22.11.2017

eHOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2017-2018

 

eHOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2017-2018

 

Tämä ohje on tarkoitettu niille kielten aineenopettajakoulutuksen koulutusohjelman  ja monialaisen kieliasiantuntijan koulutusohjelman venäjän kielen ja kulttuurinopintosuunnan pääaineopiskelijoille,  jotka aloittavat opintonsa 1.8.2017. eHOPS-koulutus  järjestetään opiskelijoille kurssin VENY003 Opinto- ja urasuunnittelun aikana.
 
 
Venäjän kieli ja kulttuuri

Mikä eHOPS? eHOPS on opiskelijan (elektroninen) henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka auttaa opintojen suunnittelussa ja hallinnassa sekä ohjaa hyviin oppimistuloksiin omien tavoitteiden mukaisesti. Se on itsetuntemuksen ja itsensä kehittämisen apuväline.

 

Miksi? eHOPS suuntaa tulevaisuuteen, jopa työelämään asti. eHOPS on kuitenkin joustava: vahvuudet ja varsinkin tavoitteet voivat muuttua, joten myös eHOPSia voi muuttaa milloin haluaa.

 

Pääasia eHOPSin laatimisessa on, että pohdit mitä ja miten haluat opiskella, ja mitkä ovat opintojesi tavoitteet. Oppiaineiden opettajatuutorit tukevat perusteltuja aine- ja kurssivalintojasi sekä hyvää oppimistasi ja tehokasta etenemistä opinnoissasi. Opettajatuutorisi kanssa käyt aikaan henkilökohtaisesti  suunnitelmasi läpi.

 

Milloin? Opiskelija tekee alustavan eHOPSinsa mahdollisimman varhain ensimmäisenä opiskeluvuonna. Opinto-ohjaaja antaa neuvoja ja tukea eHOPSin laadintaan tai opintosuunnitelma voidaan tehdä osana opettajatutorointia. Suunnitelma säilytetään, sitä täydennetään jo ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä ja päivitetään opinto-ohjaajan tuella koko opintojen ajan.

 

Miten? Kielten aineenopettajakoulutuksen venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunnan ja Monialaisen kieliasiantuntijan koulutusohjelman venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunnan pääaineopiskelijat tekevät eHOPSin Korpissa.

 

eHOPSin teko-ohjeet ovat Korppi-järjestelmässä sivulla:
https://korppi.jyu.fi/kotka/help/hopsStudent.jsp

 

 

eHOP­Sin ra­ken­ne

1. Tausta- ja tavoitetaso
Tässä osassa käsitellään uraasi koskevia keskeisiä ja syvällisiä  kysymyksiä. Tavoitteena on rohkaista Sinua omaan ajatteluun sekä perusteltuihin ratkaisuihin. Ajatuksesi voit kirjata Korpissa  kohdasta Kyselyt löytyviin avoimiin kysymyksiin. Kyselyihin pääset myös eHOPSisi alussa olevista linkeistä (eHOPS kysely ja Kansainvälistymiskysely KLS 2015-2022).  eHOPS kysely sisältää  pohdiskelua opintojen tavoitteista, opiskelutavasta, työelämään suuntautumisesta jne. Kaikkiin kysymyksiin ei siinä toki tarvitse vastata, ainoastaan niihin joihin tuntuu olevan valmis vastaus tällä hetkellä. Myöhemmin sitä voi täydentää ja muuttaa tarvittaessa. Useimpia kysymyksiä on jo pohdittu opettajatuurotapaamisissa, joten moniin kohtiin sinulla on jo vastauksia valmiina tai niitä pohditaan ensimmäisen vuoden tapaamisissa.

 

Tässä osassa täytät siis lomakkeet eHOPS kysely ja Kansainvälistymiskysely KLS 2015-2022

2. Sisältöosa
Tässä osassa laadit itsellesi opintosuunnitelman pääaineen ja sivuaineiden kurssisisältöineen ja aikatauluineen. Korpista löytyy kunkin pääaineen koulutusohjelmien tutkinto-ohjelmat ja malliopintosuunnitelmia. Tässä osassa valitset opintoihisi sisältöjä (kursseja, opintokokonaisuuksia), jotka auttavat määrittelemiäsi tavoitteita kohti. Korpin kalenteriominaisuus on lukujärjestyksen hallinnassa oivallinen työväline.

 

Vastattuasi kyselyihin eHOPS kysely ja Kansainvälistymiskysely, siirry yläreunasta välilehdelle Muokkausnäkymä, jossa voit tehdä oman opintosuunnitelmasi sisältöosan.

Käy­tän­nön oh­jei­ta eHOP­Sin te­koon

Opintosuunnitelman tausta- ja tavoitetaso ja sisältöosa tehdään Korpissa. Järjestelmä sisältää koulutusohjelman tutkinto-ohjelman  ja opintosuunnan mukaan laaditun tutkintorakenteen, jota käytetään hyödyksi oman opintosuunnitelman rakenteen tekemisessä. Ensimmäisenä vastataan tausta- ja tavoitetason kyselylomakkeisiin ja sen jälkeen tehdään tutkinnon rakenne sisältöosana.

 

Kirjaudu yliopistotunnuksellasi Korppiin. Mene kohtaan Opintojen suunnittelu vasemman reunan puussa. Sen alta löytyvät linkit Opintosuunnitelmat, Tutkintorakenteet ja Opintokokonaisuudet. Opintosuunnitelmat-sivulta löytyvät opiskelijan itsensä tekemät suunnitelmat, jotka ovat joko suunnitteilla, aktiiviset tai vanhentuneet -tilassa.

 

Voit luoda uuden opintosuunnitelman Luo uusi -linkistä. Aloita uuden opintosuunnitelman luonti etsimällä sopivan koulutusohjelman tutkinto-ohjelma  opintosuunnitelmasi pohjaksi organisaation avulla. Valitse organisaatioksi koulutusohjelmasi mukaisesti Kieli- ja viestintätieteiden laitos (KIVI). Löytyneistä tutkinto-ohjelmista  valitse v. 2017-2020 yhdistetty kandidaatin ja maisterin tutkinto (HuK+FM) omassa pääaineessasi, tai jos suoritat vain maisterin tutkinnon, voit käyttää pelkkää maisterin tutkinnon (FM) rakennetta. Valittavissa olevia tutkinto-ohjelmia ovat

 

venäjän kielessä ja kulttuurissa:    Huom! Valitse tässä kohdassa tutkinto-ohjelmasi  mukaan joko kielten aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma (HuK+FM) venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta  2017-2020 tai monialaisen kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma (HuK+FM) venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta  2017-2020.

 •  Kielten aineenopettajan kandidaatti- ja maisteriohjelma (HuK+FM) , venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta (2017-2020)

 • Monialaisen kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma (HuK+FM), venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta (2017-2020)

 Vain maisteritutkinnon (FM) suorittavat opiskelijat voivat valita jomman kumman seuraavista oman tutkinto-ohjelmansa mukaisesti:

 •  Kielten aineenopettajan maisteriohjelma, venäjän kielen ja kulttuurin opintosuunta (2017-2020)  (FM)
 •  Monialaisen kieliasiantuntijan maisteriohjelma, venäjän kielen ja kulttuurin  opintosuunta (2017-2020) (FM)

 

 Jokaisessa tutkintorakenteessa on valmiina runko pääaineen perusopinnoista syventäviin opintoihin saakka, viestintä- ja kieliopinnot , yleisopinnot sekä sivuaineopinnot. Pääaineen opinnot kannattaa sijoittaa suunnitelmaan aikatauluttaen ne siten, että kieliopintojen suorittamisjärjestys ja seminaariin pääsy otetaan siinä huomioon samoin kuin mahdolliset kieliharjoittelu ja  työharjoittelu ja vaihto-opiskeluvuosi.  Koska opetusohjelman tarjonta ja kurssien aikataulut muuttuvat jonkin verran vuosittain on mahdotonta laatia sellaista suunnitelmaa ja aikataulutusta, joka täysin pitäisi paikkansa myös tulevaisuudessa. eHOPSin sisältöä ja aikatauluja voi - ja kannattaakin - muuttaa aina silloin kun tarvitaan! Opintosuunnitelma elää jatkuvasti, vaikka perusrakenne saadaankin heti alussa.

 

 • Viestintä- ja kieliopintoihin voi sijoittaa muokkaus-tilassa kursseja klikkaamalla: opintojakso tallentuu opintosuunnitelmaan kun valitsee opintojakson perässä olevan tyhjän ruudun ja klikkaa Tallenna- painiketta.
 • Kohtaan Vieras kieli ei tarvitse hakea kursseja, jos opiskelija on tiedekunnan ohjeen mukaan esim. suorittanut  yhden vieraan kielen perusopinnot 1 vieraassa kielessä . Nykyisin tutkinnon pohjarakenteessa on jo koodi VENY1097 Vieras kieli (venäjä), joten sen voi valita ja aikatauluttaa eHOPSiin.    (ks. ohje uuden tutkinnon viestintä- ja kieliopinnoista: https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/pikaohjeet/tutkinto-opas

 

 

 • Sivuaineopintoihin voit hakea valmiita opintokokonaisuuksia muista oppiaineista. Paina Lisää muuta ja valitse sen jälkeen välilehti Lisää muu opintokokonaisuus. Valitse laitos/oppiaine-ruutuun esim. Italian kieli -> 

  Italian kielen perusopinnot, linja A (italian kieli) (valinnainen opintokokonaisuus) 2017-2020 ja lopuksi Tallenna.

 • Kasvatustieteelliset opinnot : Kasvatustieteen opinnot voidaan aloittaa seuraavilla opinnoilla
 • KTKPER Kasvatustieteen perusopinnot  2017-2020 (pää- ja sivuaineopiskelijoille)
 • organisaatio on Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta
 • Pedagogiset sivuaineopinnot opettajankoulutukseen suoravalinnan kautta: Sivuaineen opinnot aloitetaan seuraavilla opintokokonaisuuksilla.
 • KTKPER-AIKO Kasvatustieteen perusopinnot  (aineenopettajaopiskelijoille) 2017-2020 (sivuaineopiskelijoille)
 • OPEAIN-1  (opettajan pedagogiset aineopinnot) 2017-2020
 • (organisaatio on kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta)
 • Voit myös liittää yksittäisiä opintojaksoja suunnitelmaasi. Voit lisätä opintojakson valitsemalla ensin Lisää muuta ja sitten välilehden Lisää muu opintojakso jne.
 • Jos haluat liittää muualla suoritetun opintojakson tai opintokokonaisuuden, jolle ei löydy koodia Korpista eHOPSiisi, niin valitse ensin Lisää muuta, sitten Lisää muualla suoritettuja opintoja ja kirjoita tiedot alkuperäinen koodi, alkuperäinen nimi, ov:määrä ja op:määrä lomakkeeseen ja Tallenna.
 • Jos olet suorittanut opintojakson jo aikaisemmin vanhalla opintojaksokoodilla, poista suunnitelmastasi opintojakson uusi koodi ja lisää sen tilalle vanha koodi. Tällöin vanhalle koodille tehty suorituskin tulee näkymään suunnitelmassasi oikeassa kohdassa. Tämä tietysti edellyttää, että uusi opintojakso voidaan korvata vanhalla opintojaksolla.
 • Toinen tapa saada jo suoritettu opintojakso näkymään suunnitelmaan, on valita kohdassa Lisää muuta kohta Hae suoritetut, jonka jälkeen esiin tulevasta listasta voit valita haluamasi opintojakson ja painaa lopuksi painiketta Lisää suunnitelmaan.
 • Lisää eHOPSiisi myös perustelu, jos olet poistanut pakollisen kurssin, joka korvautuu jollakin muulla suorituksella.

On­gel­ma­ti­lan­teis­sa:

 • Jos et löydä haluamasi oppiaineen opintokokonaisuutta (tai opintojaksoa), niin se voi johtua siitä, että kokonaisuutta (tai opintojaksoa) ei ole vielä syötetty Korppiin, joten sinun täytyy toistaiseksi jättää kohta tekemättä ja palata myöhemmin asiaan.
 • Jos kokonaisuutta ei löydy, voi opiskelija myös luoda oman ryhmittelyn ja valita sen alle kokonaisuuteen kuuluvat kurssit. Venäjän kielen ja kulttuurin kaikki opintokokonaisuudet on kuitenkin jo kaikki syötetty Korppiin. Ne löytyvät helpoiten oppiaineen kohdalta ja myös Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen kohdalta.
 • Korpissa on myös omat ohjeet ongelmatilanteisiin.

eHOPS-mer­kin­nöis­tä:

 • Opintosuunnitelman yläreunassa kohdassa op:t, näkyvät luvut tarkoittavat vasemmalta oikealle seuraavia op-määriä: suoritettu määrä / suunniteltu määrä / opetussuunnitelmassa oleva määrä
 • Tummanharmaa pohja tarkoittaa, että opintojaksoa ei ole vielä valittu suunnitelmaan. Suoritettu opintojakso näkyy vihreällä pohjalla. Valittu opintojakso näkyy keltaisella pohjalla.

Ohjelmassa on monta osaa: rakennenäkymä, aikataulunäkymä, muokkausnäkymä, vaatimusten noudattaminen, perustelut, kyselyt, yleiset tiedot:

 

 • Rakennenäkymässä voit tarkastella suunnitelmasi rakennetta oppiaineittain ja tasoittain, op-määriä.
 • Aikataulutusnäkymässä näkyvät suunnitelmasi kurssit vuosittain, lukukausittain ja samalla näet paljonko opintopisteitä  kertyy millekin lukukaudelle ja siinä näkyy myös suoritusaika ja arvolause. Voit aikatauluttaa kurssit tässä näkymässä.
 • Muokkausnäkymässä on tärkein näkymä ja siinä voit muokata suunnitelmaasi, lisätä opintokokonaisuuksia ja kursseja, muokata opintokokonaisuuksien ja viestintä- ja kieliopintojen sisältöä silloin, kun on kyse valinnaisista opintojaksoista, aikatauluttaa kurssit, poistaa kursseja, jne. Voit myös siirtää haluamasi opintojakson toiseen kohtaan Siirrä-toiminnon avulla. Lisäksi voit kirjoittaa perustelun kurssille kohdasta Perustelut -> Lisää.
 • Kyselyt-näkymässä ovat eHOPSiin liitetyt kyselyt, joihin opiskelijoiden odotetaan vastaavan.
 • Vaatimusten noudattaminen -välilehdeltä löytyy tieto siitä miten kurssivalinta noudattaa tutkintovaatimuksia.
 • Yleiset tiedot -välilehdellä voi antaa suunnitelman nimen ja muuttaa suunnitelman tilaa ja antaa oikeuksia esim. tarkasteluoikeus.

Ikonien selitykset Vaatimusten noudattaminen -välilehdellä:

 

 • Vihreä ympyrä tarkoittaa, että kyseessä on tutkinto-ohjelmaan kuuluva suunniteltu elementti.
 • Punainen neliö tarkoittaa, että kyseessä on  suunnitelmassa mukana oleva, ei tutkinto-ohjelmaan kuuluva elementti.
 • Punainen kolmio tarkoittaa, että kyseessä suunnittelematon tutkinto-ohjelmassa pakollisena kuuluva elementti.
 • Punainen huutomerkki tarkoittaa, että kyseessä on elementti, joka on tutkinto-ohjelmassa pakollinen, mutta ei ole mukana suunnitelmassa.
 • k-merkki tarkoittaa elementtiä, joka on korvattu toisella opintojaksolla.

Kurssin kohdalle voi lisätä perusteluja. Tällä sivulla voit perustella, kommentoida, arvioida suoritustasi opintojakson jälkeen jne. Perusteluja ei voi poistaa. Viimeisintä omaa perustelua voi muokata, jos kukaan muu ei ole sen jälkeen lisännyt perusteluja.