13.11.2015

Konferensvolym

Manusanvisningar för bidrag till konferensvolym från den 16:e SiF-sammankomsten:

1. Vi välkomnar artikelmanus på högst 15 sidor
2. Samtliga manuskript kommer att genomgå referentgranskning
3. Volymen ges ut i serien Jyväskylä Studies in Humanities i tryckt form och elektroniskt
4. SiF-serien klassas som 1 i publikationsforum (JUFO)
5. Manusstopp är fredagen den 29 januari 2016
6. Manuskriptet sänds per e-post till sif16@jyu.fi

Detaljerade utformningsanvisningar hittar du i den här Word-filen som samtidigt är dokumentmall för artikeln.

Anvisningar för sammandrag av studenters examensarbeten:

Utöver fullständiga artiklar kommer konferensvolymen också att ge utrymme för en särskild sektion där studenter kan publicera sammandrag av sina pro gradu-avhandlingar. Ett sammandrag av denna typ presenterar examensarbetets alla delar och fungerar som en självständig miniversion av den. I sammandraget ska läsaren ges en överblick över ämne, syfte, metod, material och huvudsakliga resultat samt eventuella slutsatser.

Vi välkomnar sammandrag på max. 2 sidor. Samtliga bidrag kommer att genomgå redaktionens granskning, för att säkerställa att det håller hög vetenskaplig kvalitet. Vi vill ha in texterna för granskning senast fredagen den 29 januari och de sänds in som bifogad fil i något av formaten: .doc, .docx eller .rtf. till sif16@jyu.fi.

Vad gäller typografin (typsnitt, typsnittsstorlek, marginaler och radavstånd) följs samma mall som för artiklar (se ovan).