09.05.2017

Saksan kieli ja kulttuuri opetussuunnitelma 2015 - 2017

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin.  Osaamistavoitteet ja opintojaksoilla harjoiteltavat työelämätaidot on kuvattu ensisijaisen suoritustavan mukaan. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin, joissa on kuvattu arvosanan 3 (hyvä) mukainen osaaminen.

Opintojen sisällöt vaihtelevat kohderyhmittäin. Valitse oma opetussuunnitelmakuvauksesi näistä vaihtoehdoista:

Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korppi-kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

Saksan kielen ja kulttuurin  opinnot kehittävät asiantuntijuutta ja valmiuksia kielen oppimisen ja opettamisen ja/tai  kieli-, teksti- ja vuorovaikutusosaamisen alalla. Perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaisuudet suoritettuaan opiskelijalla on seuraavaa osaamista:

Saksan kielen ja kulttuurin perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti arkielämän tilanteissa saksan kielellä,
  • tuntee saksalaisen kielialueen yhteiskunnalliset ja kulttuuriset piirtee
  • ymmärtää kulttuurisen kontekstin merkityksen kaunokirjallisten tekstien tulkinnassa
  • tuntee kielentutkimuksen kenttää ja peruskäsitteitä
  • tuntee saksan kielen keskeiset rakenteet, osaa kuvata niitä alan terminologiaa käyttäen ja osaa soveltaa oppimaansa omassa kielenkäytössään
  • tuntee oman suuntautumisvaihtoehtonsa tutkimuksellisia lähestymistapoja ja käsitteistöä sekä tietää, mitä alalla toimiva asiantuntija tekee
  • osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti.

Saksan kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa käyttää saksan kieltä sujuvasti työ- ja arkielämän viestintätilanteissa
  • hallitsee saksan kielen keskeiset rakenteet ja keskeisen sanaston
  • tuntee kielialueen historiaa, kulttuurihistoriaa ja kirjallisuutta ja osaa vertailla niitä omaan kulttuuriinsa
  • osaa hyödyntää monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia apuvälineitä ja tiedonlähteitä kieliasiantuntijuutensa tukena
  • tuntee oman suuntautumisvaihtoehtonsa keskeiset käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät
  • on kehittänyt tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiuksiaan, joita ovat itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely ja uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen
  • on syventänyt kansainvälistä osaamistaan opiskelu- tai työkokemuksella saksankielisellä alueella.

Saksan kielen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa kommunikoida joustavasti ja tehokkaasti saksaksi vaativissa, akateemisissa ja työelämään liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa viestintä-tilanteissa
  • osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida saksankielisen tieteellisen tutkimuksen
  • on perehtynyt syvemmin johonkin kielitieteen osa-alueeseen ja osaa soveltaa oppimaansa uuden tiedon tuottamisessa ja/tai autenttisen kieliaineksen analyysissä
  • tuntee hyvin suuntautumisopintojensa käsitteistön, teoriat ja metodit ja osaa hyödyntää niitä omassa tutkimuksessaan ja soveltaa niitä työelämän tarpeisiin
  • osaa ja on motivoitunut toimimaan työelämässä oman alansa kehittäjänä.

 

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi tähtäävä pääaineopiskelija

 

 

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi tähtäävän pääaineopiskelijan kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

HuK-tutkinnon rakenne 180 op

Pääaineopinnot 80 op

Sivuaineopinnot

 • saksan kielen perusopinnot 30 op
 • saksan kielen aineopinnot 50 op
 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus
 • esim .kasvatustieteellisiä/pedagogisia opintoja
 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

Pakolliset viestintä- ja kieliopinnot, 7-10 op (riippuen sivuainevalinnoista)

 • vieras kieli 3 op (kirjallinen ja suullinen taito, voidaan kirjata suoritetuksi jonkin kieliaineen perusopintojen perusteella)
 • RUOY097 Toinen kotimainen kieli 3 op (kirjallinen ja suullinen taito, voidaan kirjata suoritetuksi ruotsin kielen perusopintojen perusteella)
 • äidinkielen viestintä, 3 op (katsotaan suoritetuksi mikäli on tehnyt suomen kielen perusopinnot)
 • SAXY096 Kypsyysnäyte, 1 op

Muut pakolliset opinnot, 3 op:

Muut opinnot (valinnaiset):

 • valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot
 • tieto- ja viestintäteknologian opinnot
 • erilliset työelämätaitoja edistävät opinnot
 • kansainvälisen vaihdon aikana suoritettavat opinnot (ne, joita ei ole hyväksiluettu pääaineen tai sivuaineiden opinoihin)
 • muut tutkintoa täydentävät opinnot

 

* Muut pakolliset opinnot koskevat opintonsa 1.9.2015 tai sen jälkeen aloittavia opiskelijoita. Jos tällöin opintonsa aloittavalla opiskelijalla on jo aiempia yliopisto-opintoja suoritettuina, voi AHOT-menettelyn kautta hakea ko. opintojen hyväksilukemista.”

 

FM-tutkinnon rakenne 120 op

Pääaineopinnot 80 op

Muut opinnot 40 op

 • maisterintutkielma 40 op
 • muut saksan kielen syventävät opinnot 40 op

Muut opinnot (valinnaiset)

 

Opintojaksot

 


Perusopinnot 30 op

Viestintätaidot (11 op)

SAXP014 Kielitaito I

5 op

SAXP016 Fonetiikan perusteet

3 op

SAXP015 Kielitaito II

3 op
Kielitieto (10 op)

SAXP017 Kielioppi I

5 op

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

2 op

SAXP018 Kielitieteen kenttää ja käsitteitä

3 op
Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (7 op)

SAXP008 Landeskunde

3 op

SAXP020 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan I

4 op
Suuntautumisopinnot (2 op)

KLSP005 Kohti kielenopettajuutta

2 op

 

 

 

 

 

Monialaiseksi kieliasiantuntijaksi tähtäävä pääaineopiskelija

 

Monialaiseksi kieliasiantuntijaksi tähtäävän pääaineopiskelijan kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

HuK-tutkinnon rakenne 180 op

Pääaineopinnot 80 op

Sivuaineopinnot

 • saksan kielen perusopinnot 30 op
 • saksan kielen aineopinnot 50 op,
 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus
 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

Pakolliset viestintä- ja kieliopinnot, 7-10 op (riippuen sivuainevalinnoista)

 • SAXY097 Vieras kieli, 3 op (kirjallinen ja suullinen taito, voidaan kirjata suoritetuksi jonkin kieliaineen perusopintojen perusteella)
 • RUOY097 Toinen kotimainen kieli, 3 op (kirjallinen ja suullinen taito, voidaan kirjata suoritetuksi ruotsin kielen perusopintojen perusteella)
 • äidinkielen viestintä, 3 op (katsotaan suoritetuksi mikäli on tehnyt suomen kielen perusopinnot)
 • SAXY096 Kypsyysnäyte, 1 op

Muut pakolliset opinnot, 8 op:*

Muut opinnot (valinnaiset):

 • valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot
 • tieto- ja viestintäteknologian opinnot
 • erilliset työelämätaitoja edistävät opinnot
 • kansainvälisen vaihdon aikana suoritettavat opinnot (ne, joita ei ole hyväksiluettu pääaineen tai sivuaineiden opinoihin)
 • muut tutkintoa täydentävät opinnot

* Muut pakolliset opinnot koskevat opintonsa 1.9.2015 tai sen jälkeen aloittavia opiskelijoita. Jos tällöin opintonsa aloittavalla opiskelijalla on jo aiempia yliopisto-opintoja suoritettuina, voi AHOT-menettelyn kautta hakea ko. opintojen hyväksilukemista.”.

 

FM-tutkinnon rakenne 120 op

Pääaineopinnot 80 op

Muut opinnot 40 op

 • maisterintutkielma 40 op
 • muut saksan kielen syventävät opinnot 40 op

Muut opinnot (valinnaiset)

 

 

Opintojaksot

 

 

 

 

Sivuaineopiskelija

 

Perusopinnot (26–30 op)

 

Perusopintojen minimiopintopistemäärä on 26 op (sellaisella opiskelijalla, jolla on kieli pääaineena ja joka on jo suorittanyt KLS-kurssit osana muun kielen opintojaan).

Maksimiopintopistemäärä on 30 op (sellaisella opiskelijalla, jolla on pääaineena muu kuin kieliaine ja joka valitsee joko kurssin KLSP005 tai KLSP007 saksan kielen perusopintokokonaisuuteensa)


Perusopinnot 30 op

Viestintätaidot (11 op)

SAXP014  Kielitaito I

5 op

SAXP015 Kielitaito II

3 op

SAXP016 Fonetiikan perusteet

3 op
Kielitieto (8–10 op)

SAXP017 Kielioppi I

5 op

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (jää pois, jos suoritettu pää- tai sivuaineeseen)

2 op

SAXP018 Kielitieteen kenttää ja käsitteitä

3 op
Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (7 op)

SAXP008 Landeskunde

3 op

SAXP020 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan I

4 op
Suuntautumisopinnot (valitse 0–2 op)

KLSP005 Kohti kielenopettajuutta

TAI

KLSP007 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta

2 op


2 op

 


Aineopinnot 30–34 op

Viestintätaidot (4 op)

SAXA030 Tekstitaidot suomi-saksa I

3 op

SAXA031 Kieliharjoittelu

1 op
Kielitieto (11 op)

SAXA033 Apuvälineitä asiantuntijatyöhön

3 op

SAXA034 Kielioppi II

4 op

SAXA035 Kielioppi III

4 op
Kieli, kulttuuri ja yhteiskunta (8 op)

SAXA036 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan II

3 op

SAXA050 Kielialueen historia ja kulttuurihistoria

3 op

SAXA051 Saksan liittotasavallan  historia 1945 - 2000

2 op
Valinnaiset opintojaksot:
Valitse niin monta opintojaksoa,
että perus- ja aine-opintojen
kokonaislaajuudeksi tulee
vähintään 60 op. Aineopintojen
valinnaisiksi voidaan hyväksyä
myös syventävien opintojen
kursseja.

SAXA039 Tieteellinen kirjoittaminen

3 op

KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet (jää pois, jos suoritettu pääaineeseen)

3 op

KLSA124 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen (jää pois, jos suoritettu pääaineeseen)

5 op

KLSA324 Johdatus diskurssintutkimukseen (jää pois, jos suoritettu pääaineeseen)

5 op

SAXA042 Saksankielinen mediamaisema

3 op

SAXA041 Opetusviestintä

3 op

KLSA123 Työskentely tapahtumassa tai kehittämishankkeessa

1–5 op

 


Syventävät opinnot 60 op

Viestintätaidot (10 op)

SAXS030 Tekstitaidot suomi-saksa II

4 op

SAXS039 Tieteellisen kirjoittamisen työpaja

2 op

SAXS031 Suullinen ja kirjallinen viestintä

4 op
Kielitieto (vähintään 5 op)

SAXS040 Leksikologia

5 op

SAXS042 Semantiikka

5 op

SAXS043 Fraseologia

5 op

SAXS044 Pragmatiikka

5 op
Tutkijan taidot (20–25 op)

SAXS033 Maisteriseminaari (vain sivututkielmansa erillistutkielman muodossa laativille)

TAI

SAXS051 Sivututkielma

5 op20 op
Valinnaiset suuntatumisopinnot (20–25 op)

SAXS035 Kirjallisuus ja yhteiskunta muutoksessa

5 op

KLSS344 Tutkimustaidot: Kriittinen diskurssintutkimus ja muuttuva yhteiskunta

5 op

KLSS346 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa

5 op

KLSS329 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret

5 op

KLSS104 Kielitaidon arviointi

5 op

KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka

5 op

KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Työskentely tutkimusprojektissa

5 op

KLSS154 Kielen oppiminen ja opettamisen kysymyksiä: Lukupiirityöskentely

5 op

KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Itseopiskelu

5 op

KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS158 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS342 Multimodaalinen diskurssintutkimus

5 op

KLSS161 Kielitietoinen koulu

5 op

KLSS343 Monialainen kieliasiantuntija työssä

5 op

KLSS345 Diskurssi ja identiteetit

5 op

KLSS162 Sanakirjan laatiminen, käyttö ja tutkimus

5 op

KLSS163 Länsimaisen kirjan historia

5 op

 

 

Opintojaksojen kuvaukset

 

Perusopinnot

 

SAXP014 Kielitaito I 5 op

Kurssilla kehitetään monipuolisesti kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutus-valmiuksia.  Opiskelutapoihin sisältyy mm. lukemista, kirjoittamista ja siihen liittyvää virheanalyysia, sanasto- ja kielioppiharjoituksia, keskusteluharjoituksia, kuullunymmärtämistä ja kirjaesittely. Viimeksi mainitun yhteydessä harjaantuvat myös esiintymistaito sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielitaidon jatkuvan omaehtoisen kehittämisen tarpeen ja on motivoitunut kehittymään viestijänä
  • osaa viestiä (sekä suullisesti että kirjallisesti) kohdekulttuurissa ominaisella tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa
  • tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen oppijana
  • osaa käyttää kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja kielitaitonsa omaehtoiseen kehittämiseen.

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä, suulliset ja kirjalliset tehtävät.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Suositus ajoituksesta: 1. lukukausi. Suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti SAXP017 Kielioppi I:n kanssa.

 

 

SAXP015 Kielitaito II 3 op

Jatkumoa opintojaksolle SAXP014 Kielitaito I. Kurssilla kehitetään edelleen kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia.

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa viestiä ja toimia kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisella tavalla
  • tuntee tekstilajeja ja osaa ilmaista itseään kirjallisesti tekstilajin edellyttämällä tavalla
  • osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeidensa kannalta tarkoituksenmukaisin keinoin.

Edeltävät tiedot: SAXP014 Kielitaito I.

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä, suulliset ja kirjalliset tehtävät.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Suositus ajoituksesta: 1. lukuvuosi.  Suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti SAXA034 Kielioppi II:n kanssa

 

SAXP016 Fonetiikan perusteet 3 op

Kurssilla tavoitellaan asiantuntijatyössä vaadittavaa teoreettista ja käytännön osaamista saksan kielen standardiääntämyksen osalta. Tutustutaan saksan kielen äänteisiin ja äänneyhdistelmiin, sana- ja lausepainoon, lausefoneettisiin ilmiöihin ja fonostilistiikkaan sekä sovelletaan opittua oman ääntämisen kehittämiseen ja puheen sujuvuuteen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee ääntöväylän eri osat ja niiden funktiot puheäänteiden tuottamisessa
  • tuntee saksan kielen oikeinkirjoitusjärjestelmän ja äännejärjestelmän välisen suhteen
  • tuntee sana-, lause- ja tekstitason ääntämyksen perusteet ja osaa soveltaa tietojaan ääntämisessään
  • osaa arvioida omaa ääntämistään ja korjata sitä.

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, viikoittaiset kotitehtävät ja suullinen esitelmä. Vaihtoehtoisesti suullinen ääntämiskoe ja kirjatentti, jossa esseemuotoisia vastauksia ja sovellustehtäviä.

Kirjallisuus tai muu materiaali: HALL/NATUNEN/FUCHS/FREIHOFF (2005), Deutsche Aussprachelehre, s. 5-143, 173–195.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Suositus ajoituksesta: 1. lukukausi.

 

 

SAXP017 Kielioppi I 5 op

Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan aiemmin hankittua tietoa saksan kielen nominaa-listen sanojen taivutuksesta ja niiden käytöstä lauseyhteydessä. Syvennetään sanajärjestyksen tuntemusta. Tutustutaan saksan kielen verbien etuliitejärjestelmään. Kieltä opitaan analysoimaan ja kuvaamaan kieliopillisin termein sekä kehitetään ongelmaratkaisu-, ryhmätyö- ja tiedonhankintataitoja.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee yleiskielen aktiivisen käytön kannalta keskeiset nominien taivutuksen ja lauseopin osa-alueet sekä puhutun ja kirjoitetun kielen kieliopillisia eroja,
  • tuntee saksan sanajärjestyksen keskeiset ilmiöt
  • osaa muodostaa verbejä etuliitejärjestelmää hyödyntäen ja käyttää näitä verbejä lauseopillisesti oikein
  • osaa noudattaa näiden osa-alueiden sääntöjä omassa kielenkäytössään ja tuottaa kieliopillisesti hyväksyttävää kieltä
  • osaa käyttää itsenäisesti kirjallista ja tietokonepohjaista opiskelu- ja harjoitusmateriaalia kielitaitonsa kehittämiseen
  • tuntee omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa kieliopin soveltajana aktiivisessa kielenkäytössä.

Opiskelutapa: Säännöllinen osallistuminen, itsenäinen työskentely, pienryhmätyöskentely, opiskelupäiväkirja ja tentti. Kirjatenttimahdollisuudesta on sovittava erikseen.

Kirjallisuus: PIITULAINEN, LEHMUS, SARKOLA (1997), Saksan kielioppi, saatavana pdf:nä kustantajan nettikaupasta. KULTALAHTI, KULTALAHTI, LAUTSILA, LUUKKAINEN (2009), Viel Erfolg

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukukausi. Suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti SAXP014 Kielitaito I:n kanssa

 

SAXP018 Kielitieteen kenttää ja käsitteitä 3 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kielitiedon merkityksen kieliasiantuntijuuden rakentumisessa
  • tuntee kielitieteen kenttää ja kielen kuvauksen eri tasoja
  • osaa määritellä kielentutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä, liittää ne laajempaan kontekstiin ja soveltaa niitä autenttisen kieliaineksen empiirisessä analyysissä
  • on tottunut havainnoimaan kielenkäyttöä, tuottamaan ja rakentelemaan tietoa yhteistoiminnallisesti sekä ottamaan vastuuta omasta ja muiden oppimisesta.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus, oppimistehtävät ja tentti. Opiskelijat, jotka opiskelevat pääaineenaan jotain kieliainetta, voivat opiskella opintojakson itsenäisesti joko työstämällä kurssiportfolion annettujen ohjeiden mukaan  tai tenttimällä opintojakson  etenttinä.

Kirjallisuus: Ilmoitetaan kurssin alussa

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Suositus ajoituksesta: Pääaineopiskelijoilla 1. opiskeluvuosi

 

SAXP008 Landeskunde 3 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee perustiedot saksankielisistä maista ja niiden yhteiskunnista ja osaa vertailla niitä suomalaiseen yhteiskuntaan eri näkökulmista, tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä
  • osaa hakea aiheeseen liittyvää tietoa eri lähdetyyppejä hyväksi käyttäen
  • osaa pitää lyhyen esitelmän kurssin aihealueelta.

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä, suulliset ja kirjalliset tehtävät.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Suositus ajoituksesta: 1. lukuvuosi

 

SAXP020 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan I 4 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kertomakirjallisuuden rakenneanalyysin perusteita
  • tuntee proosatekstien tyypilliset erikoispiirteet ja tulkitsemisstrategiat
  • osaa soveltaa oppimaansa kertomakirjallisuuden tulkintaan
  • osaa tarkastella kriittisesti ja analyyttisesti saksankielisen alueen yhteiskuntaa, historiaa ja kulttuuria kaunokirjallisten tekstien valossa ja ymmärtää lähde- ja kohdekulttuurisen kontekstin merkityksen kaunokirjallisten tekstien tulkinnassa.

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, ryhmä- ja parityö, itsenäinen työskentely, harjoitustehtäviä, keskusteluja, kirjallisia analyyseja, kotitentti.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Suositus ajoituksesta: 1. lukuvuosi

 

 

Aineopinnot

 

SAXA030 Tekstitaidot Suomi-Saksa I 3 op

Kurssilla syvennetään saksan kirjallisen viestinnän taitoja.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa laatia kirjallisia saksankielisiä tekstejä annettujen sisältöjen pohjalta
  • osaa soveltaa oppimiaan rakenteita ja sanastoa erilaisissa (arkipäivän) teksteissä
  • osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti sekä yksi- että kaksikielisiä sanakirjoja.

Edeltävät tiedot: SAXP014  Kielitaito I, SAXP017 Kielioppi I.

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, kirjalliset tehtävät.  Vaihto-ehtona humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä suoritettu kirjallinen (4 t) koe, jossa sanakirjojen käyttö sallittu.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Suositus ajoituksesta: Aikaisintaan ensimmäisen lukuvuoden keväällä

 

SAXA031 Kieliharjoittelu 1 op

Opiskelija parantaa kielitaitoaan ja perehtyy jonkin saksankielisen maan elämään, yhteiskuntaan ja kulttuuriin

Osaamistavoitteet: Kieliharjoittelun suoritettuaan opiskelija

  • on syventänyt kansainvälistä osaamistaan opiskelu- tai työkokemuksella saksankielisellä alueella
  • on syventänyt suullisen taidon osaamistaan ja perehtyneisyyttään kohdemaan kulttuuriin
  • osaa kommunikoida  saksan  kielellä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa
  • pystyy seuraamaan saksankielistä mediaa ja
  • osaa tehdä havaintoja kielestä, kulttuurista, yhteiskunnasta ja ihmisistä syventäen näin kielellistä ja kulttuurista tuntemustaan.

Kieliharjoittelun voi suorittaa eri tavoin:

a) vähintään yhden lukukauden mittainen opiskelu saksankielisessä yliopis-tossa, esim. menemällä Erasmus -vaihtoon

b) osallistuminen vähintään 3 viikon mittaiselle, oppiaineen hyväksymälle kieli-kurssille (esim. DAAD:n kursseille) tai

c) vähintään kahden kuukauden yhtäjaksoinen oleskelu kielialueella (esim. työskentely)

Myös ennen opintojen aloittamista ajoittunut oleskelu saksankielisellä alueella voidaan hyväksyä opintojakson suoritukseksi (asiasta sovittava lehtori Bertold Fuchsin kanssa).

Suositus ajoituksesta: 2. lukuvuosi

Arviointi: Opiskelusta tai oleskelusta esitettävä esim.  kurssi- tai työtodistus lehtori Bertold Fuchsille. Hyväksytty - hylätty

 

SAXA033 Apuvälineitä asiantuntijatyöhön 3 op

 

Kurssilla harjaantuvat substanssiosaamisen ohella tiedon hankinnan ja tuottamisen taidot, analyysitaidot ja  ongelmanratkaisutaidot.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee saksan kielen kuvauksen kannalta tärkeimmät hakuteokset, leksikot, bibliografiat ja korpukset
  • osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti kieliasiantuntijuutensa tukena erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa
  • ymmärtää kielen kuvauksen haasteita
  • on omaksunut kriittisen suhtautumisen tietoon.

Edeltävät tiedot: SAXP018 Kielitieteen kenttää ja käsitteitä,  SAXA034 Kielioppi II.

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, itsenäinen työskentely, ryhmätyö, kurssitehtävät.

Suositus ajoituksesta: Pääaineopiskelijoilla ensimmäinen vuosi, sivuaine-opiskelijoilla perusopintojen päätteeksi.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

 

SAXA034 Kielioppi II 4 op

Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan aiemmin hankittua tietoa saksan kielen verbien taivutuksesta ja niiden käytöstä lauseyhteydessä. Tutustutaan substantiivien ja adjektiivien sananmuodostukseen.  Samalla kehitetään kieliopillisen tiedon tiedonhankinnan taitoja.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee yleiskielen aktiivisen käytön kannalta keskeiset verbien taivutuksen ja lauseopin osa-alueet sekä puhutun ja kirjoitetun kielen kieliopillisia eroja
  • osaa muodostaa substantiiveja ja adjektiiveja noudattaen sananmuodostusääntöjä ja käyttää näitä sanoja lauseopillisesti oikein,
  • tuntee kielioppikuvauksen keskeisen terminologian sekä saksaksi että suomeksi
  • osaa analysoida saksankielisiä lauseita käyttäen kieliopillista terminologiaa.

Edeltävät tiedot: SAXP017 Kielioppi I

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen. Itsenäistä työskentelyä ja tentti. Kirjatenttimahdollisuudesta on sovittava erikseen.

Kirjallisuus: PIITULAINEN, LEHMUS, SARKOLA (1997), Saksan kielioppi, saatavana pdf:nä kustantajan nettikaupasta. KULTALAHTI, KULTALAHTI, LAUTSILA, LUUKKAINEN (2009), Viel Erfolg

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Suositus ajoituksesta: 1. lukuvuosi, suositellaan suoritettavaksi samanaikaisesti SAXAP015 Kielitaito II:n kanssa.

 

SAXA035 Kielioppi III 4 op

Kurssilla perehdytään syvemmin taivutusmorfologiaan ja verbien rektio- ja valenssi-järjestelmään sekä pedagogiseen ja korrektiiviseen kielioppiin. Vahvistetaan kieli-opillista osaamista asiatekstien laatimista varten. Kehitetään ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ja analyyttistä ajattelua.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee saksan kielen verbijärjestelmän morfologian ja syntaksin keskeiset ilmiöt, osaa kuvata niitä suomeksi ja saksaksi.  Osaa analysoida ja kuvata asiatekstille ominaisia rakenteita ja tuottaa kieliopillisesti hyväksyttävää asiatekstiä
  • osaa tunnistaa kielenoppijan kirjoittaman tekstin kieliopillisesti ongelmalliset ilmaisut, kuvata niitä kieliopillisin termein ja selittää kielenoppijalle tekstissä ilmenneet ongelmat
  • osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti erilaisia apuvälineitä oppijakielen analyysin ja kuvaamisen tukena.

Edeltävät tiedot: SAXP017 Kielioppi I ja SAXA034 Kielioppi II. Poikkeuksellisesti Kielioppi II ja III voidaan suorittaa samanaikaisesti; asiasta on neuvoteltava ensin kurssin opettajan kanssa.

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen. Pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja tentti. Kirjatenttimahdollisuudesta on sovittava erikseen.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. lukuvuosi.

 

SAXA036 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan II 3 op

Kurssilla perehdytään kertoma- ja lyriikkatekstien rakenneanalyysiin ja tulkintaan, draamatekstien analyysiin ja draamanteorian kehitykseen sekä kirjallisuuden hyödyntämiseen kielen opetuksessa.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kertoma-, lyriikka- ja draamakirjallisuuden tunnuspiirteet ja rakenteet,
  • osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti
  • ymmärtää kulttuuritiedon ja varsinkin kirjallisuuden käyttömahdollisuudet käytännön kielenopetuksessa
  • osaa tarkastella kriittisesti ja analyyttisesti saksankielisen alueen yhteiskuntaa, historiaa ja kulttuuria kaunokirjallisten tekstien valossa ja ymmärtää lähde- ja kohdekulttuurisen kontekstin merkityksen kaunokirjallisten tekstien tulkinnassa.

Edeltävät tiedot: SAXP020 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan I.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus: ryhmätyö, itsenäinen ja yhteinen lukeminen, kirjal-lisia harjoitustehtäviä, keskusteluja, suullinen tentti.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Suositus ajoituksesta: 2. lukuvuosi.

 

SAXA050 Kielialueen historia ja kulttuurihistoria 3 op

Luodaan katsaus saksankielisen alueen poliittiseen ja sosiaaliseen historiaan sekä kulttuurihistoriaan keskiajalta nykypäivään, erityisesti yhteiskunnalliseen taustaan ja kehitykseen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää historian ja kulttuurihistorian keskeiset termit ja käsitteet
  • tuntee kulttuuri-käsitteen erilaiset merkitykset ja ulottuvuudet
  • tuntee saksankielisen historian ja kulttuurin tärkeimmät kehitysvaiheet, käännekohdat ja taustatekijät
  • osaa suhteuttaa nyky-yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöitä historialliseen taustaan
  • osaa selittää kielialueen historian ja kulttuurin kehitystä.

Suositus ajoituksesta: Perusopintojen jälkeen

Opiskelutapa: Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely sekä kirjallinen tentti. Vaihtoehtoisesti kirjallinen tentti. Kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin kanssa.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. lukuvuosi

 

SAXA051 Saksan liittotasavallan historia 1945-2000 2 op

Opiskelija tutustuu Saksan liittotasavallan poliittiseen ja sosiaaliseen historiaan 1945 - 2000. Hän ymmärtää yhteydet historiallisen kehityksen ja lähihistorian välillä.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvailla Saksan liittotasavallan historian eri vaiheet ja niiden taustatekijät
  • tuntee yhteyksiä, syitä ja seurauksia ilmiöiden ja eri vaiheiden välillä.

Edeltävät tiedot: SAXP014 Kielitaito I ja SAXP015 Kielitaito  II

Opiskelutapa: Ohjattua itseopiskelua, suullinen tentti. Vaihtoehtoisesta suoritus-tavasta sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Suositus ajoituksesta: 2. tai  3. lukuvuosi.

 

SAXA038 Kandidaattiseminaari 3 op

Seminaarin puitteissa laaditaan kandidaatintutkielma ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta. Seminaarissa ja samalla kandidaatintutkielmassa kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhankinnan ja -tuottamisen taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely-, ongelmanratkaisu- ja esiintymistaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoa.

Osaamistavoitteet: Seminaarin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee tieteellisen ajattelun ja tieteellisten työskentelytapojen periaatteita
  • osaa suunnitella pienimuotoisen tutkielman
  • osaa esitellä tutkimusprosessiaan sen eri vaiheissa suullisesti ja kirjallisesti
  • osaa antaa rakentavaa palautetta muiden osallistujien tutkielmaprosessiin liittyen
  • on kehittänyt ja monipuolistanut tiedonhakutaitojaan
  • osaa hakea lisätietoa eri tutkimusotteista tutkimus- ja menetelmäoppaista.

Edeltävät tiedot: Perusopinnot.

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, ohjaustapaamiset sekä n. 15 - 20 -sivuisen kandidaatintutkielman laatiminen yksin tai parityöskentelynä. Tutkielman valmistuttua sen aiheesta kirjoitetaan suomeksi kirjallinen kypsyysnäyte eli maturiteetti (1 op) seminaarin jälkeen järjestettävässä tenttitilaisuudessa.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. lukuvuosi.

 

SAXA039 Tieteellinen kirjoittaminen 3 op

Kurssilla tutustutaan tieteellisen työskentelyn perusperiaatteisiin sekä tieteelle ominaiseen kieleen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee tieteellisen raportoinnin konventiot
  • tuntee tieteelliselle kielelle tyypillisen rekisterin
  • osaa laatia tiivistelmän tieteellisestä tekstistä ja kirjoittaa argumentoivan tekstin
  • osaa laatia lähdeluettelon
  • osaa muokata taulukoita / kaavioita tekstiksi
  • tuntee johdanto-osan keskeiset sisällöt.

Edeltävät tiedot: Perusopinnot.

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kurssille sekä tehtävien palautus.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Suositus ajoituksesta: Samanaikaisesti kandidaattiseminaarin 1. lukukauden kanssa.

 

SAXA040 Kandidaatintutkielma 7 op

Osaamistavoitteet: Kandidaatintutkielman laadittuaan opiskelija osaa

 • nimetä tutkimussuuntauksia ja käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla kielen tutkimuksen keskeisimpiä peruskäsitteitä       
 • kuvailla tutkimusprosessin eri vaiheet        
 • rajata aiheen ja etsiä siihen soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta         
 • ohjatusti toteuttaa suppeahkon tutkimusprojektin        
 • muotoilla tutkimusongelman tai -kysymyksen        
 • kerätä aineistoa ja analysoida sitä soveltuvilla menetelmillä        
 • kirjoittaa tutkimusraportin.

Opiskelutapa: Itsenäistä työskentelyä ohjauksen alaisena.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Opiskelutapa: Itsenäistä työskentelyä ohjauksen alaisena

 

SAXA041 Opetusviestintä 3 op

Kurssi sisältää suullisia ja kirjallisia viestintätehtäviä, joissa harjoitellaan opettajan opetustilanteessa käyttämää kieltä käytännössä (mm. kielistudiossa). Lisäksi tutus-tutaan koulumaailmaan ja opettajan arkeen sekä laaditaan ryhmätöitä erilaisista aihepiireistä (mm. oppikirja-arviointi, opetusmateriaalin laadinta, opettajuutta käsittelevät aiheet). Kurssilla kehittyvät erityisesti esiintymis- , vuorovaikutus-  ja ryhmätyötaidot sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee keskeisen opetusviestintään tarvittavan sanaston ja rakenteet
  • on tutustunut Normaalikouluun ja sen opetukseen sekä saanut käsityksen opettajan arjesta
  • osaa pitää pienimuotoisen opetustuokion saksan kielellä
  • osaa observoida ja arvioida opettajien/opiskelijoiden pitämiä opetustuokioita
  • osaa hankkia itsenäisesti ja tarkoituksenmukaisesti tietoja ryhmätöitä varten.

Edeltävät tiedot: SAXP014 Kielitaito I ja SAXP015 Kielitaito II

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen. Ei kirjatenttimahdolli-suutta.

Arviointi: Hyväksytty - hylätty

Suositus ajoituksesta: Ennen opetusharjoittelua, 2. lukuvuonna

 

SAXA042 Saksankielinen mediamaisema 3 op

 

Kurssilla perehdytään saksankielisten maiden mediatilanteeseen ja tarkemmin sanoma- ja aikakauslehdistöön, median funktioon ja asemaan yhteiskunnassa, journalistiikan tekstityyppeihin sekä kriittiseen median käsittelyyn.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa saksankielisen lehdistön erityispiirteet suomalaiseen lehdistöön verrattuna
  • osaa analysoida journalistiikan tekstilajeja ja kuva-aineistoa ,
  • tuntee median kulttuurisen, yhteiskunnallisen ja poliittisen funktion ja osaa arvioida mediatekstejä analyyttisesti ja kriittisesti
  • osaa itsenäisesti tuottaa tietoa ja parantaa kielitaitoaan mediatekstien avulla.

Edeltävät tiedot: Perusopinnot

Opiskelutapa: Ryhmä- ja parityöskentely, itsenäinen työskentely, kirjallisia harjoitustehtäviä, keskusteluja, lyhyitä suullisia esityksiä.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

 

 Syventävät opinnot

 

SAXS030 Tekstitaidot suomi-saksa II 4 op

Kurssilla syvennetään kirjallisen viestinnän taitoja saksan kielellä ja kehitetään tiedonhankinnan taitoja.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa laatia vaativiakin kirjallisia saksankielisiä tekstejä annettujen sisältöjen pohjalta
  • osaa soveltaa oppimiaan rakenteita, sanastoa, rekisteriä ja tyyliseikkoja, teksteissä, jotka käsittelevät ajankohtaisia aiheita ja/tai edustavat erityisalojen tekstejä
  • osaa käyttää tarkoituksen mukaisesti ja kriittisesti sekä yksi- että kaksikielisiä sanakirjoja ja hyödyntää muita lähteitä.

Edeltävät tiedot: SAXA030 Tekstitaidot suomi-saksa I

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, kirjalliset tehtävät. Vaihto-ehtona humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä suoritettu kirjallinen (4 t) koe, jossa sanakirjojen käyttö sallittu.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

 

SAXS039 Tieteellisen kirjoittamisen työpaja 2 op

Työpajassa kehitetään tieteellisen kirjoittamisen taitoja ja viimeistellään maisterintut-kielman kieliasua. Opiskelija oppii tunnistamaan yksilöllisiä kehittymistarpeitaan, harjaantuu hiomaan tuottamaansa tieteellistä tekstiä saamansa palautteen pohjalta ja ottamaan vastuuta kielitaitonsa jatkuvasta kehittämisestä.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy viimeistelemään tieteellistä saksankielistä tekstiään itsenäisesti apuvälineitä käyttäen.

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen, oman maisterin tutkielman kieliasun viimeistely opettajan palautteen perusteella.

Sivuaineopiskelijat, jotka eivät laadi saksankielistä maisterin tutkielmaa tai sivu-tutkielmaa, kirjoittavat pääaineen maisterintutkielman aiheeseen liittyvän saksan-kielisen n. 10 sivun pituisen tiivistelmän ja työstävät sitä kielellisesti opettajan palautteen perusteella.

Arviointi: Hyväksytty – hylätty.

Suositus ajoituksesta: Aloitetaan samanaikaisesti  maisteriseminaarin kanssa.

 

SAXS031 Suullinen ja kirjallinen viestintä 4 op

Kurssilla harjoitellaan reseptiivisiä ja produktiivisia viestintä- ja vuoro-vaikutus-taitoja sekä ryhmätyötaitoja mm. journalistiikan tekstilajien ja (populääri)tieteellisten tekstien välityksellä. Produktiivinen tekstinkäsittely perustuu sisällöllisesti johonkin alkutekstiin ja keskusteluun ja siihen liitetään erilaisia kommunikatiivisia ja tekstilajikohtaisia aspekteja (esim. kommentti, tiivistelmä, kirje, lukijakirje, vertailu, reportaasi jne.)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija  osaa

  • analysoida erityyppisiä tekstejä erilaisista ajankohtaisista aihepiireistä (esim. saksankielisten maiden yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevat aiheet)
  • johtaa keskustelua ja osallistua siihen eri rooleissa
  • tuottaa erilaisia kirjallisia tekstilajeja
  • argumentoida vakuuttavasti sekä suullisesti että kirjallisesti.

Opiskelutapa: Aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen, itsenäinen työskentely, kurssitehtävät.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

 

SAXS033 Maisterinseminaari 5 op

Seminaarityöskentelyn keskiössä ovat tieteellisen työn omakohtainen kokeminen, prosessikirjoittamisessa harjaantuminen, kriittisen ajattelun ja argumentaatiotaitojen kehittäminen sekä kriittisen rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opiskelija syventää tietojaan tieteellisestä tutkimuksesta, sen metodeista ja raportoinnista, syventää tiedonhakutaitojaan, laatii tutkimussuunnitelman ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta, ryhtyy työstämään maisteriopintojen opinnäytetyötään sen pohjalta, esittelee hankettaan sen eri vaiheissa ja kommentoi toisten hankkeita.

Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat ja ne sivuaineopiskelijat, jotka kirjoittavat sivu-tutkielmansa erillistutkielman muodossa.

Osaamistavoitteet: Seminaarin suoritettuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa tieteenalaansa kuuluvia ongelmia ja keskustella niistä
  • laatia tutkimussuunnitelman ja edetä opinnäytetyössään sen pohjalta
  • raportoida tutkimusprosessiaan saksan kielellä tieteellisen raportoinnin käytänteitä noudattaen
  • arvioida kriittisesti vertaisryhmänsä tutkimussuunnitelmia ja eri kehitys-vaiheen seminaaritekstejä
  • antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta.

Edeltävät tiedot: SAXA040 Kandidaatintutkielma.

Opiskelutapa: Itsenäistä työskentelyä, seminaarityöskentelyä ja ohjauskeskusteluja.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Suositus ajoituksesta: Maisteriopinnot. Suoritetaan samanaikaisesti opintojakson SAXS039 Tieteellisen kirjoittamisen työpajakanssa.

 

SAXS060 Maisterintutkielma 40 op

Laaditaan saksankielinen tutkielma ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta. Tutkielman ohjeellinen laajuus on 50 - 70 sivua. Tavoitteena on tieteellisen ongelman käsittelykyvyn ja kirjallisen ilmaisun kehittäminen: tutkimusongelman löytäminen ja rajaaminen, tutkimusasetelman laatiminen, aineiston kokoaminen ja käsittely, tulosten kokoaminen, tulkinta ja raportointi. Opintojakso kehittää kriittistä ajattelua, analyysitaitoja, argumentointitaitoja, prosessikirjoittamisen taitoja, projektin-hallinnan taitoja ja kykyä itsenäiseen ongelmanratkaisuun.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteel-listen menetelmien itsenäiseen soveltamiseen saksan kielen ja kulttuurin tutki-muksen alalla.

Osaamistavoitteet: Tutkielman laadittuaan opiskelija osaa

  • tunnistaa omaan tieteenalaansa kuuluvia ongelmia sekä määritellä ja perustella oman tutkimusongelmansa
  • hakea, arvioida ja kriittisesti analysoida tutkimusongelman kannalta relevanttia tieteellistä kirjallisuutta
  • perustella tutkielmassa käytettyyn teoreettiseen viitekehykseen ja menetelmiin liittyvät valinnat
  • soveltaa valitsemaansa tieteellistä tutkimusmenetelmää tutkimusongelmansa ratkaisemisessa
  • analysoida tutkielmassa saatuja tuloksia, tehdä tulkintoja ja suhteuttaa tutkimustuloksia aikaisempiin tutkimuksiin
  • tuottaa tutkimusraportin saksan kielellä tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen
  • suunnitella ja toteuttaa pitkäjänteisen tutkimusprosessin sovittua aikataulua noudattaen.

Edeltävät tiedot: SAXA040Kandidaatintutkielma

Opiskelutapa: Itsenäistä työskentelyä ohjauksen alaisena.

Suositus ajoituksesta: Tutkielman laatiminen alkaa maisteriseminaarissa ja jatkuu seminaarin päätyttyä ohjaajan kanssa sovittavan aikataulun mukaisesti.

Arviointi: Asteikolla erinomainen, kiitettävä, hyvä, välttävä, tyydyttävä, hylätty.

 

SAXS035 Kirjallisuus ja yhteiskunta muutoksessa 5 op

Opintojakso johdattelee luennon ja esimerkkitekstien avulla Saksan kirjallisuuden kehitykseen, erityisesti 1700-luvulta nykyaikaan.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee saksankielisen kirjallisuushistorian tärkeimmät aikakaudet, suuntaukset ja tendenssit,
  • osaa liittää kaunokirjallisia ilmiöitä ja tendenssejä historiallisiin, yhteis-kunnallisiin ja kulttuurisiin yhteyksiinsä,
  • osaa luokitella historiallisesti kaunokirjallisia tekstejä muodon ja sisällön perusteella
  • osaa pitää suullisen esitelmän kaunokirjallisesta teoksesta ja johtaa keskustelua sen teemasta.

Edeltävät tiedot: SAXA036 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan II.

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely. Kirjallinen työ ja sen suullinen esittely ja tentti.

Kirjallisuus: Kirja- tai kotitenttimahdollisuus sopimuksen mukaan.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

 

SAXS040 Leksikologia 5 op

Opintojaksolla perehdytään saksan kielen sanaston rakenteeseen ja tasoihin, sanan-muodostukseen, sanasemantiikkaan ja sanan funktioihin. Samalla kehittyvät tiedonhankinnan taidot, analyysitaidot ja itsenäisen työskentelyn taidot.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy

  • erottamaan sanaston eri osat, kuvaamaan niitä leksikologian termistöä käyttäen
  • analysoimaan saksankielisen tekstin sanastoon ja sananmuodostukseen liittyviä ilmiöitä.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely. Laaja kotitehtävä, tarkemmat ohjeet löytyvät Optimasta tentaattorille ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus: Sovitaan tentaattorin kanssa, esim. LUTZEIER, P.R.( 2007): Lexikologie,

tai RÖMER, C. & MATZKE, B. (2005): Lexikologie des Deutschen: eine Einführung.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

 

SAXS042 Semantiikka 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee semantiikan keskeisimmät käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät
  • osaa analysoida kielen merkitystasoja ja ymmärtää niitä oikein.

Edeltävät tiedot: SAXP018 Kielitieteen kenttää ja käsitteitä, SAX033 Apuvälineitä asiantuntijatyöhön

Opiskelutapa: Kirjatentti humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä (4 t).

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Kirjallisuus: Esim. osia teoksesta LÖBNER (2003 tai uudempi), Semantik. Eine Einführung.

 

SAXS043 Phraseologia 5 op

Osaamistavoitteet: Tarkoituksena on perehtyä syvällisemmin kielitieteen osa-alueeseen, jossa kiinnostuksen kohteena ovat erityyppiset kiinteät sanaliitot rutiini-ilmauksista Guten Tag! ja kollokaatioista sich die Zähne putzen idiomeihin etw. unter den Teppich kehren, sananlaskuihin Morgenstund hat Gold im Mund ja muihin sanaliittotyyppeihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee fraseologian keskeisimmät käsitteet, fraselogismityypit ja niiden luokitteluperiaatteet sekä fraseologian keskeisimpiä tutkimusalueita
  • osaa luokitella ja analysoida fraseologismejä.

Edeltävät tiedot: SAXP018 Kielitieteen kenttää, SAX033 Apuvälineitä asiantuntija-työhön

Opiskelutapa: Kirjatentti humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä (4 t).

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.

Kirjallisuus: Sopimuksen mukaan esim. BURGER (2007, tai uudempi), Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen.

 

SAXS044 Pragmatiikka 5 op

Osaamistavoitteet: Tarkoituksena on perehtyä saksan kielen kommunikatiivisen käytön teoriaan ja käytäntöön. Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee pragmatiikan keskeisimmät käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät sekä kielen muoto- ja merkitysrakenteiden ja non-verbaalisen kommunikaation merkityksen viestinnälle
  • osaa tulkita ja soveltaa tietojaan käytäntöön.

Edeltävät tiedot: SAXP018 Kielitieteen kenttää ja käsitteitä, SAX033 Apuvälineitä asiantuntija-työhön.

Opiskelutapa: Kirjatentti humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä (4 t).

Kirjallisuus: Sopimuksen mukaan esim. MEIBAUER (2001, tai uudempi), Pragmatik. Eine Einführung.

Arviointi: Asteikolla 0 - 5.