26.06.2017

Oh­jei­ta si­vuai­neo­pis­ke­li­joil­le op­sin 2017-2020 mu­kaan

Si­vuai­neo­pis­ke­li­jan ops 2017-2020

Huo­mioi­ta­vaa pe­rus­o­pin­nois­sa

Perusopintojen kurssit suoritetaan pääsääntöisesti kontaktiopetuksena. Sivuaineopinnot kannattaa aloittaa kielitaitoa kehittävistä kursseista, jotka ovat opetusohjelmassa vain syksyisin, esim.

 • SAXP017 Kielioppi I
 • SAXP014 Kielitaito I 
 • SAXP016 Fonetiikan perusteet. 

Vain keväällä järjestetään kurssit

 • SAXP015 Kielitaito II
 • SAXP008 Landeskunde
 • SAXP018 Kielitieteen kenttää ja käsitteitä
 • SAXP1034 Kielioppi II
 • SAXA1020 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan (siirtyi opsissa 2017-20 perusopinnoista aineopintoihin). 

Kielitaito I suoritetaan ennen kurssia Kielitaito II, samoin Kielioppi I:n suorittaminen on edellytyksenä Kielioppi II –kurssille osallistumiselle.

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (2 op) kuuluu pakollisena myös sivuaineopiskelijalle, mutta se suoritetaan opintoihin vain kertaalleen. Kielten pääaineopiskelijat suorittavat kurssin osana pääaineen tai pääopintosuunnan opintoja, muiden laitosten (+ viestinnän) (sivuaine)opiskelijat osana erillistä saksan perusopintokokonaisuutta.

Suuntautumisopintojen MONP ja KOPP –alkuisia kursseja sivuaineopiskelijat eivät suorita.

Opintokokonaisuudet kootaan opiskelijan pyynnöstä. Kun kokonaisuuteen kuuluvat osat on suoritettu, opiskelija ilmoittaa siitä koulutussuunnittelijalle, joka tarkistaa ja kokoaa suoritukset. 

Huo­mioi­ta­vaa ai­neo­pin­nois­sa

Sivuaineopiskelijat suorittavat samat pakolliset kurssit kuin pääaineopiskelijatkin (23 op), mutta eivät moduulia Tutkijan taidot tai MONA/KOPA-kursseja.

 • SAXA030 Tekstitaidot I 3 op,
 • SAXA031 Kieliharjoittelu 1 op
 • SAXA033 Apuvälineitä asiantuntijatyöhön 3 op
 • SAXA035 Kielioppi III 4 op
 • SAXA1020 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan I 4 op
 • SAXA036 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan II 3 op
 • SAXA050 Kielialueen historia ja kulttuurihistoria 3 op
 • SAXA051 Saksan liittotasavallan historia 2 op

Aineopintojen valinnaiset opinnot ovat laajuudeltaan 9 op (sisältävät usein opiskelijavaihdossa tehtyjä opintoja). Perus- ja aineopintojen yhteiseksi kokonaislaajuudeksi on tultava vähintään 60 op. 

Kieliharjoittelu saksankielisellä kielialueella on pakollinen myös sivuaineopiskelijoille aineopintovaiheessa. Myös ennen opiskelun aloittamista suoritettu kieliharjoittelu voidaan hyväksyä harkinnan mukaan.

Kieliharjoittelun voi suorittaa eri tavoin:

 • osallistumalla vähintään n. 3 viikon mittaiselle kielikurssille (esim. DAAD:n kursseille) tai
 • oleskelemalla väh. kahden kuukauden ajan yhtäjaksoisesti (esim. työskentelemällä) tai
 • vaihto-opiskeluna (5 -10 kk).

Myös sivuaineopiskelijat voivat hakea kieliharjoitteluun tarkoitettuja DAAD:n stipendejä (Hochschulsommersprachkurse) syksyllä (haku yleensä loka-marraskuuussa). 

Ulkomailla opiskelusta ja vaihtoonlähdöstä on leht. Bertold Fuchsin tiedotustilaisuus marraskuussa.

Huomioitavaa syventävissä opinnoissa

Sivuaineopiskelijoille pakollisia opintojaksoja ovat (15 op) ja niitä ovat
Viestintätaidot -moduulin opinnot (10 op):

  • SAXS030 Tekstitaidot suomi-saksa (4 op)
  • SAXS039 Tieteellisen kirjoittamisen työpaja (2 op)
  • SAXS031 Suullinen ja kirjallinen viestintä (4 op)

Lisäksi kielitieto-opintoja on suoritettava vähintään 5 op

Valinnaisina opintoina voi suorittaa KOPS-, MONS- tai SAXS-kursseja siten, että 40 op tulee täyteen.

Lisäksi suoritetaan sivututkielma 20 op. Tällöin opiskelija saa kelpoisuuden opettaa saksaa myös lukion ensimmäisenä aineena.  Halutessaan opiskelija voi yhdistää maisterintutkielman ja sivututkielman niin, että pääaineen tutkielma hyväksytään toisen aineen sivututkielmaksi. Tämä edellyttää sitä, että maisteritutkielman aihe liittyy molempiin aineisiin ja tutkielma vastaa tutkimusmenetelmiltään ja tuloksiltaan sivuaineen tutkielmien tasoa. Pääaineen tutkielmasta on saatava vähintään arvolause Hyvä. Yhteistutkielman tehdessään opiskelija ei osallistu saksan maisteriseminaariin vaan suorittaa sen tilalla jonkin valinnaisen 5 op:n kurssin. Aiheen valinnasta on keskusteltava molempien oppiaineiden ohjaajien kanssa etukäteen.