08.06.2012

Slovakin kielen ja kulttuurin opetussuunnitelma 2012-2015

Slovakin kielen ja kulttuurin opetussuunnitelma 2012-2015

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Osaamistavoitteet ja kursseilla harjoiteltavat yleiset työelämätaidot on kuvattu ensisijaisen suoritustavan mukaan. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Osaamista kuvataan arvosanan ”3/hyvä” tasolla.

Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korppi-kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

 

Perusopinnot 32 op

 

Aineopinnot 45 op

 

Opintojaksojen kuvaukset

 

Slovakin perusopinnot 32 op

 

Slovakin opiskelu on sukellus Euroopan sydämeen ja ikkuna sen kulttuuriin. Pienen kielen opiskelu avaa uusia kontakteja tehokkaasti – sinuun halutaan tutustua. Jos osaat slovakkia, ymmärrät tšekkiä ja vähän muitakin slaavilaisia kieliä. Slovakki on yksi helpoimmista ja säännöllisimmistä slaavilaisista kielistä.

Slovakin opiskelu on helppoa ja tehokasta: tarjolla on niin slovakin alkeis- kuin jatkokurssikin. Voit suorittaa myös muut slovakin perusopinnot (32 op) tai jopa aineopinnot (45 op) tai voit suorittaa yksittäisiä kursseja. Se sopii sivuaineeksi tai yksittäiseksi arvosanaksi. Slovakin kieltä ei opeteta muualla Pohjoismaissa. Jyväskylän yliopiston opiskelijoilla on vapaa opinto oikeus slovakin opintoihin.

Slovakin opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Studia Academica Slovaca kesäkursseille Bratislavan Comeniuksen yliopistossa, jossa voidaan suorittaa osia opintokokonaisuudesta. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus päästä opiskelemaan yhdeksi tai kahdeksi lukukaudeksi Comeniuksen yliopistoon.

 

XSL0005 Slovakki 1, 5 op

 

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee slovakin kielen ja kulttuurin perusteet. Kurssin suoritettuaan hän

 • tuntee perussanaston ja rakenteet

 • selviytyy yksinkertaisista sosiaalisista kohtaamisista ja rutiininomaisista keskusteluista keskusteluista perusfraaseja ja sanastoa käyttäen

Opiskelutapa: luennot ja harjoitukset

Arviointi: jatkuva arviointi; tentti; 0-5

Kirjallisuus: Krížom krážom. Slovenčina A1. R. Kamenárová, E. Španová, H. Tichá, H. Ivoríková, Z. Kleschtová, M. Mošaťová, Univerzita Komenského, Bratislava 2007, ISBN 978-80-223-2441-0

Slovakin verkkokurssi: http://users.jyu.fi/~akyppo/virtuaalislovakki/

Suositus ajoituksesta: syyslukukausi

 

XSL0006 Slovakki 2, 5 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa viestiä opiskelun ja työelämän yleisissä tilanteissa

 • osaa tuottaa yksinkertaisia, pääosin yhtenäisiä tekstejä

 • osaa käyttää kiertoilmauksia

 • osaa varmistaa ymmärtäneensä keskustelua toistamalla

 • hallitsee perusrakenteet kohtalaisesti

 • saa varmuutta ja sujuvuutta

 

Opiskelutapa: luennot ja harjoitukset

Arviointi: jatkuva arviointi; tentti; 0-5

Kirjallisuus:

Krížom krážom. Slovenčina A1. R. Kamenárová, E. Španová, H. Tichá, H. Ivoríková, Z. Kleschtová, M. Mošaťová, Univerzita Komenského, Bratislava 2007.

Slovakin verkkokurssi: http://users.jyu.fi/~akyppo/virtuaalislovakki/

Suositus ajoituksesta: kevätlukukausi

 

 

SLOP130 Kielioppi, 4 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • pystyy selviytymään arkisista asiointitilanteista

 • pystyy osallistumaan useimpiin vapaamuotoisiin suullisiin käytännön tilanteisiin

 • pystyy myös kertomaan ja kirjoittamaan tapahtumista, kokemuksista ja tunteista sekä osaa perustella mielipiteensä

 • hallitsee slovakin kielen rakenteita hyvin

 

Edeltävät tiedot: Kurssi sopii Slovakki 2-kurssin suorittaneille tai B1-taitotason omaaville (Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot).

Opiskelutapa: luennot ja harjoitukset

Arviointi: jatkuva arviointi; tentti; 0-5

Kirjallisuus:

Krížom krážom. Slovenčina A2. R. Kamenárová, E. Španová, H. Tichá, H. Ivoríková, Z. Kleschtová, M. Mošaťová, Univerzita Komenského, Bratislava 2009.

Krížom krážom. Slovenčina B1. R. Kamenárová, A. Gabríková, H. Ivoríková, E. Španová, M. Mošaťová, D. Balšínková, Z. Kleschtová, Univerzita Komenského, Bratislava 2011.

Slovakin verkkokurssi: http://users.jyu.fi/~akyppo/virtuaalislovakki/

 

Suositus ajoituksesta: syyslukukausi

 

 

 

 

SLOP145 TEKSTITAIDOT 1, 4 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssilla opiskelija

 • tutustuu eri tekstilajeihin

 • kurssin suoritettuaan opiskelija pystyy kääntämään

erityyppisiä slovakinkielisiä tekstejä suomeksi.

Opiskelutapa: Käännöstöitä voidaan tehdä itsenäisesti opettajan ohjauksella tai muiden kanssa pienryhmässä.

Arviointi: kertauskuulustelu; 0-5

Kirjallisuus: opettajan valitsemia tekstejä (eri tekstilajeja)

Suositus ajoituksesta: perusopintojen loppupuolella.

 

 

SLOP150 Maantuntemus ja historia, 4 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tuntee Slovakian maantiedettä

 • tuntee Slovakian historian ja kulttuurin tärkeimmät vaiheet

Opiskelutapa: luennot, elokuvien katselu. Kurssi pidetään suomeksi.

Arviointi: Kertauskuulustelu/essee; 0-5

Kirjallisuus: Kurssi on sijoitettu Optima-oppimisympäristöön, josta löytyy tarvittava kirjallisuus.

Suositus ajoituksesta: syyslukukausi

 

 

SLOP160 Tekstiseminaari, 4 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tuntee tekstien eri tyylilajeja ja tekstityyppejä

 • pystyy lukemaan sanomalehtiä sekä seuraamaan yleiskielisiä esityksiä slovakiksi,

esim. uutis- ja ajankohtaisohjelmat

 • osaa huomioida puherekisterien eroja sekä kirjakielen konventioita.

 • pystyy tuottamaan yksinkertaisia suullisia sekä kirjallisia slovakinkielisiä tekstejä.

Edeltävät tiedot: Kurssi sopii SLOP130 Kielioppikurssin suorittaneille tai B2-taitotason omaaville (Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasot).

Opiskelutapa: luennot ja harjoitukset

Arviointi: Jatkuva arviointi; tentti; 0-5

Kirjallisuus: Kurssi on fyysisesti sijoitettu Optima-oppimisympäristöön, josta löytyy tarvittava kirjallisuus

Suositus ajoituksesta: Suositellaan perusopintojen loppupuolella.

 

 

 

SLOP170 Kirjallisuus, 4 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tuntee Slovakian kirjallisuushistorian ja merkittävimmät kirjailijat ja teokset.

 • tuntee Slovakian teatteri- ja elokuvahistorian merkittävimmät teokset

Kirjallisuus:

Siellä jossain. Tam a tam. Käännöksiä slovakialaisesta kirjallisuudesta. Toim. Anna Kyppö. Kampus Kustannus 2006 ja 2007.

Slovakia and Its Literature. Vladimír Petrík. Bratislava, Centre for Information on Literature, 2001.

Opiskelutapa: luennot, elokuvien katselu. Kurssi pidetään suomeksi.

Arviointi: Kertauskuulustelu/essee; 0-5

Suositus ajoituksesta: kevätlukukausi

 

 

SLOP180 Käytännön kieliharjoituksia, 2 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee käytännön slovakin kieltä

 • osaa keskustella yleisluonteisista aiheista melko vaivattomasti

 • hallitsee erilaisia tekstin ymmärtämisstrategioita.

Opiskelutapa: osallistuminen kieliharjoituksiin tai kielikursseille Slovakiassa.

Arviointi: Opettajan arviointi suullisesta taidosta; 0-5

Suositus ajoituksesta: lukuvuoden aikana

 

 

Slovakin aineopinnot 45 op

 

Slovakin kielen ja kulttuurin aineopintokokonaisuuteen kuuluvat kurssit on tarkoitettu suoritettavaksi pääasiassa opiskelijavaihdon yhteydessä Slovakiassa. Aineopintojen minimilaajuus on 35 op, mutta opiskelija voi halutessaan suorittaa kurssin SLOA300 Valinnainen kurssi 5 op ja KLSA320 Johdatus diskurssintutkimukseen 5 op, jolloin aineopintojen laajuudeksi tulee 45 op.

 

SLOA100 KIELIHARJOITTELU, 6 op

 

Osaamistavoitteet: Antaa opiskelijalle mahdollisuuden intensiivisen kielikylvyn avulla nopeasti parantaa käytännön kielitaitoaan ja tutustua Slovakiaan, sen ihmisiin ja kulttuuriin.

Opiskelutapa: Vähintään 2 kk:n opiskelu Slovakiassa esim. Erasmus-vaihtosopimuksen puitteissa tai kielikursseilla.

 

 

SLOA101 SUULLINEN VIESTINTÄ, 4 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa ilmaista itseään suullisesti slovakin kielellä selkeästi ja melko sujuvasti

 • tuntee slovakialaisen keskustelukulttuurin erityispiirteitä.

Opiskelutapa: Suoritetaan suullisen viestinnän kurssi Slovakiassa.

Arviointi: Slovakiassa suoritettava tentti; 0-5.

 

 

SLOA102 KIRJALLINEN VIESTINTÄ, 4 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tuntee slovakin kirjallisen diskurssin erityispiirteitä

 • osaa tuottaa erilaisia tekstityyppejä slovakin kielellä.

Opiskelutapa: Suoritetaan kirjallisen viestinnän kurssi Slovakiassa.

Arviointi: Slovakiassa suoritettava tentti; 0-5.

 

SLOA103 KIRJALLISUUS 2, 4 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tuntee slovakialaista kaunokirjallisuutta

 • osaa analysoida lukemiaan teoksia.

Opiskelutapa: Suoritetaan kirjallisuuskurssi Slovakiassa ja kirjoitetaan sen aihepiireistä Suomessa.

Arviointi: Kertauskuulustelu/slovakinkielinen essee; 0-5

 

SLOA104 MAANTUNTEMUS JA HISTORIA 2, 4 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tuntee Slovakian historiaa ja kulttuuria melko hyvin.

Opiskelutapa: Suoritetaan maantuntemusta ja historiaa käsittelevä kurssi Slovakiassa ja kirjoitetaan sen aihepiireistä essee Suomessa.

Arviointi: Kertauskuulustelu/slovakinkielinen essee; 0-5

 

 

SLOA107 TEKSTITAIDOT 2 (SLO-SU), 4 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa kääntää suomeksi suhteellisen vaikeita, erityyppisiä slovakinkielisiä tekstejä.

Opiskelutapa: Suoritetaan Slovakiassa suomen kielen oppiaineessa tai Suomessa erikseen sovittavilla käännöstehtävillä.

Arviointi: Käännöstehtävät; 0-5. Opiskelija voi suorittaa kurssin Suomessa erikseen sovittavilla käännöstehtävillä.

 

SLOA108 TEKSTITAIDOT 3 (SU-SLO), 4 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa tuottaa slovakinkielistä tekstiä helpohkon suomenkielisen alkutekstin pohjalta.

Opiskelutapa: Suoritetaan Slovakiassa suomen kielen oppiaineessa tai Suomessa erikseen sovittavilla käännöstehtävillä.

Arviointi: Käännöstehtävät; 0-5. Opiskelija voi suorittaa kurssin Suomessa erikseen sovittavilla käännöstehtävillä.

 

SLOA200 TEKSTITYÖPAJA, 5 op

 

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa kirjoittaa pienimuotoisen slovakinkielisen tutkielman kielen, kulttuurin tai kirjallisuuden alalta.

Opiskelutapa: Henkilökohtainen ohjaus ja itsenäinen työskentely.

Suositus ajoituksesta: Kurssi suositellaan suoritettavaksi aineopintojen loppuvaiheessa.

Arviointi: Tutkielma; 0-5.

 

SLOA300 VALINNAINEN KURSSI, 5 op

 

Opiskelutapa: Suoritetaan kielten laitoksen yhteisestä opetustarjonnasta joko kurssi KLS S901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret tai KLSS903 Kielikontaktit.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Suoritetaan Slovakiassa opiskelun aikana joku Slovakian historiaa, kulttuuria, kirjallisuutta tai kieltä käsittelevä kurssi.

Arviointi: Essee; 0-5.