10.04.2018

Puheviestinnän opiskelu

Puheviestinnän alumnikysely 2012

Arviointeja puheviestinnän opinnoista

Vastaajat arvioivat varsin myönteisesti sitä, miten puheviestinnän opiskelu kehitti heidän työelämävalmiuksiaan.

Kaikki vastaajat ovat sitä mieltä, että puheviestinnän opinnot kehittivät riittävästi heidän vuorovaikutustaitojaan. Vastaajista 97 % on sitä mieltä, että tarkemmin nimenomaan ryhmä- ja tiimitaidot sekä viestintäosaamista ja vuorovaikutustaitoja koskeva ymmärrys kehittyivät riittävästi puheviestinnän opinnoissa.

Vastaajien mielestä myös ymmärrys ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta (94 % vastaajista), kyky itsenäiseen työskentelyyn (92 %) ja esiintymistaidot (90 %) kehittyivät riittävästi puheviestinnän opinnoissa.

Muutoinkin työelämävalmiudet kehittyivät vastaajien mielestä puheviestinnän opinnoissa hyvin. Esimerkiksi oppimistaidot (86 %), tieteellisen ajattelun taidot (86 %), ongelmaratkaisutaidot (79 %), tiedonhallintataidot (71 %), projektinhallintataidot (63 %), joustavuus ja sopeutumiskyky (65 %) ja tieto työpaikan vuorovaikutuksesta (61 %) kehittyivät riittävästi työelämää varten.

Muita puheviestinnän alumnien arviointeja puheviestinnän opinnoista (keskiarvot skaalalla 1–5):

– Opiskeleminen oli motivoivaa ja innostavaa. (4,3)
– Opiskelu opetti itsenäiseen työskentelyyn. (4,3)
– Opiskelu kehitti kriittistä ajattelukykyäni. (4,3)
– Opetuksen sisältö oli ajan tasalla. (4,2)
– Opiskelu koostui sopivan kokoisista opintojaksoista. (4,2)
– Puheviestinnän oppiaineen tarjoama opetus oli korkeatasoista. (4,2)
– Sain henkilökohtaista ohjausta tarvitessani. (4,1)
– Puheviestinnän opiskelu antoi minulle edellytyksiä soveltaa koulutustani käytännön työelämään. (3,9)