07.05.2012

Venäjän kielen ja kulttuurin sivuaineopiskelija

Venäjän kielen ja kulttuurin opetussuunnitelma 2012-2015

Sivuaineopiskelijan OPS

Alla on esitetty sivuaineopiskelijan opintosuunnitelman rakenne.

Opintojaksojen kuvaukset saat esiin yksittäistä opintojaksoa klikkaamalla. Opetus-/suorituskieli vaihtelee.

 

PERUSOPINNOT 26 op (28 op)

 

AINEOPINNOT 35 op

* Huom! Sivuaineopiskelijat, jotka ovat suorittaneet kurssin pääaineeseensa, eivät suorita kurssia. Kurssi on vapaaehtoinen muille sivuaineopiskelijoille.

 

 

SYVENTÄVÄT OPINNOT 60 op

Kielitieto VENS350 Nykyvenäjän muutostendenssit 5 op
Tutkijan taidot VENS500 Maisteriseminaari tai
KLSS148 Kielen opettamisen ja oppimisen maisteriseminaari tai
KLSS348 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari
5 op
VENS503 Sivututkielma 20 op
Valinnaiset suuntautumisopinnot
(30 op, joista vähintään 15 op VENS-kursseja)
VENS120 Dialoginen kielentutkimus 5 op
VENS130 Kulttuuri vieraan kielen oppimisessa 5 op
VENS140 Leksikologia 5 op
VENS230 Venäjän kielen vaihtelu 5 op
VENS240 Median kieli 5 op
VENS320 Sosiolingvistiikka 5 op
VENS330 Kielikulturologia 5 op
VENS360 Nykyvenäjän yhteiskuntatietous 2 op
KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen 5 op
KLSS104 Kielitaidon arviointi 5 op
KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen 5 op
KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka 5 op
KLSS146 Dialoginen ja sosiokulttuurinen kielentutkimus 5 op
KLSS147 Kulttuuria kielenopetukseen 5 op
KLSS149 Kielenopetuksen ajankohtaisia kysymyksiä 5 op
KLSS152 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Menetelmäpainotteinen työskentely 5 op
KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Työskentely tutkimusprojektissa 5 op
KLSS154 Kielen oppiminen ja opettamisen kysymyksiä: Lukupiirityöskentely 5 op
KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Itseopiskelu 5 op
KLSS158 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen 5 op
KLSS306 Kriittinen diskurssintutkimus 5 op
KLSS341 Mediadiskurssin tutkimus 5 op
KLSS322 Vuorovaikutuksen tutkimus 5 op
KLSS325 Diskurssintutkimuksen vaihtuva-alainen erikoistumiskurssi I 5 op
KLSS326 Diskurssintutkimuksen vaihtuva-alainen erikoistumiskurssi II 5 op
KLSS328 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen tutkimusprojektissa 5 op
KLSS329 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu 5 op
KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret 5 op
KLSS903 Kielikontaktit 5 op