Soveltava kielitiede

Soveltava kielitiede on kieli- ja viestintätieteiden laitoksen oppiaine, jossa on mahdollista suorittaa vain maisteri-ja jatko-opintojaSyksystä 2016 alkaen maisteriopinnot tarjotaan englanninkielisen maisteriohjelman Applied Language Studies for the Changing Society kautta.

Soveltava kielitiede tutkii kielellisestä toimintaa niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin näkökulmista monitieteisistä ja yhteiskunnalliseen todellisuuteen nivoutuvista lähtökohdista käsin. Kieli- ja viestintätieteiden laitoksella soveltava kielitiede on profiloitunut erityisesti diskurssintutkimukseen ja kielen oppimista ja opettamistakäsittelevään tutkimukseen. Opetuksessa ja tutkimuksessa ne usein myös yhdistyvät. Molemmilla aloilla on professuurit.

Tutkimuksemme lähtökohtana on perinteisen kielikäsityksen kriittinen tarkastelu ja eteenpäin kehittely: ymmärrämme kielen tilanteisesti vaihtelevina ja muuttuvina resursseina ja käytänteinä, jotka nivoutuvat yhteiskunnallisiin ja historiallisiin prosesseihin. Näistä lähtökohdista pohdimme kielitieteen keskeisiä käsitteitä sekä tutkimme empiirisesti kieleen, sen käyttöön ja käyttäjiin liittyviä käytänteitä, diskursseja ja kokemuksia. Otteemme on monimenetelmällinen hyödyntäen mm. diskurssianalyysia, etnografiaa ja toimintatutkimusta. Tavoitteenamme on tuottaa korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti ajankohtaista tietoa kielellisestä toiminnasta.

Teemme kansainvälisesti profiloitunutta ja verkostoitunutta jatkokoulutus- ja tutkimusyhteistyötä. Tällä hetkellä käynnissä on Cold Rush -hanke (SA).