22.08.2007

K1 - Perusopintojen kirjallisuus 2007-2008

Suomalainen viittomakieli 2007–08
K1 (Äidinkielen linja)


PERUSOPINNOT, 30 opSVKP110  KIELITIETO JA KIELITIEDE (5 op)

KLSP001 Näkökulmia kieleen: johdatusta kieleen ja sen tutkimukseen (1 op)

SVKP111 Näkökulmia kieleen: Teoreettisen kielentutkimuksen peruskäsitteitä (2 op)
Kurssiin liittyvä kirjallisuus:
 • Jantunen, T. (2003). Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen. Helsinki: Finn Lectura, s. 113–119.
 • Karlsson, F. (1998). Yleinen kielitiede. Helsinki: Yliopistopaino. [soveltuvin osin]
 • Malm, A. & Östman, J.-O. (2000). Viittomakieliset ja heidän kielensä. Teoksessa A. Malm. (toim.), Viittomakieliset Suomessa, s. 9–32. Helsinki: Finn Lectura.
 • Yule, G. (1996). The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press. [soveltuvin osin]
KLSP003 Näkökulmia kieleen. Soveltavan kielentutkimuksen näkökulmia (2 op)

SVKP120 VIITOTTUJEN KIELTEN RAKENNE JA KÄYTTÖ (15 op)

SVKP121 Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen (5 op)
Kurssiin liittyvä kirjallisuus:
 • Jantunen, T. (2003). Johdatus suomalaisen viittomakielen rakenteeseen. Helsinki: Finn Lectura.
 • Malm. A. (2000). Viittomakieliset Suomessa. Helsinki: Finn Lectura, s. 147–200.
 • Rainò, P. (2002). Mouthings and Mouth Gestures in Finnish Sign Language. Teoksessa P. Boyes Braem & R. Sutton-Spence (toim.), The Hands Are the Head of the Mouth. The Mouth as Articulator in Sign Languages, s. 41–50. Hamburg: SIGNUM-Press.
 • Rissanen, T. (1987). Toistoprosesseista kuurojen viittomakielessä. Teoksessa P. Pimiä & T. Rissanen, Kolme kirjoitusta viittomakielestä, s. 1–24. Publications of the Department of General Linguistics No. 17, University of Helsinki. Helsinki.
 • Valli, C. & Lucas, C. (2000). Linguistics of American Sign Language. An Introduction. Washington D.C.: Clerc Books and Gallaudet University Press.
SVKP122 Viitottujen kielten rakenteen harjoituskurssi (5 op)

SVKP123 Äidinkieli (5 op)

SVKP130 KULTTUURIENVÄLINEN VIESTINTÄ JA VIITTOMAKIELINEN KULTTUURI (5 op)

SVKP131 Kulttuurienvälinen viestintä (2 op)
Kurssiin liittyvä kirjallisuus ym. materiaali:   
 • Salo-Lee, Malmberg& Halinoja (1998). Me ja muut: kulttuurienvälinen viestintä. Helsinki: Yle-opetuspalvelut
 • Me ja muut -videosarja
 • Mindess,A. (1999). American Deaf Culture. Teoksessa Reading Between the Signs. Intercultural Communication for Sign Language Interpreters s. 81–124. Yarmouth, Me.: Intercultural Press.
 • Holcomb, T.K & Mindess, A. (2001). See what I mean. Differences between Deaf and Hearing cultures. 45 minutes. Eye2Eye Productions, DVD.
SVKP132 Kuurojen historia ja kulttuuri (3op)
Kurssiin liittyvä kirjallisuus:
 • Malm. A. (2000). (toim.) Viittomakieliset Suomessa. Helsinki: Finn Lectura, s. 35–101 ja 127–144.
 • Padden, C. & Humphries, T. (1988). Deaf in America. Voices From a Culture. London: Harvard University Press.
 • Wallvik. B. (2001). Viitotulla tiellä. Helsinki: Finn Lectura.
 • Laakso,M & Salmi,E. (2005). Suomen viittomakielisten historia. Helsinki: Kuurojen Liitto ry
SVKP140 KIELEN OMAKSUMINEN JA KAKSIKIELISYYS (5 op)

SVKP141 Kielen omaksuminen ja kaksikielisyys (5 op)
Kurssiin liittyvä kirjallisuus:
 • Baker, C. (1997). Foundations of bilingual education and bilingualism (4.painos). Clevedon: Multilingual Matters.
 • Emmorey, K. (2002). Language, cognition, and the brain. Insights from sign language research. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, s. 169–204.
 • Takkinen, R. (2000). Viittomakielen kehitys. Teoksessa E. Lonka & A.-M. Korpijaakko-Huuhka (toim.), Kuulon ja kielen kuntoutus – vuorovaikutuksesta kommunikointiin. Helsinki: Palmenia, s. 51–74.
Lisämateriaalia:
 • Takkinen, R. (2003). Viittomakielen omaksuminen äidinkielisessä ja kuulevassa viittomakieltä käyttävässä ympäristössä. Puhe ja kieli 23:4, 159–172.
 • Hassinen, S. (2005). Lapsesta kasvaa kaksikielinen. Helsinki: Finn Lectura.