19.02.2008

Opetussuunnitelma 2007-2009

 

VENÄJÄN KIELI JA KULTTUURI

OPETUSSUUNNITELMA 2007-2009

 

Venäjän kielen ja kulttuurin opinnot koostuvat opintojaksoista, jotka antavat käytännön kielitaitoa, käsittelevät teoreettista ja soveltavaa kielitiedettä sekä lisäävät Venäjän yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemusta. Aineen opinnot antavat valmiuksia ymmärtää venäläistä kulttuuria, toimia kulttuurienvälisissä viestintätilanteissa sekä käyttää venäjää erilaisissa kieliasiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä. Opintojen myötä saadaan myös valmiuksia venäjän kieltä tai venäläistä kulttuuria koskevan tutkimuksen tekemiseen. Oppiaineen keskeiset tutkimusalat ovat sekä perus- että jatkotutkinnoissa kielten laitoksen opetuksen ja tutkimuksen painopistealueiden mukaiset (kielen oppiminen ja opettaminen, kielenkäyttö ja diskurssi sekä kieli ja kulttuuri), joskin muutkin tutkimuskohteet ovat mahdollisia.

 

1          Opintojen rakenne

Opinnot jakautuvat kolmeen opintokokonaisuuteen: perusopintoihin, aineopintoihin ja syventäviin opintoihin, joista jokaisesta annetaan loppuarvosana. Kokonaisuuden loppuarvosanan määrää osasuoritusten keskiarvo. Arvioinnissa käytetään Jyväskylän yliopiston yleisiä arviointimenetelmiä, ellei kurssikuvauksessa toisin mainita. Pääsääntöisesti opetuskielenä on venäjä, mutta perusopinnoissa moniin opintojaksoihin osallistuminen edellyttää myös kohtuullista suomen kielen taitoa. Opetussuunnitelma on laadittu niin, että perusopinnoista syventäviin opintoihin asti kehitetään sekä kielitaitoa että muuta kieleen, kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvää asiantuntijuutta. Koko ajan myös hiotaan valmiuksia käyttää ja tuottaa tutkimustietoa erilaisissa työtehtävissä. Alemman tason opintojakso suoritetaan ennen sisällöltään vastaavalle ylemmän tason opintojaksolle osallistumista.

 

1.1       Laitoksen yhteiset kurssit

Venäjän opintoihin kuuluu myös Kielten laitoksen yhteisessä opetussuunnitelmassa kuvattuja opintojaksoja. Perus- ja aineopintojen pakollisista opintojaksoista osa on kielten laitoksen yhteisiä, koodiltaan KLSP/KLSA-alkuisia kursseja. Aine- ja syventäviin opintoihin kielten laitoksen yhteisiä kursseja (KLSA/KLSS) − suuntautumisvaihtoehtojen opintojaksoja tai teoria- ja menetelmäopintoja − on mahdollista sisällyttää valinnaisina. Syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehtoon tulee kuitenkin kuulua vähintään 10 op:n verran   oppiaineen omia opintojaksoja (VENS).

 

1.2       Opiskelu Venäjällä

Oleellinen osa venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua on lukukauden (3,5 kk) opiskelu venäläisessä korkeakoulussa. Venäjällä opiskelua koordinoi Helsingin yliopistossa toimiva Aleksanteri-instituutti. Ulkomaan jakson aikana suoritetaan 25 op pakollisia aineopintoja (integroidut opinnot). Opintotuen saannin turvaamiseksi tulee huolehtia siitä, että tänäkin aikana kertyy riittävästi opintopisteitä. Venäjällä opiskelu -jakso ajoittuu pääaineopiskelijoilla toisen opintovuoden syksyyn. Ilmoittautuminen tapahtuu ensimmäisen vuoden keväällä. Välittömästi Venäjällä opiskelun päätyttyä opiskelijat kirjoittavat siitä äidinkielellään oppiaineeseen raportin, jossa arvioivat mm. oppimistaan, jakson onnistumiseen vaikuttaneita tekijöitä yms. Oppiaine järjestää Venäjälle opiskelemaan lähteville lyhyen valmennuskurssin, joka antaa teoreettisia valmiuksia kulttuurienvälisissä viestintätilanteissa toimimiseen ja helpottaa raportin kirjoittamista.

 

2           Suositus opintojen ajoituksesta

Pääaineopiskelijoille suositellaan perusopintojen suorittamista kokonaisuudessaan ensimmäisen lukuvuoden aikana. Tällöin he voivat toisen opintovuoden syksyllä lähteä opiskelemaan Venäjälle ja suorittaa keväällä loput aineopinnot lukuun ottamatta proseminaaria ja kandidaatin tutkielmaa, jotka tehdään kolmantena vuonna. Syventävien opintojen suorittamisen voi aloittaa aineopintojen loppuvaiheessa.

 

Aineopintojen loppuvaiheessa opiskelija myös valitsee oman suuntautumisvaihtoehtonsa (A-C) ja suorittaa siitä 3 op:n johdantokurssin. Aineopintojen johdantokurssi on edellytyksenä ao. suuntautumisvaihtoehdon kursseille syventävissä opinnoissa. Syventävissä opinnoissa suuntautumisvaihtoehdon mukaisia opintoja suoritetaan lisää (15 op). Myös teoria- ja menetelmäopinnot (Y) (5 op) valitaan niin, että ne antavat tarvittavia ammatillisia valmiuksia ja tukevat pro gradu -tutkielman tekemistä. Tutkinto valmistuu tehokkaimmin, jos opiskelija voi keskittyä sekä kandidaatin tutkielmassaan (proseminaarityössään) että pro gradussaan samaan alaan, kenties jopa samaan tutkimusongelmaan. Suuntautumisvaihtoehtoon liittyvien opintojen lisäksi syventäviin opintoihin sisältyy muitakin sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia opintojaksoja.

  

Kielitaito

Tieto kulttuurista ja yhteiskunnasta

Kielitieto

Perusopinnot

(1. vuosi)

 

VENY001 Opettajatutorointi ja HOPS  (1 op)

 

 

 

 

 

 

 

 

VENP205

Luetun ja kuullun ymmärtäminen

(2 op)

 

VENP204 Kirjallinen viestintä 1 (3 op)

 

VENP103 Fonetiikka

(2 op)

 

VENP303 Suullinen viestintä 1 (2 op)

 

VENP304 Suullinen viestintä 2  (2 op)

VENP403 Venäjän historia

(2 op)

 

VENP404 Venäjän kulttuurihistoria

(2 op)

 

VENP401 Venäjän kaunokirjalli-suus 1 (2 op)

 

VENP402 Venäjän kaunokirjalli-suus 2  (2 op)

KLSP001 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen  (1 op)

 

VENP002 Johdatus venäjän kielen tutkimukseen  (2 op)

 

KLSP003 Soveltavan  kielentutkimuksen näkökulmia  (2 op)

 

VENP101 Kielioppi 1

(3 op)

 

VENP102 Kielioppi 2

(3 op)

 

 

Kielitaito

Tieto kulttuurista ja yhteiskunnasta

Kielitieto ja tutkimus

Aineopinnot

(2. vuosi)

VENA201 Kirjallinen viestintä 2

(4 op)

 

VENA202 Suullinen viestin-tä 3 (4 op)

 

VENA001 Kieliharjoittelu (2 op)

 

VENA301 Venäjän historia, yhteiskunta ja kulttuuri (4 op)

 

VENA401 Venäjän kaunokirjalli-suus 3

(7 op)

VENA103 Sanasto ja syntaksi (5 op)

 

VENA204 Verbioppi

(4 op)

 

Aineopinnot

(3. vuosi)

VENA203 Tieteellinen viestintä (5 op)

 

Suuntautumisvaihtoeh-don A-C johdantokurssi

(3 op)

 

KLSA 077 Tutkielman laatimisen perusteet

 

VENA501 Proseminaari (12 op)

Syventävät opinnot

4. – 5. vuosi)

VENS401 Ammattisuuntau-tunut kielitaito (5 op)

 

Teoriat ja  menetelmät (Y)

(5 op)

 

Suuntautumisvaihtoeh-

toon A-C liittyvät  opintojaksot  (15 op, joista väh. 10 op VENS-kursseja)

 

Muut valinnaiset opinnot

(10 op)

 

VENS501 Seminaari (5 op)

 

VENS502 Pro gradu (40 op)

 

 

3          Opintojen suunnittelu

Opiskelija on itse vastuussa opintojensa suunnittelusta, aikataulutuksesta ja toteutuksesta. Tätä helpottamaan on tarkoitettu kurssi VENY001, joka on pakollinen kaikille venäjän pääaineopiskelijoille, vaikkei se  kuulukaan varsinaisen oppiaineen opetussuunnitelmaan.

VENY001 OPETTAJATUTOROINTI JA HOPS

1 op

Tavoite: Opintojensa alkuvaiheessa jokainen opiskelija tekee koko tulevaa opiskeluprosessiaan kuvaavan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), joka auttaa tavoitteena olevaan tutkintoon pääsemisessä. Opintojen edistyessä HOPS:a tarpeen mukaan muutetaan ja tarkennetaan. HOPS-kokoontumisten tavoitteena on turvata kaiken sen tiedon saanti (esim. venäjän opiskelijoiden mahdollisuuksista työelämässä, hyödyllisistä sivuaineista, kieli- ja työharjoittelusta), mitä opiskelija tarvitsee oman opintosuunnitelmansa laatimiseksi. Lisäksi pyritään nopeuttamaan opiskelijan kotiutumista oman laitoksensa jäseneksi ja verkostoitumista muiden opiskelijoiden kanssa.

Opiskelutapa: Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana kuukausittain järjestettävien tiedotustilaisuuksien ja vertaiskeskustelujen tuella kirjoitetaan HOPS, joka annetaan laitokselle. Sekä ensimmäisen vuoden aikana että myöhemminkin HOPS:sta voi keskustella myös henkilökohtaisesti opinto-ohjausta antavan henkilökunnan kanssa.

 

4          Opintojaksot                                                                           laajuus (op)

VENY001 HOPS (vain pääaineopiskelijoille)                                                   1

PERUSOPINNOT (30 op)

Näkökulmia kieleen

KLSP001 Johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen                                                                  1

VENP002 Johdatus venäjän kielen tutkimukseen                                             2

KLSP003 Soveltavan kielentutkimuksen näkökulmia                                     2

 

VENP101 Kielioppi 1                                                                                            3

VENP102 Kielioppi 2                                                                                            3

VENP103 Fonetiikka                                                                                              2

VENP204 Kirjallinen viestintä 1                                                                          3

VENP205 Luetun ja kuullun ymmärtäminen                                                    2

VENP303 Suullinen viestintä 1                                                                            2

VENP304 Suullinen viestintä 2                                                                            2

VENP401 Venäjän kaunokirjallisuus 1                                                              2

VENP402 Venäjän kaunokirjallisuus 2                                                              2

VENP403 Venäjän historia                                                                                   2

VENP404 Venäjän kulttuurihistoria                                                                   2

 

AINEOPINNOT (50/35 op)

Suoritetaan Venäjällä:

VENA001 Kieliharjoittelu (sis. valmennuskurssin)                                         2

VENA201 Kirjallinen viestintä 2                                                                          4

VENA202 Suullinen viestintä 3                                                                           4

VENA204 Verbioppi                                                                                              4

VENA301 Venäjän historia, yhteiskunta ja kulttuuri                                       4

VENA401 Venäjän kaunokirjallisuus 3                                                              7

Suoritetaan Suomessa:

VENA103 Sanasto ja syntaksi                                                                               5

VENA203 Tieteellinen viestintä                                                                          5

Suuntautumisvaihtoehdon A-C johdantokurssi (valinnainen)                   3

KLSA077 Tutkielman laatimisen perusteet                                                       -

VENA501 Proseminaari sekä kandidaatin tutkielma                                       12

 

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT (80 op)

Pro gradu -tutkielma                                                                                             40

VENS501 Seminaari                                                                                               5

VENS401 Ammattisuuntautunut kielitaito                                                        5

Teoriat ja menetelmät (Y)                                                                                     5

VENS103 Intonaatio

VENS206 Venäläisen tekstintutkimuksen perusteet

VENS301 Sosiolingvistiikka

VENS302 Kielikulturologia

Suuntautumisvaihtoehdon mukaiset opintojaksot (valinn., à 3-5 op)        yht. 15

A. Kielen oppiminen ja opettaminen

VENS103 Intonaatio

VENS105 Leksikologia

VENS104 Kulttuuri vieraan kielen opettamisessa ja oppimisessa

B. Kielenkäyttö ja diskurssi                                    

VENS203 Kaupallinen venäjä

VENS211 Venäläisen tekstintutkimuksen perusteet

VENS209 Tyylioppi

VENS210 Median kieli

VENS301 Sosiolingvistiikka

C. Kieli ja kulttuuri

VENS203 Kaupallinen Venäjä

VENS301 Sosiolingvistiikka

VENS302 Kielikulturologia

VENS304 Venäjän historian ja kulttuurin käänteitä 1900-luvulla

Muut valinnaiset opintojaksot                                                                           yht. 10

VENS602 Toisen slaavilaisen kielen alkeet

VENS601 Työharjoittelu

VENS701-710 Venäjällä suoritetut ylimääräiset kurssit

 

PERUSOPINNOT

 

Näkökulmia kieleen

Opintojakso koostuu kolmesta osasta, joista ensimmäinen ja viimeinen ovat yhteisiä kaikille kielten opiskelijoille, toinen on oppiainekohtainen. Sivuaineopiskelijat, jotka suorittavat pääaineensa opintojensa yhteydessä kurssin osat 1 (KLSP001) ja 3 (KLSP003), suorittavat venäjän oppiaineeseen vain osan 2 (VENP002).

 

KLSP001 JOHDATUSTA KIELEEN JA SEN TUTKIMUKSEEN

1 op

Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet opintojaksoa muussa yhteydessä.

Tavoite ja sisältö: Opintojakso toimii johdatuksena kielitieteellisiin opintoihin. Tavoitteena on luoda kuva kielentutkimuksen moniulotteisuudesta sekä hahmottaa kielentutkimuksen eri osa-alueita ja kysymyksenasetteluja.

Opiskelutapa: Luennot, joihin liittyy oheislukemista ja -tehtäviä.

Arviointi: Hyväksytty-hylätty.

 

VENP002 JOHDATUS VENÄJÄN KIELEN TUTKIMUKSEEN

2 op

Kohderyhmä: Venäjän kielen ja kulttuurin pää- ja sivuaineopiskelijat.

Tavoite: Opiskelija hallitsee perustiedot kielen eri osa-alueista sekä pystyy analysoimaan venäjän kielen rakennetta näiden tietojen avulla.

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset. Oheislukemistona käytetään teosta M. Vanhala-Aniszewski (2003), Osnovy jazykoznanija.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti M. Vanhala-Aniszewski (2003), Osnovy jazykoznanija sekä A. Nikunlassi (2002), Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen, s. 9-70.

 

KLSP003 SOVELTAVAN KIELENTUTKIMUKSEN NÄKÖKULMIA

2 op

Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet opintojaksoa muussa yhteydessä.

Tavoite: Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija soveltavan kielentutkimuksen ongelmanasetteluihin ja antaa opiskelijalle valmiudet pohtia monipuolisesti kielen suhdetta yksilöön, yhteiskuntaan ja ympäröivään maailmaan. Opintojaksolla käsiteltävät teemat jakautuvat Kielten laitoksen tutkimuksen painopistealueiden mukaan 1) kielen oppimiseen ja opettamiseen, 2) kieleen ja diskurssiin sekä 3) kieleen ja kulttuuriin.

Opiskelutapa: Luennoitsijoiden alustukset, ryhmätyöt, lukeminen ja keskustelut.

 

VENP101  KIELIOPPI 1

3 op

Tavoite: Opiskelija tuntee venäjän nominien muodostukseen ja käyttöön liittyvät keskeiset säännöt sekä niihin liittyvät kielioppitermit. Hän osaa tuottaa tältä osin yleiskielen normien mukaisia rakenteita perussanastoa käyttäessään.

Opiskelutapa: Luento ja harjoitukset. Oheislukemistona käytetään teosta M. Ojanen (1994) Grammatika: Venäjän kielioppi ja/tai M. Alestalo-Shepelenko & E. Hämäläinen (2005), Venäjän kielioppi. Venäjää aikuisille.

Arviointi: Kertauskuulustelujen keskiarvo.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti A. Mustajoki & M. Alestalo-Shepelenko (2001), Taipuisa venäjä, s. 15-73 ja 122-192 ja joko M. Ojanen (1994), Grammatika: Venäjän kielioppi, s. 1-134 ja 244-248 tai M. Alestalo-Shepelenko & E. Hämäläinen (1996), Venäjän kielioppi. Venäjää aikuisille, s. 11-94.

VENP102 KIELIOPPI 2

3 op

Tavoite: Opiskelija tuntee venäjän verbien muodostukseen ja käyttöön liittyvät keskeiset säännöt. Hän osaa käyttää oikein verbinmuotoja, adverbeja, prepositioita ja konjunktioita korrekteja kielioppirakenteita ja lauseita muodostaessaan sekä hallitsee venäjänkieliset kielioppitermit näiltä osin.

Opiskelutapa: Luento ja harjoitukset. Oheislukemistona käytetään teosta M. Ojanen (1994). Grammatika: Venäjän kielioppi ja/tai M. Alestalo-Shepelenko & E. Hämäläinen (2005), Venäjän kielioppi. Venäjää aikuisille.

Arviointi: Kertauskuulustelujen keskiarvo.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti A. Mustajoki & M. Alestalo-Shepelenko (2001), Taipuisa venäjä s. 73-119 ja 192-232 ja joko M. Ojanen (1994), Grammatika: Venäjän kielioppi,  s. 135-243, tai M. Alestalo-Shepelenko & E. Hämäläinen (1996), Venäjän kielioppi. Venäjää aikuisille, s. 95-200.

 

VENP103 FONETIIKKA

2 op

Tavoite: Opiskelija osaa kuvata kielen ilmiöitä foneettisin käsittein sekä suomeksi että venäjäksi ja osaa omassa puheessaan tuottaa painolliset ja painottomat vokaalit, liudentuneet ja liudentumattomat konsonantit sekä soinnillisuus-soinnittomuus distinktion konteksteissaan. Opiskelijalla on valmius omassa puheessaan tuottaa yksittäisten äänteiden ja sanojen lisäksi venäjän kielelle ominaisia prosodisia piirteitä kuten erilaisia intonaatiorakenteita. Opetellaan myös foneettinen tarkekirjoitus eli IPA.

Opiskelutapa: Teoria-alustukset ja ääntämisharjoitukset.

Arviointi: Ääntämiskoe ja tentti.

Vaihtoehtoinen suoritustapa äidinkieleltään venäläisille: Kirjatentti K. Mäkilä & V. de Silva (1996), Venäjän ääntämisopas. Venäjää aikuisille.

 

VENP204 KIRJALLINEN VIESTINTÄ 1

3 op

Tavoite: Laatimalla aiheeltaan arkielämään liittyviä ohjattuja kirjoitelmia (kuvauksia, arviointeja ja kertomuksia) sekä kääntämällä lyhyitä asiatekstejä aktivoidaan sanastoa ja harjoitellaan kielioppirakenteita sekä opitaan venäläisen kirjallisen viestinnän perusteita.

Opiskelutapa: Laaditaan 5 kirjoitelmaa ja 5 käännöstä suomesta venäjään.

Arviointi: Kolmen parhaan kirjoitelman ja kolmen parhaan käännöksen keskiarvo.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Laaditaan 5 pitkähköä kirjoitelmaa venäjäksi ja 5 käännöstä suomesta venäjään.

VENP205  LUETUN JA KUULLUN YMMÄRTÄMINEN

2 op

Tavoite: Opiskelija pystyy erottamaan oleellisen informaation sekä kirjallisista että suullisista teksteistä, jotka käsittelevät venäläisen yhteiskunnan rakenteita ja ihmisten arkielämää.

Opiskelutapa: Harjoitukset (luetun ymmärtämisen harjoittelua, sanelua, kuullunymmärtämisharjoituksia jne.), joissa kerrataan ja kartutetaan sanavarastoa sekä opetellaan ymmärtämään lauserakenteita.

Arviointi: Jatkuva arviointi tuntiosallistumisen ja annettujen tehtävien suorittamisen perusteella.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: I. Starovojtova (2005), Vashe mnenie.

 

VENP303 SUULLINEN VIESTINTÄ 1

2 op

Tavoite: Harjoitellaan käytännön ääntämistä, aktivoidaan venäjän kielen taitoa ja opitaan käyttämään kieltä erilaisissa puhetilanteissa. Kiinnitetään huomiota venäjänkielisen puheen rytmiikkaan ja intonaatioon sekä puheviestintään liittyviin ei-kielellisiin elementteihin (ilmeisiin, eleisiin jne.).

Opiskelutapa: Ääntämisharjoitukset, ryhmä- ja parityöt.

Arviointi: Jatkuva arviointi tuntiosallistumisen ja annettujen tehtävien suorittamisen perusteella.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Riittävän suullisen kielitaidon osoittaminen haastattelussa.

 

VENP304 SUULLINEN VIESTINTÄ 2

2 op

Tavoite: Harjoitellaan itsenäistä suullista esiintymistä ja keskustelun ylläpitämistä. Opitaan käyttämään venäjänkielisen puheen intonaatiota sekä puheviestintään liittyviä ei-kielellisiä elementtejä.

Opiskelutapa: Ryhmä- ja parityöt.

Arviointi: Jatkuva arviointi tuntiosallistumisen ja annettujen tehtävien suorittamisen perusteella.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Riittävän suullisen kielitaidon osoittaminen haastattelussa.

 


VENP401 VENÄJÄN KAUNOKIRJALLISUUS 1

2 op

Tavoite: Tutustutaan pääpiirteissään Venäjän kaunokirjallisuuteen 1800-luvun lopulle asti ja luetaan venäläisessä kulttuurissa orientoitumisen kannalta tärkeimmät teokset. Laajennetaan sanavarastoa niin, että keskustelu kirjallisuudesta käy mahdolliseksi. 

Opiskelutapa: Kirjallisuuden itsenäinen lukeminen (osin suomeksi), venäjän kielellä luettavaan kirjallisuuteen liittyvät kommentaariluennot ja keskustelut.

Arviointi:  Portfolio ja jatkuva arviointi tuntiosallistumisen perusteella.

Kirjallisuus: Ju. Lermontov, Geroj nashego vremeni; L. Tolstoi, Skol’ko nado cheloveku zemli; A. Chehov, Loshchadinaja familija; I. Turgenev, Otcy i deti

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti, johon luetaan yllä mainittujen teosten lisäksi A. Chehov,  Kryzhovnik.

 

VENP402 VENÄJÄN KAUNOKIRJALLISUUS 2

2 op

Tavoite: Tutustutaan 1900−2000-luvun keskeisimpiin kirjailijoihin. Tekstejä selittämällä ja kommentoimalla totutellaan klassisen kaunokirjallisuuden lukemiseen venäjäksi.  Tarkastellaan kirjallisuuden yhteyksiä Venäjän yhteiskuntaan ja kulttuuriin.

Opiskelutapa: Kirjallisuuden itsenäinen lukeminen (osin suomeksi), venäjän kielellä luettavaan kirjallisuuteen liittyvät kommentaariluennot ja keskustelut.

Arviointi:  Portfolio ja jatkuva arviointi tuntiosallistumisen perusteella.

Kirjallisuus: M. Zoshchenko, Banja; V. Belov, Privychnoje delo; V. Shukshin, Kalina krasnaja; L. Ulickaja, Veselye pohorony.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti, johon luetaan yllä mainittujen teosten lisäksi V. I. Kuleshov (1989), Istorija russkoj literatury  em. kirjailijoiden ja teosten osalta.

 

VENP403  VENÄJÄN HISTORIA

2 op

Tavoite: Luodaan yleiskatsaus Venäjän poliittiseen historiaan ensimmäisten valtiollisten rakenteiden synnystä nykyaikaan.

Opiskelutapa: Luento.

Arviointi: Kertauskuulustelu.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti A. Luukkanen (2001), Hajoaako Venäjä? Venäjän valtiollisuuden kehitys vuosina 862–2000.

 

VENP404 VENÄJÄN KULTTUURIHISTORIA

2 op

Tavoite: Tutustutaan venäläiseen kuvataiteeseen, musiikkiin, teatteriin, kirjallisuushistoriaan, balettiin ja elokuvaan. Kulttuurin ilmiöitä tarkastellaan kiinteässä yhteydessä yleiseen historialliseen kontekstiin, erityisesti aatehistoriaan ja eri taidesuuntien yhteiskunnalliseen ja esteettiseen viitekehykseen.

Opiskelutapa: Luento, kirjoitelmia ja referaatteja.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti P. Pesonen (1998), Venäjän kulttuurihistoria.

 

AINEOPINNOT

 

VENA001 KIELIHARJOITTELU      

2op

Tavoite: Antaa opiskelijalle mahdollisuus intensiivisen opiskelun avulla nopeasti parantaa käytännön kielitaitoaan ja tutustua Venäjään, sen ihmisiin ja kulttuuriin. Tämän integroidun opiskelujakson aikana suoritetaan aineopintojen kohdat VENA204 Verbioppi, VENA201 Kirjallinen viestintä 2, VENA202 Suullinen viestintä 3, VENA301 Venäjän historia, yhteiskunta ja kulttuuri, VENA401 Venäjän kaunokirjallisuus 3 (yhteensä 25 op). Mahdolliset muut Venäjällä suoritettavat opinnot kuuluvat kohtaan VENS701. Kieliharjoitteluun kuuluu pakollisena osana oppiaineen järjestämä lyhyt valmennuskurssi, joka antaa teoreettisia valmiuksia analysoida kulttuurienvälisiä viestintätilanteita ja suoriutua niistä hyvin. Valmennuskurssi suoritetaan keväällä ennen Venäjällä opiskelu -jaksoa. Venäjällä laaditaan kolme valmennuskurssiin liittyvää raporttia (vähimmäispituus 1−2 sivua) ja jakson päätyttyä loppuraportti (ks. ohjeet oppiaineen kotisivulta).

Opiskelutapa: Opiskelu venäläisessä korkeakoulussa.

Suoritettujen opintojaksojen rekisteröinti: Venäjällä opiskelun aikana suoritetut opinnot on välittömästi jakson päätyttyä ilmoitettava oppiaineeseen korvaavuuksien toteamista ja rekisteröimistä varten.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Oleskelu Venäjällä (vähintään 2 kk) ja sen raportointi korvaa 2 op. Kieliharjoitteluun integroidut opintojaksot suoritetaan OPS:n mukaisesti Suomessa. Venäjänkielinen opiskelija voidaan vapauttaa kieliharjoittelusta (2 op), mikäli Venäjällä asumisesta ei ole kulunut enempää kuin viisi vuotta.

 

Suoritetaan Venäjällä

VENA201 KIRJALLINEN VIESTINTÄ 2

4 op

Tavoite: Laajennetaan kirjallisen viestinnän taitoja kirjoittamalla aineita, referaatteja ja esseitä. Tutustutaan asiatyyliin esim. laatimalla CV, hakemus, todistus.

Opiskelutapa: Suoritetaan Venäjällä.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Em. tehtäviä sekä kirja D.V. Kolesova & A.A. Haritonov (2003), Pishem èsse.

 

VENA202 SUULLINEN VIESTINTÄ 3

4 op

Tavoite: Tutustutaan Venäjän poliittiseen ja yhteiskunnalliseen elämään, maan kulttuuriin ja ihmisten arkeen. Harjoitellaan suullista viestintää käsiteltyjen aiheiden pohjalta.

Opiskelutapa: Suoritetaan Venäjällä.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Äidinkieleltään suomalaiset: luettava kirja N.I. Formanovskaja (2002) Russkij rechevoj ètiket: normativnyj sociokul’turnyj kontekst ja katsottava viisi venäläistä elokuvaa sekä suoritettava näiden pohjalta suullinen tentti.

Äidinkieleltään venäläiset: kirjatentti E. A. Zemskaja (1979), Russkaja razgovornaja rech’: lingvisticheskij analiz i problemy obuchenija.

 

VENA204 VERBIOPPI

4 op

Tavoite: Perehdytään aspektimuotojen, liikeverbien, etuliitteisten verbien, passiivin, partisiippien ja gerundien muodostukseen ja käyttöön.

Opiskelutapa: Suoritetaan Venäjällä.

Vaihtoehtoinen suoritustapa:  Kirjatentti M. Vanhala-Aniszewski (1996), Trudnosti finskogo studenta v ispol’zovanii passiva v russkom jazyke. Teoksessa Lingvo-didakticheskie problemy mezhkul’turnoj kommunkatsii; O.P. Rassudova (1982), Upotreblenie vidov glagola v sovremennom russkom jazyke; E.P. Laskareva (2006), Chistaja grammatika, s. 152-247.

 

VENA301 VENÄJÄN HISTORIA, YHTEISKUNTA JA KULTTUURI

4 op

Tavoite: Tutustutaan Venäjän historiaan, yhteiskuntaan ja kulttuuriin erilaisten tekstien ja harjoitusten avulla.

Opiskelutapa: Suoritetaan Venäjällä.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti Z. V. Sikevich (1996), Russkie: ”obraz” naroda (sociologicheskij ocherk).

 

VENA401 VENÄJÄN KAUNOKIRJALLISUUS 3

7 op

Tavoite: Tutustutaan venäjän kielellä valikoimaan venäläistä kirjallisuutta, jonka pohjalta harjoitellaan kirjallisuuden analysointia.

Opiskelutapa: Suoritetaan kieliharjoittelussa kaunokirjallisuuden kurssi, jonka yhteydessä käsitellään alla mainittua kirjallisuutta.

Kirjallisuus: A. Pushkin, Kapitanskaja dochka; N. Gogol’, Mertvye dushi; I.A. Bunin, Zhizn’ Arsen’eva; B.L. Pasternak, Doktor Zhivago; A.I. Solzhenicyn, Odin den’ Ivana Denisovicha;    V. Pelevin, Omon Ra.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Tutustutaan kirjailijoiden elämään ja tuotantoon ja kirjoitetaan 6 kirjallisuusaiheista esseetä ym. teoksista (aiheet sovittava tentaattorin kanssa).

 

Suoritetaan Suomessa

VENA103 SANASTO JA SYNTAKSI

5 op

Tavoite: Perehdytään venäjän morfologisiin peruskäsitteisiin, sananmuodostukseen ja syntaksin tutkimukseen. Tarkastellaan kontrastiivisesta näkökulmasta venäjän ja suomen lauserakenteita.

Opiskelutapa: luennot ja harjoitukset.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti P. A. Lekant et al. (2001) Sovremennyj russkij jazyk, s. 356-446 ja E.A. Zemskaja (2005), Sovremennyj russkij jazyk. Slovoobrazovanie. Uchebnoe posobie dlja studentov i aspirantov, prepodavatelej-filologov, s. 5-45, 80-320.

 

VENA203 TIETEELLINEN VIESTINTÄ

5 op

Tavoite: Perehdytään venäläisen tieteellisen diskurssin erityispiirteisiin (konventioihin ja muotoihin) suhteessa suomalaiseen ja pyritään vahvistamaan muodollisen kielen hallintaa. Kurssin aikana tutustutaan tieteellisen työskentelyn periaatteisiin: luetaan tieteellisiä tekstejä ja etsitään niistä olennainen informaatio, raportoidaan suullisesti luettua sekä laaditaan venäjäksi tieteellisiä referaatteja, esseitä yms.

Opiskelutapa: Aktiivinen osallistuminen tapaamisiin, annettujen tehtävien (referaatit, esittelyt, arvostelut) suorittaminen ja portfolion laatiminen.

Arviointi: Jatkuva arviointi tuntiosallistumisen ja annettujen tehtävien suorittamisen perusteella.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Tentaattorin kanssa sovittavat kirjalliset tehtävät (essee, referaatti, arvostelu artikkelista).

Suositus ajoituksesta: Ennen proseminaaria.

 

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDON  (A-C) JOHDANTOKURSSI

3-5 op

Tavoite:  Tutustutaan valitun suuntautumisvaihtoehdon keskeisiin käsitteisiin ja tutkimussuuntauksiin. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee alan tutkimusta ja menetelmiä niin, että hän pystyy ymmärtämään alaa koskevaa kirjallisuutta ja käyttämään sitä hyväkseen omissa opinnoissaan.

Opiskelutapa: Kielten laitoksen yhteinen (A-B,) tai oppiaineen oma suuntautumisvaihtoehdon (C), johdantokurssi VENA231. KIELI  KULTTUURISENA ILMIÖNÄ JA TOIMINTANA.

Suositus ajoituksesta: Ennen proseminaaria. Joillekin suuntautumisvaihtoehtojen syventäville kursseille ei voi osallistua ennen kuin on  suorittanut kyseisen suuntautumisvaihtoehdon johdantokurssin (3 op). Jos opiskelija  haluaa sisällyttää syventäviin opintoihinsa oman suuntautumisvaihtoehtonsa lisäksi opintoja jostain muusta suuntautumisvaihtoehdosta, hänen tulee tarvittaessa siitäkin ensin suorittaa johdantokurssi. Syventäviä opintoja varten johdantokurssin voi suorittaa 5 op:n laajuisena.

 

VENA231  KIELI  KULTTUURISENA ILMIÖNÄ JA TOIMINTANA (C)

3 op

Tavoite: Annetaan yleisiä teoreettisia ja analyyttisiä valmiuksia tarkastella kieltä kulttuurisena ilmiönä ja toimintana. Tällä luodaan pohjaa opinnäytetöille ja jatko-opinnoille kieli ja kulttuuri -osa-alueeseen lukeutuvilla tutkimusaloilla. Opintojakso tarjoaa näkökulmia kielen ja kulttuurin problematiikkaan ja soveltuu opiskelijoille, jotka tavoittelevat erityisesti kulttuurisen ja kulttuurienvälisen kielenkäytön asiantuntijuutta.

Opiskelutapa: Luennot ja oheiskirjallisuutta (n. 70 s.).

Arviointi: Kertauskuulustelu.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti: A.D. Shmelev (2002), Russkaja jazykovaja model’ mira.

Suositus ajoituksesta: Ennen proseminaaria

 

KLSA007 TUTKIELMAN LAATIMISEN PERUSTEET

Tavoite ja sisältö: Kurssilla tutustutaan tutkimusprosessin eri vaiheisiin ja tutkielman laatimiseen: aiheen valintaan ja aineistoihin, aineiston keruuseen ja analyysiin sekä tutkielmatekstin rakentamiseen. Kurssi esittelee tutkimusprosessia erilaisten käytännön esimerkkien kautta.

Opiskelutapa: Proseminaari alkaa kielten laitoksen yhteisellä kurssilla tutkielman laatimisen perusteista. Kurssi kestää yhden periodin, ja osallistujat kirjoittavat siitä kokoavan loppuraportin, joka palautetaan oman proseminaariryhmän ohjaajalle. Kurssin jälkeen proseminaari jatkuu oppiainekohtaisissa proseminaariryhmissä. Kurssista ei anneta erikseen opintopisteitä, mutta se on silti pakollinen.

Suositus ajoituksesta: 3. opiskeluvuoden 1. periodi, ennen proseminaaria.

 

VENA501 PROSEMINAARI

12 op

Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat.

Tavoite: Harjaannutaan itsenäisiin tiedonhankinnan tapoihin, tieteellisen tutkielman tekemiseen ja tieteellisen tiedon kirjalliseen ja suulliseen raportointiin. Tutustutaan tutkimuksessa käytettäviin menetelmiin ja perehdytään tieteellisen kirjallisuuden lukemiseen. Proseminaarin aikana kirjoitetaan venäjänkielinen tutkielma kielen, kulttuurin tai kielenopetuksen alalta. Proseminaarityö esitellään muille proseminaariin osallistujille ja toimitaan opponenttina.

Opiskelutapa: Osallistuminen proseminaarityöskentelyyn, proseminaarityön laatiminen sekä opponointi.

Arviointi: Arviointiin vaikuttavat proseminaarityö, opponenttina toimiminen ja aktiivisuus keskusteluun osallistumisessa. Proseminaarityö voidaan hyväksyä kandidaatintutkielmaksi.

Suositus ajoituksesta: aineopintojen loppuvaihe. Ennen proseminaariin osallistumista on suoritettava Venäjällä opiskelu -jakso, VENA203 Tieteellinen viestintä, valitun suuntautumisvaihtoehdon johdantokurssi sekä KLSA077 Tutkielman laatimisen perusteet.

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT

 

VENS501 PRO GRADU -SEMINAARI

5 op

Kohderyhmä: Pääaineopiskelijat.

Tavoite: Venäjänkielisen seminaarin tavoitteena on edistää pro gradu -tutkielman laatimista auttamalla opiskelijaa tutkimusaiheen rajauksessa, aineistolähteiden ja tutkimuskirjallisuuden etsimisessä sekä tutkimuksen suunnittelussa. Seminaarissa syvennytään tutkimusmenetelmiin ja niiden soveltamiseen sekä tutkimustulosten esittämiseen esitelmän muodossa perustellen ja argumentoiden. Lisäksi harjoitellaan tieteellistä keskustelua venäjän kielellä.

Opiskelutapa: Seminaari-istuntoihin osallistuminen (2 lk), tutkimussuunnitelman laatiminen, venäjänkielinen kirjallinen esitelmä ja sen suullinen esittely, opponointi ja aktiivinen osallistuminen keskusteluun.

Suositus ajoituksesta: Edellyttää proseminaarin suorittamista.

Oheiskirjallisuus: Vl. A. Mireckij (1991), O jazyke diplomnoj raboty ja M. N. Mihajlov (1999), Per aspera ad astra ili Kak pisat’ diplomnuju rabotu.

 

VENS502 PRO GRADU -TUTKIELMA

40 op

Tavoite: Kehitetään tutkimuksen perusvalmiuksia: taitoa itsenäisesti hakea, eritellä ja arvioida kriittisesti olemassa olevaa tietoa sekä tuottaa ja soveltaa sitä. Harjoitetaan kykyä hahmottaa tutkimusongelma ja soveltaa sen käsittelyyn tieteellisiä tutkimusmenetelmiä. Laaditaan venäjäksi kirjallinen tutkielma, jossa esitellään tehty tutkimus ja arvioidaan sen merkitystä ja antia. Pro gradu -tutkielman aihe on hyväksytettävä aineen professorilla ennen tutkielmatyön aloittamista.

Opiskelutapa: Itsenäinen tutkielman kirjoittaminen, vapaaehtoinen kollokvio ja henkilökohtainen ohjaus.

Arviointi: Hyväksytty/hyvä/erinomainen. Arvioinnin suorittavat kaksi oppiaineen pääedustajan määräämää tarkastajaa, jotka antavat työstä kirjallisen lausunnon.

Tutkielman luovutus: Puhtaaksi kirjoitettu tutkielma toimitetaan laitokselle kahtena kappaleena, joista toinen on sidottu, sekä kirjastoon joko yhtenä sidottuna kappaleena tai sähköisenä versiona.

 

VENS 401 AMMATTISUUNTAUTUNUT KIELITAITO

5 op

Tavoite: Annetaan valmius selviytyä kieliasiantuntijalle kuuluvista erilaisista vaativista suullisista ja kirjallisista venäjän kielen työtehtävistä, jotka edellyttävät korrektia ääntämystä ja kirjallisten rakenteiden hallintaa. Harjoitellaan työtehtäviin kuuluvaa tiedonhankintaa (mm. tiedotusvälineet, Internet), tiedon muokkausta ja kriittistä arviointia. Opintojakso sisältää perusteet venäjänkielisten asiakirjojen laadinnasta venäjäksi.  

Opiskelutapa: Itsenäinen tiedonhaku ja sen kirjallinen ja suullinen esittäminen.

Arviointi: Suullisen kielitaidon osalta ääntämiskoe ja näyttökoe, jossa tarkistetaan läpikäytyjen teemojen hallinta. Kirjallisen kielitaidon osalta arvosteltava portfolio, johon opiskelija valitsee 4 parasta työtään. Loppuarvosana on osasuoritusten keskiarvo.

Suositus ajoituksesta: 4. opiskeluvuosi, aineopintojen jälkeen.

 


Suuntautumisvaihtoehdot (A-C) sekä  teoria- ja menetelmäopinnot (Y)

VENS103 INTONAATIO

5 op (Y, A)

Tavoite: Tutustutaan alan käsitteisiin ja venäjän intonaatioteorioihin sekä opetellaan jakamaan teksti intonaatiojaksoihin ja käyttämään alan venäjänkielistä terminologiaa intonaatioanalyysissa. Harjoitellaan intonaatiorakenteiden käyttöä eri kommunikaatiotilanteissa.

Opiskelutapa: A-osa (3 op): Luento, intonaatioanalyysi, tietokoneluokka- ja kielistudioharjoituksia sekä oheiskirjallisuus (n. 70 s.).

B-osa (2 op): kirjatentti opintojakson yhteydessä: L. V. Bondarko (1998), Fonetika sovremennogo russkogo jazyka, s.  230-246; G. N. Ivanova-Lukjanova (2003), Kul’tura ustnoj rechi. Intonatsija, pauzirovanie, logicheskoe udarenie, temp, ritm, s. 3-61; S. V. Kodzasov & O. V. Kryvnova (2001), Obshchaja fonetika, s. 380-403; N. D. Svetozarova (1982), Intonatsionnaja sistema russkogo jazyka, s. 24-53 ja 83-106; Fonetika spontannoj rechi (toim. N. D. Svetozarova) (1988), s. 140-172.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Tentitään A+B.

 

VENS105 LEKSIKOLOGIA

5 op (A)

Tavoite: Tutustutaan venäjän kielen sanaston muodostumiseen, sanastokerrostumiin, nykyvenäjän sanaston erityispiirteisiin sekä sanaston tutkimukseen.

Opiskelutapa: Kirjatentti J. P. Solodub & F. B. Al’breht (2003), Sovremennyj russkij jazyk. Leksika i frazeologija sovremennogo russkogo jazyka. Sopostavitel’nyj aspekt sekä artikkeleita sopimuksen mukaan.

 

VENS104 KULTTUURI VIERAAN KIELEN OPETTAMISESSA JA OPPIMISESSA

5 op (A)

Tavoite: Pyritään ymmärtämään toiseuden olemusta, identiteettejä sekä kulttuurienvälisen oppimisen ja kasvatuksen tekijöitä. Samalla tutustutaan tutkimusmetodeihin ja alan venäjänkieliseen terminologiaan.

Opiskelutapa:

A-osa (3 op): Luennot ja oheiskirjallisuus (n. 70 s.).

B-osa (2 op): Kirjatentti opintojakson yhteydessä: G. Jelizarova (2005), Kultura i obuchenie inostrannym jazykam, s. 3-259.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Tentitään A+B.

 

VENS203 KAUPALLINEN VENÄJÄ

5 op (B, C)

Tavoite: Tutustutaan Venäjän liiketoimintakulttuuriin ja kauppakirjeenvaihdon perusteisiin. Lisäksi opetellaan laatimaan liikekirjeitä yms. ja pohditaan venäläisen ja suomalaisen liiketoiminnan eroja.

Opiskelutapa:

A-osa (3 op): Luennot ja oheiskirjallisuus (n. 70 s.).

B-osa (2 op): Kirjatentti opintojakson yhteydessä: M. Haapaniemi & M. Moijanen & K. Muradjan (2003), Tak ili kak? Venäläistä tapakulttuuria suomalaisille.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: tentitään A+B.

 

VENS209 TYYLIOPPI                           

5 op (B)

Tavoite: Tarkastellaan tyylioppia sekä teorian että käytännön näkökulmasta. Perehdytään tyyliopin peruskäsitteisiin, kuten tyyliin, genreen, tekstilajiin jne. Esitellään funktionaaliset tyylit: lehtityyli, tieteellinen tyyli, virallinen asiatyyli ja puhekieli.

Opiskelutapa: Kirjatentti: A.I. Gorshkov (2001), Russkaja stilistika.

 

VENS210 MEDIAN KIELI

5 op (B)

Tavoite: Perehdytään mediadiskurssin tutkimukseen sekä nyky-Venäjän joukkotiedotusvälineiden (lehtien, TV:n, radion ja Internetin) käyttämään kieleen, sen kieliopillisiin, tyylillisiin ja sanastollisiin erityispiirteisiin.

Opiskelutapa:

A-osa (3 op): Luennot ja oheiskirjallisuus (n. 70 s.).

B-osa (2 op): Kirjatentti opintojakson yhteydessä: S.I. Smetanina (2002), Media-tekst v sisteme kul’tury, 5–252.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Tentitään A+B.

 

VENS211 VENÄLÄISEN TEKSTINTUTKIMUKSEN PERUSTEET

5 op (Y, B)

Tavoite: Perehdytään lähinnä venäläisen tekstin- ja diskurssintutkimuksen teoreettisiin ja metodologisiin peruskysymyksiin. Analysoidaan erilaisia tekstityyppejä ja -lajeja edustavia tekstejä, mikä valmistaa mm. seminaari- ja tutkielmatyöskentelyyn. Erityisen huomion kohteena ovat institutionaaliset (mainonnan, tieteen, talouselämän, koulutuksen, politiikan, tekniikan, hallinnon, median yms.) tekstit ja diskurssit muutoksineen.

Opiskelutapa:

A-osa (3 op): Luennot ja oheiskirjallisuus (n. 70 s.).

B-osa (2 op): Kirjatentti opintojakson yhteydessä: N.S. Valgina  (2003), Teorija teksta.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Tentitään A+B.

 

VENS301 SOSIOLINGVISTIIKKA

5 op (Y, B, C)

Tavoite: Perehdytään sosiolingvistiikan peruskäsitteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Tarkastellaan mm. kielellisiä normeja, variaatioita ja sosioekonomisten erojen heijastumista kieleen. Lisäksi tarkastellaan kieliasenteita, ts. miten sosiaalisten ja etnisten ryhmien suhtautuminen eri kieliin ja murteisiin eroaa toisistaan. Käsitellään mm. kielen ja sukupuolen välistä suhdetta, monikielisyyttä, kaksikielisyyttä, diglossiaa.

Opiskelutapa:

A-osa (3 op): Luennot ja oheiskirjallisuus (n. 70 s.).

B-osa (2 op): Kirjatentti opintojakson yhteydessä: L. Krysin (toim.) (2003), Sovremennyj russkij jazyk. Social’naja i funkcional’naja differenciacija, s. 11-100, 103-126, 151-239, 241-275, 455-495.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Tentitään A+B.

 

VENS302 KIELIKULTUROLOGIA

5 op (Y, C)

Tavoite: Tutustutaan kielikulturologian perusteisiin eli tarkastellaan sitä, miten kulttuuri muovaa ja ohjailee kielen kategorioita, ihmisen ajattelua ja kielellistä toimintaa. Lisäksi tutustutaan kielen käyttöön kulttuurin luomisen, kehittämisen ja säilyttämisen välineenä.

Opiskelutapa:

A-osa (3 op): Luennot ja oheiskirjallisuus (n. 70 s.).

B-osa (2 op): Kirjatentti opintojakson yhteydessä: B. Maslova (2001), Lingvokul’turologija.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Tentitään A+B.

 

VENS304 VENÄJÄN HISTORIAN JA KULTTUURIN KÄÄNTEITÄ 1900-LUVULLA

5 op (C)

Tavoite: Tarkastellaan Venäjän keskeisiä tapahtumia 1900-luvulla sekä niiden yhteiskunnallisia ja historiallisia taustoja.

Opiskelutapa: kirjatentti: V.P. Dmitrenko (otv. red.) (2001), Istorija Rossii.

 

Muut valinnaiset opinnot:

VENS602 TOISEN SLAAVILAISEN KIELEN ALKEET

4-5 op

Tavoite: Tutustutaan jonkin toisen slaavilaisen kielen rakenteeseen ja sanastoon ja tarkastellaan eroja ja yhteneväisyyksiä venäjän kielen ja muiden slaavilaisten kielten välillä.

Opiskelutapa: Suoritetaan jonkin toisen slaavilaisen kielen alkeiskurssi esim. XSL005 Slovakki 1.

 

VENS601 TYÖHARJOITTELU

5 op

Kohderyhmä: Muut kuin opettajaksi aikovat pääaineopiskelijat.

Tavoite: Edistetään korkeakoulun ja työelämän vuorovaikutusta, parannetaan opiskelumotivaatiota, sekä helpotetaan opiskelijan sijoittumista työelämään. Kartutetaan oman alan työkokemusta ja luodaan kontakteja työelämään.

Opiskelutapa: Työharjoittelu oppiaineen ennalta hyväksymässä harjoittelupaikassa (vähintään 3 kk) ja harjoittelun raportointi.

Suositus ajoituksesta: Aineopinnot suoritettu.

 

VENS701-710 VENÄJÄLLÄ SUORITETUT YLIMÄÄRÄISET KURSSIT

5 op

Tavoite: Opiskelija saa itseään kiinnostavalta alalta tiedollisia ja metodologisia valmiuksia syventävissä opinnoissa tapahtuvaa erikoistumista varten.

Opiskelutapa: Opiskelija voi kieliharjoittelussa tai muuten Venäjällä opiskellessaan suorittaa jonkin aihepiirin syventäviä kursseja. Korvaavuuksista on sovittava etukäteen amanuenssin kanssa.