Opiskelun periaatteita

web_kettu_paa.jpgMiten viestintää opiskellaan? 

Viestinnän opiskelu on tavoitteellista ja aktiivista vuorovaikutusta toisten opiskelijoiden ja opettajien kanssa.
Opiskelusi koostuu monipuolisista ja vuorovaikutteisista työtavoista: luennot, harjoitukset ja erilaiset analysointitehtävät tukevat oppimistasi. Kursseilla teet projekti- ja ryhmätöitä, luet kirjallisuutta ja laadit raportteja tai valmistat ääni- ja videomateriaalia esimerkiksi verkkoon. Parityöt sekä ryhmissä ja projekteissa oppiminen tarjoavat sinulle mahdollisuuden harjaantua myös työelämän viestintätilanteissa tarvittavissa vuorovaikutustaidoissa. Sinun kannattaa vaihdella opintojesi aikana ryhmiä, joiden kanssa työskentelet. Tällöin saat monipuolisempaa tietoa itsestäsi erilaisten ryhmien jäsenenä.

Huom! Mikäli opintojaksosta järjestetään lukuvuoden aikana kontaktiopetusta, tulee pääaineopiskelijan osallistua tälle kurssille eikä hän voi suorittaa kurssia yksilöllisellä tavalla.

Opinnoissa tuetaan itseohjautuvuuttasi.
Sinua rohkaistaan asettamaan henkilökohtaisesti mielekkäitä oppimistavoitteita ja laatimaan realistisia opiskelusuunnitelmia. Sinua kannustetaan myös oman asiantuntemuksesi karttumisen ja opinnoissasi edistymisen itsearviointiin. 

Saat opintoihisi ohjausta ja palautetta oppimisestasi.  
Kursseilla ei arvioida pelkästään oppimistuloksiasi ja -tuotoksiasi, vaan myös oppimis- ja työskentelyprosessejasi. Saat henkilökohtaista ohjausta opintojen eri vaiheissa, mutta erityisesti kandidaatin- ja maisterintutkielmaa tehdessäsi. Saadaksesi ohjausta sinun tulee varata ohjausaika työsi ohjaajalta tai kurssin opettajalta. Muista toimittaa hyvissä ajoin ohjaajallesi materiaali, josta haluat ohjaustapaamisessa keskustella ja saada palautetta. Mikäli toimitat materiaalin liian myöhään, ohjausaikasi peruuntuu.

Saat opinnoissasi aktiivisia yhteyksiä työelämään.
Esimerkiksi Viestinnän työelämäprojekti, Viestintäprofessiot sekä Työssä oppiminen ja Asiantuntemuksen arviointi -opintojaksot tarjoavat sinulle mahdollisuuden testata omia uratoiveitasi.

Kehität monikulttuurisessa ympäristössä tarvittavaa viestintäosaamista. Sinulla on mahdollisuus opiskella yksi lukukausi ulkomailla ja edistää näin aineopintojasi ja hankkia kansainvälistä opiskelukokemusta ja kansainvälistyä.

Kokoat opintojesi aikana portfolion osaamisestasi.
Portfolio on työnantajille suunnattu omaa asiantuntemusta ja viestintäosaamista esittelevä näytekansio. Sen avulla esittelet työnantajille viestintäosaamistasi, osaamisesi kirjoa ja muita vahvuuksiasi. Portfolion kokoaminen auttaa sinua oman asiantuntemuksesi kehittämisessä, arvioimisessa ja arvostamisessa. Portfolio-ohjeet löydät oppiaineen verkkosivuilta.

Useimmilla viestinnän kursseilla noudatetaan 80 %:n läsnäolovelvollisuutta. Viestinnän kursseilla noudatetaan kieli- ja viestintätieteiden laitoksen yhteisiä opiskeluperiaatteita. Opiskelu on päätoimista, ja läsnäoloa koskevat tietyt yhteiset periaatteet. Opetussuunnitelmassa on määritelty, kuinka paljon läsnäoloa kunkin kurssin suorittaminen edellyttää. Kurssille osallistumisen edellytyksenä on läsnäolo ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Mikäli et jostain pakottavasta syystä pääse osallistumaan siihen, ota etukäteen yhteyttä kurssin opettajaan! Läsnäolovelvollisuus koskee koko opintojaksoa eikä esimerkiksi luentoja ja harjoituksia erikseen. Ylimääräisiä poissaoloja voit korvata vain erikoistapauksissa, kuten sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi. Jos joudut olemaan poissa, huolehdi siitä, että saat kurssilla jaetun materiaalin itsellesi. Mikäli mahdollista, sovithan poissaoloistasi ja korvaavuuksistasi kurssin opettajan kanssa etukäteen.

Opintotehtävien palauttamisessa noudatetaan annettuja päivämääriä. Mahdolliset myöhästymiset huomioidaan opintojakson arvioinnissa. Kirjalliset tehtävät (esim. esseet ja opintopäiväkirjat) palautetaan kurssin tai opintojaksosta vastaavan opettajan ohjeiden mukaisesti.

Opintosuoritustesi arvioinnissa noudatetaan Jyväskylän yliopiston tutkintosääntöä.

Opinnoissa noudatetaan eettisiä säädöksiä. Opinnoissasi ja kaikissa niihin kuuluvissa tehtävissä ja töissä sinun tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja eettisiä säädöksiä, joihin koko yliopistoyhteisö on sitoutunut. Eettisissä periaatteissa korostetaan rehellisyyttä, huolellisuutta, avoimuutta, kriittisyyttä ja toisten työn kunnioittamista. Kun hyödynnät omassa tutkielmassasi tai muissa opintosuorituksissasi toisten henkisen työn tuloksia, sinun tulee ehdottomasti osoittaa niiden alkuperä viittauksilla. Muuten syyllistyt tekijänoikeuksien loukkaamiseen. Lisätietoja hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja eettisistä säädöksistä löydät kieli- ja viestintätieteiden laitoksen verkkosivuilta.

Tehdyt sopimukset ovat määräaikaisia.
Huomaathan, että erilaiset sopimukset, jotka koskevat esimerkiksi opinnäytteiden ohjausta, ovat voimassa vain vuoden. Jos esimerkiksi maisterintutkielmasi ei syystä tai toisesta valmistu vuoden aikana, tulee sinun neuvotella uudestaan ohjauksesta. Samoin ne sopimukset, joita tehdään puuttuvien opintojen suorittamisesta, ovat voimassa vain vuoden. Jos siis opintosi keskeytyvät ja palaat opintojesi pariin vasta vuosien kuluttua, arvioidaan uudestaan, mitä opintoja sinun tulee suorittaa saattaaksesi opintosi päätökseen. Jos siis jonkun opintojakson tai opintokokonaisuuden loppuun saattaminen vie pidempään kuin vuoden, eivät aiemmat sopimukset ole automaattisesti voimassa, vaan ne tulee tarkistaa uudestaan.