24.03.2014

Kurssikuvaukset saksan kielen ja kulttuurin opintojaksoista

Saksan kielen ja kulttuurin opetussuunnitelma 2012-2015

PERUSOPINNOT (SAXP)

 


 

SAXP014 KIELITAITO I 4 OP

Kurssilla kehitetään monipuolisesti kielitaitoa ja viestintä- ja vuorovaikutus-valmiuksia.  Opiskelutapoihin sisältyy mm. lukemista, kirjoittamista ja siihen liittyvää virheanalyysia, sanasto- ja kielioppiharjoituksia, keskusteluharjoituksia, kuullunymmärtämistä ja kirjaesittely. Viimeksi mainitun yhteydessä harjaantuvat myös esiintymistaito sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kielitaidon jatkuvan omaehtoisen kehittämisen tarpeen ja on motivoitunut kehittymään viestijänä
 • osaa viestiä (sekä suullisesti että kirjallisesti) ja toimia kohdekulttuurissa hyväksyttävällä tavalla tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa
 • tuntee omat vahvuutensa ja kehittymistarpeensa viestijänä ja kielen oppijana
 • osaa käyttää kielen opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja kielitaitonsa omaehtoiseen kehittämiseen

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä.

Arviointi: Asteikolla 0-5.

Suositus ajoituksesta: 1. lukukausi

 


 

SAXP015 KIELITAITO II 3 OP

Jatkumoa opintojaksolle Kielitaito I. Kurssilla kehitetään monipuolisesti kielitaitoa ja viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa viestiä sujuvasti kohdekielelle ja sen kulttuurille ominaisella tavalla
 • tuntee tekstilajeja ja osaa ilmaista itseään kirjallisesti tekstilajin edellyttämällä tavalla
 • osaa kehittää kielitaitoaan kehittymistarpeidensa kannalta tarkoituksenmukaisin keinoin

Edeltävät tiedot: Kielitaito I.

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä.

Arviointi: Asteikolla 0-5.

Suositus ajoituksesta: 1. lukuvuosi

 


 

SAXP016 FONETIIKAN PERUSTEET 2 OP

Kurssilla tavoitellaan asiantuntijatyössä vaadittavaa teoreettista ja käytännön osaamista saksan kielen standardiääntämyksen osalta. Tutustutaan saksan kielen äänteisiin ja äänneyhdistelmiin, sana- ja lausepainoon, lausefoneettisiin ilmiöihin ja fonostilistiikkaan sekä sovelletaan opittua oman ääntämisen kehittämiseen ja puheen sujuvuuteen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee ääntöväylän eri osat ja niiden funktiot puheäänteiden tuottamisessa
 • tuntee saksan kielen oikeinkirjoitusjärjestelmän ja äännejärjestelmän välisen suhteen
 • tuntee sana-, lause- ja tekstitason ääntämyksen perusteet ja osaa soveltaa tietojaan ääntämisessään
 • osaa arvioida omaa ääntämistään ja korjata sitä
 • osaa sopeuttaa puhenopeuden ja foneettisen tyylin kommunikaatiotilanteen mukaan
 • tietää, miten vieraan kielen ääntämistä opitaan ja opetetaan

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, viikoittaiset kotitehtävät ja suullinen esitelmä. Vaihtoehtoisesti suullinen ääntämiskoe ja kirjatentti, jossa esseemuotoisia vastauksia ja sovellustehtäviä.

Kirjallisuus tai muu materiaali: Hall, Natunen, Fuchs & Freihoff (2005), Deutsche Aussprachelehre, s. 5-143, 173–195.

Arviointi: Asteikolla 0-5.

Suositus ajoituksesta: 1. lukukausi

 


 

SAXP017 KIELIOPPI I 5 OP

Kurssilla kerrataan ja vahvistetaan aiemmin hankittua tietoa saksan kielen sanojen taivutuksesta ja lauseopista sekä kehitetään ongelmaratkaisu-, ryhmätyö- ja tiedon-hankintataitoja.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee yleiskielen aktiivisen käytön kannalta keskeiset taivutusmorfologian ja lauseopin osa-alueet sekä puhutun ja kirjoitetun kielen kieliopilliset erot
 • osaa noudattaa näiden osa-alueiden sääntöjä omassa kielenkäytössään ja tuottaa kieliopillisesti hyväksyttävää kieltä
 • osaa käyttää itsenäisesti kirjallista ja tietokonepohjaista opiskelu- ja harjoitusmateriaalia kielitaitonsa kehittämiseen
 • tuntee omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa kieliopin soveltajana aktiivisessa kielenkäytössä

Opiskelutapa: Säännöllinen osallistuminen, itsenäinen työskentely, pienryhmä-työskentely, opiskelupäiväkirja ja tentti. Kirjatenttimahdollisuudesta on sovittava erikseen.

Arviointi: Asteikolla 0-5.

Suositus ajoituksesta: Ensimmäinen lukukausi.

 


 

SAXP018 KIELITIETEEN KENTTÄÄ JA KÄSITTEITÄ 3 OP

Kurssilla otetaan tuntumaa kielentutkimuksen kenttään kielitieteen eri osa-alueiden kautta kielellisiä ilmiöitä havainnoiden, analysoiden, taustoittaen ja niillä eksperimentoiden. Kurssi harjaannuttaa sisältöosaamisen ohella tiimityötaitoja, koordinointitaitoja, vuorovaikutustaitoja ja itsesäätelytaitoja sekä kehittää ymmärrystä oman asiantuntijaosaamisen erityislaadusta.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kielitiedon merkityksen asiantuntijuuden rakentumisessa
 • tuntee kielitieteen kenttää ja kielen kuvauksen eri tasoja
 • osaa määritellä teoreettisen kielentutkimuksen keskeisimpiä käsitteitä, liittää ne laajempaan kontekstiin ja soveltaa niitä autenttisen kieliaineksen empiirisessä analyysissä
 • on tottunut havainnoimaan kielenkäyttöä, tuottamaan ja rakentelemaan tietoa yhteistoiminnallisesti sekä ottamaan vastuuta omasta ja muiden oppimisesta

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, itseopiskelu, ryhmätyöskentely, kurssitehtävät.

Arviointi: Asteikolla 0-5.

Suositus ajoituksesta: 1. lukukausi

 


 

SAXP019 NÄKÖKULMIA SAKSALAISEEN YHTEISKUNTAAN 5 OP

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee perustiedot Saksan yhteiskunnasta, politiikasta ja lähihistoriasta (1945-2010)
 • osaa hakea aiheeseen liittyvää tietoa monipuolisesti eri lähdetyyppejä hyväksi käyttäen
 • osaa vertailla saksalaista ja suomalaista yhteiskuntaa eri näkökulmista, tunnistaa eroja ja yhtäläisyyksiä ja selittää niitä
 • osaa pitää lyhyen esitelmän kurssin aihealueelta

Opiskelutapa: säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, itseopiskelu, harjoitustehtävät, esitelmä, portfolio.

Arviointi: Asteikolla 0-5. Arviointi perustuu portfolioon, johon sisällytetään harjoitus-tehtävien ohella esitelmän kirjallinen versio.

Suositus ajoituksesta: 1. lukuvuosi

 


 

SAXP020 VÄLINEITÄ KIRJALLISUUDEN TULKINTAAN I 4 OP

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kertomakirjallisuuden rakenneanalyysin perusteita
 • tuntee proosatekstien tyypilliset erikoispiirteet ja tulkitsemisstrategiat
 • osaa soveltaa oppimaansa kertomakirjallisuuden tulkintaan
 • osaa tarkastella kriittisesti ja analyyttisesti saksankielisen alueen yhteiskuntaa, historiaa ja kulttuuria kaunokirjallisten tekstien valossa ja ymmärtää lähde- ja kohdekulttuurisen kontekstin merkityksen kaunokirjallisten tekstien tulkinnassa

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, ryhmä- ja parityö, itsenäinen työskentely, harjoitustehtäviä, keskusteluja, kirjallisia analyyseja, kotitentti.

Arviointi: Asteikolla 0-5.

Suositus ajoituksesta: 1. lukuvuosi

 


 

SAXP021 KIELITIETEEN KENTTÄÄ JA KÄSITTEITÄ SIVUAINEOPISKELIJALLE  3 OP

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kielitieteen eri osa-alueiden käsitteitä, osaa liittää ne laajempaan kontekstiin ja soveltaa niitä autenttisen kieliaineksen empiirisessä analyysissä
 • on omaksunut pluriareaalisen kielikäsityksen

Opiskelutapa: Ryhmätapaamiset, itseopiskelu, kurssitehtävät, tentti, päätöstapaaminen. Vaihtoehtona kirjatentti, jolloin tentittävä materiaali sovitaan tentaattorin kanssa.

Arviointi: Asteikolla 0-5.

Suositus ajoituksesta: Sivuaineopintojen alkuvaihe.

 


 

AINEOPINNOT (SAXA)

Takaisin alkuun

 


 

SAXA030 TEKSTITAIDOT SUOMI-SAKSA I 3 OP

Kurssilla syvennetään saksan kirjallisen viestinnän.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa laatia kirjallisia saksankielisiä tekstejä annettujen sisältöjen pohjalta
 • osaa soveltaa oppimiaan rakenteita ja sanastoa erilaisissa (arkipäivän) teksteissä;
 • osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti sekä yksi- että kaksikielisiä sanakirjoja.

Edeltävät tiedot: Kielitaito I, Kielioppi I.

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kurssille sekä tehtävien palautus.  Vaihtoehtona humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä suoritettu kirjallinen (4 t) koe, jossa sanakirjojen käyttö sallittu.

Arviointi: Asteikolla 0-5.

Suositus ajoituksesta: Aikaisintaan ensimmäisen lukuvuoden keväällä

 


 

SAXA031 KIELIHARJOITTELU 2 OP

Opiskelutapa: Kieliharjoittelu koostuu kahdesta osasta.

Osan I voi suorittaa eri tavoin:

a) vähintään yhden lukukauden mittainen opiskelu saksankielisessä yliopistossa, esim. menemällä Erasmus -vaihtoon
b) osallistuminen vähintään 3 viikon mittaiselle kielikurssille (esim. DAAD:n kursseille) tai
c) oleskelu (esim. työskentely) vähintään kahden kuukauden ajan yhtäjaksoisesti
d) myös ennen opintojen aloittamista ajoittunut vähintään kahden kuukauden yhtäjaksoinen oleskelu saksankielisellä alueella voidaan hyväksyä osan suoritukseksi (asiasta sovittava amanuenssin kanssa).

Osa II: a-vaihtoehdon suorittavat osallistuvat kontaktiopetukseen (Vor- und Nachbereitungskurs). Muun suoritustavan valitsevat laativat kirjallisen raportin kurssivastaavan ohjeistuksen mukaan.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on tietoinen Suomen ja Saksan, Itävallan tai Sveitsin välisistä kulttuurieroista
 • osaa analysoida ja vertailla maiden tapakulttuuria
 • osaa tunnistaa oman suomalaisen kommunikaatiokulttuurinsa ominaispiirteitä
 • osaa ennakoida ja analysoida kriittisiä tilanteita kulttuurien kohtaamisessa ulkomailla oleskeltaessa.

Suositus ajoituksesta: 2. lukuvuosi

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

 


 

SAXA033 APUVÄLINEITÄ ASIANTUNTIJATYÖHÖN 3 OP

Kurssilla harjaantuvat substanssiosaamisen ohella tiimityötaidot, analyysitaidot, ongelmanratkaisutaidot, tiedonhankinnan ja tuottamisen taidot.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee saksan kielen kuvauksen kannalta tärkeimmät hakuteokset, leksikot, bibliografiat ja korpukset
 • osaa käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti ja monipuolisesti kieliasiantuntijuutensa tukena erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa
 • ymmärtää kielen kuvauksen haasteita
 • on omaksunut kriittisen suhtautumisen tietoon

Edeltävät tiedot: Kielitieteen kenttää ja käsitteitä. Kielioppi II.

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, itsenäinen työskentely, ryhmätyö, kurssitehtävät.

Arviointi: Asteikolla 0-5

 


 

SAXA034 KIELIOPPI II 4 OP

Kurssilla syvennetään aiemmin hankittua kielioppiosaamista ja tutustutaan saksankielisiin kielioppikuvauksiin. Kieltä opitaan analysoimaan ja kuvaamaan kieliopillisin termein. Samalla kehitetään kieliopillisen tiedon tiedonhankinnan ja -tuottamisen taitoja.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää erityyppisiä kielioppikuvauksia
 • tuntee kielioppikuvauksen keskeisen terminologian sekä saksaksi että suomeksi
 • osaa analysoida saksankielisiä lauseita ja tekstejä soveltaen kielioppi-kuvauksia ja käyttäen kieliopillista terminologiaa
 • pystyy vertaamaan tekemiään empiirisiä havaintoja kielioppikuvauksiin

Edeltävät tiedot: Kielioppi I

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen. Pien-ryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja tentti. Kirjatenttimahdollisuudesta on sovittava erikseen.

Suositus ajoituksesta: 1. lukuvuosi

Arviointi: Asteikolla 0-5

 


 

SAXA035 KIELIOPPI III 4 OP

Kurssilla perehdytään syvemmin taivutusmorfologiaan ja verbien rektio- ja valenssi-järjestelmään sekä pedagogiseen ja korrektiiviseen kielioppiin. Kehitetään ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ja analyyttistä ajattelua.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee saksan kielen verbijärjestelmän morfologian ja syntaksin keskeiset ilmiöt, osaa kuvata niitä suomeksi ja saksaksi ja analysoida tekstejä käyttäen syntaktisia kuvausmenetelmiä
 • osaa tunnistaa kielenoppijan kirjoittaman tekstin kieliopin vastaiset ilmaisut, kuvata niitä kieliopillisin termein ja selittää kielenoppijalle tekstissä ilmenneet ongelmat

Edeltävät tiedot: Kielioppi I ja II, poikkeuksellisesti Kielioppi II ja III voidaan suorittaa samanaikaisesti; asiasta on neuvoteltava ensin Kielioppi III:n opettajan kanssa.

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen. Pienryhmätyöskentelyä, itsenäistä työskentelyä ja tentti. Kirjatenttimahdollisuudesta on sovittava erikseen.

Arviointi: Asteikolla 0-5.

Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. lukuvuosi

 


 

SAXA036 VÄLINEITÄ KIRJALLISUUDEN TULKINTAAN II 3 OP

Kurssilla perehdytään kertoma- ja lyriikkatekstien rakenneanalyysiin ja tulkintaan, draamatekstien analyysiin ja draamanteorian kehitykseen sekä kirjallisuuden hyödyntämiseen kielen opetuksessa.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kertoma-, lyriikka- ja draamakirjallisuuden tunnuspiirteet ja rakenteet,
 • osaa soveltaa oppimaansa itsenäisesti
 • ymmärtää kulttuuritiedon ja varsinkin kirjallisuuden käyttömahdollisuudet käytännön kielenopetuksessa
 • osaa tarkastella kriittisesti ja analyyttisesti saksankielisen alueen yhteiskuntaa, historiaa ja kulttuuria kaunokirjallisten tekstien valossa ja ymmärtää lähde- ja kohdekulttuurisen kontekstin merkityksen kaunokirjallisten tekstien tulkinnassa

Edeltävät tiedot: Välineitä kirjallisuuden tulkintaan I.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus: ryhmätyö, itsenäinen ja yhteinen lukeminen, kirjallisia harjoitustehtäviä, keskusteluja, suullinen tentti.

Arviointi: Asteikolla 0-5.

Suositus ajoituksesta: 2. lukuvuosi

 


 

SAXA037 SAKSAN HISTORIA 3 OP

Opiskelija tutustuu Saksan ja osaksi myös Itävallan poliittisen ja sosiaalisen historian keskeisiin aikakausiin keskiajalta natsidiktatuuriin. Hän oppii keskeiset saksankieliset historialliset termit ja ymmärtää yhteydet historiallisen kehityksen ja Saksan nykyhistorian välillä.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • määritellä historialliset termit saksaksi,
 • kuvailla Saksan historian eri vaiheita,
 • nähdä yhteyksiä, syitä ja seurauksia ilmiöiden ja eri vaiheiden välillä,
 • vertailla Saksan historian ilmiöitä Suomen sekä Euroopan historian ilmiöihin,
 • osaa tulkita lähteitä (tekstejä, kuvia, esim. karikatyyrejä),
 • osaa kriittisesti lukea tieteen kirjallisuutta.

Edeltävät tiedot: Kielitaito I ja II

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen, kurssitehtävät, essee.  Vaihtoehtoisesti kirjatentti, jossa sanakirjan käyttö sallittua (SCHULZE 2007, Kleine deutsche Geschichte.). Tällöin tentitään koko teos.

Arviointi: Asteikolla 0-5

Suositus ajoituksesta: 2. lukuvuosi

 


 

SAXA038 KANDIDAATTISEMINAARI 3 OP

Seminaarin puitteissa laaditaan kandidaatintutkielma ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta. Seminaarissa ja samalla kandidaatin tutkielmassa kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhankinnan ja -tuottamisen taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely-, ongelmanratkaisu- ja esiintymistaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoa.

Osaamistavoitteet: Seminaarin suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisen ajattelun ja tieteellisten työskentelytapojen periaatteita
 • osaa laatia tutkimussuunnitelman
 • osaa esitellä tutkimusprosessiaan sen eri vaiheissa suullisesti ja kirjallisesti
 • osaa antaa rakentavaa palautetta muiden osallistujien tutkielmaprosessiin liittyen.

Edeltävät tiedot: Perusopinnot.

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, ohjaustapaamiset sekä n. 15 - 20 -sivuisen kandidaatin tutkielman laatiminen yksin tai parityöskentelynä. Tutkielman valmistuttua sen aiheesta kirjoitetaan suomeksi kirjallinen kypsyysnäyte eli maturiteetti (1 op) seminaarin jälkeen järjestettävässä tenttitilaisuudessa.

Arviointi: Asteikolla 0-5.

Suositus ajoituksesta: 2. tai 3. lukuvuosi.

 


 

SAXA039 TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN 3 OP

Kurssilla tutustutaan tieteellisen työskentelyn perusperiaatteisiin sekä tieteelle ominaiseen kieleen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tieteellisen raportoinnin konventiot
 • tuntee tieteelliselle kielelle tyypillisen rekisterin,
 • osaa laatia tiivistelmän tieteellisestä tekstistä ja kirjoittaa argumentoivan tekstin,
 • osaa laatia lähdeluettelon
 • osaa muokata taulukoita / kaavioita tekstiksi,
 • tuntee johdanto-osan keskeiset sisällöt.

Edeltävät tiedot: Perusopinnot.

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kurssille sekä tehtävien palautus.

Arviointi: Asteikolla 0-5.

Suositus ajoituksesta: Samanaikaisesti kandidaatinseminaarin 1. lukukauden kanssa

 


 

SAXA040 KANDIDAATIN TUTKIELMA 7 OP

Osaamistavoitteet: Kandidaatin tutkielman laadittuaan opiskelija osaa

 • nimetä tutkimussuuntauksia ja käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla kielen tutkimuksen keskeisimpiä peruskäsitteitä
 • kuvailla tutkimusprosessin eri vaiheet
 • ohjatusti toteuttaa suppeahkon tutkimusprojektin
 • rajata aiheen ja etsiä siihen soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta
 • muotoilla tutkimusongelman tai -kysymyksen
 • kerätä aineistoa ja analysoida sitä soveltuvilla menetelmillä
 • kirjoittaa tutkimusraportin

Opiskelutapa: Itsenäistä työskentelyä ohjauksen alaisena

Arviointi: Asteikolla 0-5

 


 

SAXA041 OPETUSVIESTINTÄ 3 OP

Kurssi sisältää suullisia ja kirjallisia viestintätehtäviä, joissa harjoitellaan opettajan opetustilanteessa käyttämää kieltä käytännössä (mm. kielistudiossa). Lisäksi tutustutaan koulumaailmaan ja opettajan arkeen sekä laaditaan ryhmätöitä erilaisista aihepiireistä (mm. oppikirja-arviointi, opetusmateriaalin laadinta, opettajuutta käsittelevät aiheet). Kurssilla kehittyvät erityisesti esiintymis- , vuorovaikutus-  ja ryhmätyötaidot sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taito.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee keskeisen opetusviestintään tarvittavan sanaston ja rakenteet,
 • on tutustunut Normaalikouluun ja sen opetukseen sekä saanut käsityksen opettajan arjesta
 • osaa pitää pienimuotoisen opetustuokion saksan kielellä
 • osaa observoida ja arvioida opettajien/opiskelijoiden pitämiä opetustuokioita;
 • osaa hankkia itsenäisesti ja tarkoituksenmukaisesti tietoja ryhmätöitä varten.

Edeltävät tiedot: Kielitaito I ja Kielitaito II,

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen. Ei kirjatenttimahdollisuutta.

Suositus ajoituksesta: Ennen opetusharjoittelua, 2. lukuvuonna

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

 


 

SAXA042 SAKSANKIELINEN MEDIAMAISEMA 3 OP

Kurssilla perehdytään saksankielisten maiden mediatilanteeseen ja tarkemmin sanoma- ja aikakauslehdistöön, median funktioon ja asemaan yhteiskunnassa, journalistiikan tekstityyppeihin sekä kriittiseen median käsittelyyn.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa saksankielisen lehdistön erityispiirteet suomalaiseen lehdistöön verrattuna,
 • osaa analysoida journalistiikan tekstilajeja ja kuva-aineistoa,
 • tuntee median kulttuurisen, yhteiskunnallisen ja poliittisen funktion ja osaa arvioida mediatekstejä analyyttisesti ja kriittisesti
 • osaa itsenäisesti tuottaa tietoa ja parantaa kielitaitoaan mediatekstien avulla.

Edeltävät tiedot: Perusopinnot

Opiskelutapa: Ryhmä- ja parityöskentely, itsenäinen työskentely, kirjallisia harjoitustehtäviä, keskusteluja, lyhyitä suullisia esityksiä.

Arviointi: Asteikolla 0-5.

 


 

SAXA043 KIELIALUEEN KULTUURIHISTORIA 3 OP

Luodaan katsaus saksankielisen alueen kulttuurihistoriaan keskiajalta nykypäivään, erityisesti yhteiskunnalliseen taustaan ja kehitykseen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kulttuuri-käsitteen erilaiset merkitykset ja ulottuvuudet,
 • tuntee saksankielisen (ja yleisesti) kulttuurin tärkeimmät kehitysvaiheet, käännekohdat ja taustatekijät,
 • osaa luoda yhteyksiä nykykulttuurin ilmiöiden ja kulttuurihistoriallisen taustan välillä,
 • osaa selittää kulttuurin kehitystä ja taustoittaa ilmiöitä.

Suositus ajoituksesta: Perusopintojen jälkeen

Opiskelutapa: kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely. Vaihtoehtoisesti kirjallinen tentti humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä. Kirjallisuudesta sovitaan tentaattorin kanssa.

Arviointi: Asteikolla 0-5

 


 

SAXA044/045 ITÄVALTA TAI SVEITSI EILEN JA NYT 3 OP

Kurssilla tutustutaan Sveitsin tai Itävallan yhteiskuntaan, kulttuuriin, historiaan, talouteen ja politiikkaan.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata ja selittää Sveitsin/Itävallan yhteiskunnallisia, historiallisia ja kulttuurisia erityispiirteitä sekä vertailla niitä kriittisesti ja analyyttisesti oman kulttuurinsa piirteisiin.
 • osaa hankkia ja tuottaa itsenäisesti tietoa, esim. kirjallisuuden ja saksankielisten maiden median avulla ja pitää esitelmän sovitusta aiheesta

Opiskelutapa: kontaktiopetus, itsenäinen työskentely, esitelmä tai/ja kirjallinen kurssityö

Arviointi: Asteikolla 0-5

 


 

SAXA046 KIELITAITOTESTI 1 OP

Aineopintojen kielitaitokoe, jossa laaditaan lyhyitä saksankielisiä tekstejä annettujen ohjeiden mukaan koetilanteessa sanakirjoja hyväksi käyttäen. Hylätyn suorituksen jälkeen uusintakokeeseen ilmoittautuminen edellyttää itseopiskelupaketin suorittamista. Hyväksytty suoritus on edellytyksenä maisteriseminaariin osallistumiselle.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osoittaa, että hän on saavuttanut aineopintovaiheen kielitaidolle asetetut osaamistavoitteet. Arvioinnin keskiössä on oikeakielisyys.

Edeltävät tiedot: Kielitaito I ja II.

Opiskelutapa: Kirjallinen koe.

Suositus ajoituksesta: Kielitaito II:n jälkeen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

 


 

SYVENTÄVÄT OPINNOT (SAXS)

Takaisin alkuun

 


 

SAXS030 TEKSTITAIDOT SUOMI-SAKSA II 4 OP

Kurssilla syvennetään kirjallisen viestinnän taitoja saksan kielellä ja kehitetään tiedonhankinnan taitoja.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa laatia vaativiakin kirjallisia saksankielisiä tekstejä annettujen sisältöjen pohjalta;
 • osaa soveltaa oppimiaan rakenteita, sanastoa, rekisteriä ja tyyliseikkoja teksteissä, jotka käsittelevät ajankohtaisia aiheita (esim. yhteiskuntaa, taloutta, politiikkaa) ja/tai edustavat erityisalojen tekstejä;
 • osaa käyttää tarkoituksen mukaisesti ja kriittisesti sekä yksi- että kaksikielisiä sanakirjoja ja hyödyntää muita lähteitä.

Edeltävät tiedot: Tekstitaidot suomi-saksa I, Kielitaitokoe.

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kurssille sekä tehtävien palautus. Vaihtoehtona humanistisen tiedekunnan tenttipäivänä suoritettu kirjallinen (4 t) koe, jossa sanakirjojen käyttö sallittu.

Arviointi: asteikolla 0-5.

 


 

SAXS039 TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN TYÖPAJA 2 OP

Työpajassa kehitetään tieteellisen kirjoittamisen taitoja ja viimeistellään maisterin tutkielman kieliasua. Opiskelija oppii tunnistamaan yksilöllisiä kehittymistarpeitaan, harjaantuu hiomaan tuottamaansa tieteellistä tekstiä saamansa palautteen pohjalta ja ottamaan vastuuta kielitaitonsa jatkuvasta kehittämisestä.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy viimeistelemään tieteellistä saksankielistä tekstiään itsenäisesti apuvälineitä käyttäen.

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen, oman maisterin tutkielman kieliasun viimeistely opettajan palautteen perusteella.

Sivuaineopiskelijat, jotka eivät laadi saksankielistä maisterin tutkielmaa tai sivututkielmaa, kirjoittavat pääaineen maisterin tutkielman aiheeseen liittyvän saksan-kielisen n. 10 sivun pituisen tiivistelmän ja työstävät sitä kielellisesti opettajan palautteen perusteella.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty.

Suositus ajoituksesta: Aloitetaan samanaikaisesti maisteriseminaarin kanssa.

 


 

SAXS031 SUULLINEN JA KIRJALLINEN VIESTINTÄ 4 OP

Kurssilla harjoitellaan reseptiivisiä ja produktiivisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä ryhmätyötaitoja mm. journalistiikan tekstilajien ja (populääri)tieteellisten tekstien välityksellä.  Produktiivinen tekstinkäsittely perustuu sisällöllisesti johonkin alkutekstiin ja keskusteluun ja siihen liitetään erilaisia kommunikatiivisia ja teksti-lajikohtaisia aspekteja (esim. kommentti, tiivistelmä, kirje, lukijakirje, vertailu, reportaasi jne.)

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • analysoida erityyppisiä tekstejä erilaisista ajankohtaisista aihepiireistä (esim. saksankielisten maiden yhteiskuntaa ja kulttuuria koskevat aiheet)
 • johtaa keskustelua ja osallistua siihen eri rooleissa
 • tuottaa erilaisia kirjallisia tekstilajeja
 • argumentoida vakuuttavasti sekä suullisesti että kirjallisesti

Opiskelutapa: Aktiivinen ja säännöllinen osallistuminen, itsenäinen työskentely, kurssitehtävät.

Arviointi: asteikolla 0-5.

 


 

SAXS032 KIELITIETEEN KYSYMYKSIÄ 5 OP

Kurssilla harjaantuvat substanssiosaamisen karttumisen ohella kyky kriittiseen ja analyyttiseen ajatteluun, kyky monimutkaisten asioiden parissa työskentelyyn ja kyky ottaa lyhyessä ajassa haltuun uusi kenttä.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt syvemmin johonkin kielitieteen osa-alueeseen
 • osaa soveltaa oppimaansa uuden kielitieteellisen tiedon tuottamisessa ja/tai autenttisen kieliaineksen analyysissä

Edeltävät tiedot: Apuvälineitä asiantuntijatyöhön

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen, itsenäinen työskentely, kurssitehtävät. Vaihtoehtoisesti kirjatentti tai itsenäinen oppimistehtävä.

Arviointi: Asteikolla 0-5.

 


 

SAXS033 MAISTERISEMINAARI 5 OP

Seminaarityöskentelyn keskiössä ovat tieteellisen työn omakohtainen kokeminen, prosessikirjoittamisessa harjaantuminen, kriittisen ajattelun ja argumentaatiotaitojen kehittäminen sekä kriittisen rakentavan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Opiskelija syventää tietojaan tieteellisestä tutkimuksesta, sen metodeista ja raportoinnista, laatii tutkimussuunnitelman ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta, ryhtyy työstämään maisteriopintojen opinnäytetyötään sen pohjalta, esittelee hankettaan sen eri vaiheissa ja kommentoi toisten hankkeita.

Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat ja ne sivuaineopiskelijat, jotka kirjoittavat sivu-tutkielmansa erillistutkielman muodossa.

Osaamistavoitteet: Seminaarin suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa tieteenalaansa kuuluvia ongelmia ja keskustella niistä
 • laatia tutkimussuunnitelman ja edetä opinnäytetyössään sen pohjalta
 • raportoida tutkimusprosessiaan saksan kielellä tieteellisen raportoinnin käytänteitä noudattaen
 • arvioida kriittisesti vertaisryhmänsä tutkimussuunnitelmia ja eri kehitysvaiheen seminaaritekstejä
 • antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta

Edeltävät tiedot: Kandidaatintutkielma ja kielitaitotesti. Sivuaineopiskelijoilla Kielitaitotesti ja pääaineen maisterintutkielma.

Opiskelutapa: Itsenäistä työskentelyä, seminaarityöskentelyä ja ohjauskeskusteluja.

Arviointi: Asteikolla 0-5.

Suositus ajoituksesta: Maisteriopinnot. Suoritetaan yhtäaikaisesti opintojakson Tieteellisen kirjoittamisen työpaja kanssa.

 


 

SAXS034 PRO GRADU -TUTKIELMA 40 OP

Laaditaan saksankielinen tutkielma ohjaajan kanssa sovittavasta aiheesta. Tutkielman ohjeellinen laajuus on 50-70 sivua. Tavoitteena on tieteellisen ongelman käsittelykyvyn ja kirjallisen ilmaisun kehittäminen: tutkimusongelman löytäminen ja rajaaminen, tutkimusasetelman laatiminen, aineiston kokoaminen ja käsittely, tulosten kokoaminen, tulkinta ja raportointi. Opintojakso kehittää kriittistä ajattelua, analyysitaitoja, argumentointitaitoja, prosessikirjoittamisen taitoja, projektin-hallinnan taitoja ja kykyä itsenäiseen ongelmanratkaisuun.

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien itsenäiseen soveltamiseen saksan kielen ja kulttuurin tutkimuksen alalla.

Osaamistavoitteet: Tutkielman laadittuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa omaan tieteenalaansa kuuluvia ongelmia sekä määritellä ja perustella oman tutkimusongelmansa
 • arvioida ja kriittisesti analysoida tieteenalansa valitun ongelma-alueen tieteellistä kirjallisuutta
 • perustella tutkielmassa käytettyyn kirjallisuuteen ja menetelmiin liittyvät valinnat
 • soveltaa valitsemaansa tieteellistä tutkimusmenetelmää tutkimusongelmansa ratkaisemisessa
 • analysoida tutkielmassa saatuja tuloksia, tehdä tulkintoja ja suhteuttaa tutkimustuloksia aikaisempiin tutkimuksiin ja
 • tuottaa tutkimusraportin saksan kielellä tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattaen.

Edeltävät tiedot: Kandidaatintutkielma ja Kielitaitotesti.

Opiskelutapa: Itsenäistä työskentelyä ohjauksen alaisena.

Suositus ajoituksesta: Tutkielman laatiminen alkaa maisteriseminaarissa ja jatkuu seminaarin päätyttyä ohjaajan kanssa sovittavan aikataulun mukaisesti

Arviointi: Välttävä - tyydyttävä – hyvä – kiitettävä - erinomainen

 


 

SAXS035 KIRJALLISUUS JA YHTEISKUNTA MUUTOKSESSA 5 OP

Opintojakso johdattelee luennon ja esimerkkitekstien avulla Saksan kirjallisuuden kehitykseen, erityisesti 1700-luvulta nykyaikaan.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee saksankielisen kirjallisuushistorian tärkeimmät aikakaudet, suuntaukset ja tendenssit
 • osaa liittää kaunokirjallisia ilmiöitä ja tendenssejä historiallisiin, yhteis-kunnallisiin ja kulttuurisiin yhteyksiinsä
 • osaa luokitella historiallisesti kaunokirjallisia tekstejä muodon ja sisällön perusteella
 • osaa pitää suullisen esitelmän kaunokirjallisesta teoksesta ja johtaa keskustelua sen teemasta

Edeltävät tiedot: Välineitä kirjallisuuden tulkintaan II

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen, itsenäinen työskentely. Kirjallinen työ ja sen suullinen esittely ja tentti.

Arviointi: asteikolla 0-5.

Kirjallisuus tai muu materiaali: Kirja- tai kotitenttimahdollisuus sopimuksen mukaan.

 


 

SAXS036 KIRJALLISUUS JA KONTEKSTI 5 OP

Kurssilla syvennytään johonkin saksankielisen kirjallisuuden osa-alueeseen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee syvemmin saksankielisen kirjallisuuden jonkin osa-alueen tai ilmiön (esim. teos, kirjailija, kaunokirjallinen suuntaus, alue, genre jne.),
 • osaa liittää syventyneet tietonsa tietystä osa-alueesta historiallisiin, yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin yhteyksiinsä
 • osaa pitää suullisen esitelmän kaunokirjallisesta teoksesta ja johtaa keskustelua sen teemasta
 • osaa itsenäisesti hankkia tietoa ja materiaalia

Edeltävät tiedot: Välineitä kirjallisuuden tulkintaan II

Opiskelutapa: Luento- ja kontaktiopetus tai sopimuksen mukaan myös itsenäinen työskentely tai kirjatentti. Kirjallisuus sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi: Asteikolla 0-5.

Kirjallisuus tai muu materiaali: Kirja- tai kotitenttimahdollisuus sopimuksen mukaan.

 


 

SAXS037 KULTTUURIEN VÄLINEN VIESTINTÄ 5 OP

Kurssilla perehdytään saksankielisten maiden kommunikaatiokulttuurin erityispiirteisiin ja vertaillaan niitä suomalaiseen kommunikaatiokulttuuriin.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kulttuurienväliseen viestintään johdattelevaa kirjallisuutta
 • osaa kerätä kulttuurienväliseen viestintään keskittyvän tutkimuksen tarkoituksiin soveltuvan tutkimusaineiston (haastattelu, kysely)
 • osaa valita analyysiin soveltuvan metodin ja soveltaa sitä aineiston analyysiin
 • osaa esittää analyysinsä tulokset saksan kielellä vakuuttavasti argumentoiden ja tieteellisen raportoinnin konventioita noudattaen.

Edeltävät tiedot: Kieliharjoittelu

Opiskelutapa: Kontaktiopetus ja/tai itsenäinen työskentely, kirjallinen työ (10 sivua), aihe sovitaan opettajan kanssa

Arviointi: Asteikolla 0-5

 


 

SAXS038 AJANKOHTAISIA YHTEISKUNNALLISIA ILMIÖITÄ SAKSAN KIELIALUEILLA 5 OP

Kurssilla kehittyvät substanssiosaamisen ohella kyky perehtyä lyhyessä ajassa itsenäisesti ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen ilmiöön, kyky hakea tehokkaasti aiheen käsittelyn kannalta relevanttia tutkimuskirjallisuutta ja kyky analysoida sitä kriittisesti. Projektimuotoinen työskentelytapa kehittää myös projektinhallinnan taitoja.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt itsenäisesti ajankohtaiseen saksalaiselle kielialueelle sijoittuvaan yhteiskunnalliseen ilmiöön
 • osaa tarkastella ilmiötä kriittisesti eri näkökulmista, selittää sitä alueen historiallista taustaa vasten ja verrata sitä muiden yhteiskuntien vastaaviin ilmiöihin nähden
 • osaa esittää analyysinsä vakuuttavasti argumentoiden saksan kielellä

Edeltävät tiedot: Perustiedot saksankielisten maiden yhteiskunnista ja historiasta.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely, kirjallinen työ (10 sivua). Aihe sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi: Asteikolla 0-5

 


 

SAXS040 LEKSIKOLOGIA 5 OP

Opintojaksolla perehdytään saksan kielen sanaston rakenteeseen ja tasoihin, sananmuodostukseen, sanasemantiikkaan ja sanan funktioihin. Samalla kehittyvät tiedonhankinnan taidot, analyysitaidot ja itsenäisen työskentelyn taidot.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy

 • erottamaan sanaston eri osat, kuvaamaan niitä leksikologian termistöä käyttäen
 • analysoimaan saksankielisen tekstin sanastoon ja sananmuodostukseen liittyviä ilmiöitä.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely. Laaja kotitehtävä, tarkemmat ohjeet löytyvät Optimasta tentaattorille ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus: Sovitaan tentaattorin kanssa, esim. LUTZEIER, P.R.( 1995): Lexikologie,

Tübingen (Stauffenburg) tai RÖMER, C. & MATZKE, B. (2005): Lexikologie des

Deutschen: eine Einführung, Tübingen (Narr)

Arviointi: Asteikolla 0-5.

Suositus ajoituksesta: Maisteriopinnot.

 


 

SAXS041 LEKSIKOGRAFIA 5 OP

Opintojaksolla perehdytään sanakirjatutkimukseen, sanakirjan rakenteeseen,

sanakirjan käyttöön, sanakirjan rooliin vieraan kielen oppimisessa. Samalla kehittyvät tiedonhankinnan taidot, analyysitaidot ja itsenäisen työskentelyn taidot.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee sanakirjan eri osien määritelmät, sanakirjatyypit ja sanakirjan käyttötilanteet
 • osaa verrata eri sanakirjoja ja arvioida niiden soveltuvuutta eri käyttötarkoituksiin ja -tilanteisiin.

Opiskelutapa: Itsenäinen työskentely. Laaja kotitehtävä, tarkemmat ohjeet löytyvät

Optimasta tentaattorille ilmoittautumisen jälkeen.

Kirjallisuus: Sovitaan tentaattorin kanssa, esim. BARZ, I. & SCHRÖDER, M.( 1996):

Lernerwörterbuch in der Diskussion, Heidelberg (Winter) tai KORHONEN, J.

(2001): Von der mono- zur bilingualen Lexikografie für das Deutsche,

Frankfurt/M (Lang) X tai ENGELBERG, S. & LEMNITZER, L.( 2001):

Lexikographie und Wörterbuchbenutzung, Tübingen (Narr)

Arviointi: Asteikolla 0-5.

Suositus ajoituksesta: Maisteriopinnot.

 


 

SAXS042 SEMANTIIKKA 5 OP

Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittanut

 • tuntee semantiikan keskeisimmät käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät, ja
 • osaa analysoida kielen merkitystasoja ja ymmärtää niitä oikein.

Edeltävät tiedot: SAXP018 Kielitieteen kenttää ja käsitteitä, SAX033 Apuvälineitä asiantuntijatyöhön

Opiskelutapa: Kirjatentti. Mahdollisuus suorittaa myös tentaattorin kanssa erikseen sovittavan kirjallisuuden pohjalta laadittavan kirjallisen työn tai opetusmateriaalipaketin muodossa.

Arviointi: Asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: Esim. Osia teoksesta LÖBNER (2003 tai uudempi), Semantik. Eine Einführung.

 


 

SAXS043 FRASEOLOGIA 5 OP

Osaamistavoitteet: Tarkoituksena on perehtyä syvällisemmin kielitieteen osa-alueeseen, jossa kiinnostuksen kohteena ovat erityyppiset kiinteät sanaliitot rutiini-ilmauksista Guten Tag! ja kollokaatioista sich die Zähne putzen idiomeihin etw. unter den Teppich kehren, sananlaskuihin Morgenstund hat Gold im Mund ja muihin sanaliittotyyppeihin.

Opintojakson suorittanut

 • tuntee fraseologian keskeisimmät käsitteet, fraselogismityypit ja niiden luokitteluperiaatteet sekä fraseologian keskeisimpiä tutkimusalueita, ja
 • osaa luokitella ja analysoida fraseologismejä.

Edeltävät tiedot: SAXP018 Kielitieteen kenttää, SAX033 Apuvälineitä asiantuntija-työhön

Opiskelutapa: Kirjatentti. Mahdollisuus suorittaa myös tentaattorin kanssa erikseen sovittavan kirjallisuuden pohjalta laadittavan kirjallisen työn tai opetusmateriaalipaketin muodossa.

Arviointi: Asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: Sopimuksen mukaan esim. BURGER (2007, tai uudempi), Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des Deutschen. 

SAXS044 PRAGMATIIKKA 5 OP

Osaamistavoitteet: Tarkoituksena on perehtyä saksan kielen kommunikatiivisen käytön teoriaan ja käytäntöön. Opintojakson suorittanut

 • tuntee pragmatiikan keskeisimmät käsitteet, teoriat ja tutkimusmenetelmät sekä kielen muoto- ja merkitysrakenteiden ja non-verbaalisen kommunikaation merkityksen viestinnälle ja
 • osaa tulkita ja soveltaa tietojaan käytäntöön.

Edeltävät tiedot: SAXP018 Kielitieteen kenttää, SAX033 Apuvälineitä asiantuntija-työhön

Opiskelutapa: Kirjatentti. Mahdollisuus suorittaa myös tentaattorin kanssa erikseen sovittavan kirjallisuuden pohjalta laadittavan kirjallisen työn tai opetusmateriaalipaketin muodossa.

Arviointi: Asteikolla 0-5.

Kirjallisuus: Sopimuksen mukaan esim. MEIBAUER (2001, tai uudempi), Pragmatik. Eine Einführung.

 


 

SAXS051 SIVUTUTKIELMA 20 OP

Kuvaus puuttuu.

 

 

Takaisin alkuun