10.04.2018

Tutkinto ja koulutus

Puheviestinnän alumnikysely 2016

Tyytyväisyys puheviestinnän maisterin tutkintoon

Vastaajista 89 % on tyytyväisiä tai jokseenkin tyytyväisiä puheviestinnän maisterin tutkintoonsa. He ovat myös tyytyväisiä oppiaineessa annettuun opetukseen ja opetustarjontaan (96 %).

Jos alumnit voisivat aloittaa opintonsa aivan alusta, puheviestinnän valitsisi uudestaan pääaineekseen (joko varmasti tai ehkä) 93 %.  Uudestaan puheviestinnän valitsisi varmasti 44 % vastaajista, ja ehkä saman valinnan tekisi 49 %.

Vastasivatko puheviestinnän opinnot työelämän vaatimuksia?

Vastaajien mielestä puheviestinnän opiskelu kehitti niitä työelämätaitoja, joita he tarvitsevat nykyisessä työpaikassaan. Opinnot kehittivät mm. seuraavia osa-alueita:

– ymmärrys ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta (98 % vastaajista)

– viestintäosaamista ja vuorovaikutustaitoja koskeva ymmärrys (98 %)

– vuorovaikutustaidot (98 %)

– kyky itsenäiseen työskentelyyn (98 %)

– ryhmä- ja tiimitaidot (95 %)

– tiimien ja ryhmien toimintaa koskeva tieto (93 %)

– tieteellisen ajattelun taidot (93 %)

– oppimistaidot (88 %)

– ongelmanratkaisutaidot (86 %).

Maisterin tutkinnon sivuaineet

Puheviestinnän alumnit ovat suorittaneet monenlaisia sivuaineita. Suosituimpia olivat kasvatustiede, psykologia, Intercultural Studies sekä yhteiskuntatieteet, valtio-oppi ja sosiologia.

Muita sivuaineita olivat esimerkiksi henkilöstöjohtaminen, liiketoimintaosaaminen, Basic Business Studies, johtaminen, palveluliiketoiminta, naistutkimus, kielet, kirjallisuus, kirjoittaminen, taidekasvatus ja historia.

Maisterin tutkinnon sivuaineita olivat myös monenlaiset ulkomaisissa yliopistoissa suoritetut opinnot, joihin on osallistuttu kansainvälisen opiskelijavaihdon aikana.