31.07.2017

Vuorovaikutus ja tiedon rakentuminen johtoryhmässä

Yliopistonlehtori, FT Leena Mikkola ja lehtori, FT Tarja Valkonen

Tavoitteena on kuvata ja ymmärtää vuorovaikutuksen ja tiedon rakentumisen erityispiirteitä ja merkitystä erikoissairaanhoidon johtoryhmissä. Erityisen kiinnostuksen kohteena on se, miten johtoryhmissä luodaan ja rakennetaan yhteistä ymmärrystä. Miten päätöksenteko ja ongelmanratkaisu muotoutuvat johtoryhmätyöskentelyssä? Millaisia ovat johtoryhmän jäsenten osallistumistavat ja roolit? Miten johtoryhmä luo ja ylläpitää käsityksiä organisaatiosta? Millaisia viestintäfunktioita johtoryhmän vuorovaikutuksessa toteutetaan?

Johtoryhmän vuorovaikutusta analysoidaan autenttisen videoaineiston perusteella. Johtoryhmän vuorovaikutuksen tarkasteluun sovelletaan ryhmän päätöksenteon funktionaalista teoriaa ja ryhmän vuorovaikutuksen symbolis-tulkinnallista viitekehystä sekä viestinnän genre -näkökulmaa. Tavoitteena on myös kehittää analyysimenetelmiä työryhmien vuorovaikutuksen analysointiin.

Tutkimus on osa laajempaa Johtoryhmät johtamisen areenana -tutkimushaketta, jonka tavoitteena on kuvata johtoryhmätyöskentelyä yhtenä johtamisen välineenä erikoissairaanhoito-organisaatiossa. Projektissa johtaminen nähdään erilaisilla areenoilla toteutuvana vuorovaikutuksena ja yhteistoimintana, jolla on tärkeä merkitys sekä organisaation tuloksellisuudelle että työyhteisöjen yhteisöllisyydelle ja psykososiaaliselle toimivuudelle. Tarkastelun keskiössä ovat johtoryhmien toiminnan funktiot ja rakenteet, ryhmän jäsenten vuorovaikutus sekä johtoryhmien merkitys organisaation johtamisessa ja strategisten tavoitteiden vahvistamisessa.

Johtoryhmät johtamisen areenana -tutkimushanke: Viitanen Elina, professori (TaY, terveystieteen laitos), Virtanen Juha LL, tutkija (Turun Kauppakorkeakoulu, johtamistieteiden laitos), Kokkinen Lauri, TtM, tutkija (TaY, terveystieteen laitos), Valkonen Tarja, FT, lehtori (JY, viestintätieteiden laitos) ja Mikkola Leena, FT, yliopistolehtori (JY, viestintätieteiden laitos)

Julkaisut

Viitanen, E., Virtanen, J., Kokkinen, L., Valkonen, T. & Mikkola, L. (2011). Sairaalan johtoryhmät kaipaavat kehittämistä. Suomen lääkärilehti 66, 373–377.