Venäjän kielen ja kulttuurin opetusohjelma lukuvuonna 2018-2019

Tarkista oman oppiaineesi/tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelmasta, mitä opintojaksoja sinun tulee suorittaa.

Venäjän kielen ja kultttuurin opetusohjelmaan on liitetty myös monialaisille kieliasiantuntijoille ja kielten aineenopettajille tarkoitetut kielten laitoksen yhteisen opetuksen pakolliset ja valinnaiset kurssit, joiden koodit ovat muotoa MON (monialaiset kieliasiantuntijat), KOP (kielten aineenopettajat), KLS (ei eritelty).

Huomioitavaa:

  • Kurssi KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen on myös sivuaineopiskelijoille pakollinen kurssi. Sivuaineopiskelijalle suositellaan suoritettavaksi jompi kumpi seuraavista kielten aineenopettajan tai monialaisen kieliasiantuntijan aineopintojen johdantokursseista, jos opiskelija ei ole sitä suorittanut aikaisemmin tutkinto-ohjelmaan tai sivuaineessaan ja aikoo jatkaa syventäviin opintoihin: MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen, 5 op tai KOPA1000 Johdatus kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen, 5 op.
  • Venäjän kielen ja kulttuurin aineopintojaksoja ei ole lähtökohtaisesti tarjolla syyslukukausina, koska pääaineopiskelijat suorittavat kyseisiä opintoja kieliharjoittelussa. Jos olet pääaineopiskelija, joka ei lähde kieliharjoitteluun tai sivuaineopiskelija, katso erilliseltä sivulta opintojakson vastuuopettaja ja ota yhteyttä häneen suoritustavasta sopimiseksi.

 

Kie­li- ja vies­tin­tätie­tei­den lai­tok­sen ope­tuk­sen ajoi­tus syksyl­lä 2018 ja ke­vääl­lä 2019

Ajoitukset pohjautuvat yliopiston rehtorin päätökseen opetusjaksoista.

Syys­lu­ku­kausi 2018

1. periodi 10.9.–28.10.2018

2. periodi 29.10.–21.12.2018

Ke­vät­lu­ku­kausi 2019

3. periodi 14.1.–10.3.2019 

4. periodi 11.3.–19.5.2019

Syksyllä 1. periodin viimeinen viikko (viikko 43) ja 2. periodin kaksi viimeistä viikkoa (viikot 50 ja 51) ovat varattuja mahdollisille kurssien tenteille. Kyseisillä viikoilla voi olla myös muuta itsenäistä työskentelyä tai kontaktiopetusta.

Keväällä 3. periodin viimeinen viikko (viikko 10) ja 4. periodin kaksi viimeistä viikkoa (viikot 19 ja 20) ovat varattuja mahdollisille kurssien tenteille. Kyseisillä viikoilla voi olla myös muuta itsenäistä työskentelyä tai kontaktiopetusta.

Kevätlukukauden 3. periodin opetus alkaa poikkeuksellisesti viikkoa myöhemmin kuin rehtorin päätöksessä. Huomioithan, että myöhempi aloitus koskee vain kieli- ja viestintätieteiden laitoksen opetusta eli esimerkiksi opiskelemiesi muiden aineiden opetus voi alkaa jo edeltävällä viikolla.

Opetuksen pääsiäistauko on 15.–22.4.2019. Opetus alkaa heti toisen pääsiäispäivän jälkeen tiistaina 23.4.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kursseille alkaa Korppi-järjestelmässä seuraavan aikataulun mukaisesti:

  • perusopinnot 7.9.2018 klo 8:00
  • aineopinnot ja syventävät opinnot 21.8.2018 klo 10:00
  • kielten laitoksen yhteiset opinnot (MON-, KOP- ja KLS -kurssit) 13.8.2018
Laajannettu listaus

Kevät

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Kesä

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Syksy

Yleisopinnot

Perusopinnot (approbatur)

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Muut

Yleisopinnot

Aineopinnot (cum laude approbatur)

Syventävät opinnot (laudatur)

Urasuunnittelu