19.01.2015

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi tähtäävä pääaineopiskelija

Saksan kielen ja kulttuurin opetussuunnitelma 2012-2015

Kandidaatin tutkinto (HuK)

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi tähtäävien pääaineopiskelijoiden kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

HuK-TUTKINTO 180 op

Pääaineopinnot 80 op

 • perusopinnot 30 op
 • aineopinnot 50 op

Sivuaineopinnot, esim. 80 op (vähintään yksi perusopintokokonaisuus)

 • kasvatustieteellisiä/pedagogisia opintoja
 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

Yleisopinnot, esim. 20 op

 • pakolliset kieli- ja viestintäopinnot sekä työelämäopinnot 8-11 op
 • mahdolliset muut valinnaiset opinnot

Kandidaatintutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen perus- ja aineopintojen rakenne sekä tutkintoon sisältyvät pakolliset yleisopinnot. Opintojaksojen kuvaukset saat esiin yksittäistä opintojaksoa klikkaamalla. Opetus-/suorituskieli vaihtelee.

 

YLEISOPINNOT (Sivuainevalinnoista riippuen 8-11 op)

Yleisopinnot SAXY012 Opinto- ja urasuunnittelu 1 op
SAXY097 Vieras kieli
(kirjataan suoritetuksi automaattisesti saksan perusopintojen päätteeksi)
3 op
Äidinkielen viestintä
(jää pois, mikäli suorittaa suomen kielen perusopinnot)
3 op
Toinen kotimainen kieli
(kirjataan suoritetuksi ruotsia sivuaineena opiskeleville ruotsin perusopintojen päätteeksi)
3 op
SAXY096 Kypsyysnäyte 1 op

 

 

PERUSOPINNOT (30 op)

 

 

AINEOPINNOT (50 op)

 

 

SIVUAINEOPINNOT

(ks. oman sivuaineesi opetussuunnitelma)

Sivuaineen opintoja valitaan niin paljon, että HuK-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 180 op täyttyy. Sivuaineen opintopistemäärän minimi riippuu yleisopintojen kokonaismäärästä. Huom! Kandidaatintutkinnon sivuaineopintoihin on sisällyttävä vähintään yksi perusopintokokonaisuus.

 

Takaisin alkuun

 

Maisterin tutkinto (FM)

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi tähtäävän pääaineopiskelijan maisterintutkinto rakentuu seuraavasti:

FM-TUTKINTO 120 op

Pääaineopinnot 80 op

 • maisterintutkielma 40 op
 • muut syventävät opinnot 40 op

Muut opinnot 40 op

 • maisterin portfolio 5 op
 • pedagogisia opintoja ja/tai muita sivuaineita
 • mahdollisesti pääaineen täydentäviä tai valinnaisia opintoja

Filosofian maisterin tutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen opintojen rakenne sekä tutkintoon pakollisena sisältyvä maisterin portfolio. Opintojaksojen kuvaukset saat esiin yksittäistä opintojaksoa klikkaamalla. Opetus-/suorituskieli vaihtelee.

 

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT (80 op)

Viestintätaidot SAXS030 Tekstitaidot suomi-saksa II 4 op
SAXS039 Tieteellisen kirjoittamisen työpaja 2 op
SAXS031 Suullinen ja kirjallinen viestintä 4 op
Kielitieto SAXS032 Kielitieteen kysymyksiä 5 op
Tutkijan taidot SAXS033 Maisteriseminaari tai
KLSS148 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari
5 op
SAXS034 Pro gradu -tutkielma 40 op
Valinnaiset
suuntautumisopinnot

(valitse 20 op)
KLSS149 Kieltenopetuksen ajankohtaisia kysymyksiä 5 op
KLSS146 Dialoginen ja sosiokulttuurinen kielenoppimisen tutkimus 5 op
KLSS147 Kulttuuria kielenopetukseen 5 op
KLSS104 Kielitaidon arviointi 5 op
KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka 5 op
KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op
KLSS141 Vieraalla kielellä oppiminen ja opettaminen 5 op
KLSS152 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Menetelmäpainotteinen työskentely 5 op
KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Työskentely tutkimusprojektissa 5 op
KLSS154 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Lukupiirityöskentely 5 op
KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Itseopiskelu 5 op
KLSS157 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville 5 op
KLSS903 Kielikontaktit 5 op
KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen 5 op
KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret 5 op
SAXS035 Kirjallisuus ja yhteiskunta muutoksessa 5 op
SAXS036 Kirjallisuus ja konteksti 5 op
SAXS037 Kulttuurien välinen viestintä 5 op
SAXS038 Ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä saksan kielialueella 5 op
SAXS040 Leksikologia 5 op
SAXS041 Leksikografia 5 op
SAXS042 Semantiikka 5 op
SAXS043 Fraseologia 5 op
SAXS044 Pragmatiikka 5 op

 

 

MUUT OPINNOT

Lisäksi maisterintutkinnon pakollisiin muihin opintoihin kuuluu:

Muut opinnot KLSY012 Maisterin portfolio 5 op

Muita opintoja valitaan siten, että FM-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 120 op täyttyy.

 

 

Takaisin alkuun