30.07.2014

Ohjeita jatkaville sivuaineopiskelijoille

OPS 2012-2015

 AINEOPINNOT    FACHSTUDIUM      Sivuaineopiskelijoilla 30-34 op

Aineopinnot koostuvat seuraavista pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista:

Viestintätaidot

SAXA030 Tekstitaidot suomi-saksa I

SAXA031 Kieliharjoittelu

SAX023 Kielitaitotesti

3op

2op

1op

Kielitieto

SAXA033 Apuvälineitä asiantuntijatyöhön

SAXA034 Kielioppi II

SAXA035 Kielioppi III

4op

3op

6op

Kieli, kulttuuri ja

yhteiskunta

SAXA036 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan II

SAXA037 Saksan historia

3 op

3 op

 Valinnaiset opinnot

Valitse niin monta opintojaksoa, että perus- ja aineopintojen kokonaislaa-juudeksi tulee vähintään 60 op.

Aineopintojen valinnaisiksi voidaan hyväksyä myös syventävien opintojen kursseja

 

SAXA039 Tieteellinen kirjoittaminen

KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet (jää pois, jos suoritettu pääaineeseen)

KLSA148 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen (jää pois, jos suoritettu pääaineeseen)

KLSA348 Johdatus diskurssin tutkimukseen (jää pois, jos suoritettu pääaineeseen)

SAX042 Saksankielinen mediamaisema

SAX041 Opetusviestintä

SAX043 Kielialueen kulttuurihistoria

SAX044 Itävalta eilen ja nyt

SAX043 Sveitsi eilen ja nyt

KLSA123 Työskentely tapahtumassa tai kehittämishankkeessa

 

3 op

3 op

 

5 op

 

5 op

3 op

3 op

3 op

3 op

3 op

1-5 op

 

 

Aineopintojen valinnaisiksi hyväksytään myös

- toinen johdantokurssi (5 op)

- saksan oppiaineen syventäviä kursseja (SAXS..) (5 op)

- ulkomailla suoritettuja kursseja (SAXA116-120 tai SAXS117-120) :"Opinnot ulkomailla Kielitaito/ Kulttuuri ja kirjallisuus/ Kielitiede/ Diskurssintutkimus/ Kielen oppiminen ja Opettaminen

- kielten laitoksen  syventävien opintojen valinnaisia kursseja (KLSS...) (5 op)

 

Kirjallinen SAXA046 Kielitaitotesti suositellaan suoritettavaksi Kielitaito II-kurssin yhteydessä jo perusopinto-vaiheessa.

 

SAXA031 Kieliharjoittelu saksankielisellä kielialueella

on pakollinen myös sivuaineopiskelijoille aineopintovaiheessa: ilman sitä ei kokonaisuudesta saa merkintää. Myös ennen opiskelun aloittamista suoritettu kieliharjoittelu voidaan hyväksyä.

Kieliharjoittelun voi suorittaa eri tavoin:

  • osallistumalla vähintään n. 3 viikon mittaiselle kielikurssille tai
  • oleskelemalla väh. kahden kk:n verran yhtäjaksoisesti, esim. työskentelemällä tai
  • menemällä vaihtoon. Vuosittain tiedotustilaisuus järjestetään marraskuussa.

Myös sivuaineopiskelijat voivat hakea kieliharjoitteluun tarkoitettuja DAAD:n stipendejä (Hochschul-sommersprachkurse), haku syksyllä loka - marraskuussa.

Laitoksen yhteisen opetuksen johdantokurssit suoritetaan vain pääaineeseen. Jos haluaa suorittaa useamman, muut voi ottaa valinnaisina aineopintoihin.

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT    VERTIEFENDES STUDIUM

Sivuaineopiskelijat voivat suorittaa saksan kielen ja kulttuurin syventävät eri laajuisina. Minimissään laajuus on 40 op. Sivuaineopiskelija voi suorittaa saksan kielessä ja kulttuurissa laajemman kokonaisuuden eli syventävät opinnot 60 op;n laajuisina. Tämä antaa pätevyyden opettaa saksaa myös lukion ensimmäisenä aineena. Tällöin hän laatii sivuaineen tutkielman (SAXS020 Seminararbeit im Nebenfach 20 op). Erillistutkielman muodossa laadittava  sivututkielma edellyttää maisteriseminaarin (SAXS033) suorittamista. Silloin erikoistumisopintoja suoritetaan yksi opintojakso vähemmän (yht. 25 op).

 

Halutessaan opiskelija voi yhdistää pro gradun ja sivututkielman niin että pääaineen pro gradu hyväksytään toisen aineen sivututkielmaksi. Tämä edellyttää että pro  gradun aihe liittyy kyseiseen toiseen aineeseen ja vastaa tutkimusmenetelmiltään ja tuloksiltaan aineen tutkielmien tasoa. Pääaineen tutkielmasta on saatava vähintään  arvolause Hyvä (tai magna cum laude approbatur). Tällöin opiskelija ei osallistu saksan maisteriseminaariin vaan suorittaa sen tilalla jonkin valinnaisen 5 op:n kurssin. Aihetta valittaessa on tästä  neuvoteltava molempien oppiaineiden ohjaajien kanssa etukäteen. Sivuaineessa tutkielma mitoitetaan 20 opintopisteeksi. 

30.7.2014