09.05.2017

Venäjän kielen opetussuunnitelma 2015 - 2017

 

Opetussuunnitelma on opettajille ja opiskelijoille tarkoitettu ohjeisto siitä, mitä ja miten opiskellaan. Opetussuunnitelmassa kuvataan oppiaineen opintojen kokonaisrakenne ja etenemisjärjestys, opintokokonaisuuksien ja opintojaksojen osaamistavoitteet, opiskelutavat ja opintojaksojen arviointi. Osaamistavoitteet ja kursseilla harjoiteltavat yleiset työelämätaidot on kuvattu ensisijaisen suoritustavan mukaan. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin. Osaamista kuvataan arvosanan ”3/hyvä”  tasolla.

Tarkemmat tiedot kunkin lukuvuoden kontaktiopetuksesta löytyvät Korppi-kurssi- ja opintotietojärjestelmästä.

Venäjän kielen ja kulttuurin opinnot kehittävät asiantuntijuutta ja valmiuksia kielen oppimisen ja opettamisen ja/tai kieli-, teksti- ja vuorovaikutusosaamisen alalla. Perus-, aine- ja syventävien opintojen kokonaisuudet suoritettuaan opiskelijalla on seuraavat tiedot, taidot ja asenteet:

Venäjän kielen ja kulttuurin perusopinnot

Venäjän kielen ja kulttuurin perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • pystyy viestimään suullisesti ja kirjallisesti työ- ja arkielämän tilanteissa venäjän kielellä
 • osaa ylläpitää ja kehittää kielitaitoaan ja muuta kieliasiantuntijuuttaan omatoimisesti
 • tuntee venäjän kieliopin ja äännerakenteen keskeiset ilmiöt
 • tuntee Venäjän historiaa ja yhteiskuntaa ja venäläistä kirjallisuutta ja kulttuuria

Venäjän kielen ja kulttuurin aineopinnot

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa käyttää venäjän kieltä joustavasti työ- ja arkielämän viestintätilanteissa
 • tuntee monipuolisesti Venäjän historiaa, kulttuuria, kaunokirjallisuutta ja yhteiskunnallisia muutosprosesseja ja ymmärtää niiden merkityksen myös kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen näkökulmasta
 • tunnistaa venäläisen kulttuurin erityispiirteitä ja osaa soveltaa näitä tietoja työelämässä kohtaamiensa tarpeiden mukaan
 • osaa kuvailla venäjän kielen tutkimuksen keskeisiä kysymyksiä
 • ymmärtää kielen ja viestinnän merkityksen ja monimuotoisuuden yhteiskunnassa sekä työelämässä
 • tunnistaa kulttuurienvälisen viestinnän keskeiset piirteet ja haasteet sekä osaa ottaa ne huomioon viestinnässään
 • osaa toimia kieli-, viestintä- ja kulttuuriasiantuntijuutta vaativissa työtehtävissä
 • on kehittänyt tutkimuspohjaisen työskentelyn valmiuksiaan, joita ovat itsenäinen ja tavoitteellinen tiedonhankinta, tiedon kriittinen käsittely ja uuden tiedon tuottaminen ja soveltaminen

 

Venäjän kielen ja kulttuurin syventävät opinnot

Monialaisen kieliasiantuntijan opinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa käyttää kieltä työvälineenä joustavasti ja tehokkaasti erilaisissa tilanteissa ja erilaisiin tarkoituksiin sekä työskennellä luontevasti venäläisen kulttuurin keskellä.
 • osaa tarkastella kielenkäyttöä kriittisesti sekä soveltaa, kehitellä ja esittää tietoa työelämässä asiantuntijana kohtaamiensa tarpeiden mukaan.
 • osaa työskennellä luontevasti eri kulttuurien keskellä ja verkostoitua monialaisesti.
 • on syventänyt venäjän kielen ja kulttuurin tutkimusalueiden asiantuntijuuttaan ja tutkimuspohjaisen työskentelyn asiantuntijuuttaan: maisterin tutkielman tehtyään opiskelija on saavuttanut työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten
  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • ongelmanratkaisutaidot
  • kirjallisen viestinnän taidot
  • projektinhallinnan taidot
  • itsenäisen työskentelyn ja itsensä johtamisen taidot sekä
  • keskeneräisyyden sietokyky.

Kielen oppimisen ja opettamisen opinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa käyttää kieltä työvälineenä joustavasti erilaisissa tilanteissa ja erilaisiin tarkoituksiin
 • osaa työskennellä luontevasti eri kulttuurien keskellä ja verkostoitumaan monialaisesti.
 • osaa tarkastella kielenkäyttöä kriittisesti sekä soveltamaan, kehittelemään ja esittämään tietoa työelämässä asiantuntijana kohtaamiensa tarpeiden mukaan.
 • saa hyvät valmiudet kielten opettajan ammattiin, koulutuksen hallintoon tai suunnittelutehtäviin.
 • hallitsee opetettavan aineen ja osa toimia oman alansa kehittäjänä moniammatillisessa yhteistyössä
 • on syventänyt venäjän kielen ja kulttuurin tutkimusalueiden asiantuntijuuttaan ja tutkimuspohjaisen työskentelyn asiantuntijuuttaan: maisterin tutkielman tehtyään opiskelija on saavuttanut työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten
  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • ongelmanratkaisutaidot
  • kirjallisen viestinnän taidot
  • projektinhallinnan taidot
  • itsenäisen työskentelyn ja itsensä johtamisen taidot sekä
  • keskeneräisyyden sietokyky

 

Opintojen rakentuminen vaihtelee pääaineen ja suuntautumisvaihtoehdon mukaan. Valitse oma opetussuunnitelmakuvauksesi näistä vaihtoehdoista.

 

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi tähtäävä pääaineopiskelija

 

 

Kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntijaksi tähtäävän pääaineopiskelijan kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

HuK-tutkinnon rakenne 180 op

Pääaineopinnot 80 op

Sivuaineopinnot

 • venäjän kielen perusopinnot 30 op
 • venäjän kielen aineopinnot 50 op
 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus
 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja
 • pedagogisia opintoja (aineenopettajaksi opiskelevat)

Viestintä- ja kieliopinnot, vähintään 7–10 op

 • VENY097 Vieras kieli 3 op (voidaan kirjata suoritetuksi jonkin kieliaineen perusopinnoilla yleensä HuK-tutkinnon hakemisen yhteydessä)
 • Toinen kotimainen kieli 3 op (voidaan kirjata suoritetuksi ruotsin kielen perusopinnoilla yleensä HuK-tutkinnon hakemisen yhteydessä)
 • äidinkielen viestintä 3 op (ei ole välttämätöntä suorittaa, mikäli suorittaa suomen kielen perusopinnot)
 • VENY096 Kypsyysnäyte 1 op

Muut pakolliset opinnot, 3 op:

 • VENY003 Opinto- ja urasuunnittelu 1 op
 • HYVY001 Akateeminen opiskelukyky – muutakin kuin pisteitä 2 op

Muut opinnot (valinnaiset):

 • valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot
 • tieto- ja viestintäteknologian opinnot
 • erilliset työelämätaitoja edistävät opinnot
 • kansainvälisen vaihdon aikana suoritettavat opinnot
 • muut tutkintoa täydentävät opinnot

 

FM-tutkinnon rakenne 120 op

Pääaineopinnot 80 op

Muut opinnot 40 op

 • maisterintutkielma 40 op
 • muut venäjän kielen syventävät opinnot 40 op

Muut opinnot (valinnaiset)

KLSY107 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskeleville 5–10 op

 

 

 

Opintojaksot

 

 

 

Monialaiseksi kieliasiantuntijaksi tähtäävä pääaineopiskelija

 

Monialaiseksi kieliasiantuntijaksi tähtäävän pääaineopiskelijan kandidaatintutkinto rakentuu seuraavasti:

HuK-tutkinnon rakenne 180 op

Pääaineopinnot 80 op

Sivuaineopinnot

 • venäjän kielen perusopinnot 30 op
 • venäjän kielen aineopinnot 50 op
 • vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus
 • muita sivuaineita ja/tai valinnaisia opintoja

Viestintä- ja kieliopinnot, vähintään 7–10 op

 • VENY097 Vieras kieli 3 op (voidaan kirjata suoritetuksi jonkin kieliaineen perusopinnoilla yleensä HuK-tutkinnon hakemisen yhteydessä)
 • Toinen kotimainen kieli 3 op (voidaan kirjata suoritetuksi ruotsin perusopinnoilla yleensä HuK-tutkinnon hakemisen yhteydessä)
 • äidinkielen viestintä, 3 op (ei ole välttämätöntä suorittaa, mikäli suorittaa suomen kielen perusopinnot)
 • VENY096 Kypsyysnäyte 1 op

Muut pakolliset opinnot, 8 op:

Muut opinnot (valinnaiset):

 • valinnaiset viestintä- ja kieliopinnot
 • tieto- ja viestintäteknologian opinnot
 • erilliset työelämätaitoja edistävät opinnot
 • kansainvälisen vaihdon aikana suoritettavat opinnot
 • muut tutkintoa täydentävät opinnot

 

FM-tutkinnon rakenne 120 op

Pääaineopinnot 80 op

Muut opinnot 40 op

 • maisterintutkielma 40 op
 • muut venäjän kielen syventävät opinnot 40 op

 

 

 

Opintojaksot

 

 

 

Sivuaineopiskelija

 

Perusopinnot (26–28 op)

 

Perusopintojen minimiopintopistemäärä on 26 op (sellaisella opiskelijalla, jolla on kieli pääaineena ja joka on jo suorittanyt KLS-kurssit osana muun kielen opintojaan).

 

 

 

Aineopinnot (35 op)

 

 

* Huom! Sivuaineopiskelijat, jotka ovat suorittaneet kurssin pääaineeseensa, eivät suorita kurssia.

Kurssi on vapaaehtoinen muille sivuaineopiskelijoille.

 


Syventävät opinnot 60 op

Kielitieto

VENS350 Nykyvenäjän muutostendenssit

5 op
Tutkijan taidot

VENS500 Maisteriseminaari

TAI

KLSS148 Kielen oppimisen ja opettamisen maisteriseminaari

TAI

KLSS348 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari

5 op

VENS503 Sivututkielma

20 op

Valinnaiset suuntautumisopinnot
(valitse 30 op, joista
vähintään 15 op VENS-kursseja)

VENS130 Kulttuuri vieraan kielen oppimisessa

5 op

VENS140 Leksikologia

5 op

VENS230 Venäjän kielen vaihtelu

5 op

VENS240 Median kieli

5 op

VENS320 Sosiolingvistiikka

5 op

VENS330 Kielikulturologia

5 op

VENS360 Nykyvenäjän yhteiskuntatietous

2 op

KLSS104 Kielitaidon arviointi

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSS140 Kielikoulutuspolitiikka

5 op

KLSS153 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Työskentely tutkimusprojektissa

5 op

KLSS154 Kielen oppiminen ja opettamisen kysymyksiä: Lukupiirityöskentely

5 op

KLSS155 Kielen oppimisen ja opettamisen kysymyksiä: Itseopiskelu

5 op

KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS158 Suullisen kielitaidon oppiminen ja opettaminen

5 op

KLSS161 Kielitietoinen koulu

5 op

KLSS344 Tutkimustaidot: Kriittinen diskurssintutkimus ja muuttuva yhteiskunta

5 op

KLSS343 Monialainen kieliasiantuntija työssä

5 op

KLSS346 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa

5 op

KLSS329 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja: itseopiskelu

5 op

KLSS345 Diskurssi ja identiteetit

5 op

KLSS342 Multimodaalinen diskurssintutkimus

5 op

KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen

5 op

KLSS901 Eurooppalaisen kulttuurin juuret

5 op

KLSS162 Sanakirjan laatiminen, käyttö ja tutkimus

5 op

KLSS163 Länsimaisen kirjan historia

5 op

 

 

Opintojaksojen kuvaukset

 

Opiskelu Venäjällä

Oleellinen osa Venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua on lukukauden (3,5 kk) opiskelu venäläisessä korkeakoulussa. Venäjällä opiskelua koordinoi Helsingin yliopistossa toimiva Aleksanteri-instituutti. Ulkomaan jakson aikana suoritetaan 24 op pakollisia aineopintoja (integroidut opinnot). Opintotuen saannin turvaamiseksi tulee huolehtia siitä, että tänäkin aikana kertyy riittävästi opintopisteitä. Venäjällä opiskelu -jakso ajoittuu pääaineopiskelijoilla toisen opintovuoden syksyyn. Ilmoittautuminen tapahtuu ensimmäisen vuoden keväällä. Välittömästi Venäjällä opiskelun päätyttyä opiskelijat kirjoittavat siitä äidinkielellään oppiaineeseen raportin, jossa arvioivat mm. oppimistaan, jakson onnistumiseen vaikuttaneita tekijöitä yms. Oppiaine järjestää Venäjälle opiskelemaan lähteville lyhyen valmennuskurssin, joka antaa teoreettisia valmiuksia kulttuurienvälisissä viestintätilanteissa toimimiseen ja helpottaa raportin kirjoittamista.

 

Opintojen ajoitus

Pääaineopiskelijoille suositellaan perusopintojen suorittamista kokonaisuudessaan ensimmäisen lukuvuoden aikana. Tällöin he voivat toisen opintovuoden syksyllä lähteä opiskelemaan Venäjälle ja suorittaa keväällä loput aineopinnot lukuun ottamatta kandidaattiseminaaria ja kandidaatintutkielmaa, jotka tehdään kolmantena vuonna. Syventävien opintojen suorittamisen voi aloittaa aineopintojen loppuvaiheessa.

Pääaineopiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehtonsa perusopintovaiheessa ja suorittaa suuntautumisopintoina joko A. KLSP005  Kohti kielenopettajuutta 2 op  tai  B.  KLSP007 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta  2 op.  Myös aineopintojen vaiheessa opiskelija valitsee oman suuntautumisvaihtoehtonsa (A tai B) mukaisesti 5 op:n johdantokurssin. Aineopintojen johdantokurssi on edellytyksenä ao. suuntautumisvaihtoehdon kursseille syventävissä opinnoissa. Syventävissä opinnoissa suuntautumisvaihtoehdon mukaisia opintoja suoritetaan lisää. Tutkinto valmistuu tehokkaimmin, jos opiskelija voi keskittyä sekä kandidaatintutkielmassaan että maisterintutkielmassaan samaan aiheeseen, kenties jopa samaan tutkimusongelmaan. Suuntautumisvaihtoehtoon liittyvien opintojen lisäksi syventäviin opintoihin sisältyy muitakin sekä kaikille yhteisiä että valinnaisia opintojaksoja.

 

Perusopinnot

 

VENP002 Johdatus venäjän kielen tutkimukseen, 2 op

Kurssilla tutustutaan kielitieteen peruskäsitteisiin ja venäjänkieliseen kielitieteelliseen terminologiaan. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia analyyttisen ajattelun ja tiedon soveltamisen taitoja.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa luonnehtia kielen eri osa-alueita ja tunnistaa niitä yhdistävät ja erottavat piirteet
  • hallitsee osa-alueita kuvaavat keskeiset käsitteet venäjäksi ja osaa määritellä ne
  • kykenee soveltamaan oppimaansa venäjän kieleen.

Edeltävät tiedot: KLSP004  Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

Opiskelutapa: Luennot ja harjoitukset. Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti M. Ванхала-Анишевски (2003) Основы языкознания sekä A. Nikunlassi (2002) Johdatus venäjän kieleen ja sen tutkimukseen, s. 9-70.

Arviointi: Tentti; 0-5

Kirjallisuus: Oheislukemistona käytetään teosta M. Ванхала-Анишевски (2003) Основы языкознания.

Suositus ajoituksesta: Perusopintojen alussa.

Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu venäjää pääaineenaan lukeville ja niille sivuaineopiskelijoille, joiden pääaine ei ole kieli ja joilla ei ole suoritettuna kielitieteen opintoja missään kieliaineessa

 

 

VENP010 Johdatus venäjän kieleen, 6 op

Kurssilla lisätään venäjän kielen sanaston ja kieliopin tuntemusta ja harjoitellaan työelämässä tarvittavia suullisia ja kirjallisia viestintätaitoja.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • pystyy erottamaan oleellisen informaation sekä kirjallisista että suullisista teksteistä, jotka käsittelevät venäläistä yhteiskuntaa ja ihmisten arkielämää
  • osaa soveltaa nominien muodostukseen ja käyttöön liittyviä sääntöjä kirjoituksessaan ja puheessaan ja tuntee niihin liittyvät kielioppitermit venäjäksi ja suomeksi
  • pystyy viestimään tavallisimmissa puhetilanteissa venäjäksi

Edeltävät tiedot: -

Opiskelutapa: Harjoitukset (luetun- ja kuullunymmärtäminen, suullinen viestintä sekä kieliopilliset rakenteet).

Arviointi: Em. osa-alueiden arviointi; 0-5

Kirjallisuus: Oheislukemistona käytetään teosta M. Ojanen (1994) Grammatika: Venäjän kielioppi ja/tai M. Alestalo-Shepelenko & E. Hämäläinen (2005) Venäjän kielioppi. Venäjää aikuisille.

Suositus ajoituksesta: Perusopintojen alussa.

 

 

 

 

VENP104 Kielioppi, 3 op

Kurssilla perehdytään venäjän kielen keskeiseen kielioppiin ja harjoitellaan erityisesti suomenkieliselle venäjän oppijalle vaikeita kieliopillisia asioita.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee venäjän kielen kieliopista erityisesti verbien muodostukseen ja käyttöön liittyvät keskeiset säännöt ja osaa soveltaa niitä kielenkäytössään.
  • osaa käyttää prepositioita ja konjunktioita lauseita muodostaessaan
  • hallitsee venäjänkieliset verbeihin, prepositioihin ja konjunktioihin liittyvät kielioppitermit.

Edeltävät tiedot: -

Opiskelutapa: Luento, harjoitukset ja itsenäiset tehtävät. Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti: E.П. Ласкарева (2006) Чистая грамматика, s. 65-247., A. Mustajoki & M. Alestalo-Shepelenko (2001) Taipuisa venäjä, s. 73-101, A. Mustajoki & H. Niemensivu (1990) Venäjän kielen vaikeuksia, s. 7-97.

Arviointi: Kertauskuulustelujen (2) keskiarvo; 0-5

Kirjallisuus: Oheislukemistona käytetään А.Д. Кривоносов & Т. Ю. Редькина (2002) Знаю и люблю русские глаголы.

Suositus ajoituksesta: VENP010 Johdatus Venäjän kieleen -kurssin jälkeen.

 

VENP105 Ääntäminen ja fonetiikka, 2 op

Kurssilla tutustutaan venäjän äännerakenteeseen, opetellaan tuottamaan venäjän äänteitä sekä perehdytään niiden artikulatoriseen luokitteluun.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata kielen ilmiöitä foneettisin käsittein sekä suomeksi että venäjäksi
  • osaa omassa puheessaan tuottaa mm. painolliset ja painottomat vokaalit, liudentuneet ja liudentumattomat konsonantit sekä soinnillisuus-soinnittomuus distinktion konteksteissaan
  • käyttää omassa puheessaan lisäksi venäjän kielelle ominaisia prosodisia piirteitä kuten sanarytmiikkaa ja intonaatiorakenteita kohtalaisesti
  • hallitsee foneettisen tarkekirjoituksen (IPA) perusperiaatteet sovellettuna venäjän kieleen.

Edeltävät tiedot: -

Opiskelutapa: Teoria-alustukset ja ääntämisharjoitukset. Vaihtoehtoinen suoritustapa äidinkieleltään venäläisille: Kirjatentti V. de Silva, K. Mäkilä, H. Kärkkäinen & R. Ullakonoja (2010) Uusi venäjän ääntämisopas. Л.В. Бондарко (1998) Фонетика современного русского языка, s. 22-67, 153-229.

Arviointi: Ääntämiskoe ja teoriatentti; 0-5

Kirjallisuus: V. de Silva, K. Mäkilä, H. Kärkkäinen & R. Ullakonoja (2010) Uusi venäjän ääntämisopas.

 

 

 

VENP204 Kirjallinen viestintä I, 3 op

Kurssilla harjoitellaan erilaisten tekstien ja asiakirjojen tuottamista, mikä kehittää työelämässä tarvittavia tekstitaitoja.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa laatia aiheeltaan arkielämään liittyviä ohjattuja kirjoitelmia (kuvauksia, arviointeja ja kertomuksia)
  • osaa tuottaa lyhyitä asiatekstejä suomenkielisen aineiston pohjalta
  • hallitsee peruskielioppirakenteet

Edeltävät tiedot: -

Opiskelutapa: Laaditaan 5 lyhyehköä kirjoitelmaa ja 3 asiatekstiä. Vaihtoehtoinen suoritustapa: Laaditaan 5 pitkähköä kirjoitelmaa ja 5 asiatekstiä venäjäksi.

Arviointi: Kolmen parhaan kirjoitelman ja kahden parhaan asiatekstin keskiarvo; 0-5

 

VENP303 Suullinen viestintä I, 2 op

Kurssilla vahvistetaan suullista kielitaitoa ja opetellaan toimimaan kulttuurienvälisissä vuorovaikutustilanteissa. Kurssi kehittää esiintymis- ja ryhmätyötaitoja.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa osallistua keskusteluun arkitilanteisiin liittyvistä aiheista
  • osaa käyttää venäjänkielisen puheen intonaatiota
  • osaa valmistaa ja pitää lyhyitä puhe-esityksiä

Edeltävät tiedot: -

Opiskelutapa: Suullisen esiintymisen harjoittelu, ryhmä- ja parityöt. Vaihtoehtoinen suoritustapa: Riittävän suullisen kielitaidon osoittaminen haastattelussa.

Arviointi: Jatkuva arviointi tuntiosallistumisen ja annettujen tehtävien suorittamisen perusteella; 0-5

 

VENP401 Venäjän kaunokirjallisuus I, 2 op

Kurssilla tutustutaan venäläiseen kaunokirjallisuuteen ja kirjallisuuden historiaan.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee pääpiirteissään Venäjän kaunokirjallisuutta 1800-luvun lopulle asti: suuntaukset, keskeiset kirjailijat (elämäkerta ja tuotanto)
  • on lukenut ja tuntee alla mainitut teokset
  • ymmärtää kaunokirjallisuuden aseman venäläisessä kulttuurissa

Edeltävät tiedot: -

Opiskelutapa: Luento, kirjallisuuden itsenäinen lukeminen (osin suomeksi), suullinen esitelmä tunnilla. Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti: K. Ekonen & S. Turoma (toim.) (2011) Venäläisen kirjallisuuden historia, s. 15-44, 120-133, 160-168, 186-241, 253-347, 355-362 ja alla mainitut kaunokirjalliset teokset.

Arviointi: Esitelmän arviointi ja lopputentti; 0-5

Kirjallisuus: И. Тургенев, Ася; Первая любовь; Л. Толстой, После бала; А. Чехов, Лошадиная фамилия; Шуточка, Толстый и тонкий, Восклицательный знак.

 

VENP402 Venäjän kaunokirjallisuus II, 2 op

Kurssilla syvennetään venäläisen kaunokirjallisuuden ja kirjallisuuden historian tuntemusta.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee 1900−2000-luvun keskeisimpien kirjailijoiden elämänkerran ja tuotannon
  • on lukenut ja tuntee alla mainitut teokset
  • ymmärtää kirjallisuuden yhteyden Venäjän yhteiskuntaan ja kulttuuriin

Edeltävät tiedot: VENP401

Opiskelutapa: Kirjallisuuden itsenäinen lukeminen (osin suomeksi), luennot, teosten analyysi venäjäksi ja yhden kirjoitelman kirjoittaminen luetun pohjalta. Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti: K. Ekonen & S. Turoma (toim.) (2011) Venäläisen kirjallisuuden historia, s. 377-416, 437-479, 484-494, 525-539, 553-565, 567-628 ja alla mainitut kaunokirjalliset teokset.

Arviointi: Kirjoitelman arviointi ja lopputentti; 0-5

Kirjallisuus: М. Зощенко, Баня; Аристократка; История болезни; И Бунин, Холодная осень, Господин из Сан-Франциско; В. Шукшин, Рассказы; Л. Улицкая, Весёлые похороны.

 

 

VENP403 Venäjän historia, 2 op

Kurssilla tutustutaan Venäjän yhteiskunnan pääkehitysvaiheisiin. Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia tiedonhankkimistaitoja, suullisen esitelmän valmistelu- ja esiintymistaitoja, tietoteknisiä taitoja ja ryhmätyötaitoja.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee perustiedot Venäjän historiasta, politiikasta ja yhteiskunnasta
  • osaa kerätä aiheeseen liittyvää tietoa, pystyy ymmärtämään ja arvioimaan asiatekstejä
  • pystyy seuraamaan venäjänkielistä esitystä ja osaa pitää esitelmän kurssin teemoista.

Edeltävät tiedot: -

Opiskelutapa: Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen kurssityöskentelyyn, itseopiskelu, portfoliotyöskentely. Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti: K. Ketola & T. Vihavainen (2008) Venäjän historia suomalaisille yritysjohtajille.

Arviointi: Portfolio; 0-5

Kirjallisuus: kurssimateriaali

 

 

 

VENP404 Venäjän kulttuurihistoria, 2 op

Kurssi antaa perustiedot Venäjän kulttuurihistoriasta. Lisäksi harjoitellaan tiedonhankkimistaitoja, suullisen esitelmän valmistelu- ja esiintymistaitoja, tietoteknisiä taitoja ja ryhmätyötaitoja.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee perustiedot venäläisestä kulttuurista (pääpaino on venäläisessä kuvataiteessa ja musiikissa)
  • ymmärtää, miten venäläinen taide liittyy Venäjän historian, erityisesti aatehistorian viitekehykseen
  • osaa kerätä aiheeseen liittyvää tietoa, kykenee ymmärtämään ja arvioimaan asiatekstejä
  • pystyy ymmärtämään venäjänkielistä esitystä ja osaa pitää esitelmän kurssin jostakin kurssin teemasta

Edeltävät tiedot: -

Opiskelutapa: Luennot, ryhmätyöskentely, itseopiskelu, portfoliotyöskentely. Vaihtoehtoinen suoritustapa: Kirjatentti: P. Pesonen (2004) Venäjän kulttuurihistoria.

Arviointi: Portfolio; 0-5

Kirjallisuus: kurssimateriaali

 

 

 

VENP405 Venäjän kulttuurihistoria II, 2 op

Vapaavalintainen kurssi.  Kurssi laajentaa Venäjän kulttuurihistorian tuntemusta. Lisäksi harjoitellaan tiedonhankkimistaitoja, suullisen esitelmän valmistelu- ja esiintymistaitoja, tietoteknisiä taitoja ja ryhmätyötaitoja.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee venäläisen elokuvan kulttuuri-ilmiönä
  • ymmärtää, miten venäläinen elokuva liittyy Venäjän historian, erityisesti aatehistorian viitekehykseen
  • osaa kerätä aiheeseen liittyvää tietoa, kykenee ymmärtämään ja arvioimaan asiatekstejä
  • pystyy ymmärtämään venäjänkielistä luentoa ja osaa pitää esitelmän kurssin jostakin teemasta

Edeltävät tiedot: -

Opiskelutapa: Luennot, ryhmätyöskentely, itseopiskelu, portfoliotyöskentely.

Arviointi: Portfolio; 0-5

Kirjallisuus: kurssimateriaali

 

 

Aineopinnot

 

VENA001 Kieliharjoittelu, 2 op

Kieliharjoittelun aikana opiskelija parantaa käytännön kielitaitoaan intensiivisen opiskelun avulla ja tutustuu Venäjään, sen ihmisiin ja kulttuuriin. Kieliharjoittelussa kehitetään työelämässä tarvittavia kirjallisia ja suullisia vuorovaikutustaitoja, kirjallista ja suullista esitystä, kielitietoa sekä kulttuurintuntemusta, mikä tukee hyvien vuorovaikutustaitojen omaksumista ja hallintaa. Integroidun opiskelujakson aikana hän suorittaa aineopintojen kohdat VENA205 Verbioppi, VENA201 Kirjallinen viestintä 2, VENA206 Suullinen viestintä 2, VENA301 Venäjän historia, yhteiskunta ja kulttuuri, VENA401 Venäjän kaunokirjallisuus 3 (yhteensä 24 op). Mahdolliset muut Venäjällä suoritettavat opinnot kuuluvat kohtaan VENS721. Kieliharjoitteluun kuuluu pakollisena osana oppiaineen järjestämä valmennuskurssi, jossa opiskelija oppii teoreettisesti analysoimaan kulttuurienvälisiä viestintätilanteita ja suoriutumaan niistä. Valmennuskurssi suoritetaan keväällä ennen Venäjällä opiskelujaksoa ja kieliharjoittelun jakson päätyttyä laaditaan loppuraportti (vähimmäispituus 2−3 sivua).

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa kommunikoida venäjän kielellä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa
  • pystyy seuraamaan venäjänkielistä mediaa
  • osaa tehdä havaintoja kielestä, kulttuurista, yhteiskunnasta ja ihmisistä syventäen näin kielellistä ja kulttuurista tuntemustaan.
  • on syventänyt kansainvälistä osaamistaan opiskelu- tai työkokemuksella venäjänkielisellä alueella

Opiskelutapa: Opiskelu venäläisessä korkeakoulussa.

Suoritettujen opintojaksojen rekisteröinti: Venäjällä opiskelun aikana suoritetut opinnot on välittömästi jakson päätyttyä ilmoitettava oppiaineeseen korvaavuuksien toteamista ja rekisteröimistä varten.

Vaihtoehtoinen suoritustapa: Oleskelu Venäjällä (vähintään 2 kk) ja sen raportointi korvaa 2 op. Kieliharjoitteluun integroidut opintojaksot suoritetaan opetussuunnitelman mukaisesti Suomessa. Venäjänkielinen opiskelija voidaan vapauttaa kieliharjoittelusta (2 op), mikäli Venäjällä asumisesta ei ole kulunut enempää kuin viisi vuotta.

 

 

Suoritetaan Venäjällä

 

 

 

VENA201 Kirjallinen viestintä II, 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa kirjoittaa venäjäksi aineita, referaatteja ja esseitä
  • tuntee asiatyylin konventiot, osaa laatia esim. CV:n, hakemuksen, todistuksen.

Edeltävät tiedot: Suurin osa perusopinnoista

Opiskelutapa: Suoritetaan Venäjällä. Vaihtoehtoinen suoritustapa Suomessa: Laaditaan 5 asiatekstiä  ja referaatti kirjasta Д.В. Колесова & А.А. Харитонов (2003) Пишем эссе.

Arviointi: vaihtoehtoisessa suoritustavassaarvioidaan 4 parasta kirjoitusta; 0-5

Suositus ajoituksesta: Aineopintojen alkuvaihe

 

VENA206 Suullinen viestintä II, 4 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa viestiä suullisesti noudattaen yleisimpiä kulttuurisidonnaisen viestinnän ja vuorovaikutuksen sääntöjä.

Edeltävät tiedot: Suurin osa perusopinnoista

Opiskelutapa: Suoritetaan Venäjällä. Vaihtoehtoinen suoritustapa Suomessa: näyttökoe tai XVE0014 Venäjän kielen suullisen kielitaidon intensiivikurssi sekä XVE0017 Puhutun ja kirjoitetun venäjän kurssi.

Arviointi: suullinen koe; 0-5

Kirjallisuus: kurssimateriaali

Suositus ajoituksesta: Aineopintojen alkuvaihe

 

 

 

VENA205 Verbioppi, 3 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa soveltaa aspektimuotoihin, liikeverbeihin, etuliitteisiin verbeihin, passiiviin, partisiippeihin ja gerundien muodostukseen ja käyttöön liittyviä sääntöjä (ja sääntöjen poikkeuksia) omassa kielenkäytössään

Edeltävät tiedot: Suurin osa perusopinnoista

Opiskelutapa: Suoritetaan Venäjällä. Vaihtoehtoinen suoritustapa Suomessa: Kirjatentti: Зализняк, Анна, А. и Шмелёв, А. Д. (2000) Введение в русскую аспектологию.

Arviointi: koe; 0-5

Kirjallisuus: kurssimateriaali

Suositus ajoituksesta: Aineopintojen alkuvaihe

 

 

VENA301 Venäjän historia, yhteiskunta ja kulttuuri, 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee laajasti Venäjän historiaa, poliittista ja yhteiskunnallista elämää, maan kulttuuria ja ihmisten arkea

Edeltävät tiedot: Suurin osa perusopinnoista

Opiskelutapa: Suoritetaan Venäjällä. Vaihtoehtoinen suoritustapa Suomessa: Kirjatentti С.В. Рaсторгуев (2008) История России tai  А.П. Деревянко и Н.А. Шабельникова (2007) История России, s. 121-430.

Arviointi: koe; 0-5

Suositus ajoituksesta: Aineopintojen alkuvaihe

 

 

 

VENA401 Venäjän kaunokirjallisuus III, 5 op

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee laajasti venäläistä kaunokirjallisuutta ja osaa analysoida eri kirjailijoiden tuotantoa (ks. alla kirjallisuus)
  • ymmärtää kirjallisuuden yhteyden Venäjän yhteiskuntaan ja kulttuuriin

Edeltävät tiedot: Suurin osa perusopinnoista

Opiskelutapa: Suoritetaan kieliharjoittelussa kaunokirjallisuuden kurssi, jonka yhteydessä käsitellään alla mainittua kirjallisuutta. Vaihtoehtoinen suoritustapa Suomessa: Tutustutaan kirjailijoiden elämään ja tuotantoon ja kirjoitetaan 5 kirjallisuusaiheista esseetä ym. teoksista (aiheet sovittava tentaattorin kanssa).

Arviointi: koe; 0-5

Kirjallisuus: А.С. Пушкин: Станционный смотритель; Н.В. Гоголь: Ревизор;    И.C. Тургенев: Первая любовь; А.П. Чехов: Человек в футляре; М.А. Булгаков: Собачье сердце; М.А. Шолохов: Судьба человека; В.Г. Распутин: Уроки французского; Л.Е. Улицкая: Пиковая дама. С.Д. Довлатов: рассказ из цикла «Чемодан».

Suositus ajoituksesta: Aineopintojen alkuvaihe.

 

 

 

Suoritetaan Suomessa

 

 

 

VENA303 Venäläiset mediat, 2 op

Kurssilla tutustutaan monipuolisesti venäjänkielisiin joukkotiedotusvälineisiin. Lisäksi harjoitellaan tiedonhankkimistaitoja, suullisen esitelmän valmistelu- ja esiintymistaitoja, argumentaatiotaitoja sekä tietoteknisiä ja ryhmätyötaitoja.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee venäjänkielisen nykymedian eri muotoja
  • osaa etsiä tietoa ja arvioida sitä kriittisesti
  • osaa keskustella median välittämästä maailmankuvasta

Edeltävät tiedot: -

Opiskelutapa: Luennot, ryhmätöitä ja lyhyen esityksen laatiminen.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: kurssimateriaali

 

 

VENA104 Sanasto ja rakenteet, 4 op

Kurssilla perehdytään venäjän kielen sananmuodostukseen ja morfologiaan sekä harjaannutaan analysoimaan ja käyttämään venäjän lauserakenteita. Kurssi tukee kieliasiantuntijaksi kasvamista tarjoamalla opiskelijalle työkaluja kielen analyyttiseen tarkasteluun.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt venäjän morfologian, sananmuodostuksen ja syntaksin peruskäsitteisiin
  • tuntee venäjän sanaston keskeiset taivutukseen ja sananmuodostukseen liittyvät ilmiöt
  • tuntee venäjän keskeisimmät lauserakennetyypit ja lauseenjäsennyksen
  • osaa tarkastella kontrastiivisesta näkökulmasta venäjän ja suomen lauserakenteita.

Edeltävät tiedot: Suurin osa Venäjällä suoritettavista opinnoista

Opiskelutapa: luennot ja harjoitukset. Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti П.А. Лекант (ред.) (2001) Современный русский язык, s. 59-130, 163-179, 324-434 ja E.A. Земская (2005) Современный русский язык. Словообразование. Учебное пособие для студентов и аспирантов, преподавателей-филологов, s. 5-45, 253-320.

Arviointi: kaksi osakoetta; 0-5

Kirjallisuus: kurssimateriaali

 

 

 

VENA203 Tieteellinen viestintä, 2 op

Kurssilla opiskelija perehtyy venäläisen tieteellisen diskurssin erityispiirteisiin (konventioihin ja muotoihin) ja vahvistaa kielen muotojen hallintaa. Lisäksi harjoitellaan tiedonhankinta-, viestintä- ja raportointitaitoja, tietoteknisiä ja ryhmätyötaitoja sekä palautteen antamista ja vastaanottamista.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee tieteellisen työskentelyn periaatteet (tieteenfilosofiset, eettiset yms.)
  • hän osaa lukea vaikeitakin tieteellisiä tekstejä ja etsiä niistä olennaisen informaation
  • pystyy laatimaan venäjäksi mm. tieteellisiä referaatteja sekä
  • osaa raportoida niistä suullisesti.

Edeltävät tiedot: Perusopinnot

Opiskelutapa: Ryhmätyöt, itsenäinen opiskelu ja kirjallisuuskatsaus. Huom! Sivuaineopiskelijalla erillinen suoritus, joka sovitaan kurssi vastuuopettajan kanssa.

Arviointi: kurssityö; 0-5

Kirjallisuus: Kurssimateriaali

Suositus ajoituksesta: Kandidaattiseminaarin yhteydessä

 

VENA500 Kandidaattiseminaari, 3 op

Kandidaattiseminaarin aikana laaditaan kandidaatintutkielma. Kurssi harjaannuttaa työelämässä tarvittavia suullisia viestintätaitoja, esiintymistaitoa, palautteen antamisen taitoa sekä tiedon hankinnan ja raportoinnin taitoa.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa laatia suppean tutkimussuunnitelman
  • osaa hakea tietoa ja on tutustunut tutkimusaiheeseensa liittyvään kirjallisuuteen
  • hallitsee tutkimuksessa käytettävät menetelmät
  • osaa raportoida tutkimuksensa kirjallisesti sekä opponoida toisen työtä suullisesti.

Edeltävät tiedot: Perusopinnot

Opiskelutapa: osallistuminen kandidaattiseminaarityöskentelyyn, seminaarityön laatiminen sekä opponointi.

Arviointi: 0-5. Arviointiin vaikuttavat tutkimussuunnitelman laatiminen, oman seminaarityön suullinen esittäminen ja puolustaminen, opponenttina toimiminen ja aktiivinen osallistuminen seminaarityöskentelyyn.

Suositus ajoituksesta: aineopintojen loppuvaihe. Samanaikaisesti suoritettava VENA203 Tieteellinen viestintä.

 

 

VENA504 Kandidaatintutkielma, 7 op

Kandidaatintutkielmassa harjaannutaan projektin hallinnan, kriittisen ajattelun, analysoinnin, uuden tiedon tuottamisen sekä kirjallisiin raportoinnin taitoihin.

Kandidaatintutkielman laadittuaan, opiskelija osaa

  • nimetä tutkimussuuntauksia ja käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla kielentutkimuksen keskeisimpiä peruskäsitteitä
  • kuvailla tutkimusprosessin eri vaiheet
  • ohjatusti toteuttaa suppeahkon tutkimusprojektin
   • rajata aiheen ja etsiä siihen soveltuvaa tutkimuskirjallisuutta
   • laatia suppean tutkimussuunnitelman
   • muotoilla tutkimusongelman tai -kysymyksen
   • kerätä aineistoa ja analysoida sitä soveltuvilla menetelmillä
   • kirjoittaa tutkimusraportin hyvällä venäjän kielellä

Edeltävät tiedot: perusopinnot ja pääosa aineopinnoista suoritettu.

Opiskelutapa: itsenäinen työskentely, pienryhmätyöskentely, henkilökohtainen ohjaus. Opiskelija tallentaa tutkielman sähköisen version JYX-julkaisuarkistoon. Tallennusohjeet löytyvät tarvittaessa kirjaston sivuilta  https://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/opinnaytteet-verkkojulkaisu.

Arviointi: kandidaatintutkielma, tutkimusprosessin toteuttaminen, 0-5

Kirjallisuus: ohjaajan suosituksen mukaan

Suositus ajoituksesta: aineopintojen loppuvaihe. Samanaikaisesti suoritettava VENA203 Tieteellinen viestintä.

 

 

VENA600 Venäläisen kulttuurintuntemuksen itseopiskelupaketti, 3 op

Kurssi lisää venäläisen yhteiskunnan tuntemusta. Se harjaannuttaa työelämässä tarvittavaa kykyä itsenäiseen työhön, ajankäytön hallintaa ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia.

Opiskelutapa: kirjatentti Lotta Lounasmeri (toim.) (2011) Näin naapurista. Median ja kansalaisten Venäjä-kuvat tai Timo Vihavainen  (toim.) (2006) Opas venäläisyyteen.

Arviointi: 0-5.

 

 

Syventävät opinnot

VENS403 Ammattisuuntautunut kielitaito, 3 op

Kurssilla syvennetään erilaisissa kieliasiantuntijatehtävissä tarvittavia suullisia ja kirjallisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi vahvistetaan esiintymistaitoa, sosiaalisia ja ryhmätyötaitoja sekä reflektoidaan omaa osaamista.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • pystyy selviytymään vaativistakin venäjän kielen kieliasiantuntijan suullisista ja kirjallisista työtehtävistä
  • osaa hakea tietoa eri lähteistä, pystyy arvioimaan sitä kriittisesti ja soveltamaan sitä asiantuntijatehtävissä
  • hallitsee keskeisiä kieliasiantuntijan tekstitaitoja, mm. venäjänkielisen liikekirjeenvaihdon erityispiirteet.

Edeltävät tiedot: -

Opiskelutapa: Kurssityöskentely, itseopiskelu, harjoitustehtävät ja portfolio.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: kurssimateriaali

Suositus ajoituksesta: Syventävien opintojen alkuvaihe

 

 

 

VENS130 Kulttuuri vieraan kielen oppimisessa, 5 op

Kurssilla syvennytään didaktisiin kysymyksiin, jotka liittyvät autenttisten oppimateriaalien käyttöön venäläisen kulttuurin opetuksessa ja oppimisessa eri konteksteissa. Lisäksi harjoitellaan kriittistä ajattelua, ryhmätyötaitoja, palautteen antamista ja vastaanottamista sekä raportin laatimista.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee kielen- ja kulttuuritutkimuksen metodologian ja kykenee soveltamaan opittua käytäntöön
  • osaa havainnoida oman kulttuurinsa erityispiirteitä suhteessa opetettavaan kulttuuriin
  • osaa kohdata erilaisuutta, kykenee reflektoimaan omia tulkintojaan erilaisista käyttäytymistavoista ja osaa soveltaa tietämystään ja osaamistaan erilaisissa koulutustilanteissa.

Edeltävät tiedot: -

Opiskelutapa: Luento ja harjoitukset, itseopiskelu ja raportti.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: kurssimateriaali ja Г. Елизарова (2005) Культура и обучение иностранным языкам.

 

VENS350 Nykyvenäjän muutostendenssit, 5 op

Kurssilla perehdytään nykyvenäjän kehitystendensseihin ja opitaan tunnistamaan, miten kielen normit ovat muuttuneet sen eri käyttöalueilla. Kurssi kehittää vuorovaikutustaitoja, argumentaatiotaitoja, ryhmätyötaitoja sekä tiedonhankinnan ja tiedon kriittisen arvioinnin taitoja.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • on perillä nykyvenäjässä tapahtuvista prosesseista ja kielen yleisistä kehityssuunnista
  • ymmärtää ja pystyy arvioimaan venäjässä tapahtuneita ja parhaillaan tapahtuvia ortografisia, morfologisia, syntaktisia, semanttisia ja leksikaalisia (mm. uudis- ja vierassanat) muutoksia
  • tuntee näihin muutoksiin vaikuttavat yhteiskunnalliset syyt
  • on perillä normin ja variaation käsitteistä ja niiden ilmenemisestä nykyvenäjän kielessä.

Edeltävät tiedot: -

Opiskelutapa: Johdantoluennot ja lukupiiri. Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti Н.С. Валгина (2003) Активные процессы в современном русском языке; Л. П. Крысин (2003) Современный русский язык: социальная и функциональная дифференциация, (11-100).

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: kurssimateriaali

 

 

VENS500 Maisteriseminaari, 5 op

Seminaarissa laaditaan tutkimussuunnitelma sekä seminaarityö, joka on osa maisterintutkielmaa. Seminaarissa harjoitellaan myös projektin hallinnan, tiedon hankinnan, analysoinnin ja uuden tiedon tuottamisen taitoja. Sen lisäksi keskeisiä harjoiteltavia taitoja ovat suullinen ja kirjallinen esitystaito sekä palautteen vastaanottaminen ja antaminen.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

  • osaa rajata tutkimusongelman ja on kriittisesti perehtynyt sen edellyttämiin tutkimusmenetelmiin, teoreettisiin lähestymistapoihin ja lähdekirjallisuuteen
  • hallitsee venäjänkielisen tieteellisen kirjoittamisen konventiot
  • pystyy myös suullisesti perustelemaan omaa tutkimustaan sekä analysoimaan ja argumentoimaan muiden tutkimusasetelmaa.

Edeltävät tiedot: Edellyttää kandidaattiseminaarin suorittamista. Sivuaineopiskelijan ei tarvitse suorittaa kandidaattiseminaaria.

Opiskelutapa: Seminaarityöskentelyyn osallistuminen (2 lk). Ensimmäisenä lukukautena laaditaan tutkimussuunnitelman, joka esitellään seminaarissa. Toisena lukukautena laaditaan venäjänkielinen kirjallinen seminaarityö sekä opponoidaan toisen työ.

Arviointi: 0-5. Arvosana koostuu seminaariosallistumisesta, aktiivisuudesta, palautteenannosta muille/opponoinnista.  

Kirjallisuus: М.M. Михайлов (1999) Per aspera ad astra или Как писать дипломную работу.

Suositus ajoituksesta: 4. tai 5. opiskeluvuosi

 

VENS505 Maisterintutkielma, 40 op

Maisterintutkielma on maisterin tutkinnon edellyttämä kirjallinen opinnäyte. Siinä perehdytään laajemmin ja syvällisemmin kielen oppimisen ja opettamisen suuntautumisvaihtoehdon tai kieliasiantuntijan suuntautumisvaihtoehdon mukaiseen tutkimukseen ja tutkimusmenetelmiin. Tutkielman laatiminen harjoittaa työelämässä tarvittavia projektin hallinnan, tiedon hankinnan, analysoinnin ja uuden tiedon tuottamisen taitoja sekä kirjallisia raportointitaitoja.

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa

  • toteuttaa itsenäisesti laajahkon tutkimusprojektin
  • etsiä oman alan tärkeitä tutkimusaiheita
  • etsiä ja kriittisesti arvioida aikaisempaa tutkimusta
  • rajata aiheen ja muotoilla tutkimusongelman tai -kysymyksen
  • perustella tutkimuksensa teoreettisen viitekehyksen
  • kerätä aineiston ja analysoida se soveltuvilla menetelmillä
  • laatia tutkimusraportin, tutkielman.

Edeltävät tiedot: Maisteriseminaari.

Opiskelutapa: Maisterintutkielman aihe on hyväksytettävä aineen professorilla ennen tutkielmatyön aloittamista. Opiskelija työskentelee pääsääntöisesti itsenäisesti hyödyntäen tarvittaessa henkilökohtaista ohjausta.

Suositus ajoituksesta: 5. vuosi

Arviointi: Arvioinnin suorittavat kaksi oppiaineen pääedustajan määräämää tarkastajaa, jotka antavat työstä kirjallisen lausunnon. Asteikko: erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, välttävä, hylätty.

Tutkielman luovutus: Tutkielman lopullinen versio toimitetaan oppiaineen professorille pdf-tiedostona ja yhtenä paperitulosteena. Lisäksi kirjastoon toimitetaan sähköinen versio, joka julkaistaan JYX-julkaisuarkistossa (lopullinen hyväksytty versio ja  edellyttää aina opiskelijan lupaa julkaisuun).

 

 

 

VENS503 Sivututkielma, 20 op (sivuaineopiskelijoille)

Osaamistavoitteet: Sivututkielman tavoitteet ovat samat kuin pääainetutkielman (ks. VENS505). Sivututkielma on pituudeltaan maisterintutkielmaa lyhyempi.

Opiskelutapa: itsenäinen työskentely

Suositus ajoituksesta: 5. vuosi

Arviointi: hyväksytty-hylätty. Toisen aineen pääainetutkielma voidaan hyväksyä venäjän sivututkielmaksi alkuperäiskielellään, mikäli aiheesta on sovittu pää- ja sivuaineen ohjaajien kanssa ja työ on pääaineessa hyväksytty vähintään arvosanalla hyvä. On myös mahdollista kirjoittaa erillinen sivututkielma; se laaditaan venäjäksi.

 

VENS120 Dialoginen kielentutkimus, 5 op

Kurssilla perehdytään dialogiseen kielikäsitykseen, sen keskeisiin käsitteisiin sekä dialogisuuden oppihistoriaan. Kurssi kehittää vuorovaikutustaitoja, argumentaatiotaitoja, ryhmätyötaitoja sekä tiedonhankinnan ja tiedon kriittisen arvioinnin taitoja.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt dialogiseen kielikäsitykseen ja sen keskeisiin käsitteisiin
  • tuntee keskeistä dialogisuutta käsittelevää kirjallisuutta
  • on tutustunut dialogisuuden oppihistoriaan ja osaa sijoittaa sen kielentutkimuksen perinteeseen

Edeltävät tiedot: -

Opiskelutapa: Johdantoluennot ja lukupiiri, joka edellyttää sekä itsenäistä että ryhmätyöskentelyä.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: Ilm. myöh.

 

VENS140 Leksikologia, 5 op

Kurssilla perehdytään venäläisen sanastontutkimuksen pääsuuntauksiin sekä leksikologian keskeisiin käsitteisiin. Kurssi antaa opiskelijalle analyyttisia työkaluja, jotka ovat perusedellytys tekstien kriittiselle tarkastelulle.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • osaa selittää, miten venäjän kielen sanaston on muodostunut
  • osaa eritellä nykyvenäjän sanaston erityispiirteitä ja sanastoa koskevia kielellisiä prosesseja
  • osaa analysoida lekseemejä sekä tuntee sanaston tutkimuksen keskeisemmät metodit.

Edeltävät tiedot: -

Opiskelutapa: Kirjatentti

Arviointi: tentti; 0-5

Kirjallisuus: Н.М. Шанский (2007) (3 изд.) Лексикология современного русского языка; О.П. Ермакова (1996) Семантические процессы в лексике. Teoksessa E.A. Земская (toim.) Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995), s. 32-66; Л.П. Крысин (2008) Лексическое заимствование и калькирование Teoksessa Л.П. Крысин (toim.) Современный русский язык: активные процессы на рубеже XX-XXI веков, s. 167-184.

 

 

 

VENS230 Venäjän kielen vaihtelu, 5 op

Kurssilla perehdytään nykyvenäjän sosiaaliseen ja tyylillisen vaihteluun sekä tyyliopin peruskäsitteisiin.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • kykenee tunnistamaan eri tyylejä, tekstilajeja ja rekistereitä
  • tuntee venäläisen tyylintutkimuksen tradition ja hallitsee erityisesti funktionaalisen tyylijakoluokittelun: lehtityyli, tieteellinen tyyli, virallinen asiatyyli, kaunokirjallinen tyyli ja puhekieli
  • kykenee soveltamaan teoreettista tietoa analysoidessaan suullisia ja kirjallisia tekstejä.

Edeltävät tiedot: -

Opiskelutapa: Luennot, harjoitukset ja tiivistelmä tieteellisestä artikkelista. Vaihtoehtoinen suoritustapa: kirjatentti А.И. Горшков (2006) Русская стилистика. Стилистика текста и функциональная стилистика.

Arviointi: tentti; 0-5

Kirjallisuus: kurssimateriaali.

 

 

VENS240 Median kieli, 5 op

Kurssilla perehdytään venäjänkielisen mediadiskurssin tutkimukseen sekä erityisesti nyky-Venäjän joukkotiedotusvälineiden (lehtien, TV:n, radion ja Internetin) käyttämään kieleen. Kurssi kehittää vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä tiedonhankinnan ja tiedon kriittisen arvioinnin taitoja.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • on perehtynyt venäjänkielisen suullisen ja kirjallisen mediadiskurssin kieliopillisiin, tyylillisiin ja sanastollisiin erityispiirteisiin
  • kykenee analysoimaan ja arvioimaan tekstejä (esim. Integrumia hyödyntäen) niiden yhteiskunnallisen relevanssin kannalta, ts. miten ne heijastavat ja rakentavat venäläistä sosiokulttuurista kontekstia.

Edeltävät tiedot: -

Opiskelutapa: Johdantoluennot ja lukupiiri, joka edellyttää sekä itsenäistä että ryhmätyöskentelyä tai kirjatentti.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: Н.Е. Петрова и Л.В. Рацибурская (2011) Язык современных СМИ. Средства языковой агрессии, s. 7-148; Л.П. Крысин (отв. ред.) (2003) Современный русский язык. Социальная и функциональная дифференциация, s. 241-276; Язык средств массовой информации (под ред. М.Н. Володиной) (2008), s. 6-47, 183-263, 329-348, 366-373, 456-468, 479-494, 521-539.

 

VENS320 Sosiolingvistiikka, 5 op

Kurssilla perehdytään kieleen sosiaalisena ilmiönä ja sen käyttöön muuntuvassa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Kurssi kehittää vuorovaikutustaitoja, argumentaatiotaitoja, ryhmätyötaitoja sekä tiedonhankinnan ja tiedon kriittisen arvioinnin taitoja.

Osaamistavoite: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • hallitsee sosiolingvistiikan peruskäsitteet ja tutkimusmenetelmät
  • on perehtynyt venäjän kielen normien ja variaatioiden väliseen vuorovaikutukseen.
  • kykenee analysoimaan kielenpuhujien sosioekonomisten erojen vaikutusta kieleen sekä kieliasenteiden ilmenemistä, ts. miten sosiaalisten ja etnisten ryhmien suhtautuminen eri kieliin ja murteisiin eroaa toisistaan
  • osaa tieteellisesti arvioida mm. kielen ja sukupuolen välistä suhdetta, monikielisyyttä, kaksikielisyyttä, diglossiaa ja soveltaa tietämystään venäjänkieliseen kontekstiin.

Edeltävät tiedot: -

Opiskelutapa: Johdantoluennot ja lukupiiri, joka edellyttää sekä itsenäistä että ryhmätyöskentelyä.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: Н.Б. Вахтин и Е.В. Головко (2004) Социолингвистика и социология языка, s. 34-225; Е. В. Красильникова  (ред.) (2001) Русский язык зарубежья, s. 8-31, 51-61; М.В. Китайгородская и Н.Н. Розанова (2010) Языковое существование современного горожанина, s. 40-145;  Л.П. Крысин (отв. ред.) (2003) Современный русский язык. Социальная и функциональная дифференциация,s.  455-495.

 

 

 

 

 

 

VENS330 Kielikulturologia, 5 op

Kurssilla perehdytään kielen käytön merkitykseen kulttuurin luomisen ja säilyttämisen välineenä. Lisäksi harjoitellaan kriittistä ajattelua, ryhmätyö- ja raportointitaitoja.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • on teoreettisesti perehtynyt kieleen kulttuurisena ilmiönä ja toimintana
  • ymmärtää kielen käytön merkityksen kulttuurin luomisen, kehittämisen ja säilyttämisen välineenä
  • on syventänyt tietoaan Venäjän historiasta ja nykypäivän yhteiskunnasta
  • osaa sijoittaa yksittäiset ilmiöt laajaan kulttuurihistorialliseen kontekstiin.

Edeltävät tiedot: -

Opiskelutapa: Kurssityöskentely, itseopiskelu, harjoitustehtävät ja raportti.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus: kurssimateriaali ja В. Маслова (2001) Лингвокультурология.

 

 

VENS360 Nykyvenäjän yhteiskuntatietous, 2 op

Kurssilla syvennytään nyky-Venäjän yhteiskuntaan erityisesti suomalaisen Venäjä-tutkimuksen näkökulmasta. Kurssi kehittää tiedonhankinnan ja tiedon kriittisen arvioinnin taitoja.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee hyvin nyky-Venäjän keskeisimmät poliittiset ja yhteiskunnalliset ilmiöt ja niiden historiallisen taustan
  • on perehtynyt suomalaiseen Venäjä-tutkimukseen ja pystyy kriittisesti arvioimaan sitä.

Edeltävät tiedot: -

Opiskelutapa: Kirjatentti.

Arviointi: tentti; 0-5

Kirjallisuus: S. Salmenniemi & A. Rotkirch (toim.) (2008) Suhteiden Venäjä tai T. Vihavainen (2011) Itäraja häviää. Venäjän ja Suomen kaksi vuosisataa.

 

 

Muut valinnaiset syventävät opinnot:

 

VENS721-729 Venäjällä suoritetut valinnaiset kurssit, 5 op

Tavoite: Opiskelija saa itseään kiinnostavalta alalta tiedollisia ja metodologisia valmiuksia syventävissä opinnoissa tapahtuvaa erikoistumista varten.

Opiskelutapa: Opiskelija voi kieliharjoittelussa tai muuten Venäjällä opiskellessaan suorittaa jonkin aihepiirin syventäviä kursseja. Korvaavuuksista on sovittava etukäteen amanuenssin kanssa.