10.06.2010

Suomen kielen ja kulttuurin maisteriopinnot 2007–2009

Opetussuunnitelma 2007-2009

Opinnot on tarkoitettu ulkomaisissa yliopistoissa kandidaatin tutkinnon suorittaneille, joiden tutkintoon sisältyy pää- tai sivuaineena suomen kielen opintoja niin paljon, että kielitaito riittää opiskeluun suomeksi. Hyväksytyille tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka sisältää humanistisen tiedekunnan tarjoamaa opetusta alla olevien suuntaviivojen mukaisesti.

Tavoitteet: Maisteriopinnot suorittanut opiskelija on saavuttanut sellaisen suomen kielen ja kulttuurin tuntemuksen, että hän voi kotimaassaan toimia asiantuntijana Suomea koskevissa asioissa. Hän pystyy hankkimaan tarpeen mukaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista suomenkielisistä lähteistä ja tuntee suomalaista ajattelutapaa. Hänen suomen kielen taitonsa on vähintään yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen yleistasolla B2.

Opiskelija valitsee pääaineeksi joko suomen kielen tai Suomen kirjallisuuden. Pro gradu -tutkielma kirjoitetaan pääaineessa.

Pääaineena suomen kieli

Pääaineopinnot 80 op:

Pakolliset opinnot  

15 op
Kielikeskuksen kursseja sopimuksen mukaan
 
5 op
SKIA602 Suomi toisena kielenä
 
3 op
SKIA612 Suomen kieli oppijan näkökulmasta
 
2 op
KLSS721 Johdatusta tutkimuksen tekoon ja
SKIS102 Seminaari
 
5 op
Valinnaiset opinnot
 
25 op
SKIS101 Pro gradu -tutkielma
 
40 op

 

Sivuaineopinnot 40 op

Suomen kirjallisuuden opintoja
  10–40 op
Muiden humanistisen tiedekunnan laitoksen opintoja
   0–30 op

 Opintojaksot

Kielikeskuksen kursseja sopimuksen mukaan 5 op

Kielten laitos ja kielikeskus järjestävät yhdessä opetusta, jota voi käyttää tässä kohdassa. Tarjonta vaihtelee lukuvuosittain, ja tarkempi suunnitelma tehdään kunkin opiskelijan kanssa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman yhteydessä. Tähän kohtaan sisällytettävien kurssien tason on oltava suomi 4 -kurssin yläpuolella.

 

SKIA602 Suomi toisena kielenä 3 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • tuntee suomi toisena kielenä -alan ja toisen kielen oppimisen tutkimuksen tärkeimmät näkökulmat ja käsitteet
 • tuntee kielitaidon arvioinnin perusteet
 • osaa tehdä havaintoja oppijoiden kielellisistä suorituksista ja edistymisestä
 • ymmärtää, että kielelliset virheet ovat kielen oppimisen edellytys ja osoitin
 • ymmärtää, että on olemassa erilaisia oppijoita
 • tuntee suomen kielen yleispiirteitä toisen kielen oppimisen kannalta.

Edeltävät tiedot: SKIP202 Suomen kielen rakenne ja SKIP402 Nyky-Suomi kieliyhteisönä.
Opiskelutapa: Luentokurssi ja opetukseen tutustuminen
Arviointi: Kurssitehtävät ja lopputentti, 0–5.
Kirjallisuus: NISSILÄ–MARTIN–VAARALA–KUUKKA 2006: Saako olla suomea? tai MARTIN–NISSILÄ–VAARALA (toim.) 2003: Suolla suomea. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja XLVII.
Vaihtoehtoinen suoritustapa (suositellaan vain niille, joilla on jo kokemusta alalta): Kirjatentti, jonka yhteydessä palautetaan ennalta annettu opetukseen tutustumistehtävä. Tehtävä on pyydettävä vähintään kuukautta ennen tenttipäivää. Tentittävä kirjallisuus: NISSILÄ–MARTIN–VAARALA–KUUKKA 2006: Saako olla suomea? sekä kirjasta Kielenoppimisen kysymyksiä (toim. Sajavaara–Piirainen-Marsh 1999) seuraavat artikkelit: Sajavaara: Toisen kielen oppiminen; Martin: Suomi toisena ja vieraana kielenä; Huhta & Takala: Kielitaidon arviointi.

 

SKIA612 Suomen kieli oppijan näkökulmasta  2 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • osaa katsoa suomen kielen rakenteellisia ominaisuuksia oppimisen kannalta.
 • tuntee suomen kielen oppimisen kulkua ja alkuvaiheen tavallisimpia ongelmia
 • osaa analysoida oppimistehtäviä eri näkökulmista.

Edeltävät tiedot: SKIA602 Suomi toisena kielenä.
Opiskelutapa: Itseopiskelu.
Arviointi: Tentti tai essee, 0–5.
Kirjallisuus: MUSTONEN, AALTO & TUKIA: Funktionaalisuus opetuksen lähtökohtana – teoriaa ja käytäntöä yhdistämässä (Virittäjä 2009) ja WHITE 2008: Suomen kielioppia ulkomaalaisille sekä VEHKANEN (toim.) 1996: Suomi toisena/vieraana kielenä tai AALTO–SUNI (toim.)1993: Kohdekielenä suomi – Näkökulmia opetukseen.

 

 

KLSS721 Johdatusta tutkimuksen tekoon (opintopisteet sisältyvät seminaariin)

Tämä opintojakso kuuluu osana pro gradu -seminaariin.

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelija

 • osaa nimetä tieteellisen ajattelun peruslähtökohdat
 • tuntee tutkimuksen tekemisen prosessin  
 • tunnistaa ja osaa kriittisesti arvioida erilaisia lähestymistapoja tutkimuksen tekemiseen 
 • tuntee tutkimuksen aineiston hankinnan ja analyysin keinoja ja omaa valmiuksia valita omaan tutkielmaansa sopivat menetelmät
 • osaa hakea lisätietoa eri tutkimusotteista ja -menetelmistä tutkimus- ja menetelmäoppaista
 • osaa soveltaa kurssin tietoa omissa opinnäytteissään.

Edeltävät tiedot: proseminaari ja syventävien opintojen kursseja.
Opiskelutapa: Osallistuminen.
Arviointi: Kurssi on osa oppiainekohtaista pro gradu -seminaaria, ja se arvioidaan pro gradu -seminaarin yhteydessä.
Suositus ajoituksesta: Kurssi suoritetaan pro gradu -seminaarin alussa.
Vastuuhenkilö: Professori Hannele Dufva.

 

SKIS102 Seminaari 5 op

Osaamistavoitteet: Seminaariin osallistuttuaan opiskelija:

 • tuntee tutkimuksenteon prosessin
 • osaa suunnitella tutkimushankkeen ja hankkia omaan tutkimusaiheeseensa liittyvää tietoa oma-aloitteisesti ja itsenäisesti
 • tuntee ja ymmärtää tutkimuksenteon eettiset periaatteet ja noudattaa niitä
 • osaa kirjoittaa tutkimussuunnitelman ja aikatauluttaa oman hankkeensa
 • osaa keskustella omasta työstään, esitellä sitä suullisesti ja kirjallisesti sekä perustella omia valintojaan
 • osaa kommentoida toisten tekstejä ja antaa niistä palautetta.

Edeltävät tiedot: Aineopinnot.
Opiskelutapa: Seminaarityöskentely ja itseopiskelu. Osallistuminen kahteen Suureen graduseminaariin.
Arviointi: Hyväksytty–hylätty.
Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. vuosi.
Huom! Oppiaineen seminaarin sijasta voi osallistua laitoksen yhteisen seminaariryhmään  (KLSS711 Kielen oppimisen ja opettamisen pro gradu -seminaari tai KLSS730 Diskurssintutkimuksen pro gradu -seminaari). Myös näihin osallistuvien tulee osallistua oppiaineen suureen graduseminaariin.
Vastuuhenkilö: Professori Maisa Martin.

 

SKIS101 Pro gradu -tutkielma 40 op

Osaamistavoitteet: Pro gradu -tutkielman laadittuaan opiskelija on perehtynyt laajemmin ja syvällisemmin suuntautumisvaihtoehtonsa mukaiseen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin. Opiskelija osaa

 • toteuttaa itsenäisesti laajahkon tutkimusprojektin
 • etsiä omalla alalla tärkeitä tutkimusaiheita
 • etsiä ja kriittisesti arvioida aikaisempaa tutkimusta
 • rajata aiheen ja muotoilla tutkimusongelman tai -kysymyksen
 • muotoilla tutkimukselleen teoreettisen viitekehyksen
 • laatia tutkimussuunnitelman
 • kerätä aineistoa ja analysoida sitä soveltuvilla menetelmillä
 • kirjoittaa tutkimusraportin.

Edeltävät tiedot: Aineopinnot.
Opiskelutapa: Ohjattu itsenäinen työskentely.
Arviointi: Erinomainen–kiitettävä–hyvä–tyydyttävä–välttävä.
Vastuuhenkilö: Professori Maisa Martin.

 

Valinnaiset opinnot 25 op

Opinto-ohjaajaan kanssa sovitut soveltuvat kurssit suomen kielen oppiaineen ja kielten laitoksen opetustarjonnasta.

PÄÄAINEENA KIRJALLISUUS

Ks. kirjallisuuden opetussuunnitelmaa, ota yhteys kirjallisuuden oppiaineeseen!
Tehdyt toimenpiteet

 

Opinnot on tarkoitettu ulkomaisissa yliopistoissa kandidaatin tutkinnon suorittaneille, joiden tutkintoon sisältyy pää- tai sivuaineena suomen kielen opintoja niin paljon, että kielitaito riittää opiskeluun suomeksi. Hyväksytyille tehdään henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka sisältää humanistisen tiedekunnan tarjoamaa opetusta alla olevien suuntaviivojen mukaisesti.

Tavoitteet: Maisteriopinnot suorittanut opiskelija on saavuttanut sellaisen suomen kielen ja kulttuurin tuntemuksen, että hän voi kotimaassaan toimia asiantuntijana Suomea koskevissa asioissa. Hän pystyy hankkimaan tarpeen mukaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista suomenkielisistä lähteistä ja tuntee suomalaista ajattelutapaa. Hänen suomen kielen taitonsa on vähintään yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen yleistasolla B2.

Opiskelija valitsee pääaineeksi joko suomen kielen tai Suomen kirjallisuuden. Pro gradu -tutkielma kirjoitetaan pääaineessa.

PÄÄAINEENA SUOMEN KIELI

Pääaineopinnot 80 op:

Pakolliset opinnot 15 op

ULKP310 Praktikum 5 op

SKIA602 Suomi toisen kielenä 5 op

SKIS102 Seminaari 5 op

Valinnaiset opinnot 25 op

Pro gradu -tutkielma 40 op

Sivuaineopinnot 40 op:

Suomen kirjallisuuden opintoja 10–40 op

Muiden humanistisen tiedekunnan laitosten opintoja 0–30 op

Opintojaksot:

ULKP310 Praktikum 5 op

Tavoite: Kurssilla tarkastellaan suomen kielen sanastoa, rakennetta ja tyylipiirteitä.

Opiskelutapa: Kurssilla tehdään runsaasti suullisia ja kirjallisia harjoituksia, jotka käsittelevät suomen kielen ilmiöitä tai kulttuurisia piirteitä. Kielitaitoa kehitetään myös kaunokirjallisuutta lukemalla. Lisäksi työskennellään yhdessä suomalaisten opiskelijoiden kanssa ja seurataan tietoisesti ja systemaattisesti omaa oppimisprosessia. Harjoitustunnit, ryhmätyöt ja itsenäinen työskentely.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen.

SKIA602 Suomi toisena kielenä 5 op

Tavoite: Opiskelija tuntee suomen kielen oppimisen kulkua ja alkuvaiheen tavallisimpia ongelmia, osaa tehdä havaintoja oppijoiden kielellisistä suorituksista ja edistymisestä, tuntee toisen kielen oppimisen tutkimuksen tärkeimmät näkökulmat ja käsitteet.

Opiskelutapa: Luento- ja harjoituskurssi, jolla tarkastellaan suomen kieltä ja sen oppimista useista toisen kielen oppimisen yleisistä näkökulmista. Kurssilaiset osallistuvat suomi toisena kielenä -opetukseen tarkkailijoina ja apuopettajina sekä keräävät aineistoa suomenoppijoiden kielestä. Näitä tilanteita valmistellaan ja tarkastellaan yhdessä luentojen, kirjallisuuden sekä ryhmä- ja yksilötehtävien avulla.

Suositus ajoituksesta: Toinen opiskeluvuosi.

SKIS102 Seminaari 5 op

Tavoite: Opiskelija oppii seminaariryhmässä tekemään tutkimussuunnitelman, toteuttamaan sen ja esittelemään tutkimustuloksiaan tieteellisessä seminaarissa laajemmalle ryhmälle.

Opiskelutapa: Työskentelyä omassa graduryhmässä ja esiintyminen yhteisessä seminaarissa.

Valinnaiset opinnot 25 op

Opinto-ohjaajaan kanssa sovitut soveltuvat kurssit suomen kielen oppiaineen ja kielten laitoksen opetustarjonnasta.

SKIS101 Pro gradu -tutkielma 40 op

Tavoite: Opiskelija perehtyy tutkimusalaansa ja sen menetelmiin, kerää ja analysoi aineistoa ja laatii tieteellisen tutkielman.

Opiskelutapa: Itsenäistä ja ohjattua työskentelyä tieteellisen tutkielman laadinnassa.

PÄÄAINEENA KIRJALLISUUS

Pääaineopinnot 80 op:

Pakolliset opinnot 15 op

KIRS211 Suomen kirjallisuuden tuntemus I 5 op

KIRS213 Suomen kirjallisuuden tuntemus II 5 op

KIRS310 Seminaari 5 op

Valinnaiset opinnot 25 op

Pro gradu -tutkielma 40 op

Sivuaineopinnot 40 op:

Suomen kielen 10–40 op

Muiden humanistisen tiedekunnan laitosten opintoja 0–30 op

Opintojaksot:

KIRS212 Suomen kirjallisuuden tuntemus 5 op

Tavoite: Opiskelija tutustuu Suomen kirjallisuuden klassikoihin ja/tai nykykirjallisuuteen.

Opiskelutapa: Opiskelija osallistuu Suomen kirjallisuutta käsittelevään luentopraktikumiin ja siihen liittyvään ryhmätyöskentelyyn.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen ja annettujen tehtävien suorittaminen.

KIRS211 Suomen kirjallisuuden tuntemus II 5 op

Tavoite: Opiskelija perehtyy omaan tutkimuskohteeseensa ja siihen liittyvään kirjallisuuteen ohjaajansa kanssa sopimalla teoksista ja niistä kirjoitettavista harjoitustöistä.

Suoritustapa: Kirjallinen työ.

KIRS310 Seminaari 5 op

Tavoite: Opiskelija laatii seminaariryhmässä tutkimussuunnitelman, esittelee sen ja osallistuu tieteelliseen keskusteluun myös opponenttina.

Opiskelutapa: Seminaarityöskentelyyn kuuluu oman aiheen pohdintaa, siihen liittyvän kaunokirjallisuuden ja teorian esittelyä sekä pienryhmissä että yksilöllisesti.

Valinnaiset opinnot 25 op

Opinto-ohjaajaan kanssa sovitut soveltuvat kurssit kirjallisuus oppiaineen ja Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen opetustarjonnasta.

Tai ulkomailla suoritettuja opintoja KIRS422 5–10 op

KIRS320 Pro gradu -tutkielma 40 op

Tavoite: Opiskelija perehtyy tutkimusalaansa ja sen menetelmiin, kerää ja analysoi aineistoa ja laatii tieteellisen tutkielman.

Opiskelutapa: Itsenäistä ja ohjattua työskentelyä tieteellisen tutkielman laadinnassa.