17.11.2015

Hankkeessa valmistuneita julkaisuja ja opinnäytteitä / Publications and theses

Tutkimushanke Henkinen väkivalta vuorovaikutussuhteissa koulun ja työelämän konteksteissa / Research Project Bullying and Abuse in Social Relationships

Artikkeleita ja kirjan lukuja / Articles and book chapters

Cowie, H., Bauman, S., Coyne, I., Myers, C., Pörhölä, M., & Almeida, A. (2013). Cyberbullying amongst university students. An emergent cause for concern? In P. K. Smith & G. Steffgen (Eds.), Cyberbullying through the new media: Findings from an international network (pp. 165-177). London: Psychology Press.

Karhunen, S. (2009). How adolescents understand bullying: Social information processing and attributions. In T. A. Kinney & M. Pörhölä (Eds.), Anti and pro-social communication: Theories, methods, and applications (pp. 27−37). New York: Peter Lang

Karhunen, S. (2008). Miksi meidän luokassa kiusataan? Nuorten käsityksiä ja kokemuksia koulukiusaamisen syistä. Teoksessa M. Lairio, H. L. T. Heikkinen & M. Penttilä (toim.), Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Kasvatusalan tutkimuksia 35 (s. 173-194). Helsinki: Suomen Kasvatustieteellinen seura.

Karhunen, S. & Pörhölä, M. (2007). Koulukiusaamisen viestinnälliset piirteet: havaitsemisen ja tunnistamisen haasteita. Helsinki: Opetushallitus, Opettajien verkkopalvelu EDU.fi. http://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/hyvinvointi_koulussa/oppilas_ja_opiskelijahuolto/erilaiset_ongelma-_ja_kriisitilanteet/kiusaaminen_vakivalta_ja_hairinta/koulukiusaamisen_viestinnalliset_piirteet

Kauppi, T. & Pörhölä, M. (2009). Harassment experienced by school teachers from students: A review of the literature. In T. A. Kinney & M. Pörhölä (Eds.), Anti and pro-social communication: Theories, methods, and applications (pp. 49−58). New York: Peter Lang.

Kauppi, T. (2011). Koulukiusaamista ja kiusaamista koulussa – katsaus vertaisrajat ylittävään kiusaamiseen. Nuorisotutkimus, 29(2), 45–63.

Kauppi, T. & Pörhölä, M. (2008). Miten minun lapseni kohtelee vertaisiaan? Vanhempien käsityksiä oppilaiden toiminnasta koulukiusaamistilanteissa. Nuorisotutkimus, 26(4), 15-25. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/36694

Kauppi, T. & Pörhölä, M. (2010). Opettajat oppilaidensa kiusaamina: opettajien selitysmallit ja selviytymiskeinot. Työelämän tutkimuspäivät 2009. Työn ja elämän laatu (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 1/2010, s. 939-949). Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus.

Kauppi, T. & Pörhölä, M. (2010). Peruskoulun opettajat oppilaidensa kiusaamina: kiusaamisen muodot, kohteena olevat opettajat ja kiusaavat oppilaat. Työelämän tutkimus, 8(2), 131-144. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/26830

Kauppi, T. & Pörhölä, M. (2012). School teachers bullied by their students: Teachers' attributions and how they share their experiences. Teaching and Teacher Education, 28(7), 1059-1068. http://dx.doi.org/10.1016/j.tate.2012.05.009

Kauppi, T. & Pörhölä, M. (2012). Teachers bullied by students: Forms of bullying and perpetrator characteristics. Violence and Victims, 27(3), 396-413. http://dx.doi.org/10.1891/0886-6708.27.3.396

Kinney, T. A. & Pörhölä, M. (2009). Introduction: An integrative approach to anti-social and pro-social communication. In T. A. Kinney & M. Pörhölä (Eds.), Anti and pro-social communication: Theories, methods, and applications (pp. vii−xiii). New York: Peter Lang.

Kokko, T. H. J. & Pörhölä, M. (2009). Tackling bullying: Victimized by peers as a pupil, an effective intervener as a teacher? Teaching and Teacher Education, 25, 1000-1008. Available at doi:10.1016/j.tate.2009.04.005

Laaksonen, V. (2014). Lasten vertaissuhdetaitojen kehittäminen: ohjeita Lapsen vertaissuhdetaitojen arviointi -työkalun käyttöön.  http://www.slideshare.net/viljalaaksonen/lasten-vertaissuhdetaitojen-kehittminen (verkkomateriaali)

Laaksonen, V. (2012). Vuorovaikutustaidot ja lasten osallistuminen vertaisryhmässä. Katsaus monitieteiseen tutkimuskirjallisuuteen. Nuorisotutkimus, 30(1), 3-19.

Laaksonen, V. (2010). Lasten vuorovaikutustaidot tutkimuksen kohteena. Teoksessa T. Valkonen, M. Siitonen, & M. Valo (toim.), Prologi, Puheviestinnän vuosikirja 2010 (s. 6–24). Jyväskylä: Prologos ry. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-20111191034

Nieminen, H. & Pörhölä, M. (2011). Lasten ja nuorten verkkokiusaamisen tutkimushaasteita. Teoksessa M. Valo, A. Sivunen, & V. Laaksonen (toim.), Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2011 (s. 74–85). Jyväskylä: Prologos ry. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201201181042

Pörhölä, M. (2006). Turvallisten kehityspolkujen tukeminen oppilaiden vuorovaikutussuhteissa. Koulukiusaaminen terveystiedon opetuksen haasteena. Helsinki: Opetushallitus, Opettajien verkkopalvelu EDU.fi. http://www.edu.fi/lukiokoulutus/terveystieto/koulukiusaaminen_terveystiedon_opetuksen_haasteena

Pörhölä, M. (2007). Ryhmäytymiseen liittyvät riskit ja koulukiusaaminen. Ryhmätyö, 1/2007, 8−15.

Pörhölä, M. (2008). Koulukiusaaminen lapsen ja nuoren hyvinvoinnin uhkana. Est, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lehti, no. 1/08, 20-23.

Pörhölä, M. (2008). Koulukiusaaminen nuoren hyvinvointia uhkaavana tekijänä. Miten käy kiusatun ja kiusaajan vertaissuhteille? Teoksessa Autio, M., Eräranta, K. & Myllyniemi, S. (toim.), Polarisoituva nuoruus? Nuorten elinolot -vuosikirja 2008 (s. 94-104). Helsinki: Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisoasiain neuvottelukunta & Stakes. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/node/503

Pörhölä, M. (2009). Kiusaamiskokemukset yhteisöön kiinnittymisen esteenä. Teoksessa T. Valkonen, P. Isotalus, M. Siitonen, & M. Valo (toim.), Prologi, Puheviestinnän vuosikirja 2009 (s. 84–89). Jyväskylä: Prologos ry. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2010221114

Pörhölä, M. (2011). Kiusaaminen opiskeluyhteisössä. Teoksessa Kunttu, K., Komulainen, A., Makkonen, K. & Pynnönen, P. (toim.), Opiskeluterveys (s. 166-168). Helsinki: Duodecim.

Pörhölä, M. (2011). Kouluaikaisten kiusaamiskokemusten vaikutus nuoressa aikuisiässä. Teoksessa Kunttu, K., Komulainen, A., Makkonen, K. & Pynnönen, P. (toim.), Opiskeluterveys (s. 46-48). Helsinki: Duodecim.

Pörhölä, M. (2009). Psychosocial well-being of victimized students. In T. A. Kinney & M. Pörhölä (Eds.), Anti and Pro-Social Communication: Theories, Methods, and Applications (pp. 83−93). New York: Peter Lang.

Pörhölä, M., Karhunen, S. & Rainivaara, S. (2006). Bullying at school and in the workplace: A challenge for communication research. In C. S. Beck (Ed.), Communication Yearbook 30 (pp. 249-301). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Pörhölä, M. & Lahti, H. (2012). The use of interpersonal communication technologies to establish and maintain peer relationships. Teoksessa A. Costabile & B. A. Spears (toim.), The impact of technology on relationships in educational settings (pp. 55 - 65). London: Routledge.

Rainivaara, S. (2009). Workplace bullying relationships. In T. A. Kinney & M. Pörhölä (Eds.), Anti and pro-social communication: Theories, methods, and applications (pp. 59−70). New York: Peter Lang.

Rainivaara, S. & Pörhölä, M. (2010). Työpaikan ongelmalliset vuorovaikutussuhteet. Työelämän tutkimuspäivät 2009. Työn ja elämän laatu (Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja 1/2010, s. 962-972). Tampereen yliopisto, Työelämän tutkimuskeskus. http://tampub.uta.fi/tyoelama/978-951-44-8061-4.pdf

Rainivaara, S. & Karhunen, S. (2007). Näkökulmia koulun ja työpaikan kiusaamissuhteisiin. Teoksessa T.-R. Välikoski, E. Kostiainen, E. Kyllönen & L. Mikkola (toim.), Prologi. Puheviestinnän vuosikirja 2006 (s. 8-40). Jyväskylä: Prologos ry.

Rouhiainen-Neunhäuserer, M. & Tuikka, S. 2011. Haitallinen johtamisviestintä - Kiusaaminen johtajan ja johdettavan vuorovaikutussuhteessa. Aikuiskasvatus 2/2011, 120-127.

Spears, B., Costabile, A., Brighi, A., Del Rey, R., Pörhölä, M., Sanchez, V., Spiel, C., & Thompson, F. (2013). Positive uses of new technologies in relationships in educational settings. In P. K. Smith & G. Steffgen (Eds.), Cyberbullying through the new media: Findings from an international network (pp. 178-200). London: Psychology Press.

Monografiat / Monographies

Pörhölä, M. & Kinney, T. A. (2010). Bullying: Contexts, consequences, and control. Barcelona, Spain: Editorial Aresta. http://www.editorialaresta.com/cataleg.php?lang=en&LLIBRE_ID=50

Pörhölä, M. & Kinney, T A. (2010). El Acoso: Contextos, consecuencias y control (R. Duato, Spanish transl.). Barcelona, Spain: Editorial Aresta.

Pörhölä, M. & Kinney, T. A. (2010). L’assetjament: Contextos, conseqüències i control (M. G. Madera, Catalan transl.). Barcelona, Spain: Editorial Aresta.

Toimitetut teokset / Edited Books

Kinney, T. A. & Pörhölä, M. (Eds.). (2009). Anti and pro-social communication: Theories, methods, and applications. New York: Peter Lang. http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=produkt&pk=53757&concordeid=310232

Väitöskirjoja / Dissertations

Herkama, S. (2012). Koulukiusaaminen: loukkaavat vuorovaikutusprosessit oppilaiden vertaissuhteissa. Puheviestinnän väitöskirja. Jyväskylä studies in humanities, 190. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4914-3

Kauppi, T. (2015). Opettaja kiusattuna. Peruskoulun opettajien kokemuksia vertaisrajat ylittävästä kiusaamisesta. Jyväskylä studies in humanities, 253. Puheviestinnän väitöskirja.   http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6202-9

Laaksonen, V. (2014). Lasten vertaissuhdetaidot ja kiusaaminen esikoulun vertaisryhmissä. Jyväskylä Studies in Humanities, 221. Puheviestinnän väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/42805

Pro gradu -tutkielmia / Master’s theses

Aho, S. (2003). Vertaistuki koulukiusaamistilanteissa. Tukioppilaiden käsityksiä mahdollisuuksistaan vaikuttaa kiusaamisongelmaan. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2002891951

Jokiranta, S. (2013). Työpaikkakiusaamisen kehittymisprosessit. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201304251502

Karhunen, S. (2004). Nuorten käsityksiä viestinnästä koulukiusaamistilanteissa. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2004943497

Kauppi, T. (2006). Opettajiin kohdistuva henkinen väkivalta. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2006312

Kettunen, M. (2014). Kiusaaminen sosiaalisessa mediassa nuorten keskuudessa. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201407192244

Klemi, A. (2007). Henkinen väkivalta parisuhteessa. Kokemuksia henkisen väkivallan luonteesta ja satuttavuudesta. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-200778

Koivumäki, M. (2009). Lasten ja nuorten ryhmäviestintätaitojen kehittyminen. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.

Kokko, T. (2003). Koulukiusatusta aineenopettajaksi. Koulukiusaamisen yhteyksiä viestintähalukkuuteen, viestintäarkuuteen, omaan viestintäkompetenssikäsitykseen sekä opettajuuteen liittyviin odotuksiin. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2003899880

Laho, H.-K. (2011). Lasten viestintäkäyttäytyminen ja vertaissuhteet. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011052610922

Lahti, H. (2011). Lasten ja nuorten vertaissuhteiden ylläpitäminen ja muodostuminen viestintäteknologian avulla.  Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/37296

Lindgren, S. (2006). Ryhmän vuorovaikutus kiusaamisprosessissa. Nuorten ja koulun henkilökunnan näkemyksiä ryhmän merkityksestä koulukiusaamisessa. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2006603

Nieminen H. (2014). Katsaus lasten ja nuorten verkkokiusaamisen tutkimukseen. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.  http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201404251580

Oikarinen, R. (2010). Koulukiusaamista kokeneiden nuorten aikuisten kokemuksia ystävyyssuhteista. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201006242148

Rainivaara, S. (2004). “Sinä olet varmasti hyvä jossakin.”– Kiusatun näkemyksiä viestinnästä ja työyhteisön tuesta työpaikkakiusaamistilanteissa. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2004922979

Ryynänen, S. (2003). Sukupuoliseksi häirinnäksi koettu viestintäkäyttäytyminen. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2003903602

Savolainen, A. (2006). Johtajat ja esimiehet työpaikkakiusattuina. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2006385

Silver, M. (2012). Korkeakouluopiskelijoiden attribuutiot kokemalleen kiusaamiselle. Puheviestinnän pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201212203385