10.04.2018

Puheviestinnän opiskelu

Puheviestinnän alumnikysely 2016

Arviointeja puheviestinnän opinnoista ja opiskelusta

Vastaajat arvioivat varsin myönteisesti opintojaan ja opintojen sisältöjä. He olivat jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että

– opiskeleminen oli motivoivaa ja innostavaa (93 % vastaajista)

– opiskelussa oli sopivasti itsenäistä opiskelua ja/tai harjoitustehtävien tekemistä (89 %)

– opintoihin liittyi sopivasti ryhmätyöskentelyä (89 %)

– opetuksen sisältö oli ajan tasalla (77 %)

– puheviestinnän oppiaineen tarjoama opetus oli korkeatasoista (84 %)

– opintoihin kuului sopivasti tieteellistä tutkimustyötä (82 %)

– opiskelu koostui sopivan kokoisista opintojaksoista (93 %)

– opiskelu kehitti kriittistä ajattelukykyäni (94 %)

– puheviestinnän opiskelu antoi minulle edellytyksiä soveltaa koulutustani käytännön työelämään (79 %).

Vastaajat olivat tyytyväisiä tai jokseenkin tyytyväisiä annettuun opetukseen ja opetustarjontaan (96 %). He myös kokivat saaneensa riittävästi tukea ja neuvoja oppiaineen henkilökunnalta opintoihinsa liittyvissä kysymyksissä (87 %) sekä saaneensa tarvitessaan henkilökohtaista ohjausta (88 %).

Vastaajat kokivat, että puheviestinnän opintoja edisti opiskelumotivaatio (88 % vastaajista), vertaistuki (67 %), opiskelijaryhmään kiinnittyminen (61 %) sekä opetusmuodot ja opetuksen työtavat (61 %).

Vapaamuotoisia arviointeja

”Mielestäni puheviestintä tarjosi monipuolisia kurssisisältöjä, jotka olen kokenut hyödyllisiksi työelämässä. Myös kurssien suoritustavat olivat monipuolisia, ja esimerkiksi projekti- ja ryhmätyöskentely harjaannuttivat monia tärkeitä työelämätaitoja.”

”Mielestäni parasta opinnoissa oli vahva teoriapohja. Käytännön työt oppii aina töissä, mutta opintojeni aikana opin kriittistä ajattelua, kyvyn ymmärtää vuorovaikutustilanteita ja tulkita viestinnän ilmiöitä.”

”Näin jälkiviisasti, vuosia työelämässä olleena voi ajatella, että ”kovaa tieteen ydintä” olisi saanut olla enemmänkin, ei yliopiston edes tarvitse olla kovin työelämälähtöistä, työ kyllä opettaa tekijäänsä. Mutta voisin vaikka lyödä vetoa, etten olisi opiskeluaikaan ollut ihan samaa mieltä, joten todennäköisesti tasapaino oli aika kohdallaan.”