04.04.2017

Soveltavan kielitieteen opetussuunnitelma 2015 - 2017

 

Soveltavan kielitieteen voi valita pääaineeksi maisterintutkintoon tähtäävissä opinnoissa. Pohjaopinnoiksi tarvitaan esimerkiksi kieliaineiden tai kielitieteiden kandidaatintutkinto.  Tarvittaessa siltaopintoina suoritetaan johdantokurssit KLSA124 ja KLSA324.

Maisteriopinnot painottuvat sekä diskurssintutkimuksen että kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen alueelle. Opinnot nivoutuvat laitoksen vahvaan soveltavan kielitieteen kansainväliseen tutkimustyöhön ja tutkimushankkeisiin. Opinnoissa korostuu sekä kriittinen ajattelu että soveltavan kielitieteen teoriaa ja käytäntöä yhdistävät näkökulma. Soveltavan kielitieteen opinnot antavat valmiuksia tutkijan tehtävissä ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä toimiville.

Soveltavan kielitieteen syventävät opinnot

 

Osaamistavoitteet

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

  • tuntee soveltavan kielitieteen keskeiset kysymyksenasettelut
  • on perehtynyt erityisesti kielen oppimisen ja opettamisen ja diskurssintutkimuksen nykysuuntauksiin
  • tuntee oman suuntautumisvaihtoehtonsa tutkimusmenetelmät
  • kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan alan maisterintutkielman
  • tuntee kielentutkimusta koskevat tutkimuseettiset periaatteet ja osaa toimia niiden mukaisesti
  • näkee hankkimansa tiedon yhteydet oman kieliasiantuntijuutensa rakentumiseen työelämässä

omaa valmiudet kielen oppimisen ja opettamisen tai diskurssintutkimuksen jatko-opiskeluun

 

Maisterikoulutuksen rakenne

 

Filosofian maisterin tutkinto 120 op

Pääaineen opinnot 80 op Muut opinnot 40 op
 • maisterintutkielma 40 op
 • muut soveltavan kielitieteen syventävät opinnot 40 op

 

 

 

 

 

Opintojakson kuvaus

 

 

 

SOKS101 Soveltavan kielitieteen näkökulmia

 

Opiskelutapa: Pakollinen maisteriopintoihin valmistava opintojakso, jossa perehdytään soveltavan kielitieteen kysymyksen asetteluun ja viimeaikaiseen tutkimukseen. Opintojakso suoritetaan laitoksen ohjeiden mukaisesti joko kurssina, itsenäisenä opiskeluna tai lukupiirityöskentelynä.

Arviointi: Asteikolla 0-5.