19.01.2015

Suomen kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi tähtäävä pääaineopiskelija

Suomen kielen ja kulttuurin opetussuunnitelma 2012-2015

Kandidaatintutkinto (HuK)

Suomen kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi tähtäävien pääaineopiskelijoiden kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

Edeltävät opinnot (25–30 op + kieliopinnot)

Jyväskylän yliopiston suomen kielen perusopinnot niille, joiden äidinkieli ei ole suomi

TAI

Finnish Studies -perusopinnot ja Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen Suomi 4 -kurssi (arvosana vähintään 3) tai vastaava muualla hankittu suomen kielen taito (taitotaso vahva B1 (B1.2); todistus kielitaidosta tarvitaan)

TAI

Muut perusopinnot (esim. Intercultural Studies, kielikeskuksen opintokokonaisuus Opiskelu- ja työelämän suomi) ja Jyväskylän yliopiston kielikeskuksen Suomi 4 -kurssi (arvosana vähintään 3) tai vastaava muualla hankittu suomen kielen taito (taitotaso vahva B1 (B1.2); todistus kielitaidosta tarvitaan)

HuK-TUTKINTO 180 op

Pääaineopinnot 70–75 op

 • edeltävät opinnot 25–30 op

 • aineopinnot 45 op

Sivuaineopinnot, esim. 85–90 op

 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus

 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

Yleisopinnot, esim. 20 op

 • pakolliset (10 op) ja mahdolliset valinnaiset opinnot

Kandidaatintutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen aineopintojen rakenne sekä tutkintoon sisältyvät pakolliset yleisopinnot.

Yleisopinnot 10 op

 

Yleisopinnot

ULKY012 Opinto- ja urasuunnittelu

1 op

Vieras kieli (ei äidin- tai koulukieli)

3 op

SKIY096 Kypsyysnäyte

1 op

KLSY010 Kandidaatin portfolio

5 op

 

Suomen kielen ja kulttuurin perusopinnot 25 op

 

Kielikeskuksen opinnot

7 op

Yhdessä kielikeskuksen kanssa järjestettäviä opintojaksoja ja itsenäistä opiskelua

7 op

Suomen kieli 18 op

KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen*

2 op

SKIP204 Sanoista lauseiksi

5 op

SKIP303 Kielenhuolto

2 op

ULKP350 Sanasto

2 op

ULKP450 Akateeminen kirjoittaminen

2 op

SKIP403 Kielipolitiikka ja maahanmuuton kielikysymykset

4 op

*Huom! Opintojakson KLSP004 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen johonkin muuhun kieleen suorittaneet tekevät kurssin sijasta kirjatentin SKIP102 Näkökulmia suomen kieleen.

Suomen kielen ja kulttuurin aineopinnot 45 op

 

Suomen kieli 30 op

SKIP204 Sanoista lauseiksi

5 op

SKIP203 Äänteistä puheeksi

5 op

ULKA350 Sanasto

2 op

ULKA450 Akateeminen kirjoittaminen

2 op

ULKA120 Tekstianalyysi

3 op

KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet

3 op

SKIA804 Kandidaattiseminaari

3 op

SKIA803 Kandidaatintutkielma

7 op

Suomen historia 8–10 op*

1) Suomen historian osuus historian peruskurssista

 1. HISP013 Uusi aika 2 op

 2. HISP014 Uusin aika 2 op

 3. HISP015 Lähihistoria 2 op

 4. HISP016 Talous ja yhteiskunta pitkällä aikavälillä 2 op

4–8 op

2) Historian aineopintojen erikoistumisopinnoista (aate- ja käsitehistoria, poliittinen historia, kulttuuri- ja mentaliteettihistoria, sosiaalihistoria, talous- ja yhteiskuntahistoria) Suomen historiaa tai etnologian aineopinnoista Suomea koskevia kursseja valinnan mukaan (0—4 op). Suoritettavat kurssit sovitaan erikseen.

0–4 op

Valinnaiset opinnot 5–7 op

 • Suomen kirjallisuuden opintoja sopimuksen mukaan.

 • Taidehistorian opintoja sopimuksen mukaan.

 • Musiikin opintoja sopimuksen mukaan.

 

* Kokonaisuuteen kuuluvat Suomen historian opinnot suoritetaan osallistumalla soveltuvin osin historian perusopintoihin kuuluvan peruskurssin luennoille sekä kulloinkin tarjolla oleville Suomen historiaa käsittelevien aineopintojen erityisalojen kursseille.

Opinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa jäsentää Suomen historian aikakaudet, ymmärtää historian aikakausiin jakamisen sopimuksenvaraisen luonteen ja tunnistaa jatkumoita aikakausien välillä

  • ymmärtää kronologian ja syy-suhteiden merkityksen historiantutkimuksessa

  • pystyy palauttamaan mieleen keskeisen tapahtumahistorian

  • osaa nimetä historian temaattiset pääpiirteet

  • osaa selittää merkittävimmät historian eri alojen kehityslinjat

  • on valintansa mukaan tutustunut joihinkin aineopintojen Suomen historiaa koskeviin erityisaloihin.

Sivuaineopinnot (ks. oman sivuaineesi opetussuunnitelma)

Sivuaineopintoja siten, että HuK-tutkinnon kokonaislaajuuden minimi 180 op täyttyy. Sivuaineen opintopistemäärän minimi riippuu yleisopintojen kokonaismäärästä. Huom! Kandidaatintutkinnon sivuaineopintoihin on sisällyttävä vähintään yksi perusopintokokonaisuus.

 

Maisterin tutkinto (FM)

 

FM-TUTKINTO 120 op

Pääaine 80 op

 • maisterintutkielma 40 op

 • muut syventävät opinnot 40 op

Muut opinnot 40 op

 • Suomen kirjallisuuden opintoja 5–40 op

 • muita humanistisen tiedekunnan opintoja 0–35 op

 

Filosofian maisterin tutkinnon osaamistavoitteet on kuvattu täällä. Seuraavassa kuvataan tarkemmin pääaineen opintojen rakenne sekä tutkintoon pakollisina sisältyvät työelämätuntemus ja maisterin portfolio.

Edeltävät opinnot

Kandidaatintutkinto, johon sisältyy Suomen kielen ja kulttuurin aineopinnot pää- tai sivuaineena Jyväskylän yliopistossa tai muussa suomalaisessa yliopistossa

TAI

ulkomainen kandidaatintutkinto, johon sisältyy Suomen kielen ja kulttuurin aineopintoja vastaavat opinnot.

 

Suomen kielen ja kulttuurin syventävät opinnot 80 op

Kielitiede ja kielen rakenne

SKIA214 Morfosyntaksi

5 op

 

Tekstit ja tekstitaidot

SKIA304 Merkitysten äärellä

4 op

ULKS450 Akateeminen kirjoittaminen

2 op

Kieli ja yhteiskunta

SKIA403 Kieli yhteisöllisenä ilmiönä

4 op

Tutkijan taidot

SKIS112 Maisteriseminaari

5 op

SKIS102 Pro gradu -tutkielma

40 op

Valinnaiset opinnot

Suomen kielen opintoja tai kielten laitoksen yhteisiä opintoja

20 op