18.12.2017

Pro gradu -ohjeita

VENS502 PRO GRADU -TUTKIELMA, 40 op

Ohjeita tutkielman tekemiseen löytyy kieli- ja viestintätieteiden laitoksen sivulta.

VENS502 PRO GRADU -TUTKIELMA, 40 op

Pro gradu -tutkielma on maisterin tutkinnon edellyttämä kirjallinen opinnäyte.
Siinä perehdytään laajemmin ja syvällisemmin kielen oppimisen ja opettamisen suuntautumisvaihtoehdon tai  kieliasiantuntijan suuntautumisvaihtoehdon mukaiseen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin. Tutkielman laatiminen  harjoittaa työelämässä tarvittavia projektin hallinnan, tiedon hankinnan, analysoinnin ja uuden tiedon tuottamisen taitoja sekä kirjallisia raportointitaitoja.
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa
•    toteuttaa itsenäisesti laajahkon tutkimusprojektin
•    etsiä oman alan tärkeitä tutkimusaiheita
•    etsiä ja kriittisesti arvioida aikaisempaa tutkimusta
•    rajata aiheen ja muotoilla tutkimusongelman tai -kysymyksen
•    perustella tutkimuksensa teoreettisen viitekehyksen
•    kerätä aineiston ja analysoida se soveltuvilla menetelmillä
•    laatia tutkimusraportin, tutkielman venäjäksi.

Edeltävät tiedot: Maisteriseminaari.
Opiskelutapa: Pro gradu -tutkielman aihe on hyväksytettävä aineen professorilla
ennen tutkielmatyön aloittamista. Opiskelija työskentelee pääsääntöisesti itsenäisesti
hyödyntäen tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta. Itsenäinen työskentely, vapaaehtoinen kollokvio, henkilökohtainen ohjaus.
Suositus ajoituksesta: 5. vuosi

Arviointi: Arvioinnin suorittavat kaksi oppiaineen pääedustajan määräämää tarkastajaa, jotka antavat työstä kirjallisen lausunnon. Asteikko: erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, välttävä. Huomaa, että maisteriseminaarin ja siinä laadittavan seminaariesitelmän tarkoitus on tukea tutkielmatyötä.

Tutkielman luovutus: Tutkielman lopullinen versio toimitetaan oppiaineen professorille pdf-tiedostona ja yhtenä paperitulosteena. Lisäksi kirjastoon toimitetaan sähköinen versio, joka julkaistaan JYX-julkaisuarkistossa (lopullinen hyväksytty versio ja  edellyttää aina opiskelijan lupaa julkaisuun).

Arviointi: Arvioinnin suorittavat kaksi oppiaineen pääedustajan määräämää tarkastajaa, jotka antavat työstä kirjallisen lausunnon.  Asteikko: erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, välttävä.  Tutkielman arviointi ei vaikuta syventävien opintojen kokonaisarvolauseeseen.

 

Oppiaineeseemme tehtyjä Pro gradu -tutkielmia 2000-2014

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ennen vuotta 2000 aihepiireittäin: kieli - kirjallisuus - kulttuuri

Jos huomaat, että gradusi tiedot puuttuvat, ilmoitathan siitä sivujen ylläpitäjälle, kiitos!

HUOM ! Vuodesta 2015 alkaen pro gradu-tutkielmat/maisterin tutkielmat ovat  JYX-julkaisuarkistossa.