16.12.2011

Minustako saksan kielen ja kulttuurin asiantuntija?

Tietoja saksan kielen ja kulttuurin opintojen sisällöistä, opiskelutavoista ja työelämään sijoittumisesta.

Minustako saksan kielen ja kulttuurin asiantuntija?

Kansainvälistyvässä ja monikulttuurisessa maailmassa tarvitaan yhä enemmän erilaista kieli- ja kulttuuriosaamista – myös saksan kielen ja kulttuurin alalla. Euroopan Unionissa noin 100 miljoonaa ihmistä puhuu äidinkielenään saksaa. Saksa on edelleen keskeinen kieli niin kansainvälisessä liike-elämässä, eri tieteenaloilla kuin monimuotoisessa kulttuurielämässä. Tästä syystä tarvitaan saksan opettajia ja muita saksan kielen asiantuntijoita – nyt ja tulevaisuudessa. Saksan kielen taito avaa uusia ovia myös henkilökohtaisessa elämässä vaikkapa median, matkailun ja uusien tuttavuuksien kautta.

Saksan kielen ja kulttuurin opiskelijat ovat iloisen kirjava joukko – ei ole olemassa tyypillistä saksan kielen tai edes kielten opiskelijaa. Jyväskylän yliopiston kielten opiskelijoita yhdistää kiinnostus erilaisiin kieleen ja kieliin liittyviin ilmiöihin, vuorovaikutukseen, viestintään, kansainvälisyyteen ja eri kulttuureihin. Tärkeää on myös, että saksan opiskelijaksi aikova on kokenut saksan opiskelun jo koulussa kiinnostavaksi ja mielekkääksi.

10 syytä lukea saksaa

Mitä opiskellaan?

Saksan kielen opinnot keskittyvät nykykieleen, sillä koulutamme kieliasiantuntijoita kansainvälistyvään työelämään ja moderniin kielenopetukseen. Kieliasiantuntijalla on hyvän kieli- ja viestintätaidon lisäksi kyky analysoida kielen rakennetta ja käyttöä, tieteellisen tutkimuksen perustaidot ja perustietämys saksankielisten maiden kulttuurista, kirjallisuudesta ja yhteiskuntaelämästä.  Opintojen alkuvaiheessa pääpaino on kielen ja kulttuurin opinnoissa, mutta vähitellen kielitiedon ja tutkimustaitojen opiskelu korostuu.  Saksan kielen ja kulttuurin opiskelu tähtää kandidaatin, maisterin tai tohtorin tutkintoon. Kaikkiin näihin tutkintoihin kuuluu myös sivuaineopintoja.

Opiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehdokseen kielen oppimisen ja opettamisen tai kielen käytön ja vuorovaikutuksen. Oman suuntautumisvaihtoehdon sisällä on vielä mahdollisuus valita monenlaisista kursseista ja syventyä omiin kiinnostuksen kohteisiin esim. kandidaatin ja maisterin tutkielmissa.

Saksan kielen opiskelussa sisällöt ja oppimismetodit perustuvat tuoreimpaan tutkimustietoon vieraiden kielten oppimisesta, kielen rakenteesta ja käytöstä. Samalla opiskelija oppii itsekin lähestymään kieltä ja kielen oppimista tekemällä omia havaintoja ja tutkimalla kielen ilmiöitä. Aiemmin opittua hyödynnetään ja vahvistetaan.

Saksan kieltä ja kulttuuria voi opiskella Jyväskylän yliopistossa pää- tai sivuaineena. Sivuaineeksi se sopii hyvin muiden vieraiden kielten opiskelijoille sekä kasvatustieteiden, taloustieteiden, yhteiskuntatieteiden, kulttuurialan ja viestintäalan opiskelijoille.

Kielillä ja opettajien koulutuksella on Jyväskylän yliopistossa erityisen vahva asema ja pitkät perinteet. Niitä arvostetaan ja tuetaan yliopistossamme: kielet ja kulttuuri sekä koulutus, oppiminen ja tulevaisuuden opetustyö ovat vahvasti esillä yliopistomme profiilissa ja tutkimuksen ja koulutuksen painoaloissa. Samaan aikaan kun useissa yliopistoissa karsitaan kielikoulutusta, Jyväskylässä siihen panostetaan erityisesti.

Ei ole liioiteltua sanoa, että Jyväskylän yliopisto on kielen opetuksen ja oppimisen sekä soveltavan kielentutkimuksen ykkösyliopisto Suomessa. Myös saksan kielen opinnoissa ja tutkimuksessa ovat erittäin vahvasti esillä soveltavan kielentutkimuksen painotukset: kieltä ei tarkastella niinkään itsenäisenä järjestelmänä, vaan kieli nähdään keskeisenä osana sosiaalista toimintaa sekä samalla oppimisen ja opettamisen kohteena ja välineenä.

 

Miten opiskellaan?

Itsenäisen työskentelyn taidot ovat välttämättömiä yliopisto-opinnoissa, mutta opinnoissa tehdään myös paljon yhdessä: luentojen lisäksi meillä työskennellään pareittain, pienissä ryhmissä, työpajoissa ja projekteja toteuttaen. Oma aktiivisuus on erittäin tärkeää kieli- ja viestintätaitojen kehittymisessä: kaikki mahdollisuudet lukea, kuunnella, kirjoittaa ja puhua saksaa kannattaa käyttää hyväksi. Opetuskieli on useimmilla kursseilla saksa. Kieli- ja kulttuuritaitojen opettajina toimivat äidinkielenään saksaa puhuvat alansa asiantuntijat.

Saksan kielen opintoihin kuuluu oleskelu saksankielisessä maassa. Suurin osa opiskelijoista suorittaa osan opinnoistaan saksalaisessa, itävaltalaisessa tai sveitsiläisessä yliopistossa yhden tai kahden lukukauden ajan. Kielten laitoksella on sitä varten laaja yhteistyöverkosto. Opettajat auttavat löytämään oikean yliopiston, rahoituksen ja sopivat opintosisällöt sekä antavat käytännön apua uuden kulttuurin kohtaamisessa. Monelle saksan opiskelijalle saksankielisellä alueella vietetty aika kuuluu yliopisto-opintojen vahvimpiin ja myönteisimpiin kokemuksiin. Jos opiskelu saksankielisessä yliopistossa ei sovi suunnitelmiin, opiskelija voi olla myös töissä saksankielisessä maassa tai osallistua saksankielisessä maassa järjestetylle kielikurssille. Jyväskylään tulevat saksankieliset vaihto-opiskelijat ja tutkinto-opiskelijat antavat oman erityisen panoksensa yhteisiin opintoihin ja tuovat tilaisuuksia kielitaidon kartuttamiseen myös kotimaassa.

Jyväskylän kielten laitoksessa vallitsee hyvä yhteistyöhenki.  Vieraiden kielten toimisto- ja opetustilat sijaitsevat saman katon alla persoonallisessa Alvar Aallon suunnittelemassa talossa. Haluamme tarjota opiskelijoille parhaan mahdollisen koulutuksen, ja osa opetuksesta toteutetaankin kaikkien oppiaineiden yhteisenä eri alojen parhaiden asiantuntijoiden voimin. Opinto-ohjausta ja tukea tarjotaan monin tavoin ja opiskelijat otetaan mukaan laitoksen toimintaan ja sen suunnitteluun.

 

Miten sijoitutaan työelämään?

Jyväskylän yliopistosta valmistuvat saksan kielen opiskelijat sijoittuvat sekä opetusalan tehtäviin että muihin ammatteihin, jotka edellyttävä kieliasiantuntijan taitoja. Valitsemalla sopivat opintosisällöt ja sivuaineet hankit näihin tehtäviin tarvittavat valmiudet.

Yhdistettyinä opettajan opintoihin saksan kielen ja kulttuurin opinnot pätevöittävät erilaisiin opetusalan tehtäviin. Tällöin sinulla on heti ensimmäisestä vuodesta alkaen sivuaineena opettajan pedagogiset opinnot. Muita sivuaineita ovat useimmiten muu kieli – suomen kieli mukaan lukien – tai yhtä hyvin myös jokin muu koulussa opetettava aine, esim. liikunta, terveystiede, historia, psykologia.

Meiltä valmistuneet työskentelevät kielten opettajina peruskouluissa, lukioissa ja muissa ammatillisissa oppilaitoksissa.  Yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja aikuiskoulutuksessa on tarjolla tutkijan, opettajan, opintojen suunnittelijan ja opinto-ohjaajan tehtäviä sekä kotimaassa että ulkomailla. Voit sijoittua myös kouluhallinnon tehtäviin, kuten oppilaitoksen johtajaksi, tai perustaa oman kielikoulutus- tai konsulttiyrityksen.

Jos tähtäät alusta asti muihin kuin opetusalan tehtäviin, tulevan ammatin valinta riippuu ratkaisevasti siitä, mitä muita sivuaineita opiskelet saksan lisäksi. Tutkinnossa on pääaineen saksan kielen lisäksi yleensä kaksi sivuainetta.

Voit suuntautua esim. liike-elämän ja kaupallisen alan tehtäviin valitsemalla sivuaineiksi kaupallisen alan aineita Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta tai informaatioteknologian opintoja. Viestintä- ja yhteiskuntatieteitä opiskelemalla saat valmiudet kansainvälisen viestinnän tai saksalaisen kulttuurielämän ja -yhteistyön tehtäviin. Jos haluat kansainvälisen kulttuurin asiantuntijaksi, sinun kannattaa opiskella erilaisia kulttuuriaineita, esim. kieliä, historia- ja taideaineita. Työharjoittelun kautta voit jo opiskeluaikana tutustua eri ammattialojen tehtäviin.

 

Tervetuloa saksan kielen ja kulttuurin opiskelijaksi!

Olipa uratoiveesi mikä tahansa edellä mainituista, saksan kielen opinnot antavat sinulle hyvät kieli-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot. Lisäksi perehdyt saksan kieleen, sen merkitykseen yksilön ja yhteisöjen kannalta kuin myös saksankielisen alueen yhteiskuntaan, kulttuureihin sekä niiden historiaan. Opinnoissasi kehität monipuolisesti myös muita työelämässä tarvittavia taitoja kuten itsenäisen työskentelyn taidot, valmiudet ongelmanratkaisuun, tiedonhankintaan ja -tuottamiseen, organisointiin, koordinointiin ja projektinhallintaan.

Jos haluat toisen vieraan kielen sivuaineeksi, hae opinto-oikeutta jo kevään valintakokeissa. Tämä on ensisijaisen tärkeää varsinkin opettajankoulutukseen hakeutuville. Näin varmistat, että pääset heti rivakasti aloittamaan opintosi täysipainoisesti kohti haluamaasi ammattivaihtoehtoa.  Myöhemminkin on kyllä mahdollisuus aloittaa sivuaineopinnot.

Kielten laitoksessa panostamme opintojen ohjaukseen, joten saat monipuolista ja asiantuntevaa tukea ja ohjausta opintojesi kaikissa vaiheissa.

Toivottavasti näemme sinut toukokuussa saksan kielen ja kulttuurin valintakokeissa!  Jos sinulla on sitä ennen kysyttävää, ota yhteyttä:

Eija Heiniluoma

Amanuenssi

Humanistisen tiedekunnan palvelukeskus, Kielten laitos

email:  eija.heiniluoma @ jyu.fi

puh.   +358  40 8053 401

PL 35

40014 Jyväskylän yliopisto

 

Hoffentlich sehen wir uns im Mai!