hjälpmedel i svenskstudierna och att bekanta sig med de möjligheter till språkstudier som Internet erbjuder. Hit hör bl.a. informationssökning i bibliotekens databaser och på Internet, bedömning av informationsvärdet, korpuslingvistik, nya elektroniska inlärningsmiljöer, datorstödd språkundervisning och redigering av www-sidor. Allmänna färdigheter i datoranvändning lärs ut enligt deltagarnas behov. Aktivt deltagande (26 h) och loggbok/ portfölj; skala: godkänd/ underkänd. Kursen är valfri och ingår i språk- och kommunikationsstudierna.

 

ÄMNESSTUDIER

Språkfärdighet och grammatik

Utbildningens mål är att vidareutveckla den muntliga och skriftliga språkfärdighet som inhämtats i grundstudierna och att ge studenterna grunderna i vetenskaplig kommunikation.

PFIA106 GRAMMATIKKURS II 2 sv.

Efter kursen känner den studerande till de viktigaste skillnaderna mellan finskan och svenskan och i någon mån också de semantiska skillnaderna mellan dessa språk; studenten kan redogöra för grammatiska företeelser i finskan och svenskan för de andra och avgöra, om någon svensk konstruktion är grammatisk eller inte. Huvudvikten ligger vid kontrastiv analys. Viktiga delområden: 1) species, 2) modalitet, 3) ordföljd, 4) existentialsatser, 4), 5) rumsuttryck, 6) jämförelser mellan olika grammatikmodeller, 7) verbets s-former. Föreläsning (26 h) och övningar (13 h). Skriftligt slutprov.

PFIA23 SKRIFTLIG KOMMUNIKATION II 2,5 sv.

I kursen (13x2 t.) ingår 6 övningar i översättning från finska till svenska och 2 referatuppgifter på svenska, en svensk och en finsk förlaga. Texterna skrivs hemma, antingen självständigt eller i par, och kommenteras och diskuteras på lektionerna. I referatdelen tillämpas processkrivningens principer. Referatövningarna är obligatoriska för alla och bedöms med godkänt/ icke godkänt. Ordböcker är tillåtna i det obligatoriska översättningsprovet, som man kan delta i även utan kurs. Provet bedöms enligt skalan 1-3. För goda och utmärkta insikter krävs minst 2- på översättningsprovet och godkänt på referatövningarna.

PFIA24 MUNTLIG KOMMUNIKATION II 3 sv.

Muntlig kommunikation II består av två delar: 1) Uttalsövningar (26 t.) antingen i sverigesvenska eller finlandssvenska. Slutprovet bedöms enligt skalan 1-3. För goda och utmärkta insikter krävs minst 2-
2) Samtalsövningar med ett aktivt deltagande i smågrupper (2x13 t.), som bedöms enligt skalan 1-3. För de studenter som går på lärarutbildningen ingår en obligatorisk del, som innehåller klassrumssvenska och dess fraseologi och uttal samt övningar i undervisningsteknik. Den delen av kursen bedöms med godkänt/ icke godkänt. Medelbetyget för del 1 och del 2 måste vara minst 2- för goda eller utmärkta insikter.

PFIA08 SPRÅKPRAKTIK 2,5 sv.

En två månader lång vistelse på Åland, i Sverige, Norge eller Danmark under studietiden. Alternativt ett aktivt deltagande i en circa en månad lång och av institutionen godkänd språkkurs på Åland, i Sverige, Norge eller Danmark. Intyg över vistelse i svensk, norsk eller dansk språkmiljö eller deltagande i motsvarande kurs skall uppvisas på expeditionen. Den kortaste fortlöpande vistelsetiden som kan godkännas är en månad.

Studier i litteratur och kultur
Grannspråk

PFIA07 LITTERATURKURS II 2 sv.

Kursen omfattar föreläsningar och seminariediskussioner. På föreläsningarna behandlas tiden före 1800 kort, tiden därefter utförligare. Efter föreläsningarna (14 t.) diskuteras de fem verk (fem gånger), som studenterna väljer i en mindre grupp vid första sammankomsten. Ingen skriftlig tentamen. Studenterna skriver loggbok under kursens gång. Kursen kan göras i självstudieform.

VALFRIA STUDIEKURSER II. Man väljer en av följande kurser PFIA04, PFIA15 eller PFIA21.

PFIA04 GRANNSPRÅKEN 2 sv.

Kursen behandlar de nordiska (=nordgermanska) språken både som grupp och varje språk för sig. En central del av kursen utgörs av svenskans närmaste grannspråk (danska samt de båda norska skriftspråken bokmål och nynorsk) som studeras bl.a. genom textläsning. Texterna förbereds hemma före lektionerna (översättning, innehåll). Till kursen hör ett kompendium med texter och en sammanfattning av föreläsningarna. Med hjälp av kompendiet och annan litteratur kan den studerande också arbeta på egen hand. Skriftligt prov efter kursen.

PFIA15 NORDISK KULTUR 2 sv.

Kursdeltagarna väljer i samråd med läraren och övriga studenter ett kultuområde att hålla föredrag om. Dessutom diskuteras olika kulturella frågor i de nordiska länderna. Ett mycket aktivt deltagande och essäer. Kursen kan också i samråd med läraren göras i självstudieform. OBS! Kursen ges inte varje termin.

PFIA21 SVENSK PRESS-TEXTKURS 2 sv.

På kursen anylyserar deltagarna olika tidningsartiklar och bekantar sig med textanalysens grunder beträffande stil och innehåll. De viktigaste skillnaderna mellan finlandssvenskt och sverigesvenskt tidningsspråk gås igenom. Ett viktigt inslag är analyser i smågrupper. Aktivt deltagande på övningarna.

Studier i språkvetenskap

PFIA30 BOKTENTAMEN II 4 sv

Syftet är att göra studenterna förtrogna med språkforskning, utveckling av de nordiska språken, nusvenskans struktur samt språkinlärning och språkundervisning. (1) SIGURD, Språk och språkforskning, s. 5-67, 100-159, (2) BARÐDAL, JÖR-GENSEN, LARSEN & MARTINUSSEN, Nordiska. Våra språk förr och nu, s. 22-125, (3) JÖRGENSEN & SVENSSON, Nusvensk grammatik, s. 9-155, (4) VIBERG, Vägen till ett nytt språk ja (5) TORNBERG, Språkdidaktik eller LINELL, Människans språk, s. 13-126, 156-180, 211-269. TORNBERG är obligatorisk för dem som har blivit direktantagna till lärarutbildningen. Självständigt arbete. Skriftligt prov på fakultetstentamen. För goda insikter krävs minst 2- och för utmärkta insikter minst 2,5.

Kurser i forskning för huvudämnesstuderande

PFIA05 PROSEMINARIUM 5 sv.

Syftet med proseminariet är att träna självständig informationssökning och introducera ett forskningsinriktat arbetssätt genom att lägga upp, utföra och rapportera ett litet forskningsprojekt. Man stiftar bekantskap med forskning och forskningsmetodik genom att läsa NYBERG , Skriv vetenskapliga uppsatser och avhandlingar med stöd av IT och Internet enligt handledarens anvisningar. Efter att ha presenterat en forskningsplan dokumenteras och redovisas informationssökning om det ämne man valt. En av huvudkällorna i arbetet refereras på svenska. Detta referat kan senare utnyttjas i själva proseminarieuppsatsen. Både referatet och seminarieuppsatsen redovisas för de övriga deltagarna som också opponerar en uppsats var; dessutom krävs aktivt deltagande i diskussion. Studerandena kan också utföra forskningsprojektet parvis. Arbetsformerna består av seminarium, personlig handledning och självständigt arbete. Betygssättning efter redovisning av informationssökning, referat, uppsats, opponering och aktivt deltagande i proseminarieövningar.

 

FÖRDJUPADE STUDIER

Studier i språkfärdighet och grammatik

Mål: Att finslipa den skriftliga språkfärdigheten så att den kommer allt närmare en infödd talares språkliga kompetens; att internalisera strävan efter språkriktighet; att inlära ett formellt, vetenskapligt betonat språkbruk och att stärka stilkänslan

PFIS57 VETENSKAPLIG KOMMUNIKATION 2,5 sv.

Kursen omfattar ca 5 krävande översättningsuppgifter och ca 5 språkvetenskapligt betonade referatuppgifter. Källspråket är finska och målspråket svenska. På lektionerna (26 h) analyseras de hemma översatta texterna kontrastivt. Utgående från översättningsmodeller jämförs strukturella och semantiska skillnader mellan grundtexterna och de producerade texterna. En del av dessa omarbetas efter återkoppling från läraren. Målet är en grammatiskt och stilistiskt korrekt svenska. Genom referatövningarna försöker man stärka behärskningen av det formella språkbruket och lära ut en vetenskaplig diskurs. Slutprovet är ett översättningsprov där det är tillåtet att använda ordböcker. För goda och utmärkta insikter krävs minst vitsordet 2-. Om man klarar provet utan att ha gått på övningskursen, måste man göra referatövningarna skilt. Enligt överenskommelse kan kursen också tas som distanskurs.

PFIS55 PRAKTISK SVENSKA 2,5 sv.

Kursen vänder sig i första hand till dem som ämnar bli lärare. För de direktantagna lärarstudenterna är kursen obligatorisk. Kursinnehåll: olika slags språkliga klassrumsövningar och kommunikationsstrategier, muntligt och skriftligt, kroppsspråk, interaktiv kultur, rollspel, videoinspelningar, föreläsningar. Deltagarna förväntas att aktivt delta i övningarna, skriva loggbok och hålla små föredrag. Ingen skriftlig tentamen.

Studier i litteratur och kultur
Grannspråk

Antingen en kurs i danska eller i norska är obligatorisk.

PFIS03 KURS I DANSKA 2,5 sv.

I kursen (ca 40 t) ingår danskans centrala ordförråd samt skillnaderna mellan tal och skrift. Texthäfte och föreläsningar ger en inblick i Danmarks geografi och det danska samhället. Föreläsningar och textbehandlingsövningar. Muntligt prov.

PFIS04 KURS I NORSKA 2,5 sv.

Kursen behandlar de båda officiella norska skriftspråken (bokmål och nynorsk) samt deras utveckling. Texter och föreläsningar ger en inblick i Norges litteratur och allmänna drag i det moderna norska samhället. Föreläsningar och övningar (ca 40 t; vanligen periodundervisning). Skriftligt prov.

PFIS35 FORTSÄTTNINGSKURS I DANSKA 2,5 sv.

Kursen förutsätter grundläggande kunskaper om danska språket och samhället och syftar till att ge en klar bild av språkets struktur. På kursen läses skönlitteratur och facktexter från olika perioder. Olika uppgifter ingår, bl.a. en kort muntlig och skriftlig presentation av ett realiaämne på danska. Övningar (26 t). I betyget tas hänsyn till aktiviteten på övningarna samt presentationen.

PFIS37 NYISLÄNDSKA 2,5 sv.

En kurs i nyislänska och isländsk litteratur på Island. Kursen måste vara accepterad av institutionen.

PFIS38 FÄRÖISKA 2,5 sv.

En kurs i färöiska och färöisk litteratur på färöarna. Kursen måste vara accepterad av institutionen.

PFIS39 LITTERATURKURS III A 2,5 sv.
PFIS40 LITTERATURKURS III B 2,5 sv.

Målet är att fördjupa kännedomen om den svenskspråkiga skönlitteraturen eller annan nordisk litteratur. Tankeinnehållet i böckerna analyseras på svenska för att utvidga ordförrådet. Ett bestämt delområde inom litteraturen väljs som specialiseringsalternativ. Arbetssättet kan vara både självstyrt och lärarstyrt. Studierna kan omfatta antingen en kortare kurs på 2,5 sv. (A) eller en längre kurs på 5 sv. (A+B). Specialiseringsområdena och den litteratur som skall tenteras väljs enligt personlig överenskommelse med läraren/ tentatorn. De flesta specialiseringsalternativen kan bara tas i form av en självständig läskurs, men om de senaste decenniernas svenska litteratur ordnas en examinatoriekurs (26 h; föreläsningar, självständigt arbete, grupparbete och inledningsuppgifter); här klaras huvuddelen av böckerna av muntligt. Bedömningen sker i form av antingen en skriftlig tentamen eller en längre essä. I vitsordet för examinatoriekursen ingår en bedömning av både de muntliga övningarna och en självständigt analyserad del. Kursen kan också tas som distanskurs enligt överenskommelse.

Studier i språkvetenskap

Del I: Teoretisk och tillämpad språkvetenskap

PFIS07 VALFRIA KURSER (BOKTENTAMEN III), 12,5 studieveckor för huvudämnessuderande, 15 för biämnesstuderande

De studerande fördjupar sina kunskaper i språkforskningen. Bland de valbara kurserna väljs 5, av vilka 2 måste representera del I. De valbara kurser som inte avlagts som föreläsningskurser eller övningar tenteras som ett bokpaket (boktentamen III) på allmän tentamensdag.

PFIS08 GRAMMATIKKURS III 2,5 sv.

Kursen har som målsättning att utveckla och utvidga de studerandes kunskaper i svenskans struktur. Problem som tidigare behandlats i förbigående eller inte alls, tas upp och behärskningen av mer bekanta helheter fördjupas. Tenteras i samband med en föreläsning eller som läskurs. I det senare fallet tenteras LINDBERG, Beskrivande svensk grammatik.

PFIS09 GENERATIV SYNTAX 2,5 sv.

Man bekantar sig med den generativa grammatikens nyaste rön med utgånspunkt i svenskt språkmaterial. En läskurs: PLATZACK, Svenskans inre grammatik - det minimalistiska programmet.

PFIS10 SVENSK FONOLOGI 2,5 sv.

Kursen (26 h) syftar till att genom kontrastiva studier i finlandssvenska och sverigesvenska befästa och utvidga kunskaperna i svensk fonologi. Målet är att med stöd av den senaste forskningen ge en klar bild av samspelet mellan fonemen och prosodemen i autentiskt tal. Målet är också att få studenterna att tillämpa kunskaperna i sitt eget uttal genom jämförelser mellan modersmålet och svenska, i någon mån även mellan andra språk och svenska. De som utbildar sig till lärare ges didaktiska råd för praktisk uttalsundervisning. En del av lektionerna är föreläsningar, andra lektioner ägnas åt studieuppgifter som görs och presenteras parvis och diskuteras i gruppen. Föreläsningsdelen redovisas individuellt i form av en skriftlig sammanfattning. Uppgifterna bedöms enligt skalan 1-3. Betyget utgörs av medeltalet för de två uppgifterna. Alternativt kan man tentera GARLÉN, Svensk fonologi (Studentlitteratur 1992) i boktentamen III.

PFIS14 KONTRASTIV SPRÅKFORSKNING 2,5 sv.

Kursen innehåller: 1) jämförande av språk, 2) traditionell kontrastiv analys, 3) kontrastiv analys och språkinlärning, 4) fonologisk, morfologisk och syntaktisk kontrastiv analys, 5) semantisk och lexikalisk kontrastiv analys: nödvändighetsbetecknande modalverb i svenskan och finskan, 6) pragmatisk kontrastiv analys: konventionaliserade indirekta illokutioner i svenskan och finskan. Föreläsning (26 t) eller i boktentamen III tenteras JAMES, Contrastive Analysis och någon artikel enligt överenskommelse. Föreläsningen anordnas inte varje år.

PFIS15 TILLÄMPAD SPRÅKVETENSKAP 2,5 sv.

Kursen ger en översikt över den tillämpade språkvetenskapens roll i inlärning och undervisning av främmande språk. En läskurs: VAN ELS et al, Applied linguistics and the learning and teaching of foreign languages.

PFIS16 PSYKOLINGVISTIK 2,5 sv.

Kursen innehåller 1) människans språk och kommunikation hos djur, 2) biologiska grunder för språk, 3) fylogenetisk och ontogenetisk språkutveckling, 4) förlorande av språk, 5) talare som informationsprocessor 6) mentalt lexikon och 7) kompensatoriska strategier och kommunikation. Föreläsning (26 t) eller i boktentamen III tenteras HJELMQUIST & STRÖMQVIST, Språkets psykologi. Föreläsningen anordnas inte varje år.

PFIS17 SEMANTIK 2,5 sv.

Semantiken och de närliggande vetenskaperna, logikens grundbegrepp, tecken, betydelse, ordsemantik, satssemantik, lexikalisk struktur. Föreläsning eller läskurs. I det senare fallet tenteras ALLWOOD & ANDERSSON, Semantik.

PFIS18 PRAGMATIK 2,5 sv.

Studenten bekantar sig med det vetenskapliga studiet av språkbruket. Läskurs: LEVINSON, Pragmatics eller LEECH, Principles of Pragmatics.

PFIS21 VARIATIONEN I SPÅKINLÄRNING 2,5 sv.

Den studerande bekantar sig med studiet av variationen i främmande- och andraspråksinlärning. Hur tar sig variationen uttryck och vilka uppfattningar har har man om dess orsaker? I samband med boktentamen III tenteras TARONE, Variation in Interlanguage.

PFIS22 TEORIER OM SPRÅKINLÄRNING 2,5 sv.

Kursen ger en översikt över teorierna om L2-inlärning från 60-talet fram till idag. Alternativt tenteras MITCH & MYLES, Second language learning theories i samband med boktentamen III.

PFIS24 ÖVERSÄTTNINGSTEORI 2,5 sv.

Man bekantar sig med översättningens teoretiska grunder. Läskurs: INGO, Från källspråk till målspråk.

PFIS25 TVÅSPRÅKIGHET 2,5 sv.

På kursen stiftas bekantskap med olika definitioner om tvåspråkighet, tvåspråkighet ur samhällsaspekt, tvåspråkig undervisning, kodväxling och tvåspråkighetsforskning i Finland. Aktivt deltagande på föreläsningar (26 h), skriftliga uppgifter och hemtenta eller SUNDMAN, Barnet, skolan och tvåspråkigheten och BÖRESTAM, Språkliga möten: tvåspråkighet och kontaktlingvistik tenteras i samband med boktentamen III. Kursen ges inte varje läsår.

PFIS26 SAMTALSANALYS 2,5 sv.

Man bekantar sig med det vetenskapliga studiet av samtal. Läskurs: NORRBY, Samtalsanalys.

PFIS42 STILISTIK 2,5 sv.

Man bekantar sig med stilforskningens historia och nuläge. Läskurs: ENKVIST, Stilforskning och stilteori.

PFIS48 TRANSFER OCH VARIATION I SPRÅKINLÄRNING 2,5 sv.

Kursen ger en översikt över forskningen kring transfer i L2-inlärning och -produktion. Olika uppfattnigar om L1-inverkan, dess väsen och förekomst presenteras. På föreläsningen fästs särskild uppmärksamhet på finnars inlärarsvenska. Alternativt tenteras ODLIN, Language transfer i samband med boktentamen III.

PFIS49 ARBETSPRAKTIK 2,5 sv.

Erfarenhet från arbetslivet (annat än undervisning).

PFIS58 SOCIOLINGVISTIK 2,5 sv.

Man bekantar sig med språklig variation och förändring, pidgin- och kreolspråk, etnografisk forskning samt med sambandet mellan kön och social stratifikation i språket. Läskurs: WARDHAUHGH, An Introduction to Sociolinguistics.

PFIS59 MINORITETSSPRÅK 2,5 sv.

Man bekantar sig med minoritetsspråkens ställning i Sverige: deras historiska bakgrund, spridning och status. Läskurs: HYLTENSTAM, Sveriges sju inhemska språk.

PFIS60 LÅNORD OCH ORDBILDNING 2,5 sv.

På en föreläsningskurs (16 h) ges en helhetsuppfattning av främmande ord, översättningslån och ordbildningsprinciper i svenskan. Inflytandet från andra språk (tyska, latin, franska, engelska osv.) behandlas huvudsakligen från diakronisk synpunkt. Skriftlig tentamen. Alternativt kan man ta kursen som läskurs och i samband med boktentamen III tentera EDLUND & HENE, Lånord i svenskan och THORELL, Att bilda ord; huvudvikten ligger då på lånordens synkroniska anpassning i den nutida svenskan.

PFIS61 SVENSKA SPRÅKETS HISTORIA 2,5 sv.

Man bekantar sig med svenska språkets historia och forskningen kring den. Läskurs: PETTERSSON, Svenska språket under sjuhundra år.

PFIS62 UPPSATSANALYS 2,5 sv.

Målsättning och innehåll: Under kursen bekantar sig de studerande med språket i finsktalande skolelevers uppsatser i svenska. Studieformer: Man arbetar i grupper och försöker identifiera och rätta felen i uppsatserna samt diskutera orsakerna till dem. Med hjälp av de grammatiska och lexikala kunskaperna försöker de studerande också att förklara varför vissa strukturer är felaktiga och vilka de korrekta alternativen är. Villkor för deltagande: grammatikkurserna I och II. Bedömnning: Aktivt deltagande

PFIS63 EVALUERING AV SPRÅKFÄRDIGHET 2,5 sv.

Syftet med kursen är att introducera studenterna i evaluering av språkfärdighet. Obligatorisk för dem som antagits direkt till lärarutbildningen. Om kursen inte kan erbjudas tenteras i stället WEIR, Understanding and developing language tests.

PFIS06 SEMINARIET 2,5 sv.

Syftet med seminariet är att utveckla de studerandes förmåga att behandla vetenskapliga problem i tal och skrift och att handleda dem vid avfattandet av progradu-avhandlingen. Under första terminen presenteras en forskningsplan, under den andra en uppsats, som anknyter till avhandlingsämnet och bedöms enligt skalan godkänd/underkänd. Gäller endast huvudämnet.

PFIS23 KVANTITATIVA METODER 2,5 sv.

Det primära syftet är att erbjuda en metodologisk grundval för pro gradu-avhandlingen. Särskild vikt läggs vid olika tekniker som behövs i studiet av L2-inlärning. Föreläsning och övningar där man bekantar sig med datortillämpningar (OCP och SPSS) eller en läskurs, där man tenterar BEFRING, Forskningsmetodik och statistik, s 45-169 och STUKAT, Statistikens grunder.

PFIS80 PRO GRADU 20 sv.

Syftet med pro gradu-avhandlingen är behandlingen av ett vetenskapligt promblem. På detaljnivå innebär detta insamling och behandling av material, avgränsning av problematiken, problemställning, sammanfattning och tolkning av resultaten. Avhandlingens minimilängd är 40 s för huvudämnes- och 30 för biämnesstuderande. Avhandlingen kan bestå av ett antal artiklar. Ämnet bestäms i samråd med handledaren. Betyget stadfästs av dekanus på förslag av två granskare.