24.08.2017

Viestinnän opintojen ajoittaminen

Kandidaatti- ja maisteriohjelman opintojen ajoittaminen
* Nämä ohjeet on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tekevät sekä kandidaatin että maisterin tutkinnon.
Viestinnän maisteriohjelman opintojen ajoittaminen
* Nämä ohjeet on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tekevät pelkästään maisterin tutkinnon.
Viestinnän opintokokonaisuuden (aineopintotasoinen) opintojen ajoittaminen
*
Nämä ohjeet on tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka suorittavat viestinnän opintokokonaisuuden vapaavalintaisina opintoinaan (sivuaineenaan).

Kandidaatti- ja maisteriohjelman opintojen ajoittaminen

Kandidaatin tutkinto (HuK), 180 op

Yleisopinnot (3 op)  1. lukuvuosi
Opintojen suunnittelu 1 op 1. syyslukukausi
HYVY001 Akateeminen opiskelukyky 2 op 1. lukuvuosi
Viestinnän ja median perusopinnot (25 op)  1. lukuvuosi
VIEP1010 Johdatus viestinnän ja median tutkimukseen 5 op 1. syyslukukausi
VIEP1011 Viestintä ja vaikuttaminen 5 op 1. syyslukukausi
VIEP1012 Työelämän viestintä 5 op 1. syyslukukausi
VIEP1013 Media-analyysi ja mediamaiseman murrokset 5 op 1. kevätlukukausi
VIEP1014 Viestinnän etiikka ja normit 5 op 1. kevätlukukausi
Viestinnän aineopinnot 55 op  1.  - 3. lukuvuosi
VISA1010 Viestintäkompetenssi ja vuorovaikutusosaaminen 5 op 1. syyslukukausi
VISA1011 Vuorovaikutussuhteiden dynamiikka 5 op     
Edeltävät opinnot: VISA1010
 1. kevätlukukausi
VISA1012 Vuorovaikutus ryhmissä ja tiimeissä 5 op        
Edeltävät opinnot: VISA1010
1. kevätlukukausi
VISA1013 Vuorovaikutuksen teoriaperusta 5 op      
Edeltävät opinnot: VISA1010, VISA1011 ja VISA1012
 2. syyslukukausi
VISA1014 Viestinnän ajankohtaisia tutkimusteemoja 2 op  
Edeltävät opinnot: VISA1010
 2. syyslukukausi
VISA2000 Opinnot ulkomailla 10 op
TAI
KVVA103 Introduction to intercultural communication 5 op JA KVVA202 Media and online cultures 5 op
2. kevätlukukausi
2. lukuvuosi

VISA1015 Viestinnän työelämäprojekti 8 op    
Edeltävät opinnot: VISA1010, VISA1011, VISA1012 ja VISA1013
3. lukuvuosi

VIEA010 Tutkimuskurssi 5 op            
Edeltävät opinnot: Viestinnän ja median perusopinnot, VISA1010, VISA1011, VISA1012 ja VISA1013
3. syyslukukausi
VISA1000 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma 10 op    
Edeltävät opinnot: VISA1010, VISA1011, VISA1012, VISA1013 ja VIEA010
3. lukuvuosi
Viestintä- ja kieliopinnot 9 op
 • Äidinkielen kirjoitusviestintä: XKVH1000 Tieteellinen kirjoittaminen / viestintä 3 op
 • Toinen kotimainen kieli: XRUH005 Svenska för journalister och kommunikationsvetare/skriftlig 1 op & XRUH905 Svenska för journalister och kommunikationsvetare/muntlig 2 op
 • Vieras kieli: esim. XENH002 Academic Reading and Communication Skills 3 op
2. - 3. lukuvuosi
Vapaasti valittavat opinnot 88 op
 • Vapaasti valittavien opintojen tulee sisältää vähintään yksi perusopintokokonaisuus tai muu opintokokonaisuus.
1. - 3. lukuvuosi

 
Maisterin tutkinto (FM), 120 op

Viestinnän syventävät opinnot 80 op  
Viestinnän erikoistumisalueet 8 op
Valitaan kaksi seuraavista:
 • VISS2020 Vuorovaikutussuhteet 4 op
 • VISS2021 Ryhmät ja tiimit 4 op
 • VISS2022 Organisaatiot ja verkostot 4 op
 • VISS2023 Johtamisviestintä 4 op
 • VISS2024 Teknologiavälitteinen vuorovaikutus 4 op
 • VISS2025 Interpersonaalinen viestintä 4 op
3. - 4. lukuvuosi
VISS1010 Viestintäprofessiot 10 op           
Edeltävät opinnot: viestinnän aineopinnot
4. tai 5. lukuvuosi
VIES010 Syventävä tutkimuskurssi 5 op         4. tai 5. lukuvuosi
VISS1000 Maisteriseminaari 5 op           
Edeltävät opinnot: Viestinnän aineopinnot, Viestinnän erikoistumisalueet 8 op. VIES010 Syventävä tutkimuskurssi on suoritettava viimeistään yhtä aikaa maisteriseminaarin kanssa
 4. tai 5. lukuvuosi
VISS1001 Maisterintutkielma 40 op          
Edeltävät opinnot: Viestinnän aineopinnot, Viestinnän erikoistumisalueet 8 op ja VIES010
4. tai 5. lukuvuosi
VISS1011 Työssä oppiminen 10 op           
Edeltävät opinnot: Viestinnän aineopinnot
4. tai 5. lukuvuosi
VISS1012 Asiantuntemuksen arviointi 2 op    
Edeltävät opinnot: VISS1011
4. tai 5. lukuvuosi
Vapaasti valittavat opinnot 40 op 1. - 5. lukuvuosi


Viestinnän maisteriohjelman opintojen ajoittaminen (suoraan maisteriohjelmaan valitut opiskelijat)

Maisterin tutkinto (FM), 120 op

Viestinnän täydentävät opinnot 15 - 25 op  1. lukuvuosi
VISA1013 Vuorovaikutuksen teoriaperusta 5 op 1. syyslukukausi
VIEA010 Tutkimuskurssi 5 op 1. syyslukukausi
VISA1005 Täydentävä tutkimusseminaari 5 op       
Samanaikaisesti suoritetaan VISA1013 ja VIEA010
1. lukuvuosi
Sekä mahdollisesti
VISA1011 Vuorovaikutussuhteiden dynamiikka 5 op
VISA1012 Vuorovaikutus ryhmissä ja tiimeissä 5 op    
 
1. kevätlukukausi
 Viestinnän syventävät opinnot 80 op  1.  - 2. lukuvuosi
Viestinnän erikoistumisalueet 8 op
Valitaan kaksi seuraavista:
 • VISS2020 Vuorovaikutussuhteet 4 op
 • VISS2021 Ryhmät ja tiimit 4 op
 • VISS2022 Organisaatiot ja verkostot 4 op
 • VISS2023 Johtamisviestintä 4 op
 • VISS2024 Teknologiavälitteinen vuorovaikutus 4 op
 • VISS2025 Interpersonaalinen viestintä 4 op
 1. lukuvuosi
VISS1010 Viestintäprofessiot 10 op           
Edeltävät opinnot: Pakolliset täydentävät opinnot
 2. lukuvuosi
 VIES010 Syventävä tutkimuskurssi 5 op   2. lukuvuosi
VISS1000 Maisteriseminaari 5 op           
Edeltävät opinnot: Pakolliset täydentävät opinnot, Viestinnän erikoistumisalueet 8 op. VIES010 Syventävä tutkimuskurssi on suoritettava viimeistään yhtä aikaa maisteriseminaarin kanssa.
2. lukuvuosi
VISS1001 Maisterintutkielma 40 op          
Edeltävät opinnot: Pakolliset täydentävät opinnot, Viestinnän erikoistumisalueet 8 op ja VIES010
2. lukuvuosi
VISS1011 Työssä oppiminen 10 op            
Edeltävät opinnot: Pakolliset täydentävät opinnot
2. lukuvuosi
VISS1012 Asiantuntemuksen arviointi 2 op       
Edeltävät opinnot: VISS1011
2. lukuvuosi
Vapaasti valittavat opinnot 15 - 25 op 1.  - 2. lukuvuosi


Viestinnän opintokokonaisuuden (aineopintotasoinen) opintojen ajoittaminen

Viestinnän opintokokonaisuus (aineopintotasoinen, 30 op)  
VISA1010 Viestintäkompetenssi ja vuorovaikutusosaaminen 5 op 1. opiskeluvuosi, syksy
VISA1011 Vuorovaikutussuhteiden dynamiikka 5 op 1. opiskeluvuosi, kevät
VISA1012 Vuorovaikutus ryhmissä ja tiimeissä 5 op     1. opiskeluvuosi, kevät
VISA1013 Vuorovaikutuksen teoriaperusta 5 op 1. tai 2. opiskeluvuosi
VISA1014 Viestinnän ajankohtaisia tutkimusteemoja 2 op 1. tai 2. opiskeluvuosi
VISA1015 Viestinnän työelämäprojekti 8 op 2. opiskeluvuosi