29.05.2007

Grundstudier i dansk sprog og kultur (30 ects)

En beskrivelse af studiernes indhold (juni 2007); mindre ændringer kan forekomme

 

kontaktperson: universitetslektor Hans Jørgen Boe
Box 35 (P)
FI-40 014  Jyväskylä Universitet, Finland
FAX:  + 358 14 260 1371 (014 - 260 1371)
E-post: boe@campus.jyu.fi

 

Adgangsbetingelser: man skal være indskrevet ved Jyväskylä Universitet og have grundlæggende kundskaber i lingvistik/almen sprogvidenskab. Grundlæggende kundskaber i svensk forudsættes.

Grundstudierne i dansk består af følgende syv elementer i tre grupperinger på sammenlagt 30 ects:

A. Sproglig færdighed, 14 ects:
        TANP005 Grundkursus i dansk, 5 ects
        TANP010 Danskkursus for viderekomne, 5 ects
        TANP020 Mundtlig færdighed, 2 ects
        TANP030 Skriftlig færdighed, 2 ects

B. Sprog og samfund, 8 ects:
        TANP040 Sproget før og nu, 3 ects
        TANP050 Samfundet før og nu ('realia'), 5 ects

C. Skønlitteratur:
        TANP060 Dansk litteratur og litteraturhistorie, 8 ects

Undervisningsudbuddet varierer efter behov og resurser.

        

A. Sproglig færdighed

TANP005 Grundkursus i dansk, 5 ects

Kurset er identisk med RUOS035 i svensk og forudsætter et centralt svensk ordforråd og grundlæggende kendskab til svensk grammatik.
På forelæsninger og øvelser gennemgås strukturer i dansk i forhold til svensk og finsk, specielt udtale og skriveregler. Teksterne er valgt, så at de giver et praktisk dansk ordforråd, men også et vist billede af det danske samfund og dansk geografi. Enkle skriftlige øvelser medvirker til at give deltagerne en vis aktiv færdighed, såsom at kunne læse danske tekster højt og skrive dansk.
      Ca. 40 timer forelæsninger og øvelser + hjemmearbejde.

TANP010 Danskkursus for viderekomne, 5 ects

På kurset læses avisartikler samt litterære og andre tekster som belyser variationer i sprog og samfundsforhold. I kurset indgår mundtlige præsentationer og enklere skriftlige øvelser på dansk. Kurset, som er identisk med RUOS045 i svensk, fungerer samtidig som repetition og videreudvikling af grundkurset. 13 x 2 t i studiegruppe.
Litteratur: Teksthæfte (fås på kurset) samt dele af følgende:
Boe, Hans Jørgen, Et smuthul fra finsk til dansk, Jyväskylä Universitet, 1995.
Boe, Hans Jørgen, Snak dansk! Jyväskylän yliopisto, 2002.
Gregersen, Torben & Inger Merete Nordentoft, Litteraturbogen • I, Gyldendal, 1962.
Lautrop, Bente, X i kalenderen, Forlaget Myren, 1990.
(***), Myrens fortællinger 4, Forlaget Myren, 1996. [+kassettebånd]

TANP020 Mundtlig færdighed, 2 ects

I elementet indgår træning i udtale af ord og hele sætninger. Samtidig gennemgås centrale dele af dansk fonetik; forskelle i lydsystemet i dansk, svensk og finsk behandles; forholdet mellem skrift og udtale berøres også. Desuden præsenteres større regionale varianter - se Jul Nielsen & Pedersen, Danske talesprog på listen over "andre hjælpemidler".
 En vigtig del af øvelserne er deltagernes selvstændige aktivitet. Både egen aktivitet og aktivering af de andre deltagere kræves. 13 x 2 t i studiegruppe.
Litteratur: Uddelte tekster på kurset samt:
Vestergaard, Per, i medgang og modgang, Forlaget Myren, 1990.


TANP030 Skriftlig færdighed, 2 ects

Af eksaminator får deltagerne et sæt opgaver til skriftlige øvelser. Den omtrentlige fordeling er: 4 fristile på dansk, 3 oversættelser fra dansk til finsk, 3 oversættelser fra finsk til dansk. Fristilene og oversættelserne til dansk skrives normalt også i en rettet version. Opgaver som ikke godkendes, skal erstattes af andre af samme type. Hvad angår grammatikoversigter, henvises til “andre hjælpemidler”. Selvstudium i deltagernes individuelle takt.

 

B. Sprog og samfund

TANP040 Sproget før og nu, 3 ects

De vigtigste træk af forandringerne i sproget før Ludvig Holberg, det vil nærmest sige middelalderens svækkelser. Ved studier af tekster af mundtlig karakter af f.eks. Ludvig Holberg og H. C. Andersen konstateres udviklingen af ortografi, udtale og grammatik frem til vore dages dansk (evt. også svensk). Større regionale varianter præsenteres på kurset i mundtlig færdighed (TANP020). - Mundtlig eksamen eller skriftlige referater.

Selvstudium med vejledning; holdundervisning når resurserne tillader det.
Litteratur, med foreslået læseorden angivet ved numrering:

3) Boe, Hans Jørgen, Et smuthul fra finsk til dansk, Jyväskylä Universitet, 1995. [s. 24-27, 52-60.]
6) Brink, Lars, Den danske udtale, s. 20-39 i Sproget her og nu, red. af Erik Hansen og Jørn Lund, (Dansk Sprognævns skrifter 14), Gyldendal, 1988.
2) Heltberg, Eva & Jørn Lund, Sprog i dansk, Gyldendal, 1989. Heri læses: Træk af sprogets historie, Lokalsprog, Storbysprog, Stavning [s. 16-88, 190-196 - tekst-eksemplerne bare ekstensivt til orientering].
4) Karker, Allan, Dansk i tusind år. Modersmål-Selskabets årbog 1993, C.A. Reitzels Forlag, 1993. Heri læses følgende tekster: De nordiske sprog i 1200-tallet s. 59-60, Landets lov på dansk s. 63-65, kort s. 146, Senmiddelalderens dansk s. 147-149, Christian 5.s Danske Lov s. 184-187, Ludvig Holberg s. 195-197, Den danske model s. 213, teksteksempler nr. 66-73 s. 219-224, Afskrivning og status s. 233-237, Autoriseret retskrivning s. 238-242.
1) Karker, Allan, Det danske sprog, s. 31-46 i Nordens språk, red. af Allan Karker & al., Nordisk språksekretariat & Novus forlag, Oslo, 1997 (eller s. 7-20 i Språkene i Norden, red. af Bertil Molde & Allan Karker, Nordisk språksekretariat & Esselte, 1983).
5) Riber Petersen, Pia, Ordforrådets udvikling siden 1955. Fra kabinescooter til ellert, s. 80-91 i Sproget her og nu, red. af Erik Hansen og Jørn Lund, (Dansk Sprognævns skrifter 14), Gyldendal, 1988.


TANP050 Samfundet før og nu ('realia'), 5 ects

Hovedtrækkene af følgende historiske perioder: bronzealderen, vikingetiden, enevælden 1660-1849 behandles på forelæsninger eller studeres ved læsning i større dansk leksikon (se f.eks. under Danmark, historie samt direkte under opslagsordet) eller i Boye m.fl., Bronzealderen, samt i Aarup-Kristensen m.fl., Det gamle Danmark. 800-1890 (alternativt Norborg & Sjöstedt, Grannländernas historia).
 Hovedtrækkene af Danmarks nyere historie, bl.a. Danmarks grænser i historisk tid og landets rolle i nordiske sammenhæng; Færøernes og Grønlands forhold til Danmark belyses kort.
 Udviklingen af det danske samfund efter anden verdenskrig. Skolesystem, samfunds-økonomi, politisk system, det konstitutionelle monarki, osv.
 Af elementets fem ects er cirka to afsat til selvstændig udarbejdelse af et mindre, skriftligt arbejde (5-10 sider) inden for området 'realia'. Emnet vælges i fællesskab af studerende og kursusleder. (Bemærk listen med "andre hjælpemidler", bl.a. de praktiske opslagsværker af Jensen & Scocozza om både ældre og nyere tid.)
 Selvstudium med vejledning; holdundervisning når resurserne tillader det.
 Mundtlig eksamen i den læste litteratur eller skriftlige referater.

Litteratur
, i omtrentlig kronologisk rækkefølge:

1) Boye, Linda, Anne-Christine Larsen og Pia Michelsen, Bronzealderen, Skoletjenesten, Nationalmuseet, København, 1984.
2a) Aarup-Kristensen, Jørn, Harry Haue og Jørgen Olsen, Det gamle Danmark. 800-1890, Munksgaard, 1995.  Hovedlinjerne - se senere*)
2b) Norborg, Lars-Arne & Lennart Sjöstedt, Grannländernas historia, Almqvist & Wiksell, 1996. (Alternativ til Aarup-Kristensen & al., Det gamle Danmark. 800-1890. Hos Norborg & Sjöstedt læses i så fald tiden op til indførelsen af folkestyret, bortset fra afsnit som udelukkende behandler Finland, Island og Norge.)
3) Hansen, Ib Fischer (red.), Litteraturhåndbogen, Gyldendal, 1987 (billedmateriale og oplysninger om samfundsudviklingen i ældre og nyere tid i Litteraturhistorisk oversigt). (Hovedlinjerne!)
4) Haue, Harry, Jørgen Olsen og Jørn Aarup-Kristensen, Det moderne Danmark 1840-1992, Munksgaard, 1993. [Udviklingsbeskrivelserne; de dokumenterende temaafsnit blot efter individuelt behov.]
5) Kløvedal Reich, Ebbe, Tres berømte danskere, Forlaget Myren, 1991.
6) Himmelstrup, Per m. fl. (red.), Opdag Danmark - om Danmark og danskerne før, nu og i fremtiden, Det Danske Kulturinstitut/Systime, 1992. Bl.a. følgende artikler læses: Danmark og danskerne s. 7-26, Landbrug gennem 6000 år s. 37-48, At lære i Danmark s. 63-82.
7) (***), Der er et land - grundbog, Forlaget Myren, 1994.

*) Forslag til læsning i Aarup-Kristensen & al., Det gamle Danmark 800-1890 (Munksgaard, 1995): Alle kort (se fortegnelse på s. 10 i bogen) og alt billedmateriale.
 Tekstsider: Vikingetiden (23-25, 31-49), Borgerkrig, Valdemarernes kongemagt (60-70), Kirken (79-84), Konflikt mellem kongemagten og holstenerne (ca. 94-102), Skånemarkedet (113-115), Kvindernes stilling (125-127), Reformationstidens produktion (148-156), Christian II og Grevens Fejde (161-169), Norge (175), Magtens fordeling [Christian IV og Svenskekrigene] (204-222), Enevælden (226-248), Tre statskup (278-286), 1801-1807 (289-293), Enevældens sidste tid [censur, skolereformer, slesvigske krige, grundlov] (300-307, 313-327).


 C. Dansk litteratur og litteraturhistorie

TANP060 Litteratur/litteraturhistorie, 8 ects

Ca. 1500 sider skønlitteratur + baggrundslæsning efter individuel aftale med eksaminator. Hovedvægten bør ligge ved 1900- og 2000-tallet, men også centrale ældre forfattere bør være repræsenteret.
En mulig inddeling i perioder er (se også Litteraturhåndbogen):
1. Før 1800 (f.eks. Den politiske kandestøber eller Jeppe på Bjerget af Holberg)
2. 1800-1870 (f.eks. Oehlenschläger, H. C. Andersen, Kierkegaard, Grundtvig, Ingemann, Blicher)
3. 1870-1920 (f.eks. Bang, Pontoppidan)
4. 1920-1970 (f.eks. Blixen, Hansen, Branner, en "nyrealist", Ditlevsen, Rifbjerg)
5. Efter 1970 (f.eks. Kirsten Thorup, Knud Sørensen, Martha Christensen, Svend Åge Madsen, Peter Høeg)
Man kan også vælge at følge en genre gennem tiderne, f.eks. 'salmedigtning og bibelsprog', 'kvindeskildringer', 'kritisk litteratur'.

Udgående fra den læste litteratur skrives et længere essay. Emnet fastlægges i fællesskab af den studerende og eksaminator. Den del af litteraturen der ikke indgår i essayet, kan behandles i en enkel, mundtlig prøve eller som referat. Hvis der findes resurser og interesse, kan litteraturpensum eller en del af det behandles i kursusform.

Litteraturhistorie:

Boe, Hans Jørgen, Skandinavisk litteraturhistoria - ett kompendium, Jyväskylä universitet, 1995.
Som baggrundslæsning til den opgivne skønlitteratur læses relevante dele i f.eks. Brøndsted, Mogens & Sven Møller Kristensen, Danmarks Litteratur 1-2, Gyldendal, 1982, eller i Hansen, Ib Fischer (red.), Litteraturhåndbogen, Gyldendal, 1987.
 Obligatorisk er dog Mogensen, John, 1968-1984, s. 317-352 i Litteratur-håndbogen.

Rossel, Sven Hakon, Liv og Død i dansk litteratur, s. 177-194 i Opdag Danmark - om Danmark og danskerne før, nu og i fremtiden red. af Himmelstrup, Per m. fl., Det Danske Kulturinstitut/Systime, 1992.
Schou, Søren, Og andre forfattere. Dansk fiktionsprosa 1945-60. Roskilde Universitetsforlag, 2001.
Stidsen, Marianne, Ankomster - til 90'erne. Dansklærerforeningen, 1995.
Stidsen, Marianne, Udveje - fra 90'erne. Gads Forlag, 2001.

*****************


 LITTERATUR
 (anført årstal angiver normalt ældste anvendelige oplag;
 nyere oplag er mindst lige så gode.)

KURSUSLITTERATUR (se nærmere præcisering ved de enkelte kurser!):

Boe, Hans Jørgen, Et smuthul fra finsk til dansk, Jyväskylä Universitet, 1995.
Boe, Hans Jørgen, Skandinavisk litteraturhistoria - ett kompendium, Jyväskylä universitet, 1995.
Boe, Hans Jørgen, Snak dansk! Jyväskylän yliopisto, 2002.
Boye, Linda, Anne-Christine Larsen og Pia Michelsen, Bronzealderen, Skoletjene-sten, Nationalmuseet, 1984.
Brøndsted, Mogens & Sven Møller Kristensen, Danmarks Litteratur 1-2, Gyldendal, 1982.
(***), Der er et land - grundbog, Forlaget Myren, 1994.
Gregersen, Torben & Inger Merete Nordentoft, Litteraturbogen • I, Gyldendal, 1962.
Hansen, Erik og Jørn Lund (red.) Sproget her og nu, (Dansk Sprognævns skrifter 14), Gyldendal, 1988.
Hansen, Ib Fischer (red.), Litteraturhåndbogen, Gyldendal, 1987.
Haue, Harry, Jørgen Olsen og Jørn Aarup-Kristensen, Det moderne Danmark 1840-1992, Munksgaard, 1993.
Heltberg, Eva & Jørn Lund, Sprog i dansk, Gyldendal, 1989.
Himmelstrup, Per m. fl. (red.), Opdag Danmark - om Danmark og danskerne før, nu og i fremtiden, Det Danske Kulturinstitut/Systime, 1992.
Karker, Allan, Dansk i tusind år. Modersmål-Selskabets årbog 1993, C.A. Reitzels Forlag, 1993.
Karker, Allan, Det danske sprog, i Nordens språk, red. af Allan Karker & al., Nordisk språksekretariat & Novus forlag, Oslo, 1997 (eller i Språkene i Norden, red. af Bertil Molde & Allan Karker, Nordisk språksekretariat & Esselte, 1983).
Kløvedal Reich, Ebbe, Tres berømte danskere, Forlaget Myren, 1991.
Kristensen, Kjeld, Dansk for svenskere, Liber Förlag, 1986.
Lautrop, Bente, X i kalenderen, Forlaget Myren, 1990.
Myrens fortællinger 4, Forlaget Myren, 1996. [+kassettebånd]
Norborg, Lars-Arne & Lennart Sjöstedt, Grannländernas historia, Almqvist & Wiksell, 1996.
Schou, Søren, Og andre forfattere. Dansk fiktionsprosa 1945-60. Roskilde Universitetsforlag, 2001.
Stidsen, Marianne, Ankomster - til 90'erne. Dansklærerforeningen, 1995.
Stidsen, Marianne, Udveje - fra 90'erne. Gads Forlag, 2001.
Vestergaard, Per, i medgang og modgang, Forlaget Myren, 1990.
Aarup-Kristensen, Jørn, Harry Haue & Jørgen Olsen, Det gamle Danmark. 800-1890, Munksgaard, 1995.

ORDBØGER:

Azeem, Mirja, Dansk-finsk ordbog, Otava, 1993.
Brink, Lars, Dansk-svensk ordlista, Nordisk språksekretariat/ Bokklubben Norden, 1988.
Brink, Lars m.fl., Den Store Danske Udtaleordbog, Munksgaard, 1991.
Jarvad, Pia, Nye ord (1955-1998), Gyldendal, 1999.
Kroman, Sirkka, Suomi-tanska-suomi, Werner Söderström, 1991.
Molbæk Hansen, Peter, Udtaleordbog/Dansk Udtale, Gyldendal, 1990.
Molde, Bertil (udtale ved Niels Ferlov),  Dansk-svensk ordbok,  Esselte Studium, 1980.
Nudansk Ordbog, Politikens Forlag, 1996.
Ohlsson, Stig Örjan & Anna Garde, Svensk-Dansk/Dansk-Svensk Ordbog, Gyldendals Miniordbøger,  Gyldendal, 2004.
Pajuoja, Reijo, Finsk-Dansk Ordbog, Paludans Forlag, 2000.
Palmgren Munch-Petersen, Valfrid & Ellen Hartmann, Svensk-dansk Ordbog, Gyldendals røde ordbøger, Gyldendal, 1987.
Palmgren Munch-Petersen, Valfrid & Ellen Hartmann, Svensk-dansk Ordbog, Gyldendals store ordbøger, Gyldendal, 1976.
(***), Retskrivningsordbog, Gyldendal, 1996.
(***), Retskrivningsordbogen, Dansk Sprognævn, 2001.

 


ANDRE HJÆLPEMIDLER:

Afzelius, Otto & alii, Dansk grammatik for udlændinge, Specialpædagogisk forlag, 1986.
Andersen, Duus & Rossen, Rettenøgle - Minigrammatik, Forlaget Myren, 1993.
Brink, Lars & Jørn Lund, Dansk Rigsmål, 1-2, Gyldendal (i samarbejde med Akademisk Forlag), 1975.
Brink, Lars & Jørn Lund, Udtaleforskelle i Danmark, Gjellerup, 1974.
Bruun, Erik, Dansk Sprogbrug, Gyldendal, 1978.
Fischer-Hansen, Barbara & Ann Kledal, Grammatikken, Specialpædagogisk forlag, 1994.
Gjesing, Kirsten, Grammatik - ABC, Liberalt Oplysnings Forbund, 1991.
Guldbæk-Ahvo, Karin, Undskyld, hvad sagde du? - Tanskaa suomalaisille, Finn Lectura, 1993. [+ kassettebånd]
Heger, Steffen, Sprog og lyd, Akademisk forlag, 1986.
Holm, Lars & Per Pinholt, Dansk for hele verden 2, Gyldendal, 1991.
Jensen, Grethe & Benito Scocozza, Politikens étbinds Danmarkshistorie, Politikens Forlag, 2004.
Jensen, Grethe & Benito Scocozza, Politikens bog om DANSKERNE OG VERDEN Hvem Hvad og Hvornår i 50 år, Politikens Forlag, 1996.
Jessen, Keld B. & Steffen Heilskov Larsen (red.), Dansk litteratur fra runer til graffiti, Systime, 1988.
Jul Nielsen, Bent & Karen Margrethe Pedersen, Danske talesprog, Gyldendals sprogbøger, 1991. [+ kassettebånd]
Karker, Allan, Politikens Sproghistorie, Politiken, 1996.
Lund, Jørn, Sprog og sprogbrug i dag, Hans Reitzel, 1982.
Munck Nordentoft, A., Hovedtræk af dansk grammatik: 1. Ordklasser og 2. Syntaks, Gyldendal, 1978 resp. 1983.
Mørch, Søren, Anne Okkels Olsen & Knud Ryg Olsen, Danmarks historie 1880-1960, Gyldendal, 1993.
Nielsen, Niels & Poul Lindegård Hjorth, Dansk sproglære for svenskere, Liber Förlag, 1981.
Pajuoja, Reijo, Tanskan kielioppi, eget forlag, 1994.
Skautrup, Peter, Det danske sprogs historie, I, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1944/1968.