06.11.2012

Työharjoittelu - usein kysyttyä

Käykö työharjoittelu opintosuorituksesta?

Kyllä, jos siitä on etukäteen laadittu Harjoittelusopimus ja harjoittelujakson jälkeen raportti.  Opintosuoritus (VENS601, 5 op) voidaan kirjata venäjän kielen ja kirjallisuuden syventäviin opintoihin muina valinnaisina opintoina. Huom! Työharjoittelu voidaan kirjata suoritukseksi vain yhden kerran.

Millainen työ sopii harjoitteluksi?

Työtehtävien pitäisi olla sen laatuisia, että niiden itsenäinen hoitaminen edellyttäisi kielten maisterin pätevyyttä. Harjoittelun tarkoituksena on, että opiskelija pääsee soveltamaan venäjän kielen ja kulttuurin alalta jo hankkimiaan tietoja ja taitoja ja mielellään myös oppii uutta.

Harjoittelu/työssäoppiminen v. 2012

Miksi, miten ja kenelle?

Jos et aio kielten opettajaksi, oman urapolun löytäminen voi helpottua työharjoittelun/työssäoppimisen kautta. Yliopisto-opiskelijan harjoittelun tarkoituksena on auttaa sinua jo opiskeluaikana luomaan kontakteja oman alan työelämään ja saamaan työkokemusta. Harjoittelussa voit soveltaa koulutuksessa opittuja asioita käytännössä ja se auttaa sinua selkiyttämään omaa ammatillista suuntautumistasi ja osaamistasi. Harjoittelusta maksetaan palkkaa (1080 €/kk) ja siitä saa myös 5 op (3 kk:n harjoittelu). Harjoittelu on tarkoitettu muille kuin opettajaksi aikoville kielten laitoksen pääaineopiskelijoille.  Harjoittelutuen voi saada vain kerran opintojen aikana. Harjoittelutukea ei myönnetä niille, joilla on jo opintopisteitä työharjoittelusta eikä sellaisiin työpaikkoihin, joissa opiskelija on työskennellyt jo aiemmin.

Miten harjoitteluhaku toteutuu 2012?

ENSIMMÄINEN VAIHE: ITSEHANKITUT PAIKAT

Keväällä 2012 kielten laitoksessa kokeillaan uutta kaksivaiheista tapaa harjoitteluhaussa. Ensivaiheessa voit hakea itse harjoittelu-/työssäoppimispaikkaa yliopiston ulkopuolelta. Laitos valitsee määräaikaan mennessä tulleista opiskelijoista ne, joiden hakemat harjoittelupaikat täyttävät parhaiten harjoittelulle asetettavat kriteerit (ks. alla). Jos sinut valitaan harjoittelutuen saajaksi, laitos sitoutuu maksamaan harjoittelusi kustannukset vähintään yhden (mutta enintään kahden) kuukauden ajalta. Ehtona harjoittelutuen saamiselle on harjoittelupaikan osallistuminen kustannuksiin mielellään kahden (mutta vähintään yhden) kuukauden ajalta. Harjoittelu on mahdollista tehdä kalenterivuoden 2012 aikana, mutta harjoittelutukea haetaan viimeistään 1.3.2012 (kannattaa hakea tukea heti, kun olet löytänyt sopivan harjoittelupaikan ja hakenut sitä). Etusijalla ovat lähellä valmistumista olevat (esim. 4. ja 5. vuoden opiskelijat). Opintopisteitä täytyy olla koossa vähintään 200 ja kandidaatintutkinto suoritettuna.

Miten haet?

Laitoksen harjoittelutukea haetaan seuraavasti. Kuvaile itseäsi ja harjoittelua vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

 • Opinnot (pää- ja sivuaineet) ja aikaisempi työkokemus?
 • Omat vahvuudet ja osaamisalueet?
 • Millaista työharjoittelua tarvitset?
 • Mitkä ovat oppimistavoitteesi?
 • Mitä tulevaisuuden urakaavailuja sinulla on?
 • Montako tukikuukautta haet (1 vai 2)?
 • Montako harjoittelukuukautta työpaikka maksaa?

Liitä mukaan:

 • Hakuilmoitus ja/tai mahdollisimman tarkka kuvaus haetusta/haettavasta harjoittelupaikasta ja työtehtävistä
 • Harjoittelupaikkaan lähetetty/lähetettävä hakemus
 • Ansioluettelosi
 • Opintorekisteriotteesi

Palauta harjoittelutukihakemuksesi Tiina Suomiselle (P 230, puh. 040 805 3227) viimeistään 1.3.2012. Voit jättää hakemuksen myös vihreään postilaatikkoon.

Harjoittelu-/työssäoppimispaikkoja on valtionhallinnossa, kunnissa, järjestöissä, yksityisissä yrityksissä, ja myös ulkomaisiin paikkoihin voit hakea. Paikoista ilmoitetaan esim.

Voit kokeilla myös seuraavia paikkoja:

 • Kotiseutusi (tai myös pääkaupunkiseudun) ja Jyvässeudun vientiä harjoittavat yritykset (esim. Jyvässeudun Harvia, Allaway ja Panda),
 • oppilaitosten opiskelijavaihtoa hoitavat kansainväliset palvelut (mutta ei JY:n kv-palvelut),
 • ministeriöt ja muut julkisen hallinnon organisaatiot,
 • järjestöt sekä
 • kaupunkien/kuntien, TE-keskusten ja JYKESin kansainvälistymis-yksiköt,
 • kustantamot,
 • viestintä- ja tiedotusalan organisaatiot ja
 • kirjastot.
 • Myös Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Kiinnostuksesi, pääaineesi ja sivuainevalintasi antanevat tarkemman suunnan haulle.
Työantajalle tarkoitettua tietoa harjoittelusta.

Miten harjoittelutuen saajat valitaan?

Kun valitsemme harjoittelutuen saajia, kiinnitämme huomiota seuraaviin seikkoihin:

 1. Harjoittelu kehittää kieliasiantuntijuutta.
 2. Harjoittelu edistää koulutuksen kautta hankittua ammatillista osaamista eli on linjassa sivuaine- ja muiden opintovalintojen kanssa.
 3. Työnantaja osallistuu kustannuksiin eli maksaa mahdollisimman monta kuukautta harjoittelun kustannuksista (malli: laitos 1-2 kk, työnantaja 1-4 kk).
 4. Opintopisteiden määrä (kielten tutkintoon tähtäävissä opinnoissa).

Jokaisessa pääoppiaineessa ainakin yhdellä yllämainitut kriteerit täyttävällä opiskelijalla on oikeus harjoittelutukeen. Jos jostakin oppiaineesta ei tule kriteerit täyttäviä hakemuksia, tuki voidaan antaa toisen oppiaineen opiskelijalle. Harjoittelutukea jaetaan tässä vaiheessa 10-15 opiskelijalle laitoksen johtajan harkinnan mukaan.

HARJOITTELUHAUN TOINEN VAIHE

Harjoitteluhaun toinen vaihe on helmi-huhtikuussa. Tällöin laitos julistaa yleisesti haettaviksi sopimansa harjoittelut

 • Yliopiston sisäisiin harjoittelupaikkoihin (mm. Solki, kv-palvelut, viestintäpalvelut, Kielikeskus, kirjasto) ja
 • mahdollisesti myös muutamiin (sovittuihin) yliopiston ulkopuolisiin paikkoihin.

Tiina Suominen
Amanuenssi
Kielten laitos
PL 35 (P)
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Puh. 040 - 805 3227
(lyhytvalinta yliopiston henkilökunnan sisäisissä puheluissa 7370)