07.01.2016

Henkinen väkivalta vuorovaikutussuhteissa koulun ja työelämän konteksteissa

In English

Hankkeen vastuullinen johtaja ja väitöskirjatutkimusten ohjaaja: dosentti, yliopistonlehtori Maili Pörhölä

Hankkeessa valmistuneet julkaisut ja opinnäytteet: http://r.jyu.fi/7Zk4

Tutkimushankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä vuorovaikutussuhteissa esiintyvästä henkisestä väkivallasta ja kiusaamisesta. Tutkimuksissa valotetaan henkisen väkivallan ja kiusaamisen piirteitä ja niihin kytkeytyviä tekijöitä eri ikäryhmissä (lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja aikuisten keskuudessa) sekä erilaisissa konteksteissa (koulussa, korkeakoulussa, työelämässä, perheessä ja parisuhteessa).

Tarkastelun kohteina ovat viestinnästä tehdyt tulkinnat ja sille annetut merkitykset kiusaamistilanteissa, kiusaamiseen kytkeytyvät ryhmäytymisprosessit ja vertaisyhteisöön kiinnittymisen ongelmat, henkistä väkivaltaa sisältävien vuorovaikutussuhteiden (ns. kiusaamissuhteiden) piirteet ja kehityskaaret sekä kiusaamiskokemusten kasautuminen ja vaikutukset hyvinvointiin, vuorovaikutussuhteisiin ja viestintäasenteisiin. Kiusaamista tarkastellaan sekä kasvokkain että viestintäteknologian välityksellä toteutuvana ilmiönä. Lisäksi tutkitaan kiusaamista kokeneiden selviytymiskeinoja sekä sosiaalisen tuen muotoja ja merkitystä kiusaamisprosesseissa. Tuen lähteinä tutkitaan erityisesti ystäviä, opiskelu- ja työtovereita, oppilaiden vanhempia ja opettajia. Tutkimuksissa tarkastellaan myös kiusaamisen ja vertaissuhdetaitojen yhteyksiä sekä vanhempien suhtautumista kiusaamiseen ja heidän tietoisuuttaan lasten ja nuorten kiusaamisprosesseista.

Hankkeessa on kerätty laajoja tutkimusaineistoja muun muassa päiväkodeista, koululaisilta ja heidän vanhemmiltaan, korkeakouluopiskelijoilta sekä opettajilta ja muilta työelämässä olevilta. Tärkeimmät kansainväliset yhteistyökumppanit ovat Yhdysvalloista ja eri puolilta Eurooppaa. Hankkeen tutkimuksia esitellään kotimaisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa. Lisäksi hankkeesta valmistuu/on valmistunut useita väitöskirjoja ja pro gradu -tutkielmia. Kansainvälisen yhteistyön tuloksia esitellään muun muassa teoksessa Anti and pro-social communication: Theories, methods, and applications. Lisätietoja hankkeen julkaisuista ja siinä valmistuneista opinnäytteistä löytyy hankkeen julkaisuluettelosta.

Hanke käynnistyi vuonna 2004 Suomen Akatemian rahoituksella. Akatemian ja Jyväskylän yliopiston lisäksi hankkeen tutkimuksia ovat tukeneet Emil Aaltosen säätiö, Ellen ja Artturi Nyyssösen säätiö, Prologos ry, Suomen Kulttuurirahasto, Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, Työsuojelurahasto, Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Oskar Öflundin säätiö.

Tutkimusryhmä:

Sanna Herkama (o.s. Karhunen, valmistunut väitöskirja)
Niina Huhtala (tekeillä oleva väitöskirja) 
Teemu Kauppi (valmistunut väitöskirja)
Vilja Laaksonen (valmistunut väitöskirja)
Anne Savolainen (tekeillä oleva väitöskirja)
Sini Tuikka (o.s. Rainivaara, tekeillä oleva väitöskirja)
Maili Pörhölä (tutkimusryhmän ohjaaja; post doc -tutkimus)