15.05.2012

Pääaineopiskelijoille: kurssimuutokset uudessa opsissa

 • Muutokset/uudet kurssit merkitty lihavoidulla kursiivilla. Suluissa vanhat nimet.

 

Perusopinnot 30 op

 • Perusopintokokonaisuuden merkinnän yhteydessä kirjataan SAXY097 Vieraan kielen opinnot (3 op) 1.8.2012 alkaen.
 • Perusopinnot edellytyksenä kandidaattiseminaariin osallistumiselle.
Viestintätaidot SAXP014 Kielitaito I (Sprachpraxis I) 4 op
SAXP015 Kielitaito II (Sprachpraxis II) 3 op
SAXP016 Fonetiikan perusteet (Phonetik) 2 op
Kielitieto SAXP017 Kielioppi I (Grammatik I) 5 op
KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen 2 op
SAXP018 Kielitieteen kenttää ja käsitteitä (Sprachwissenschaft I) 3 op
Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta SAXP019 Näkökulmia saksalaiseen yhteiskuntaan (Landeskunde I) 5 op
SAXP020 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan I (Literatur I) 4 op
Suuntautumisopinnot KLSP005 Kohti kielenopettajuutta 2 op
KLSP006 Kohti kieliasiantuntijuutta

 

Aineopinnot 50 op

Viestintätaidot SAXA034 Tekstitaidot suomi-saksa (~Übersetzung I) 3 op
SAXA031 Kieliharjoittelu (Sprachpraktikum) 2 op
SAXA023 Kielitaitotesti (Sprachprüfung) 1 op
Kielitieto SAXA033 Apuvälineitä asiantuntijatyöhön (Sprachwissenschaft II) 3 op
SAXA034 Kielioppi II (Grammatik II) 4 op
SAXA035 Kielioppi III (Grammatik III) 4 op
Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta SAXA036 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan II (Literatur II) 3 op
SAXA037 Saksan historia (Geschichte) 3 op
Tutkijan taidot
16 op
SAXA038 Kandidaattiseminaari (Proseminaari) 3 op
SAXA039 Tieteellinen kirjoittaminen (Wissenschaftliches Schreiben) 3 op
KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet (~Tutkielman laatimisen per.) 3 op
SAXA040 Kandidaatintutkielma 7 op
Suuntautumisopinnot
yht. 8 op
KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen TAI
KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen
5 op
SAXA041 Opetusviestintä TAI
SAXA042 Saksankielinen mediamaisema
3 op
Valinnaiset suuntautumisopinnot
(valitse yksi)
SAXA041 Opetusviestintä 3 op
SAXA042 Saksankielinen mediamaisema
SAXA043 Kielialueen kulttuurihistoria
SAXA044 Itävalta eilen ja nyt
SAXA044 Sveitsi eilen ja nyt

 

KIELIHARJOITTELU 2 OP

 • Laajenee 2 op; pakollinen kaikille
 • Pakollisena vaihtoon lähteville Vor- und Nachbereitungskurs, opettajana Annette Winter-Tarvainen

Opiskelutapa: Kieliharjoittelu koostuu kahdesta osasta.

Osa I

Eri tapoja suorittaa:

 1. Vähintään yhden lukukauden mittainen opiskelu saksankielisessä yliopistossa, esim. menemällä Erasmus –vaihtoon.
 2. Osallistuminen vähintään 3 viikon mittaiselle kielikurssille (esim. DAAD:n kursseille).
 3. Oleskelu (esim. työskentely) vähintään kahden kuukauden ajan yhtäjaksoisesti.
 4. Myös ennen opintojen aloittamista ajoittunut vähintään kahden kuukauden yhtäjaksoinen oleskelu saksankielisellä alueella voidaan hyväksyä osan suoritukseksi (asiasta sovittava amanuenssin kanssa).

Osa II

A-vaihtoehdon suorittavat osallistuvat kontaktiopetukseen (Vor- und Nachbereitungskurs). Muun suoritustavan valitsevat laativat kirjallisen raportin kurssivastaavan ohjeistuksen mukaan.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on tietoinen Suomen ja Saksan, Itävallan tai Sveitsin välisistä kulttuurieroista
 • osaa analysoida ja vertailla maiden tapakulttuuria
 • osaa tunnistaa oman suomalaisen kommunikaatiokulttuurinsa ominaispiirteitä
 • osaa ennakoida ja analysoida kriittisiä tilanteita kulttuurien kohtaamisessa ulkomailla oleskeltaessa.

Suositus ajoituksesta: 2. lukuvuosi

Arviointi: Hyväksytty-hylätty

 

TUTKIJAN TAIDOT yht. 16 op

1. Kandidaattiseminaarin laajuus muuttuu: 3 op

Seminaarin kanssa samaan aikaan syksyllä suoritettava:

 • Tieteellinen kirjoittaminen
 • uusi: Tutkimuksen teon perusteet 3 op, vain syksyn 1. periodissa, kaikille yhteinen kurssi
 • Kandidaatintutkielma, laajuus muuttunut: 7 op

2. Suuntautumisopinnot: pakolliset saksan kurssit

 • opelinjalaisille: Opetusviestintä
 • kieliasiantuntijoille: Mediamaisema

 

Syventävät opinnot 80 op

Viestintätaidot SAXS030 Tekstitaidot suomi-saksa II (~Übersetzung II) 4 op
SAXS023 Tieteellisen kirjoittamisen työpaja (Schreibwerkstatt) 2 op
SAXS031 Suullinen ja kirjallinen viestintä (~Text und Diskussion) 4 op
Kielitieto SAXS032 Kielitieteen kysymyksiä (Sprachwissenschaft III) 5 op
Tutkijan taidot SAXS033 Maisteriseminaari (Pro gradu –seminaari) TAI
KLSS148 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari TAI
KLSS348 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari
5 op
SAXS034 Pro gradu tutkielma 40 op
Valinnaiset
suuntautumisopinnot
(valitse 20 op)
KLSS149 Kieltenopetuksen ajankohtaisia kysymyksiä 5 op
KLSS146 Dialoginen ja sosiokulttuurinen kielenoppimisen tutkimus
KLSS104 Kielitaidon arviointi
KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka
KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen
KLSS141 Vieraalla kielellä oppiminen ja opettaminen
KLSS152 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Menetelmäpainotteinen työskentely
KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Työskentely tutkimusprojektissa
KLSS154 Kielen oppiminen ja opettamisen kysymyksiä: Lukupiirityöskentely
KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Itseopiskelu
KLSS157 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville
KLSS903 Kielikontaktit
KLSS113 Johdatus monikielisyyteen
SAXS035 Kirjallisuus ja yhteiskunta muutoksessa
SAXS036 Kirjallisuus ja konteksti
SAXS012 Leksikologia
SAXS013 Leksikografia
KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret
SAXS014 Semantiikka
SAXS015 Pragmatiikka
SAXS026 Fraseologia
SAXS037 Kulttuurienvälinen viestintä
SAXS038 Ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä saksan kielialueella
 • Kaikille pakollisia ovat opintojaksot moduuleissa Viestintätaidot ja Kielitieto
 • Syventävissä suoritetaan neljä valinnaista opintojaksoa.
 • Oppiaineen maisterisemaariin tilalla voi suorittaa laitoksen yhteisen opetuksen seminaarin (sovittava prof. Kirsi Pakkanen-Kilpiän kanssa).