12.01.2016

Suomen kielen ja kulttuurin opetussuunnitelma 2015 – 2017

 

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi.

Opintojaksot järjestetään kontaktiopetuksena ja/tai itsenäisenä opiskeluna. Samoin työtavat vaihtelevat: on luentoja, ryhmä- ja parityöskentelyä, kurssitöitä ja tenttejä. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin, joissa on kuvattu arvosanan 3 (hyvä) mukainen osaaminen. Joissakin tapauksissa opetus- ja suorituskieli voi olla muukin kuin suomi. Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korpin kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

Suomen kielen ja kulttuurin maisteriopinnot on suunnattu niille, joiden äidinkieli tai koulukieli ei ole suomi.

 

FM-tutkinto 120 op

Pääaine 80 op

Muut opinnot 40 op

 • maisterintutkielma 40 op
 • muut Suomen kielen ja kulttuurin syventävät opinnot 40 op

 

 

Filosofian maisterin tutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen opintojen rakenne sekä tutkintoon pakollisina sisältyvät työelämätuntemus ja maisterin portfolio.

 

Edeltävät opinnot

Ulkomainen kandidaatintutkinto, johon sisältyy Suomen kielen ja kulttuurin aineopintoja vastaavat opinnot

TAI

suomalaisessa yliopistossa suoritettu soveltuva kandidaatintutkinto, johon sisältyy suomen kielen opintoja.

Jokainen opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Pääaineen syventäviin opintoihin sisältyy suomen kielen oppiaineen kursseja ja kielten laitoksen yhteisiä kursseja. Opintojaksoista enintään 20 op saa olla perus- ja aineopintotasoisia. Tähän sisältyvät myös pakolliset kurssit.

Sivuaineopinnot voivat koostua eri oppiaineiden ja kielikeskuksen kursseista. Valintoja voivat rajoittaa eri oppiaineiden opinto-oikeusvaatimukset. Sivuaineopintoihin ei hyväksytä kielten alkeiskursseja (kielikeskuksen kurssit 1 ja 2). Oman kielitaidon kehittämiseen tähtäävistä kielikeskuksen kursseista hyväksytään Suomi 5 ja samantasoiset erikoiskurssit.

 

 

 

Suomen kielen ja kulttuurin syventävät opinnot 80 op

 

Kielitiede ja kielen rakenne

SKIA216 Kielioppien äärellä

5 op

Tekstit ja tekstitaidot

SKIP205  Merkitysten äärellä

ULKS450 Akateeminen kirjoittaminen

3 op

3 op

Kieli ja yhteiskunta

SKIA403 Kieli yhteisöllisenä ilmiönä

4 op

Tutkijan taidot

 

 

SKIS112 Maisteriseminaari

SKIS104 Maisterintutkielma

5 op

40 op

Valinnaiset opinnot

Suomen kielen opintoja tai kielten laitoksen yhteisiä opintoja

20 op

 

Syventävät opinnot

 

Osaamistavoitteet

 

Suomen kielen ja kulttuurin maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa suomen kieltä monipuolisesti kaikilla kielitaidon osa-alueilla (C1)
  • hallitsee tutkielmaprosessissa tarvittavat akateemiset tekstitaidot
  • osaa analysoida suomen kieltä systemaattisesti ja soveltaa oppimaansa teoreettista tietoa
  • tuntee suomalaista kirjallisuutta ja Suomen historiaa ja kulttuuria
  • hallitsee itsenäisen tutkimustyön periaatteet ja osaa suunnitella ja kirjoittaa laajahkon tutkielman
  • osaa soveltaa oppimaansa käytännön työtehtäviin ja pystyy toimimaan erilaisissa suomen kielen asiantuntijatehtävissä
  • osaa ja ymmärtää tarpeen ylläpitää Suomen kielen ja kulttuurin asiantuntijuuttaan ja hallitsee tieteenalan keskeiset tiedonhaun periaatteet.

 

 

Opintojaksokuvaukset

 

 

SKIA216 Kielioppien äärellä 5 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää kieliopin muuttuvina ja kilpailevina tapoina kuvata kieltä
  • osaa soveltaa erilaisia kieliopillisia näkemyksiä morfosyntaktisten piirteiden analyysiin
  • osaa tarkastella kielioppia sekä kirjoitetun että puhutun kielen näkökulmasta
  • ymmärtää, että muoto ja merkitys toimivat yhdessä ja muodostavat kokonaisuuden
  • pystyy kehittämään käytännöllisiä ja pedagogisia sovelluksia erilaisiin tarpeisiin.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus.

Arviointi: Tentti, 0-5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: 1. opiskeluvuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Marja Seilonen.

 

SKIP205 Merkitysten äärellä 3 op

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee merkityksen tutkimuksen lähtökohdat ja oivaltaa merkin ja merkityksen välisen suhteen ja merkitysten neuvoteltavuuden
  • tuntee semantiikan ja pragmatiikan keskeiset tutkimussuuntaukset ja niiden suhteen sanaston ja rakenteen kuvaukseen
  • tuntee semantiikan ja pragmatiikan keskeisiä käsitteitä ja osaa käyttää niitä kuvatessaan sanojen, lauseiden ja puhuttujen, kirjoitettujen ja multimodaalisten tekstien merkityksiä
  • osaa tarkastella merkitystä sekä yksilön että yhteisön kannalta.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus ja itsenäinen työskentely TAI  kirjatentti.

Arviointi: Tentti ja oppimistehtävät TAI  kirjatentti (myös e-tenttinä), 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus erillisessä luettelossa.

Suositus ajoituksesta: 1. opiskeluvuosi.

Vstuuhenkilö: Yliopistonlehtori Marja Seilonen.

 

SKIA403 Kieli yhteisöllisenä ilmiönä 4 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee sosiolingvistiikan keskeisiä teorioita ja metodeja
  • tunnistaa variaation ja muutoksen osaksi kielen perusolemusta
  • tunnistaa erilaisten sosiaalisten muuttujien vaikutuksen kielenkäyttöön
  • ymmärtää kielen ja yhteiskunnan välisten vaikutussuhteiden merkityksen.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus tai itsenäinen työskentely.

Arviointi: 0–5.

Kirjallisuus: Kirjallisuus itsenäiseen työskentelyyn vastuuhenkilöltä.

Suositus ajoituksesta: 1. opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Riikka Nissi.

 

 

 

ULKS450 Akateeminen kirjoittaminen 3 op

 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kehittää tiedonhankinnan ja -hallinnan taitojaan
  • tuntee valitsemaansa aiheeseen liittyvän sanaston
  • hallitsee lähdeviitteiden käytön ja muita tutkimuskirjoittamisen käytänteitä
  • osaa laatia tiivistelmän ja johdannon tai vastaavan tekstin valitsemastaan aiheesta
  • osaa laatia kielitieteellistä tutkimusta käsittelevän esseen
  • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta tieteellisestä tekstistä
  • ymmärtää kirjoittamistaitojen merkityksen tutkimustyössä.

Opiskelutapa: Kontaktiopetus ja/tai itsenäinen työskentely.

Arviointi: Oppimistehtävät, 0–5.

Suositus ajoituksesta: 1. opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori Mari Honko.

 

 

SKIS112 Maisteriseminaari 5 op

 

Osaamistavoitteet: Seminaarin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee tutkimuksenteon prosesseja ja osaa käyttää tieteellisiä käsitteitä
  • osaa suunnitella tutkimushankkeen ja hankkia omaan tutkimusaiheeseensa liittyvää lähdekirjallisuutta oma-aloitteisesti ja itsenäisesti
  • osaa suhtautua kriittisesti lähteisiin ja aiempaan tutkimukseen
  • tuntee ja ymmärtää tutkimuksenteon eettiset periaatteet ja noudattaa niitä
  • osaa laatia tutkimussuunnitelman ja aikatauluttaa oman hankkeensa
  • osaa keskustella omasta työstään, esitellä sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella omia valintojaan
  • osaa antaa ja ottaa vastaan palautetta osana seminaarikeskustelua
  • on oppinut toimimaan seminaariryhmän aktiivisena ja yhteistyökykyisenä jäsenenä.

Edeltävät tiedot: ULKS450 Akateeminen kirjoittaminen.

Opiskelutapa: Seminaarityöskentely.

Arviointi: 0–5.

Suositus ajoituksesta: 2. opintovuosi.

Vastuuhenkilö: Professorit.

 

SKIS104 Maisterintutkielma 40 op

 

Osaamistavoitteet: Maisterintutkielman laadittuaan opiskelija on perehtynyt laajemmin ja syvällisemmin suuntautumisvaihtoehtonsa mukaiseen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin. Opiskelija osaa

  • toteuttaa itsenäisesti laajahkon tutkimuksen
  • etsiä omalla alalla tärkeitä tutkimusaiheita
  • etsiä ja arvioida kriittisesti aikaisempaa tutkimusta sekä suhteuttaa oman työnsä siihen
  • rajata aiheen ja muotoilla tutkimusongelman tai -kysymyksen
  • muotoilla tutkimukselleen teoreettisen viitekehyksen
  • kerätä tai valita aineistoa
  • käsitellä ja analysoida aineistoa siihen soveltuvin menetelmin
  • kirjoittaa tutkielman.

Edeltävät tiedot: ULKS450 Akateeminen kirjoittaminen

Opiskelutapa: Ohjattu itsenäinen työskentely.

Arviointi: Asteikolla erinomainen - kiitettävä - hyvä - välttävä - tyydyttävä - hylätty.

Vastuuhenkilö: Professorit.