06.07.2018

Organisaatioiden sisäinen sosiaalinen media, viestintäkäytänteet ja verkostot

Enterprise Social Media, Communication Practices and Networks (EntNet)

In English

Hankkeen vastuullinen tutkija: professori Anu Sivunen

Hankkeen tutkijat:

tohtoriopiskelija, FM Kaisa Laitinen

tohtoriopiskelija, FM Marika Paaso

Kansainväliset partnerit:

Professor Ronald E. Rice, University of California Santa Barbara, USA

Associate Professor Jeffrey W. Treem, University of Texas at Austin, USA

Hanke alkanut: 2016

Hankkeen rahoitus: Yleisradio, Jyväskylän yliopisto

Avainsanat: organisaation sisäinen sosiaalinen media, sosiaalinen media, affordanssit, viestintäteknologia, teknologiavälitteinen vuorovaikutus, työyhteisö, organisaatioviestintä, vuorovaikutus, verkostot, tiedon jakaminen

Hank­keen ku­vaus

EntNet-tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia organisaatioiden sisäistä sosiaalista mediaa työyhteisön vuorovaikutuksen välineenä. Hankkeessa tutkitaan, miten sisäisen sosiaalisen median työkaluja hyödynnetään työntekijöiden vuorovaikutussuhteissa ja -verkostoissa, mikä merkitys niillä on työntekijöiden tiedon jakamiseen ja miten sosiaalisen median ominaispiirteet ovat yhteydessä työntekijöiden motivaatioon jakaa tietoa sekä käyttää organisaation sisäistä sosiaalista mediaa.

EntNet-hankkeen aineisto kerätään yhteistyössä Yleisradion kanssa. Organisaatiossa on otettu käyttöön sisäinen sosiaalinen media, jonka käyttöä tutkitaan työntekijöiden haastatteluin, kyselyin sekä heidän viestintäänsä analysoimalla. Hankkeen osatutkimusten ongelmanasettelu on sekä aineisto- että teorialähtöistä, ja niiden analyysitapoina on käytetty sekä laadullisia että määrällisiä analyysimenetelmiä.

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää organisaatioiden sisäisen vuorovaikutuksen ja tiedon jakamisen kehittämisessä, uudenlaisten työtapojen omaksumisessa sekä teknologiavälitteisen työn johtamisessa. Tuloksia voidaan soveltaa myös työyhteisöjen ja tiimien viestintäteknologian suunnitteluun ja käyttöönottoon sekä sosiaalisen median ominaispiirteiden hyödyntämiseen työelämässä.

Jul­kai­sut

Rice, R. E., Evans, S. K., Pearce, K. E., Sivunen, A., Vitak, J., & Treem, J. W. (2017). Organizational media affordances: Operationalization and associations with media use. Journal of Communication, 67(1), 106-130.

Esi­tel­mät

Laitinen, K. & Sivunen, A. (2018) Privacy principles and technological affordances shaping employees’ information sharing in enterprise social media. Paper presented at the 68th International Communication Association Conference, Prague, Czech Rebublic, May 24-28, 2018. (Organizational Communication Division)

Paaso, M. (2017). Brändäys on kirosana, autenttisuus ihanne: toimittajien käsityksiä vaikutelman hallinnasta sosiaalisessa mediassa. Esitelmä Puheviestinnän teemapäivässä, Helsingissä 13.10.2017.

Paaso, M. (2017). Tasapainoilua henkilökohtaisen ja ammatillisen välillä – suomalaiset toimittajat sosiaalisessa mediassa. Esitelmä Työelämän tutkimuspäivillä, Tampereella, 2–3.11. 2017.

Paaso, M. (2017). Managing Privacy and Publicity: Finnish Journalists in Social Media. Paper presented at Young Scholars Workshop at 5th bi-annual meeting of the Interpersonal Communication and Social Interaction Division of ECREA, Helsinki, Finland, October 23–25, 2017.

Pearce, K. E., Rice, R. E., Treem, J., Evans, S. K., Vitak, J., Sivunen, A., Fox, J., & McEwan, B. (2017). Debating affordances: Defining and refining the contours of affordance measurement and theory. Panel presented at the 67th International Communication Association Conference, San Diego, CA, USA, May 25-29, 2017. (Communication & Technology Division)

Laitinen, K. & Sivunen, A. (2017) Employees’ perceptions of self-disclosure in enterprise social media. Paper presented at the 67th International Communication Association Conference, San Diego, CA, USA, May 25-29, 2017. (Organizational Communication Division)

Rice, R. E., Evans, S. K., Pearce, K. E., Sivunen, A., Vitak, J., & Treem, J.W. (2016). Organizational media affordances: Operationalization & associations with media use. Paper presented at the 102nd National Communication Association Conference, Philadelphia, PA, USA, November 10–13, 2016. (Human Communication & Technology Division)