10.04.2018

Työllistyminen ja nykyinen työ

Puheviestinnän alumnikysely 2012

Työllistyminen puheviestinnän maisterina

Yhtä vaille kaikki vastaajat ovat työllistyneet maisteriksi valmistumisensa jälkeen.

Vastaajista 59 % oli jo maisteriksi valmistuessaan koulutustaan vastaavassa työssä. Vastaajista 5 % oli valmistuessaan töissä, mutta työ ei ollut koulutusta vastaavaa.

Vastaajista 33 % työllistyi valmistumisensa jälkeen siten, että työllistymiseen kului aikaa joko alle puoli vuotta (82 %) tai puolesta vuodesta vuoteen (18 %).

Seuraavat tulokset kuvaavat alumnien arvioita puheviestinnän maisterin tutkinnon ja työllistymisen suhteesta (keskiarvot skaalalla 1–5):

– Puheviestinnän opinnot antoivat riittävät valmiudet työtehtäviin (3,5)
– Pystyn hyödyntämään puheviestinnän teoreettista osaamista työssäni (3,8)
– Pystyn hyödyntämään puheviestinnän käytännöllistä osaamista työssäni (4,5)
– Koulutukseni antaa hyvät mahdollisuudet toimia monenlaisissa tehtävissä (4,3)
– Yliopistotutkinnon suorittaneiden osaamista arvostetaan työelämässä. (4,0)
– Akateeminen tutkinto on ollut kohdallani hyvä investointi työllistymisen kannalta. (4,5).

Toimiala

Runsas neljäsosa (27 %) vastaajista työskentelee korkeakoulussa tai valtion tutkimuslaitoksessa. Lähes yhtä monen (22 %) työnantajana on suurehko yritys. Työnantajana on myös pieni tai keskisuuri yritys (16 %), järjestö, seurakunta, säätiö tai vastaava (11 %) taikka kunta tai kuntayhtymä (8 %). Muutamalla vastaajalla (5 %) on oma yritys, toiminimi tai muu vastaava, ja jokunen (2 %) on töissä valtiolla tai valtion liikelaitoksessa. Vastaajista 9 % on tässä kohdassa valinnut vaihtoehdon muu.

Työn luonne

Puheviestinnän alumnit kertovat työstään seuraavaa (keskiarvot skaalalla 1–5):

– työni on mielenkiintoista (4,7)
– se mahdollistaa uralla etenemisen (4,2)
– se mahdollistaa osaamisen kehittämisen (4,5)
– työtehtäväni ovat monipuolisia (4,4)
– työni on itsenäistä (4,8)
– työni on vastuullista (4,7)
– työni tarjoaa sopivasti haasteita (4,3).

Osaaminen työssä

Puheviestinnän alumnit kertovat, että seuraavat tiedot ja taidot ovat heidän nykyisessä työssään tärkeitä (keskiarvot skaalalla 1–5):

– kyky itsenäiseen työskentelyyn (4,9)
– ymmärrys ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta (4,8)
– vuorovaikutustaidot (4,8)
– joustavuus ja sopeutumiskyky (4,8)
– ryhmä- ja tiimitaidot (4,7)
– viestintäosaamista ja vuorovaikutustaitoja koskeva ymmärrys (4,7)
– tieto työpaikan vuorovaikutuksesta (4,7)
– ongelmanratkaisutaidot (4,7)
– oppimistaidot (4,7)
– tiimien ja ryhmien toimintaa koskeva tieto (4,6)
– luovan ajattelun taidot (4,6)
– esiintymistaidot (4,4)
– projektinhallintataidot (4,4)
– tiedonhallintataidot (4,4)
– johtamisviestintään liittyvä ymmärrys (4,2)
– tieto- ja viestintäteknologiataidot (4,2)
– ymmärrys viestintäteknologisesta vuorovaikutuksesta (4,0)
– tieteellisen ajattelun taidot (3,9)
– viestintätaidot vierailla kielillä (3,9).

Palkkaus

Bruttopalkan määrä kuukaudessa on puheviestinnän alumneilla seuraava:

Alle 2.000 € / kk  17 % vastaajista
2.000–2.500 € / kk  11 %
2.501–3.000 € / kk  11 % 
3.001–3.500 € / kk   19 %
3.501–4.000 € / kk   17 %
Yli 4.000 € / kk   17 %

Vastaajista 58 % pitää palkkaansa työtehtävien mukaisena. Sen sijaan 34 % heistä pitää palkkaansa pienenä työtehtäviinsä nähden. Vastaajista 8 % ei antanut arviota palkkauksensa suhteesta työtehtäviin.