27.11.2015

Kirjalista-svk

 

Kurssikirjallisuus/ suomalainen viittomakieli

OPS 2015- 2017

 

Perusopinnot


 

SVKP121 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin

 

SVKP123 Äidinkieli

 • Dufva, H., & Pietikäinen, S. 2009. Moni-ilmeinen monikielisyys. Puhe ja kieli 29:1, 1–14.
 • Kotimaisten kielten keskuksen viittomakielen lautakunta. 2015. Laatua viittomakielelle kääntämiseen. Helsinki: Kuurojen Liitto ry.
 • Skutnabb-Kangas, T. 2000. Linguistic Genocide in Education or Worldwide Diversity and Human Rights? New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Sivut 101–208.
 • Takkinen, R. 2008. Viitotun ja puhutun kielen välisen kaksikielisyyden kirjo. Teoksessa J.Keski-Levijoki (toim), Opettajankoulutus yhteisön luovana voimana: näkökulmia suomalaisesta viittomakielisestä ja viittomakielisten koulutuksesta : viittomakielisen luokanopettajakoulutuksen 10-vuotisjuhlakirja 35–42.

 

SVKP124 Johdatus kielentutkimukseen

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin

 

SVKP125 Välineitä viittomisen tarkasteluun

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin

 

SVKP131 Kulttuurienvälinen viestintä

 • Mindess, A. 1999. Reading between the signs : Intercultural communication for sign language interpreters. Yarmouth: Intercultural Press. Uudempi versio saatavana myös sähköisenä.
 • Salo-Lee, L., Malmberg, R., & Halinoja, R. 1996. Me ja Muut – Kulttuurienvälinen viestintä. Helsinki: Yle-opetuspalvelut.
 • Samovar, L., Porter, R., & McDaniel, E. 2012. Intercultural Communication – A Reader. Singapore: Wadsworth Cengage Learning. Erityisesti kappale 1, sivut 1-80.
 • Varis, M. 2011. Kulttuurienvälinen viestintä ja kasvatus. Oulu: Oulun yliopisto. Linkki sähköiseen julkaisuun: http://herkules.oulu.fi/isbn9789514294693/isbn9789514294693.pdf
 • See What I Mean: Differences Between Deaf and Hearing Cultures 
by Thomas K. Holcomb and Anna Mindess (DVD)

 

 

SVKP132 Kuurojen historia ja kulttuuri

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin

 

SVKP142 Kielen omaksuminen

  • Teoksesta Kieli ja aivot (toim. Korpilahti, Aaltonen & Laine) s. 175 - 210. Pdf-tiedosto.
  • Kauppinen, A. 1998. Puhekuviot, tilanteen ja rakenteen liitto. Luku I/4 Konditionaalin omaksuminen puhekuvioissa, s. 77─95.
  • Clark, H. H. 2014. How to talk with children. Teoksessa Arnon, Casillas, Kurumada & Esticarribias (toim.) Language in interaction. s.333 - 352. Pdf-tiedosto.
  • Hassinen, S. 2005. Lapsesta kasvaa kaksikielinen, s. 9-118.
  • Takkinen, R. (2000). Viittomakielen kehitys. Teoksessa E. Lonka & A.-M. Korpijaakko-Huuhka (toim.), Kuulon ja kielen kuntoutus – vuorovaikutuksesta kommunikointiin. Helsinki: Palmenia, s. 51–74.

 

SVKP144 Kaksi- ja monikielisyys

  • Baker, Colin 2006: Foundations of bilingual education and bilingualism. (4th ed.) Clevedon: Multilingual Matters ltd. (HUOM! Ainoastaan luvut 1, 3-7, 16 - 18)
  • Dufva, Hannele & Pietikäinen, Sari 2009: Moni-ilmeinen monikielisyys. –Puhe ja kieli 29 (1) s. 1–14.
  • Lehtonen, Heini 2013: Kieleilyä monietnisessä yläkoulussa. – Kieli, koulutus ja   yhteiskunta (Kielikoulutuspolitiikan verkoston avoin verkkolehti) –http://www.kieliverkosto.fi/article/kieleilya-monietnisessa-ylakoulussa/

SVKP253 Suomalainen viittomakieli 1

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin

 

SVKP254 Suomalainen viittomakieli 2

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin

 

 

Aineopinnot

 

SVKA112 Morfologia ja syntaksi

SVKA112 Morfologia ja syntaksi 5 op

 

Alla listatun tenttikirjallisuuden pohjana on suomalaisen viittomakielen opetussuunnitelma vuosiksi 2015 - 2017. Kirjallisuuden mitoituksessa on käytetty ohjenuorana kriteeriä 1 op ~ n. 80 sivua luettavaa. Tentti sisältää perustapauksessa 2 - 4 esseetyyppistä kysymystä, jotka pohjaavat kirjallisuudessa käsiteltyihin laajoihin teemoihin. Mahdollisuus poikkeuksiin varataan.

 

Tenttikirjallisuus:

Johnston, T. & Schembri, A. (1999). On defining lexeme in a signed language. Sign Language & Linguistics 2:115-185.

Liddell, S. K. (2003). Grammar, gesture, and meaning in American Sign Language. Cambridge: Cambridge University Press. SIVUT 6-316 & 356-362.

Jantunen, T. (2008). Fixed and free: order of the verbal predicate and its core arguments in declarative transitive clauses in Finnish Sign Language. SKY Journal of Linguistics 21:83-123.

 

SVKA113 Fonetiikka ja fonologia

TENTTIKIRJALLISUUS LUKUVUONNA 2015 - 2016

Orientoiva osuus:

OHALA, J. (1997). The relation between phonetics and phonology. Teoksessa W. Hardcastle & J. Laver, (toim.), "The Handbook of Phonetic Sciences", 674-694. Oxford: Blackwell Publishing. [Huom! Myös Ebrarysta saatavilla oleva editio käy.]

 

Viittomakielten fonologiaa:

SANDLER, W. & LILLO-MARTIN, D. (2006). "Sign language and linguistic universals". Cambridge: Cambridge University Press. SIVUT 113-143.

JANTUNEN, T. (2007). Tavu suomalaisessa viittomakielessä. "Puhe ja kieli" 27:3, 109-126.

SANDLER, W. (2012). Visual prosody. Teoksessa R. Pfau, M. Steinbach & B. Woll (toim.), "Sign language: an international handbook", 55-76. Berlin: Mouton De Gruyter.

 

Viittomakielten fonetiikkaa:

CRASBORN, O. (2012). Phonetics. Teoksessa R. Pfau, M. Steinbach & B. Woll (toim.), "Sign language: an international handbook", 4-20. Berlin: Mouton De Gruyter.

JOHNSON, R. & LIDDELL, S. (2011). A segmental framework for representing signs phonetically. "Sign Language Studies" 11:3, 408-463.

JANTUNEN, T. (2011). Foneettisen viittoman ala. "Puhe ja kieli" 31:2, 51-65.

***

Tenttikirjallisuuden pohjana on suomalaisen viittomakielen opetussuunnitelma vuosiksi 2015 - 2017. Kirjallisuuden mitoituksessa on käytetty ohjenuorana kriteeriä 1 op ~ n. 80 sivua luettavaa. Lisäksi on otettu huomioon kirjallisuuden haasteellisuus (mm. vieras kieli, yksityiskohtaisuus). Kaikki kirjallisuus on saatavilla yliopiston kirjastosta, ml. e-lehti- ja kirjallisuuspalvelut. Tentaattori suosittelee kirjallisuuden lukemista yllä listatussa järjestyksessä. Tentti sisältää perustapauksessa 3 - 5 essee- ja analyysityyppistä kysymystä. Mahdollisuus poikkeuksiin varataan.

 

SVKA131 Viittomisto ja nimistö

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin

 

SVKA141 Viittomakielinen viestintä I

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin

 

SVKA142 Viittomakielinen viestintä II

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin

 

SVKA145 Kuurojen kulttuuri ja viittomakielinen kirjallisuus

Tenttikirjallisuus:

Bahan, B. 2006. Face-to-Face Tradition in the American Deaf Community: Dynamics of the Teller, the Tale, and the Audience. Teoksessa H-D, Bauman., J. Nelson., H. Rose. Signing the Body Poetic : Essays on American Sign Language Literature. Los Angeles : University of California Press, 21–50.

Krentz, C. 2006. The Camera as Printing Press: How Film Has Influenced ASL Literature. Teoksessa H-D, Bauman., J. Nelson., H. Rose. Signing the Body Poetic : Essays on American Sign Language Literature. Los Angeles : University of California Press, 51–70.

Salmi,E & Laakso, M. 2005. Maahan lämpimään : Suomen viittomakielisten historia. Helsinki : Kuurojen Liitto. Sivut 368–397.

Savolainen, L. 2009. Viittomakielten kirjallistuminen Suomessa. Teoksessa K. Ruppel, Omin sanoin : Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta. Helsinki : Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 177–212. http://scripta.kotus.fi/www/verkkojulkaisut/julk6/

Sutton-Spence, R. 2005. Analysing Sign Language Poetry. New York : Palgarve Macmillan. Sivut 13–100.

Lisäksi valitse yksi näistä:

Flinkman, S. 2003. Pakko puhua. Helsinki: Finn Lectura.

Leino, P. 2015. Elämä lahjaksi saatu. Äänekoski: Herätysseuran kirjapaino Oy.

Ojala-Signell, R. 2014. Yksin tein tieni viitat. Helsinki: Raili Ojala-Signell.

 

SVKA175 Kandidaattiseminaari

  • Alasuutari, P. 2001. Laadullinen tutkimus. 3rd ed. Jyväskylä: Vastapaino.
  • Wheeldon, J. & Åhlberg M. K. 2012 Visualizing Social Science Research: Maps, Methods & Meaning. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.
 • MENETELMÄKIRJALLISUUTTA:
  • Aaltola, J & Valli, R. (toim.) 2001. Ikkunoita tutkimusmetodeihin - Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Jyväskylä: PS-kustannus.
  • Blommaert, Jan. 2005. Discourse : a critical introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Gee, James P. 2011. How to do discourse analysis: a toolkit. New York: Routledge.
  • Hine, Christine. 2000. Virtual ethnography. London: Sage.
  • Holstein, J. A. and J. F. Gubrium. 1997. "Active Interviewing." Pp. 113-129 in Qualitative Research. Theory, Method and Practice., edited by D. Silverman. London: Sage.
  • Kyrö Paula. 2003. Tutkimusprosessi valintojen polkuna. Tampereen yliopisto, ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus: Saarijärven Offset Oy 2004
  • Lappalainen, Sirpa, Pirkko Hynninen, Tarja Kankkunen, Elina Lahelma and Tarja Tolonen, eds. 2007. Etnografia metodologiana. Lähtökohtana koulutuksen tutkimus. Tampere: Vastapaino.
  • Orfanidou, E., B. Woll & G. Morgan. (eds.) 2015. Research methods in sign language studies. A practical guide. West Sussex: John Wiley & Sons, Inc.
  • Ruusuvuori, Johanna and Liisa Tiittula, eds. 2005. Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.
 • ETIIKKA:
  • Harris, Rachel, H. M. Holmes and D. M. Mertens. 2009. "Research ethics in sign language communities." Sign Language Studies 9(2):104-131.
  • Kuula, Arja. 2006. Tutkimusetiikka: aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino.
 • TIETEELLINEN KIRJOITTAMINEN:
  • Hirsjärvi, P., Remes, P. & Sajavaara, P. 2005. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi.
  • Kinnunen, M. & Löytty, O. (toim.) 2002. Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino.
  • Mäkinen, Olli. 2005. Tieteellisen kirjoittamisen ABC. Helsinki: Tammi.

 

SVKA181 Diskurssintutkimus

  • Bagga-Gupta, S. (2004). Visually oriented language use: Discursive and technological resources in Swedish deaf pedagogical arenas. In M. V. Herreweghe, & M. Vermeerbergen (Eds.), To the lexicon and beyond: Sociolinguistics in European deaf communities (pp. 171-207). Washington, D.C: Gallaudet University Press.
  • Bagga-Gupta, S. (2010). Creating and (re)negotiating boundaries: Representations as mediation in visually oriented multilingual Swedish school settings. Language, Culture and Curriculum, 23(3), 251 - 276.
  • Blommaert, J. (2001). Context is/as critique. Critique of Anthropology, 21(1), 13 - 32.
  • Blommaert, J. (2005). Discourse: A critical introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Gee, J. P. (1999). An introduction to discourse analysis: Theory and method. London: Routledge.
 • Multimodaalisuusaiheesta:
  • Haddington, P., & Kääntä, L. (2011). Kieli, keho ja vuorovaikutus: Multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.
  • Jewitt, C. (2009). The Routledge handbook of multimodal analysis. London: Routledge.
  • Keating, E., Mirus, G. 2003. Examining Interactions across Language Modalities: Deaf Children and Hearing Peers at School. In Anthropology & Education Quaterly 34(2): 115-135.
  • Kress, G., & Van Leeuwen, T. (2001). Multimodal discourse. the modes and media of contemporary communication. Oxford: Oxford University Press.
  • Levine, P., & Scollon, R. (Eds.). (2004). Discourse & technology - multimodal discourse analysis. Washington, D.C.: Georgetown University Press.
  • McIlvenny, P. (1995). Seeing conversations: Analysing sign language talk. In P. Ten Have, & G. Psathas (Eds.), Situated order: Studies in the social organisation of talk and embodied activities. Washington, D.C.: University Press of America.
  • Norris, S. (2004). Analyzing multimodal interaction: A methodological framework. London: Taylor & Francis Group.
  • Norris, S. (2011). Identity in (inter)action: Introducing multimodal (inter)action analysis. Berlin: De Gruyter Mouton.
  • Norris, S. (2012). Multimodality in practice: Investigating theory-in-practice-through-methodology. New York, NY: Routledge.
  • Scollon, R., & Scollon, S. W. (2004). Nexus analysis - discourse and the emerging internet. New York, NY: Routledge.
  • Tapio, E. 2013. A nexus analysis of  English in the everyday life of FinSL signers – a multimodal view on interaction. PhD Thesis. University of Oulu: Finland.

 

 

 

SVKA182 Sosiolingvistiikka

  • Van Herreweghe, M. & Vermeerbergen, M. (toim.). To the Lexicon and Beyond: Sociolinguistics in European Deaf Communities. Washington D.C: Gallaudet University Press.
  • erityisesti Hoyer, K. 2004. The sociolinguistic situation in Finland-Swedish Deaf people and their language, Finland-Swedish sign language. Teoksessa Van Herreweghe, M. & Vermeerbergen, M. (toim.). To the Lexicon and Beyond: Sociolinguistics in European Deaf Communities. Washington D.C: Gallaudet University Press. 3 - 23.
  • ja: Bagga-Gupta, S. (2004). Visually oriented language use: Discursive and technological resources in Swedish deaf pedagogical arenas. In M. V. Herreweghe, & M. Vermeerbergen (Eds.), To the lexicon and beyond: Sociolinguistics in European deaf communities (pp. 171-207). Washington, D.C: Gallaudet University Press.
  • Bagga-Gupta, S. 2010. Creating and (re)negotiating boundaries: representations as mediation in visually oriented multilingual Swedish school settings. Language, Culture and Curriculum. 23.3. ss. 251 - 276.
  • Blommaert, J. Leppänen, S., Pahta, P. and Virkkula, T. (eds.). 2012. Dangerous multilingualism - northern perspectives on order, purity and normality. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  • (Erityisesti: Tapio, E., & Takkinen, R. (2012). When one of your languages is not recognized as a language at all. In J. Blommaert, S. Leppänen, P. Pahta & T. Virkkula (Eds.), Dangerous multilingualism - northern perspectives on order, purity and normality (pp. 284-308). Basingstoke: Palgrave Macmillan. )
  • Dufva, H., M. Aro, M. Suni & O.-P. Salo (2011). Onko kieltä olemassa? Teoreettinen kielitiede, soveltava kielitiede ja kielen oppimisen tutkimus. AFinLA-e publication 3 (2011). 22-34. (kielen määrittelyä)
  • Dufva, Hannele & Pietikäinen, Sari 2009: Moni-ilmeinen monikielisyys. –Puhe ja kieli, 29 (1) s. 1–14.
  • Gardner, S. & Martin- Jones, M. (toim.) Multilingualism, discourse and ethnography. New York: Routledge.
  • Halonen, M. 2012. Rikkinäisiä ja likaisia. Kieli-ideologiset prosessit kielentutkimuksen diskursseissa. – Virittäjä 116 s. 443 - 462.
  • Hoyer, K. 2012. Dokumentation och beskrivning som språkplanering - perspektiv från arbete med tre tecknade minoritetsspråk. Helsingfors universitet: Nordica. [Tiivistelmä ja luku 1.]
  • Johnston, T. & Schembri, A. 2007. Auslan in social context. Teoksessa Australian Sign Language. An introduction to sign language linguistics. 27 - 51.
  • Luukkainen, M. (2008). Viitotut elämät: Kuurojen nuorten aikuisten kokemuksia viittomakielisestä elämästä Suomessa. Helsinki: Kuurojen palvelusäätiö.
  • Pietikäinen, S. (2012). Kieli-ideologiat arjessa. Neksusanalyysi monikielisen inarinsaamenpuhujan kielielämäkerrasta. Virittäjä, 116(3), 410 - 440.
  • Schembri, A.C. & Lucas, C. 2015. (toim.) Sociolinguistics and deaf communicites. Cambridge: CUP.
  • Wardhaugh, R. 2006. An introduction to Sociolinguistics (5th edition). Malden: Blackwell Publishers.
  • Woll, B., Sutton-Spence, R. & Elton, F. 2001. Multilingualism: The global approach to sign languages. Teoksessa Lucas, C. (toim.) The sociolinguistics  of sign languages. CUP.

 

SVKA255 Suomalainen viittomakieli 3

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin

 

SVKA256 Suomalainen viittomakieli 4

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin

 

 

Syventävät opinnot


SVKS110 Viittomakielten fonologian tutkimus

SVKS110 "Viittomakielten fonologian tutkimus" (5 op)

Tenttikirjallisuus lukuvuonna 2015 - 2016

Yleiskatsaus:

BRENTARI, D. (1998). "A prosodic model of sign language phonology". Cambridge, Mass.: The MIT Press. LUVUT 1, 2 ja 8.

SANDLER, W. - ARONOFF, M. - MEIR, I. - PADDEN, C. (2011). The gradual emergence of phonological form in a new language. "Natural Language and Linguistic Theory" 29:503–543.

Tavu:

JANTUNEN, T. - TAKKINEN, R. (2010). Syllable structure in sign language phonology. In D. Brentari (Ed.), "Sign Languages: A Cambridge language survey", pp. 312-331. Cambridge Language Surveys. Cambridge: Cambridge University Press. [http://users.jyu.fi/~tojantun/lataamo/Syllable_Final.pdf]

JANTUNEN, T. (2012). Acceleration peaks and sonority in Finnish Sign Language syllables. In S. Parker (Ed.), "The sonority controversy", pp. 347-381. Phonetics and Phonology 18. Berlin: Mouton De Gruyter. [http://users.jyu.fi/~tojantun/lataamo/AccelPeak_Final.pdf]

Viittoma:

JOHNSON, R. E. - LIDDELL, S. K. (2011). A Segmental Framework for Representing Signs Phonetically. "Sign Language Studies" 11:408–463.

JANTUNEN, T. (2015). How long is the sign? "Linguistics" 53:93-124.

Lause:

ORMEL, E. - CRASBORN, O. (2012). Prosodic correlates of sentences in signed languages. "Sign Language Studies" 12:279-315.

JANTUNEN, T. (manuscript).  Rinnastuksen prosodiaa suomalaisessa viittomakielessä. Submitted for publication in "Proceedings of the XXIX Phonetics Symposium" [organized at Otaniemi, Espoo, March 20-21, 2015]. [http://users.jyu.fi/~tojantun/ProGram/ProGram_files/fp2015_rinnastus_VIIMEISTELTY_pieni.pdf]

***

Kaikki kirjallisuus on saatavissa kirjaston e-lehti ja -kirjapalvelun kautta JY:n verkosta, tai listaan merkittyjä hyperlinkkejä seuraamalla.

 

SVKS111 Viittomakielten morfologian tutkimus

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin

 

SVKS112 Viittomakielten syntaksin tutkimus

SVKS112 Viittomakielten syntaksin tutkimus 5 op

Alla listatun tenttikirjallisuuden pohjana on suomalaisen viittomakielen opetussuunnitelma vuosiksi 2015 - 2017. Kirjallisuuden mitoituksessa on käytetty ohjenuorana kriteeriä 1 op ~ n. 80 sivua luettavaa. Lisäksi on otettu huomioon kirjallisuuden teknisyys ja tiiviys. Tentti sisältää perustapauksessa 3 - 5 essee- ja/tai analyysityyppistä kysymystä. Mahdollisuus poikkeuksiin varataan.

Tenttikirjallisuus (jaoteltuna teemoittain):

Yleiskatsaus viittomakielen syntaksiin:

Pfau, R., Steinbach, M. & Woll, B. (2012). (Eds.), Sign language: An international handbook, 245-387. Berlin: Mouton De Gruyter.

Suomalaisen viittomakielen syntaksi:

Jantunen, T. (2013). Ellipsis in Finnish Sign Language. Nordic Journal of Linguistics 36:303-332.

Jantunen, T. (2016). Clausal coordination in Finnish Sign Language. Studies in Language 40(1).

Ei-manuaalisuus, prosodia ja syntaksi:

Pfau, R. & Quer, J. (2010). Nonmanuals: Their prosodic and grammatical roles. In D. Brentari (Ed.), Sign Languages: A Cambridge language survey, 381-402. Cambridge: Cambridge University Press.

Puupponen, A., Wainio, T., Burger, B. & Jantunen, T. (2015). Head movements in Finnish Sign Language on the basis of Motion Capture data: A study of the form and function of nods, nodding, head thrusts, and head pulls. Sign Language & Linguistics 18(1):41-89.

Sandler, W. (2010). Prosody and syntax in sign languages. Transactions of the Philological Society, 108:298-328.

 

 

SVKS113 Viittomakielten semantiikan ja pragmatiikan tutkimus

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin

 

SVKS115 Viittomakielten omaksumisen tutkimus

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin

 

SVKS117 Viittomakielten tutkimusmenetelmät

Kirjallisuus ilmoitetaan myöhemmin

 

SVKS118 Viittomakielet sosiaalisessa kontekstissa

  • Blommaert, J. 2010. The sociolinguistics of globalisation. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Breivik, J-K. 2005. Deaf Identities in the Making: Local Lives, Transnational Connections. Gallaudet University Press: Washington, DC.
  • Brueggemann, B. J. (ed.). 2004. Literacy and Deaf People. Cultural and Contextual Perspectives. Gallaudet University Press: Washington, DC.
  • Gardner, S. & Martin- Jones, M. (toim.) Multilingualism, discourse and ethnography. New York: Routledge.
  • Hall, Stuart. 1999. Identiteetti. Tampere: Vastapaino.
  • Heller, M. 2007. (toim.) Bilingualism: a social approach. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
  • Karjalainen, A. 2012. Liikkuva ja muuttuva suomi: diskursiivis-etnografinen tutkimus amerikansuomalaisten kielielämäkerroista. Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä studies in humanities.
  • Luukkainen, M. 2008. Viitotut elämät: Kuurojen nuorten aikuisten kokemuksia viittomakielisestä elämästä Suomessa. Helsinki: Kuurojen palvelusäätiö.
  • Pavlenko, Aneta & Blackledge,  Adrian. (eds.) 2004. Negotiation of identities in multilingual contexts. Clevedon: Multilingual matters ltd.
  • Rampton, B. 2006. Language in late modernity. Interaction in an urban school. Cambridge: Cambridge University Press.