Tutkimus

Venäjän kielen ja kulttuurin oppiaineessa tehdään tutkimusta pääasiallisesti kieli- ja viestintätieteiden laitoksen painoalueilta diskurssintutkimus ja kielen oppiminen ja opettaminen. Näiltä aloilta, joita yhdistää soveltavan kielentutkimuksen näkökulma, pyritään laatimaan myös opinnäytetyöt. Oppiaineen tutkijat ja opettajat tekevät aktiivisesti tutkimusta muiden suomalaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja vastaavien alojen tutkijoiden kanssa.

Oppiaineen keskeisiä tutkimusalueita ovat:

  • Suomen venäjänkielinen väestö osana monikielistä yhteiskuntaa 
  • Kieli-ideologia ja kielipolitiikka nyky-Venäjällä
  • Venäläisen kielitieteen historia
  • Dialogisuus
  • B. Pilnjakin tuotanto ja intertekstuaalisuus
  • Venäjän kielen opiskelijoiden kulttuuritiedon ja taidon syventäminen ja kehittäminen sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen näkökulmasta