10.04.2018

Tutkinto ja koulutus

Puheviestinnän alumnikysely 2012

Tyytyväisyys puheviestinnän maisterin tutkintoon

Puheviestinnän alumnit ovat tyytyväisiä suorittamaansa puheviestinnän maisterin tutkintoon (keskiarvo 4,4 skaalalla 1–5). He ovat myös tyytyväisiä puheviestintä-oppiaineessa annettuun opetukseen ja opetustarjontaan (keskiarvo 4,3).

Jos alumnit voisivat aloittaa opintonsa aivan alusta, puheviestinnän valitsisi uudestaan pääaineekseen (joko varmasti tai ehkä) 87 %. Uudestaan puheviestinnän valitsisi varmasti 44 % vastaajista, ja ehkä saman valinnan tekisi 43 %.

Sivuaineiden suhteen eivät puheviestinnän maisterit välttämättä enää tekisi samoja valintoja, jos he voisivat valita nykyisen kokemuksensa perusteella. Samat sivuainevalinnat tekisi vastaajista 24 %. Sivuaineensa vaihtaisi tai vaihtoa harkitsisi 76 %.

Maisterin tutkinnon sivuaineet

Puheviestinnän alumnien sivuaineet olivat suosiojärjestyksessä seuraavat:

– aikuiskasvatus
– kasvatustiede
– journalistiikka
– yhteisöviestintä
– psykologia
– sosiologia
– Intercultural Studies
– yhteiskuntapolitiikka
– opettajan pedagogiset opinnot
– sukupuolentutkimus
– sosiaalipsykologia
– markkinointi
– henkilöstöjohtaminen.

Muita sivuaineita olivat esimerkiksi liiketoimintaosaaminen, Basic Business Studies, kansantaloustiede, johtaminen, yrittäjyys, yritysstrategiat, tilastotiede, filosofia, valtio-oppi, kielet, kirjallisuus, kirjoittaminen, taidekasvatus, historia ja Euroopan integraatio. Sivuaineita olivat myös monenlaiset ulkomaisissa yliopistoissa suoritetut opinnot, joihin on osallistuttu kansainvälisen opiskelijavaihdon aikana.