05.03.2018

Ulkomailla opiskelu OPSin 2015-2017 mukaan

Opiskelu ja opintosuoritukset ulkomaisissa yliopistoissa


Osan saksan kielen ja kulttuurin aineopinnoista ja syventävistä opinnoista voi suorittaa ulkomaisissa yliopistoissa. Opiskelua ulkomailla suositellaan toisena opiskeluvuonna, jotta siellä hankitusta kielitaidosta olisi mahdollisimman paljon hyötyä myöhemmässä opiskelussa.

Ulkomaiset opinnot hyväksytään osaksi saksan kielen ja kulttuurin tutkintoa siinäkin tapauksessa, että ne poikkeavat jonkin verran sisällöltään Jyväskylän yliopiston vastaavista opintojaksoista. Jos opintojakson sisältö ei löydy Jyväskylässä opetettavien opintojaksojen listasta, se merkitään opintorekisteriin aine- tai syventävien opintojen valinnaisena opintojaksona  alla olevilla koodeilla.

Aineopintojen pakollisiin kuuluva SAXA031 Kieliharjoittelu (1 op) tulee suoritetuksi opiskellessa saksankielisessä yliopistossa.

Tavoitteena on, että ulkomailla opiskellessaan opiskelija suorittaa 30 opintopistettä yhden lukukauden aikana. Opiskelijalle suositellaan saksan kielen ja kulttuurin opintojen lisäksi muita opiskelemiaan aineita sekä viestintä- ja kieliopintoja. Saksan kielen ja kulttuurin aineopintojen pakollisista opintojaksoista voidaan hyväksyä SAXA036 Välineitä kirjallisuuden tulkintaan II, jos suoritettava opintojakso on kirjallisuusaiheinen. Saksan kielen ja kulttuurin syventävien opintojen pakollinen Kielitieto -moduuli voidaan hyväksyä sillä edellytyksellä, että opiskelijan ulkomailla suorittama opintojakso käsittelee teoreettisen lingvistiikan aihepiiriä.

Muut ulkomailla suoritetut opinnot luetaan hyväksi aine-  tai syventävien opintojen valinnaisina opintojaksoina  aihepiirien mukaan seuraavasti :
Aineopinnoissa:
SAXA116  Opinnot ulkomailla: kielitaito 
SAXA117  Opinnot ulkomailla: kulttuuri ja kirjallisuus 
SAXA118  Opinnot ulkomailla: kielitiede 
SAXA119  Opinnot ulkomailla: diskurssintutkimus 
SAXA120  Opinnot ulkomailla: kielen oppiminen ja opettaminen
Syventävissä opinnoissa:
SAXS117 Opinnot ulkomailla: kulttuuri ja kirjallisuus 
SAXS118 Opinnot ulkomailla: kielitiede 
SAXS119 Opinnot ulkomailla: diskurssintutkimus 
SAXS120 Opinnot ulkomailla: kielen oppiminen ja opettaminen 

SAXS -koodilla merkityt  opintojaksot käyvät myös aineopintojen valinnaisiksi opinnoiksi.
Jos ulkomailla suoritettuja opintoja ei voida hyväksyä pää- tai sivuaineen opintojaksoiksi tai viestintä- ja kieliopinnoiksi, ne voidaan sisällyttää tutkintoon sellaisenaan valinnaisina/muina opintoina. Tästä vastaa humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Tarkempaa tietoa opintojen hyväksilukemisesta ja korvaavuuksista.


Edellytyksenä ulkomailla suoritettujen opintojen hyväksymiselle on, että opiskelija esittää ulkomaisen korkeakoulun antaman opintorekisteriotteen (transcript of records) tai kurssikohtaisen  ECTS -osallistumistodistuksen, josta ilmenee
1. opintojakson sisältö
2. suoritustapa
3. laajuus ECTS-pisteinä
4. arvosana

Yksi ECTS piste vastaa yhtä opintopistettä. Vaikka ulkomaisen korkeakoulun varsinaisille opiskelijoille ei aina järjestetä opintojakson (esim. luennon)  yhteydessä tenttiä, voi opettajalta kysyä suullisen tai kirjallisen kuulustelun mahdollisuutta.

Ulkomaisen korkeakoulun antama opintorekisteriote (transcript of records) skannataan ja tallennetaan Mobility Online -järjestelmään. Kun se löytyy sieltä, ilmoitetaan siitä s-postitse korvaavuuksia hoitavalle lehtorille. Jos ulkomaiselta korkeakoululta ei saa opintorekisteri-otetta, lähetetään kurssikohtaiset ECTS -osallistumistodistukset paperisina korvaavuuksia hoitavalle lehtorille.

Korvaavuuksista on sovittava kunkin opintojakson osalta korvaavuuksia hoitavan lehtorin kanssa. Mikäli ulkomailla suoritettu kurssi ei laajuudeltaan vastaa korvattavaa opintojaksoa, voi sitä täydentää erikseen sovittavalla tavalla.

Opiskelu ulkomailla ja ulkomaisten opintosuoritusten  korvaaminen osaksi Jyväskylän yliopistossa suoritettavaa tutkintoa kannattaa suunnitella ennen lähtöä. Koska opintojaksojen lopullinen valinta tapahtuu usein vasta opetuksen käynnistyttyä, opiskelija voi täsmentää kurssivalinnat ja korvaavuudet ulkomailla ollessa sähköpostitse (bertold.fuchs@jyu.fi).