Diskurssintutkimus

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen soveltavan kielitieteen oppiaineeseen sijoittuvan diskurssintutkimuksen alueella työskentelevät tutkijat tarkastelevat kieltä sosiaalisena toimintana osana jokapäiväistä elämää. Ymmärrämme kielen sosiaalisena käytänteenä ja tutkimme, kuinka monikielisiä ja monimodaalisia resursseja käytetään halki erilaisten aikojen, paikkojen ja tilojen. Olemme kiinnostuneita diskursiivisista, kielellisistä ja sosiaalisista käytänteistä erilaisten kontekstien, kuten median, turismin, koulutuksen, perheiden, uuden kieliteollisuuden ja lain puitteissa sekä puhuttujen ja viitottujen kielten yhteisötulkkauksen piirissä. Hyödynnämme tutkimuksessamme erilaisia diskurssintutkimuksen perinteitä ja lähestymistapoja, kuten kriittinen diskurssintutkimus, monimodaalinen diskurssianalyysi, neksusanalyysi ja etnografia.

Diskurssintutkimus kuuluu kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opetuksen ja tutkimuksen painoalueelle Diskurssit, osallisuus ja liikkuvuus monikielisessä ja -kulttuurisessa maailmassa. Opiskelijoille on tarjolla monialaisen kieliasiantuntijan suuntautumisvaihtoehto, jonka puitteissa on mahdollisuus suorittaa paitsi perus- ja aineopintojen kursseja (kuten Kohti kieliasiantuntijuutta ja johdatus diskurssintutkimukseen), myös syventäviin opintoihin lukeutuvia opintokokonaisuuksia (kuten kriittinen diskurssintutkimus ja mediadiskurssintutkimus). Jatko-opiskelijat voivat erikoistua diskurssintutkimukseen soveltavan kielitieteen oppiaineen puitteissa.

Järjestämme myös säännöllisesti tutkimusseminaareja, työpajoja sekä luentoja Jyväskylä Discourse Hubiksi ristimämme aloitteen puitteissa. Hub tarjoaa tilan esitellä ajankohtaista huippututkimusta sekä inspiroi keskustelua ja yhteistyötä kansainvälisesti tunnustettujen tutkijoiden ja opiskelijoiden kesken. Tietoa näistä tapahtumista löydät Discourse Hubin portaalista osoitteesta  http://www.discoursehub.fi Tapahtumien ohella portaali esittelee ajankohtaisia näkökulmia diskurssintutkimukseen ja monikielisyysteen, tarjoaa kirjallisuusvinkkejä ja paljon muuta. Käy tutustumassa!

 
Diskurssintutkimuksen tiimi

Professori Sari Pietikäinen
Dosentti Francis Hult
Dosentti Helen Kelly-Holmes
Dosentti Anna Solin
Yliopistonlehtori Sanna Tapionkaski
Tutkijatohtori Kati Dlaske
Fil. tri. Anu Karjalainen
Sarah Compton, jatko-opiskelija
Sini Lemmetty, jatko-opiskelija
Minna Tiainen, jatko-opiskelija