29.08.2012

Venäjän kielen ja kulttuurin opetussuunnitelma 2012-2015

Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Osaamistavoitteet ja kursseilla harjoiteltavat yleiset työelämätaidot on kuvattu ensisijaisen suoritustavan mukaan. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Osaamista kuvataan arvosanan ”3/hyvä”  tasolla.

Opintojen rakentuminen vaihtelee pääaineen ja suuntautumisvaihtoehdon mukaan. Valitse oma opetussuunnitelmakuvauksesi näistä vaihtoehdoista:

Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korppi-kurssi- ja opintotietojärjestelmästä. Osa opinnoista suoritetaan Venäjällä, lisätietoja alla.

Opiskelu Venäjällä

Oleellinen osa Venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua on lukukauden (3,5 kk) opiskelu venäläisessä korkeakoulussa. Venäjällä opiskelua koordinoi Helsingin yliopistossa toimiva Aleksanteri-instituutti. Ulkomaan jakson aikana suoritetaan 24 op pakollisia aineopintoja (integroidut opinnot). Opintotuen saannin turvaamiseksi tulee huolehtia siitä, että tänäkin aikana kertyy riittävästi opintopisteitä. Venäjällä opiskelujakso ajoittuu pääaineopiskelijoilla toisen opintovuoden syksyyn. Ilmoittautuminen tapahtuu ensimmäisen vuoden keväällä. Välittömästi Venäjällä opiskelun päätyttyä opiskelijat kirjoittavat siitä äidinkielellään oppiaineeseen raportin, jossa arvioivat mm. oppimistaan, jakson onnistumiseen vaikuttaneita tekijöitä yms. Oppiaine järjestää Venäjälle opiskelemaan lähteville lyhyen valmennuskurssin, joka antaa teoreettisia valmiuksia kulttuurienvälisissä viestintätilanteissa toimimiseen ja helpottaa raportin kirjoittamista.

Opintojen ajoitus

Pääaineopiskelijoille suositellaan perusopintojen suorittamista kokonaisuudessaan ensimmäisen lukuvuoden aikana. Tällöin he voivat toisen opintovuoden syksyllä lähteä opiskelemaan Venäjälle ja suorittaa keväällä loput aineopinnot lukuun ottamatta kandidaattiseminaaria ja kandidaatintutkielmaa, jotka tehdään kolmantena vuonna. Syventävien opintojen suorittamisen voi aloittaa aineopintojen loppuvaiheessa.

Pääaineopiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehtonsa perusopintovaiheessa ja suorittaa suuntautumisopintoina joko A. KLSP005 Kohti opettajuutta (2 op) tai B. KLSP006 Kohti kieliasiantuntijuutta (2 op). Myös aineopintojen vaiheessa opiskelija valitsee oman suuntautumisvaihtoehtonsa A tai B mukaisesti 5 op:n johdantokurssin. Aineopintojen johdantokurssi on edellytyksenä ao. suuntautumisvaihtoehdon kursseille syventävissä opinnoissa. Syventävissä opinnoissa suuntautumisvaihtoehdon mukaisia opintoja suoritetaan lisää. Tutkinto valmistuu tehokkaimmin, jos opiskelija voi keskittyä sekä kandidaatintutkielmassaan että maisterintutkielmassaan samaan aiheeseen, kenties jopa samaan tutkimusongelmaan. Suuntautumisvaihtoehtoon liittyvien opintojen lisäksi syventäviin opintoihin sisältyy muitakin sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia opintojaksoja.