03.09.2009

Opetussuunnitelma 2009-2010

Opetussuunnitelma ja kurssikuvaukset

 

Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle tanskan kielen perustaito ja tietoa tanskan kielen rakenteesta, Tanskasta ja sen kulttuurista. Tanskan kielen ja kulttuurin perusopintojen laajuus on 30 op. Ne suoritettuaan opiskelijalla on vähintään seuraavaa kieli- ja viestintäosaamista. Opiskelija

  • pystyy osallistumaan aktiivisesti arkipäivän puhetilanteisiin
  • ääntää ymmärrettävästi
  • käyttää yleiskielen (n. 2000 yleisimmin esiintyvää sanaa) ja osittain erikoisalojen sanastoa puheessa ja kirjoituksessa.

Opiskelijalla on myös seuraavaa sisältöosaamista. Hän

  • osaa selittää tanskan ja ruotsin kielten historiallisia eroja sekä tanskan kielen kehityksen ja nykytanskan ominaispiirteitä
  • pystyy lukemaan itsenäisesti kaunokirjallisuutta nykytanskaksi ja osaa kertoa luettujen teosten sisällöstä ja taustasta
  • osaa kertoa Tanskan historian, kulttuurin, maantieteen ja yhteiskunnan ilmiöistä.

 

Opintokokonaisuuden suorittamisen edellytyksenä ovat perustiedot kielitieteestä (Näkökulmia kieleen) ja opinto-oikeus Jyväskylän yliopistossa tai vaihtoehtoisesti erillinen maksullinen opinto-oikeus.

Perusopinnot koostuvat seuraavista osista:

Kielitaito                                              

TANP005 Tanskan kurssi             5 op

TANP010 Tanskan jatkokurssi      5 op

TANP020 Suullinen kielitaito        2 op

TANP030 Kirjallinen kielitaito       2 op

Kieli ja yhteiskunta

TANP040 Kieli ennen ja nyt                 3 op

TANP050 Yhteiskunta ennen ja nyt   5 op

Kirjallisuus

TANP060 Kirjallisuus ja kirjallisuushistoria     8 op

yhteensä     30 op

 

Lisätietoja kursseista ja kursseilla käytettävästä kirjallisuudesta saa tanskan opetuksesta vastaavalta lehtorilta ja seuraavalta verkkosivulta:

http://www.jyu.fi/hum/laitokset/kielet/oppiaineet_kls/tanska/dansk2005

 

OPINTOJAKSOKUVAUKSET

                                                           

RUOS035 TANSKAN KURSSI (Danska 1) 5 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija

·   osaa tehdä selkoa tanskan ja ruotsin eroista ja yhteneväisyyksistä

·   osaa erityisesti tehdä selkoa siitä, miten tanskan ääntäminen ja kirjoitettu kieli eroavat ruotsista.

·   hallitsee tanskan keskeisen sanaston

·   omaa perustiedot Tanskan yhteiskunnasta ja maantieteestä. Opiskelija

·   osaa kurssin jälkeen ääntää tanskaa

·   kirjoittaa tekstejä tanskan kielellä

·   ymmärtää puhuttua tanskaa niin, että hän voi keskustella yleisellä tasolla "skandinaviskaksi" tai tanskaksi syntyperäisen tanskalaisen kanssa

Edeltävät tiedot: ruotsin perussanasto ja –kielioppi.

Opiskelutapa: Luento ja harjoitukset. Opettaja luennoi tanskan kielestä ja Tanskan yhteiskunnasta. Harjoitusryhmissä luetaan ja analysoidaan tekstejä. Tanskan kuunteleminen on tärkeä osa kurssia, joten kurssilla on läsnäolopakko. Keskeiset oikeinkirjoitussäännöt käydään läpi, minkä jälkeen opiskelijat kirjoittavat saneluharjoituksen ja tanskankielisen aineen.

Arviointi: Kurssiin kuuluu suullinen koe, mikäli muusta ei sovita.

Suositus ajoituksesta: HUOMIO! Tämä kurssi tai muu vastaava kurssi on suoritettava ennen ruotsin syventäviin opintoihin kuuluvaa tanskan jatkokurssia tai ennen muita tanskan perusopintoihin kuuluvia kursseja.

 

TANP010 TANSKAN JATKOKURSSI  (Danska 2) 5 op

 

Osaamistavoitteet: Opiskelija

·   pystyy kommunikoimaan sekä suullisesti että kirjallisesti sujuvasti tanskaksi ja lukemaan myös kaunokirjallisuutta tanskaksi

·   osaa esitellä Tanskan yhteiskuntaa, maantiedettä ja kulttuuria ja aktivoida muita keskustelemaan tanskaksi

Edeltävät tiedot: tanskan kurssi

Opiskelutapa: Harjoituksia ja esitelmä.  Opiskelijat esittelevät myös kaunokirjallisia tekstejä. Tanskan kielen kehitysvaiheita käydään läpi harjoitustunneilla.

Arviointi: Jatkuva arviointi, mahdollisesti suullinen koe.

Suositus ajoituksesta: Tanskan kurssin (RUOS035) jälkeen eli ruotsin opiskelijoilla 4. vuosi, tanskan opiskelijoilla 1. vuosi.

 

TANP020 SUULLINEN KIELITAITO  2 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssin jälkeen opiskelija

·   puhuu ja ymmärtää suullista tanskaa vaivatta eri yleistilanteissa

·   tuntee tanskan kielen alueellisia eroja ja kielen kehitystä 1900-luvulla.

Edeltävät tiedot: tanskan kurssi

Opiskelutapa: Harjoitukset, joissa läsnäolo välttämätön.  Opettaja ohjaa teoreettiset opinnot, opiskelijat vastaavat itsenäisesti tavallisista keskusteluaiheista.

Arviointi: Jatkuva arviointi.

 

TANP030 KIRJALLINEN KIELITAITO  2 op

 

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

·   tuottaa tanskankielistä tekstiä

·   kääntää tanskankielisiä tekstejä suomeksi ja suomenkielisiä tekstejä tanskaksi

Edeltävät tiedot: tanskan kurssi

Opiskelutapa: Itsenäinen opiskelu. Kymmenkunta erilaista tehtävää. Tekstit korjataan ja kirjoitetaan uudelleen opettajan ohjeiden ja korjausten mukaan.

Arviointi: Jatkuva arviointi. Hylätty tehtävä korvataan samantyyppisellä tehtävällä.

 

TANP040 KIELI ENNEN JA NYT  3 op

 

Osaamistavoitteet: Opiskelija

·   osaa selittää tanskan kielen kehitystä siitä lähtien, kun ”sisarkielet” tanska ja ruotsi erosivat toisistaan, aina nykypäivään asti.

Edeltävät tiedot: tanskan kurssi

Opiskelutapa: Itsenäinen opiskelu. Kurssille kuuluvan kirjallisuuden avulla tutkitaan, miten keskiajan “heikentymiset” muuttavat tanskaa ja ruotsia erilaisiksi, miten kirja- ja puhekielen normit kehittyvät 1700‑luvulla, mitkä olivat viralliset normit 1800‑luvun lopulla, ja miten oikeinkirjoitus, sanasto ja ääntäminen ovat kehittyneet 1900‑luvulla.  Kehitysvaiheet selitetään joko suullisesti tai esseenä.

 

TANP050 YHTEISKUNTA ENNEN JA NYT 5 op

 

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy

·   kuvailemaan Tanskan historian tärkeimpiä aikakausia 

·   selittämään demokratian syntyä ja 1900–luvun ratkaisevien tapahtumien vaikutusta nykyajan tanskalaiseen yhteiskuntaan.

Edeltävät tiedot: tanskan kurssi

Opiskelutapa: Itsenäinen opiskelu ja kirjallinen työ. Opiskelija valitsee yhdessä opettajan kanssa aiheen, josta hän laatii kirjallisen työn (5–10 sivua). Muu osa kurssia suoritetaan lukemalla kurssikirjallisuutta ja tenttimällä se kirjallisesti tai suullisesti.

 

TANP060 KIRJALLISUUS JA KIRJALLISUUSHISTORIA  8 op

 

Osaamistavoitteet: Opiskelija pystyy

·   lukemaan tanskalaisia kaunokirjallisia teoksia 

·   analysoimaan niiden sisältöä ja ideologista taustaa.

Edeltävät tiedot: tanskan kurssi

Opiskelutapa: Itsenäinen opiskelu ja essee. Luetaan 1500 sivua pääasiassa 1900- ja 2000-luvun kirjallisuutta kirjallisuushistoriallisine taustoineen. Myös varhaisemmat kirjailijat ovat edustettuina. Opiskelija valitsee yhdessä opettajan kanssa aiheen, josta hän kirjoittaa laajahkon esseen; kurssin muista sisällöistä kirjoitetaan referaatteja.