16.12.2014

eHOPS - henkilökohtainen opintosuunnitelma 2014-2015

Venäjän kieli ja kulttuuri

Mikä eHOPS? eHOPS on opiskelijan (elektroninen) henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka auttaa opintojen suunnittelussa ja hallinnassa sekä ohjaa hyviin oppimistuloksiin omien tavoitteiden mukaisesti. Se on itsetuntemuksen ja itsensä kehittämisen apuväline.

Miksi? eHOPS suuntaa tulevaisuuteen, jopa työelämään asti. eHOPS on kuitenkin joustava: vahvuudet ja varsinkin tavoitteet voivat muuttua, joten myös eHOPSia voi muuttaa milloin haluaa.

Pääasia eHOPSin laatimisessa on, että pohdit mitä ja miten haluat opiskella, ja mitkä ovat opintojesi tavoitteet. Oppaineiden opettajatuutorit tukevat perusteltuja aine- ja kurssivalintojasi sekä hyvää oppimistasi ja tehokasta etenemistä opinnoissasi. Opettajatuutorisi kanssa käyt aikaan henkilökohtaisesti  suunnitelmasi läpi.

Milloin? Opiskelija tekee alustavan eHOPSinsa mahdollisimman varhain ensimmäisenä opiskeluvuonna. Opinto-ohjaaja antaa neuvoja ja tukea eHOPSin laadintaan tai opintosuunnitelma voidaan tehdä osana opettajatutorointia. Suunnitelma säilytetään, sitä täydennetään jo ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä ja päivitetään opinto-ohjaajan tuella koko opintojen ajan.

Miten? Venäjän kielen ja kulttuurin pääaineopiskelijat tekevät eHOPSin Korpissa.

eHOPSin teko-ohjeet ovat Korppi-järjestelmässä sivulla:
https://korppi.jyu.fi/kotka/help/hopsStudent.jsp


eHOPSin rakenne

1. Tausta- ja tavoitetaso
Tässä osassa käsitellään uraasi koskevia keskeisiä ja syvällisiä  kysymyksiä. Tavoitteena on rohkaista Sinua omaan ajatteluun sekä perusteltuihin ratkaisuihin. Ajatuksesi voit kirjata Korpissa  kohdasta Kyselyt löytyviin avoimiin kysymyksiin. Kyselyihin pääset myös eHOPSisi alussa olevista linkeistä (eHOPS kysely ja Kansainvälistymiskysely) eHOPS kysely sisältää  pohdiskelua opintojen tavoitteista, opiskelutavasta, työelämään suuntautumisesta jne. Kaikkiin kysymyksiin ei siinä toki tarvitse vastata, ainoastaan niihin joihin tuntuu olevan valmis vastaus tällä hetkellä. Myöhemmin sitä voi täydentää ja muuttaa tarvittaessa. Useimpia kysymyksiä on jo pohdittu opettajatuurotapaamisissa, joten moniin kohtiin sinulla on jo vastauksia valmiina tai niitä pohditaan ensimmäisen vuoden tapaamisissa.

Tässä osassa täytät siis lomakkeet eHOPS kysely ja Kansainvälistymiskysely KLS 2011-2016.

2. Sisältöosa
Tässä osassa laadit itsellesi opintosuunnitelman pääaineen ja sivuaineiden kurssisisältöineen ja aikatauluineen. Korpista löytyy kunkin pääaineen tutkintovaatimukset ja malliopintosuunnitelmia. Tässä osassa valitset opintoihisi sisältöjä (kursseja, opintokokonaisuuksia), jotka auttavat määrittelemiäsi tavoitteita kohti. Korpin kalenteriominaisuus on lukujärjestyksen hallinnassa oivallinen työväline.

Vastattuasi kyselyihin eHOPS kysely ja Kansainvälistymiskysely, siirry yläreunasta välilehdelle Muokkausnäkymä, jossa voit tehdä oman opintosuunnitelmasi sisältöosan.

Käytännön ohjeita eHOPSin tekoon

Opintosuunnitelman tausta- ja tavoitetaso ja sisältöosa tehdään Korpissa. Järjestelmä sisältää pääaineen mukaan laaditun tutkintorakenteen, jota käytetään hyödyksi oman opintosuunnitelman rakenteen tekemisessä. Ensimmäisenä vastataan tausta- ja tavoitetason kyselylomakkeisiin ja sen jälkeen tehdään tutkinnon rakenne sisältöosana.

Kirjaudu yliopistotunnuksellasi Korppiin. Mene kohtaan Opintojen suunnittelu vasemman reunan puussa. Sen alta löytyvät linkit Opintosuunnitelmat, Tutkintovaatimukset ja Opintokokonaisuudet. Opintosuunnitelmat-sivulta löytyvät opiskelijan itsensä tekemät suunnitelmat, jotka ovat joko suunnitteilla, aktiiviset tai vanhentuneet -tilassa.

Voit luoda uuden opintosuunnitelman Luo uusi -linkistä. Aloita uuden opintosuunnitelman luonti etsimällä sopiva tutkintovaatimus opintosuunnitelmasi pohjaksi organisaation avulla. Valitse pääaineesi mukaan organisaatioksi Venäjän kieli ja kulttuuri. Löytyneistä tutkintovaatimuksista valitse v. 2012-2015 yhdistetty kandidaatin ja maisterin tutkinto (HuK+FM), tai jos suoritat vain maisterin tutkinnon, voit käyttää pelkkää maisterin tutkinnon (FM) rakennetta. Valittavissa olevia tutkintorakenteita ovat:

 • HuK+FM pääaineena venäjän kieli ja kulttuuri (kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntija) 2012-2015
 • HuK+FM pääaineena venäjän kieli ja kulttuuri (kieliasiantuntija) 2012-2015
 • FM pääaineena venäjän kieli ja kulttuuri (kielen oppimisen ja opettamisen asiantuntija) 2012-2015
 • FM pääaineena venäjän kieli ja kulttuuri (kieliasiantuntija) 2012-2015
Jokaisessa tutkintorakenteessa on valmiina runko pääaineen perusopinnoista syventäviin opintoihin saakka, kieli- ja viestintäopinnot sekä sivuaineopinnot. Pääaineen opinnot kannattaa sijoittaa suunnitelmaan aikatauluttaen ne siten, että kieliopintojen suorittamisjärjestys ja seminaariin pääsy otetaan siinä huomioon samoin kuin mahdolliset vaihto-opiskeluvuosi, kieliharjoittelu ja/tai työharjoittelu.  Koska opetusohjelman tarjonta ja kurssien aikataulut muuttuvat jonkin verran vuosittain on mahdotonta laatia sellaista suunnitelmaa ja aikataulutusta, joka täysin pitäisi paikkansa myös tulevaisuudessa. eHOPSin sisältöä ja aikatauluja voi - ja kannattaakin - muuttaa aina silloin kun tarvitaan! Opintosuunnitelma elää jatkuvasti, vaikka perusrakenne saadaankin heti alussa.
 • Kieli- ja viestintäopintoihin voi sijoittaa muokkaus-tilassa kursseja klikkaamalla: opintojakso tallentuu opintosuunnitelmaan kun valitsee opintojakson perässä olevan tyhjän ruudun ja klikkaa Tallenna- painiketta. HUOM ! Koska kieli- ja viestintäopinnot ovat Yleisopintojen alla eHOPSin tutkintorakenteen hierarkiassa, on ensin valittava  Yleisopintojen perässä oleva tyhjä ruutu ja klikattava Tallenna-painiketta, jotta voi sitten jatkaa kieli- ja viestintäopintojen valintaa.
 • Kohtaan Vieras kieli ei tarvitse hakea kursseja, jos opiskelija on tiedekunnan ohjeen mukaan esim. suorittanut vieraan kielen perusopinnot 1 vieraassa kielessä. Nykyisin tutkinnon pohjarakenteessa on jo koodi VENY097  Vieras kieli (venäjä), joten sen voi  valita ja aikatauluttaa eHOPSiin.  (ks. ohje uuden tutkinnon Kieli- ja viestintäopinnoista: http://www.jyu.fi/hum/opiskelu/perustutkinnot/tutkinnot/uusi/tutkinto-opas).
 • Sivuaineopintoihin voit hakea valmiita opintokokonaisuuksia muista oppiaineista. Paina Lisää muuta ja valitse sen jälkeen välilehti Lisää muu opintokokonaisuus. Valitse laitos/oppiaine-ruutuun esim. Italian kieli -> Italian kielen perusopinnot, linja A (italian kieli) sivuaineopiskelijoille (2012-2015) ja lopuksi Tallenna.
 • Kasvatustieteelliset opinnot ilman opettajankoulutukseen suoravalintaa: Kasvatustieteen opinnot voidaan aloittaa seuraavilla opinnoilla Kasvatustieteen ja aikuskasvatustieteen perusopinnot (pää- ja sivuaineopiskelijoille) 2010-2014, 25 op. Opintokokonaisuus löytyy Korpissa organisaation Kasvatus- ja aikuiskasvatustiede (KAS) kohdalta. Lukuvuodesta 2014-2015 alkaen  KTKPER Kasvatustieteen perusopinnot (pää- ja sivuaineopiskelijoille)  2014-2017, 25 op organisaatiosta Kasvatustieteiden tiedekunta.
 • Pedagogiset sivuaineopinnot opettajankoulutukseen suoravalinnan kautta: Sivuaineen pinnot aloitetaan seuraavilla opintokokonaisuuksilla. Organisaatio on Kasvatustieteiden tiedekunta (KTKPER) ja  Opettajankoulutuslaitos (OPEAIN):
  • KTKPER Kasvatustieteen pedagogiset perusopinnot 25 op,  (pää- ja sivuaineopiskelijoille)
  • OPEAIN  Kasvatustieteen pedagogiset aineopinnot  35 op,    (sivuaineopiskelijoille)

Vinkkejä:

 • Voit myös liittää yksittäisiä opintojaksoja suunnitelmaasi. Voit lisätä opintojakson valitsemalla ensin Lisää muuta ja sitten välilehden Lisää muu opintojakso jne.
 • Jos haluat liittää muualla suoritetun opintojakson tai opintokokonaisuuden, jolle ei löydy koodia Korpista eHOPSiisi, niin valitse ensin Lisää muuta, sitten Lisää muualla suoritettuja opintoja ja kirjoita tiedot alkuperäinen koodi, alkuperäinen nimi, ov:määrä ja op:määrä lomakkeeseen ja Tallenna.
 • Jos olet suorittanut opintojakson jo aikaisemmin vanhalla opintojaksokoodilla, poista suunnitelmastasi opintojakson uusi koodi ja lisää sen tilalle vanha koodi. Tällöin vanhalle koodille tehty suorituskin tulee näkymään suunnitelmassasi oikeassa kohdassa. Tämä tietysti edellyttää, että uusi opintojakso voidaan korvata vanhalla opintojaksolla.
 • Toinen tapa saada jo suoritettu opintojakso näkymään suunnitelmaan, on valita kohdassa Lisää muuta kohta Hae suoritetut, jonka jälkeen esiin tulevasta listasta voit valita haluamasi opintojakson ja painaa lopuksi painiketta Lisää suunnitelmaan.
 • Lisää eHOPSiisi myös perustelu, jos olet poistanut pakollisen kurssin, joka korvautuu jollakin muulla suorituksella.

Ongelmatilanteissa:

 • Jos et löydä haluamasi oppiaineen opintokokonaisuutta (tai opintojaksoa), niin se voi johtua siitä, että kokonaisuutta (tai opintojaksoa) ei ole vielä syötetty Korppiin, joten sinun täytyy toistaiseksi jätää kohta tekemättä ja palata myöhemmin asiaan.
 • Jos kokonaisuutta ei löydy, voi opiskelija myös luoda oman ryhmittelyn ja valita sen alle kokonaisuuteen kuuluvat kurssit. Venäjän kielen ja kulttuurin opintokokonaisuudet on kuitenkin jo kaikki syötetty Korppiin. Ne löytyvät helpoiten oppiaineen kohdalta ja myös Kielten laitoksen kohdalta.
 • Korpissa on myös omat ohjeet ongelmatilanteisiin.

eHOPS-merkinnöistä:

 • Opintosuunnitelman yläreunassa kohdassa op:t, näkyvät luvut tarkoittavat vasemmalta oikealle seuraavia op-määriä: suoritettu määrä / suunniteltu määrä / opetussuunnitelmassa oleva määrä
 • Tummanharmaa pohja tarkoittaa, että opintojaksoa ei ole vielä valittu suunnitelmaan. Suoritettu opintojakso näkyy vihreällä pohjalla. Valittu opintojakso näkyy keltaisella pohjalla.

Ohjelmassa on monta osaa: rakennenäkymä, aikataulunäkymä, muokkausnäkymä, vaatimusen noudattaminen, perustelut, kyselyt, yleiset tiedot:

 • Rakennenäkymässä voit tarkastella suunnitelmasi rakennetta oppiaineittain ja tasoittain, op-määriä.
 • Aikataulunäkymässä näkyvät suunnitelmasi kurssit vuosittain, lukukausittain ja samalla näet paljonko opintopisteitä  kertyy millekin lukukaudelle ja siinä näkyy myös suoritusaika ja arvolause. Voit aikatauluttaa kurssit tässä näkymässä.
 • Muokkausnäkymässä on tärkein näkymä ja siinä voit muokata suunnitelmaasi, lisätä opintokokonaisuuksia ja kursseja, muokata opintokokonaisuuksien ja kieli-ja viestintäopintojen sisältöä silloin, kun on kyse valinnaisista opintojaksoista, aikatauluttaa kurssit, poistaa kursseja, jne. Voit myös siirtää haluamasi opintojakson toiseen kohtaan Siirrä-toiminnon avulla. Lisäksi voit kirjoittaa perustelun kurssille kohdasta Perustelut -> Lisää.
 • Kyselyt-näkymässä ovat eHOPSiin liitetyt kyselyt, joihin opiskelijan odotetaan vastaavan.
 • Vaatimusten noudattaminen -välilehdeltä löytyy tieto siitä miten kurssivalinta noudattaa tutkintovaatimuksia.
 • Yleiset tiedot -välilehdellä voi antaa suunnitelman nimen ja muuttaa suunnitelman tilaa ja antaa oikeuksia esim. tarkasteluoikeus.

Ikonien selitykset Vaatimusten noudattaminen -välilehdellä:

 • Vihreä ympyrä tarkoittaa, että kyseessä on tutkinto-ohjelmaan kuuluva suunniteltu elementti.
 • Punainen neliö tarkoittaa, että kyseessä on  suunnitelmassa mukana oleva, ei tutkinto-ohjelmaan kuuluva elementti.
 • Punainen kolmio tarkoittaa, että kyseessä suunnittelematon tutkinto-ohjelmaan pakollisena kuuluva elementti.
 • Punainen huutomerkki tarkoittaa, että kyseessä on elementti, joka on tutkinto-ohjelmassa pakollinen, mutta ei ole mukana suunnitelmassa.
 • k-merkki tarkoittaa elementtiä, joka on korvattu toisella opintojaksolla.

Kurssin kohdalle voi lisätä perusteluja. Tällä sivulla voit perustella, kommentoida, arvioida suoritustasi opintojakson jälkeen jne. Perusteluja ei voi poistaa. Viimeisintä omaa perustelua voi muokata, jos kukaan muu ei ole sen jälkeen lisännyt perusteluja.

 

eHOPSin lähettäminen hyväksyttäväksi

 • Jotta suunnitelma tulisi opinto-ohjaajien ja hops-hyväksyjien nähtäväksi, se tulee laittaa aktiiviseksi ja tallentaa.
 • Lähetä viesti ohjaajalle -kohdassa voit lähettää viestin ohjaajalle/hyväksyjälle, jotta hän tietää mennä tarkastamaan valmiin opintosuunnitelmasi. Pelkkä aktiiviseksi muuttaminen ja tallentaminen ei siis riitä. Lähetä viesti ohjaajalle löytyy välilehdeltä Yleiset tiedot.
 • Opettajatuutorisi on opintosuunnitelmasi hyväksyjä. Kun hyväksyjä hyväksyy eHOPSisi, niin järjestelmään muodostuu kaksi versiota eHOPSistasi: hyväksytty versio, jota ei voi enää muuttaa ja toinen versio, jota voi muokata edelleen. Tämä ns. alkuperäistä versiota voi siis edelleen muokata ja se ajetaan vanhan version päälle uudeksi suunnitelmaksi, joka sitten taas voidaan hyväksyä.