23.02.2018

Soveltavan kielitieteen opetussuunnitelma 2012-2015

Soveltavan kielitieteen voi valita pääaineeksi maisterintutkintoon tähtäävissä opinnoissa. Pohjaopinnoiksi tarvitaan esimerkiksi kieliaineiden tai kielitieteiden kandidaatintutkinto. Tarvittaessa siltaopintoina suoritetaan johdantokurssit KLSA124 ja KLSA324.

Maisteriopinnot painottuvat sekä diskurssintutkimuksen että kielen oppimisen ja opettamisen tutkimuksen alueelle. Opinnot nivoutuvat laitoksen vahvaan soveltavan kielitieteen kansainväliseen tutkimustyöhön ja tutkimushankkeisiin. Opinnoissa korostuu sekä kriittinen ajattelu että soveltavan kielitieteen teoriaa ja käytäntöä yhdistävät näkökulma. Soveltavan kielitieteen opinnot antavat valmiuksia tutkijan tehtävissä ja erilaisissa asiantuntijatehtävissä toimiville.

 

Tutkinnon rakenne

FM-TUTKINTO 120 op
Pääaine 80 op
  • maisterintutkielma 40 op
  • muut syventävät opinnot 40 op
Muut opinnot 40 op
  • työelämätuntemus väh. 5 op
  • esim. sivuaine, pääaineen täydentäviä tai valinnaisia opintoja

 

Syventävät opinnot

Soveltava kielitiede SOKS101 Soveltavan kielitieteen näkökulmia 5 op
Diskurssintutkimuksen
opinnot

(valitse väh. 5 op)
KLSS306 Kriittinen diskurssintutkimus 5 op
KLSS322 Vuorovaikutuksen tutkimus 5 op
KLSS341 Mediadiskurssin tutkimus 5 op
KLSS325 Diskurssintutkimuksen vaihtuva-alainen erikoistumiskurssi I 5 op
KLSS326 Diskurssintutkimuksen vaihtuva-alainen erikoistumiskurssi II 5 op
KLSS328 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen tutkimusprojektissa 5 op
KLSS329 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu 5 op
Kielen oppimisen ja
opettamisen opinnot

(valitse väh. 5 op)
KLSS146 Dialoginen ja sosiokulttuurinen kielentutkimus 5 op
KLSS149 Kieltenopetuksen ajankohtaisia kysymyksiä 5 op
KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op
KLSS158 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen 5 op
KLSS147 Kulttuuria kielenopetukseen 5 op
KLSS104 Kielitaidon arviointi 5 op
KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka 5 op
KLSS152 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Menetelmäpainotteinen työskentely 5 op
KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Työskentely tutkimusprojektissa 5 op
KLSS154 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Lukupiirityöskentely 5 op
KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Itseopiskelu 5 op
Muut valinnaiset opinnot KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen 5 op
KLSS903 Kielikontaktit 5 op
KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret 5 op
Tutkijan taidot
(jompikumpi seminaari pakollinen)
KLSS148 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari
TAI
KLSS348 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari
5 op
SOKS102 Maisterintutkielma 40 op

 

Muut opinnot

Lisäksi maisterivaiheen pakollisiin muihin opintoihin kuuluu:

Muut opinnot KLSY100 Työelämätuntemus 5-10 op

Muita opintoja valitaan siten, että FM-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 120 op täyttyy.

Valinnaisia kursseja

Soveltavan kielitieteen maisteriopintoihin valitaan valinnaisia kursseja laitoksen KLS-kursseista kummaltakin painoalalta. Opinnoista neuvotellaan painoalojen vastaavien kanssa. Kurssien kuvaukset löytyvät kielten laitoksen KLS -kurssien kohdalta.

 

Kurssikuvaukset

 

SOKS101 SOVELTAVAN KIELITIETEEN NÄKÖKULMIA (5 op)

 

Opiskelutapa: Pakollinen maisteriopintoihin valmistava opintojakso, jossa perehdytään soveltavan kielitieteen kysymyksen asetteluun ja viimeaikaiseen tutkimukseen. Opintojakso suoritetaan laitoksen ohjeiden mukaisesti joko kurssina, itsenäisenä opiskeluna tai lukupiirityöskentelynä.

 

Arviointi: Asteikolla 0-5.