20.03.2018

Portfolio

Portfoliotyöskentely on koko opintopolun läpäisevää, eri opintojaksojen sisältöihin, osaamistavoitteisiin ja suoritustapoihin integroitua ryhmäohjausta, jonka keskiössä ovat itsetuntemuksen ja työelämätuntemuksen kartuttaminen, uratavoitteiden asettaminen, opintojen suunnittelun tukeminen (erit. tutkintotaso), oman osaamisen ja sen kehittymisen ohjaaminen, tunnistaminen ja kuvaaminen sekä työllistymisosaamisen kehittäminen.

Viestinnän kandidaattiohjelmassa portfoliotyöskentelyyn orientoidutaan 1. vuonna VIEP1012 Työelämän viestintä -opintojaksolla. Lisäksi portfoliomainen työskentely on integroituna viestinnän eri opintojaksojen sisältöihin, osaamistavoitteisiin ja suoritustapoihin koko opintopolun ajan. Portfoliotyöskentely limittyy myös omaopettajatoimintaan ja hops-ohjaukseen. Omaa osaamista ja asiantuntemusta kuvaava näyteportfolio palautetaan viestinnän maisteriohjelmassa VISS1012 Asiantuntemuksen arviointi -opintojaksolla.

Näyteportfolion ohjeet

Opintojakso: Asiantuntemuksen arviointi (VISS1012, 2 op)

Tavoite: Oppia kehittämään, arvioimaan ja arvostamaan omaa asiantuntijuutta.

Osaamistavoitteet: Opiskelija

 • osaa jäsentää, arvioida ja arvostaa viestinnän osaamistaan
 • osaa laatia asiantuntijuusportfolion (näytekansion, verkkoportfolion tai digitaalisen dokumentin)
 • osaa kuvata uratavoitteitaan ja suunnitella miten kehittää asiantuntemustaan.

Suoritustapa: Näyteportfolio.

Ajoitus: Portfolio kootaan opintojen aikana. Opintojen alusta alkaen keräät materiaalia portfolioosi. On tärkeää, että talletat tärkeät opintosuoritukset ja -työt ja valitset niistä portfolioosi edustavimmat. Opintojen päätteeksi, sitten kun maisterintutkielma on jätetty esitarkastukseen, palautat viimeistellyn näyteportfoliosi omaopettajallesi arvioitavaksi.

Ohjaus: Omaopettajasi ohjaa tarvittaessa portfolion laatimista.

Muoto: Portfolio on työnantajille suunnattu omaa asiantuntemusta ja viestintäosaamista esittelevä näytekansio.
Portfolion tulee olla sekä sisällöltään että ulkoasultaan edustava ja viimeistelty. Portfolio voi olla perinteinen esittelykansio tai digitaalinen dokumentti. Se voi sisältää kirjoitetun aineiston lisäksi ääni-, kuva- tai videomateriaalia. Sen esitysmuotona voi siis olla esim. printattu esittelykansio välilehtineen, verkkosivut, esitysgrafiikkaa hyödyntävä diaesitys, CD/DVD.

Jos materiaali on verkossa, sinun tulee joko tulostaa sivut tai tuoda materiaalisi muistitikulla omaopettajallesi arviointia varten. Jos julkisuuteen tarkoittamasi verkkosivut eivät sisällä kaikkea sitä, mitä näyteportfolion tulee sisältää (ks. alla), sinun tulee jättää omaopettajalle puuttuvat kohdat erikseen.

Merkitys: Opintojen aikana: Portfolio tukee opintojen jäsentämistä ja arviointia. Portfolion kokoaminen auttaa sinua oman asiantuntemuksesi kehittämisessä, arvioimisessa ja arvostamisessa.

Työelämässä: Portfolion avulla markkinoit osaamistasi. Sen avulla esittelet työnantajille viestintäosaamistasi, osaamisesi kirjoa ja muita vahvuuksiasi. Pidä portfolio ajan tasalla sekä kehitä ja täydennä sitä myös opintojesi päätyttyä.

Sisältö: Näyteportfoliota ei suunnata opettajalle vaan tuleville työnantajille. Portfolio painottuu viestintään, mutta sinun kannattaa ottaa siihen mukaan myös muissa opinnoissasi saamaasi osaamista sekä opintojen ulkopuolista toimintaa (työ, harrastukset jne.). Asiantuntemuksesi on enemmän kuin pää- ja sivuaineiden summa.

Opintosuorituksena näyteportfolion tulee sisältää ainakin seuraavat kokonaisuudet:

1  Sisällysluettelo, johon kokoat portfolion osat numeroiduksi luetteloksi

2  Kuvaus omasta asiantuntijuudesta ja osaamisesta

3  Curriculum vitae (CV) tai tiivis ansioluettelo

4  Portfolion sisällön esittely ja perustelut valinnoille

5  Näytteitä viestintäosaamisestasi

  • Valitse 3–5 opintoihin sisältynyttä, tiivistettyä opintosuoritusta, jotka kuvaavat viestinnän osaamistasi monipuolisesti ja edustavasti. Näytteet voivat olla esim. työseloste, referaatti, arviointi, oppimispäiväkirja, esseekokoelma, projektityö tai viestintätuote (teksti-, kuva-, ääni-, video- tai jokin muu dokumentti), jonka olet laatinut opintojesi yhteydessä.
  • Merkitse työnäytteisiisi aina tarkat tunniste- tai viitetiedot (esim. tekijä/tekijät, vuosi, otsikko sekä opintojakso ja sen koodi, mikäli kyseessä on jokin kurssityö tai opinnäyte)
  • Jos viet julkisille verkkosivuillesi opiskelijaryhmässä tehdyn työn, sinun tulee pyytää julkistamiseen toisten tekijöiden lupa.

6  Tiivistelmä työssä oppimisen jaksosta (työnantaja, työtehtävät, ajankohta, osaamisen kehittyminen)

7  Tiivistelmä maisterintutkielmasta ja kuvaus sen työelämäkytkeymistä

  • Muista merkitä myös tutkielmasi tarkat viitetiedot (tekijä/tekijät, vuosi, nimi)

8  Tiedot tieto- ja viestintäteknologian osaamisesta

9  Tiedot kielitaidosta ja kansainvälisestä osaamisesta

10 Urasuunnitelma

  • Kuvaa uratavoitteesi sekä keinosi asiantuntemuksen kartuttamiseksi maisterin tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Arviointi: Portfolio arvioidaan asteikolla 0 - 5. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota sekä portfolion sisältöön että muotoon. Opintosuorituksesta annettua arvolausetta on mahdollista korottaa kahden viikon kuluessa omaopettajan ohjeiden mukaan.

Muoto: Portfolio on työnantajille suunnattu omaa asiantuntemusta ja viestintäosaamista esittelevä näytekansio. Portfolion tulee olla sekä sisällöltään että ulkoasultaan edustava ja viimeistelty. Portfolio voi olla perinteinen esittelykansio tai digitaalinen dokumentti. Se voi sisältää kirjoitetun aineiston lisäksi ääni-, kuva- tai videomateriaalia. Sen esitysmuotona voi siis olla esim. verkkosivut, esitysgrafiikkaa hyödyntävä diaesitys tai printattu esittelykansio.

Lähetä portfoliosi omaopettajalle sähköpostitse tai toimita se hänelle esimerkiksi muistitikulla tai printattuna. Jos olet tehnyt verkkoportfolion, sinun tulee lähettää vastaavat sivut sähköpostitse tai muistitikulla tai tulostaa ne omaopettajallesi arviointia varten (koska tutkintosäännön mukaan opettajan tulee arkistoida opintosuoritukset). Jos portfoliosi on julkisesti verkossa, se ei välttämättä sisällä kaikkea sitä, mitä näyteportfolion tulee sisältää (ks. alla). Jätä tällöin puuttuvat kohdat erikseen omaopettajalle.