Opiskelu

Opiskelu-sivuilta löytyy tietoa siitä, millaista viestinnän opiskelu on. Sivuilta löytyy myös ohjeita opiskelun eri vaiheisiin. Muistathan tutustua myös kieli- ja viestintätieteiden laitoksen kaikille opiskelijoille tarkoitettuihin Opiskelu-sivuihin!

Viestinnän opetussuunnitelma ja opetusohjelma löytyvät kieli- ja viestintätieteiden laitoksen verkkosivuilta. Viestinnän opetussuunnitelma sisältää kaikki ne viestinnän opintojaksot, jotka kuuluvat opiskelijan ohjelmaan ensimmäisestä vuodesta alkaen aina opintojen päättymiseen saakka. Opetussuunnitelmasta selviävät myös muut kandidaatin ja maisterin tutkintoihin vaadittavat opinnot.

Sivuaineopiskelijoiden opetussuunnitelma löytyy laitoksen Sivuaineopiskelijalle-sivulta.

Viestinnän opetusohjelmasta löytyvät kuluvan lukuvuoden kurssit ja niiden vastuuopettajat. Tutustu myös oppiaineen sivuilta löytyvään suositukseen opintojen ajoittamisesta.

Viestinnän opinnoissa perehdytään

 1. Viestintään tieteenalana
  eli opinnoissa perehdytään viestinnän tutkimuskohteisiin ja oppihistoriaan, tiedonhankintaan ja tieteellisen tiedon arviointiin, tutkimusmenetelmiin ja tutkielman tekemiseen sekä tutkimuksen tieteenfilosofisiin perusteisiin.

 2. Vuorovaikutukseen
  liittyvät opintojaksot ovat viestinnän ydinosaamista. Opinnoissa tutustutaan viestinnän merkkijärjestelmiin ja vuorovaikutuksen dynamiikkaan. Opintojen tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuisi vankka teoreettinen näkemys vuorovaikutuksen ominaispiirteistä.

 3. Viestintäosaamiseen
  liittyvät opintojaksot tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden kehittää teoreettista tietämystään viestintäosaamiseen liittyvistä kysymyksistä, taitojaan analysoida ja arvioida viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiötä sekä valmiuksiaan toimia erilaisissa viestinnän asiantuntijatehtävissä.

 4. Viestinnän asiantuntijuuteen
  liittyvät opinnot auttavat opiskelijaa kehittämään ja arvioimaan omaa asiantuntemustaan ja ne valmentavat häntä työuralle siirtymiseen.

webkettu_lepo