02.01.2009

Erillisten aineopintojen opetussuunnitelma 2007–2009

Oppiainetta suomi toisena ja vieraana kielenä opiskellaan yleensä osana suomen kielen opintoja ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan tutkintoa. Työelämässä on kuitenkin edelleen opettajia, jotka opettavat suomi toisena kielenä -oppiainetta ja haluaisivat hankkia arvosanan siitä. Heille on tarjolla erilliset suomi toisena kielenä (S2)-aineopinnot (35 op), joita järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. Pääsyvaatimuksena on jossakin yliopistossa vähintään hyvin tiedoin suoritetut suomen kielen perusopinnot (vähintään 25 op).

Suomi toisena ja vieraana kielenä -suoritusten sisällöstä vastaa Maisa Martin. Ilmoittautuminen ja opintomaksut ovat avoimen yliopiston normaalin käytännön mukaiset.

Suomi toisena kielenä -opintokokonaisuuden opintojaksot

STKE101 Suomen kielen rakenne oppijan näkökulmasta 10 op

STKE102 Perehtyminen toisen kielen oppimiseen 5 op

STKE103 Kielitaidon arviointi 5 op

STKE104 Tutustuminen S2-alaan ja monikulttuuriseen opetukseen 5 op

STKE105 S2-opetukseen tutustuminen 5 op

STKE106 S2-tutkimukseen tutustuminen 5 op

Yht. 35 op

Opintojaksojen kuvaukset

STKE101 SUOMEN KIELEN RAKENNE OPPIJAN NÄKÖKULMASTA 10 op

Tavoite: Opintojaksossa perehdytään suomen kieleen oppimisen kohteena. Lähtökohtana on perusopintojen suomen kielen rakenne -kurssin hyvä hallinta. Jakson jälkeen opiskelija osaa tarkastella suomen kielen rakenteen ja sanaston ilmiöitä jäsentäen niitä toisen kielen oppimisen eri näkökulmista ja tuntee alan oppimateriaaleja.

Opiskelutapa: Kurssi ja siihen liittyvät soveltavat tehtävät. Erikoistapauksissa voidaan sopia jakson suorittamisesta kirjallisuuden ja tehtävien pohjalta.

STKE102 PEREHTYMINEN TOISEN KIELEN OPPIMISEEN 5 op

Tavoite: Opintojaksossa perehdytään toisen ja vieraan kielen oppimista koskevan kotimaisen ja kansainvälisen tutkimuksen pääsuuntauksiin, keskeisiin kysymyksiin ja tutkimustuloksiin. Jakson jälkeen opiskelija tuntee eri suuntausten keskeiset erot ja osaa tarkastella omaa opetustaan eri näkökulmista.

Opiskelutapa: Kurssi tai johdantoluento ja kirjallisuutta, johon liittyy tehtäviä.

STKE103 KIELITAIDON ARVIOINTI 5 op

Tavoite: Opintojaksossa tutustutaan kielitaidon arvioinnin perusteisiin, arviointijärjestelmiin ja käytännön arviointityöhön. Jakson jälkeen opiskelija tuntee erilaisia arvioinnin lähtökohtia ja osaa suunnitella, perustella ja toteuttaa eri arviointitapoja omassa opetustyössään.

Opiskelutapa: Kurssi tai johdantoluento ja kirjallisuutta, johon liittyy arviointitehtäviä.

STKE104 TUTUSTUMINEN S2-ALAAN JA MONIKULTTUURISEEN OPETUKSEEN

5 op

Tavoite: Opintojaksossa tutustutaan suomi toisena kielenä -alan opetuksen ja tutkimuksen kehitykseen, monikulttuurisuuskysymyksiin sekä maahanmuuttajien asemaan, oikeuksiin ja velvollisuuksiin Suomessa. Jakson jälkeen opiskelija tuntee maahanmuuttajien asemaa ja opiskelumahdollisuuksia ja osaa ottaa työssään huomioon kulttuurieroja.

Opiskelutapa: Tentti, essee tai soveltuva kurssi.

STKE105 S2-OPETUKSEEN TUTUSTUMINEN 5 op

Tavoite: Opintojakson aikana tutustutaan suomi toisena kielenä -opetukseen käytännössä eri oppilaitoksissa. Jakson jälkeen opiskelija tuntee erilaisia opetusjärjestelyjä ja osaa havainnoida opetusta muissa kohdissa oppimiensa tietojen pohjalta.

Opiskelutapa: Kolmen erityyppisen kurssin seuraamista ja kirjallinen raportti erillisen ohjeen mukaan.

STKE106 S2-TUTKIMUKSEEN TUTUSTUMINEN 5 op

Tavoite: Vähintään kahteen laajahkoon suomi toisena kielenä -tutkimukseen tutustuminen. Samalta tekijältä saa olla vain yksi tutkimus.

Opiskelutapa: Kriittinen essee tai suullinen esitys ojenteineen.